Borsodi Fiatal, 1973 (1-12. szám)

1973 / 1. szám

11 Borsodi fiatal januári számú új köntös­ben s bízunk benne, tartal­­mában is gazdagabban kö­szönti megyénk ifjúságát. Az immár több mint tizen­­öt esztendős múltra vissza­tekintő mozgalmi tájékozta- t?*HTM“1­48 tartalmi vál­toztatására a KXSZ Borsod megyei Végrehajtó Bizott­ságának határozata értek­­ozatot keres* K0r‘ E hatá­­rozatot azonban gondos, sokrétű. KISZ-tagok és „ fiatalok ez-S tent “bM*ílTCté S” A nt*-A szerkesztő bi­gokkal h~ P“T* 7:imaI «J ta­­nn.mí i ,"“ ki- ékezett munkatervbe sűríteni az if­­msag igenyeit. a lan­trofíl­­ianak megfelelően Maiszá­műnktől kezdve ~­zt őrizve mindazt, ami eddi hasznos és ki volt új szí­­nekkel nrvekeztünk e-azva ?'tani a Borsodi Fiatalt Ami a lap tartalmát és S­TL«11"»«­SSS?"“** '«Sbootosabb nom­eseit, az if­juságnoliti rehila‘"‘»»‘okát, azok vég­­rehajtásának módszereit a szerzők rendszeresen foglal­­koznak a munkás, S J5£ * diakfiatalok életévek mindennapi örömeivel és gondjaival. Továbbra is fon­­s szerepe lesz a lapban nvokca0tSZertani tanulmá­­gazdᣠ’ mei/.eknek avatott Ver­a Sárvári Endre kara­­i CPZP Iskola oktató­iak a legfiatalab­bak, a kisdobosok és úttö­rok iskolán belüli és az A» falain kiVül é vonj’ k“,ön «falakon, üj gyénk fiatai bei?utatjuk mes főit úu mZ­zeit’ ksu Sori, a testnevelés és a 3 finris fiatal «MM» bízik as sss t«nk. mét ift végrehaj­olvasottabbá az iWsag körein ,a POt postájából Ki mit tud a Szovjetunióról A Szovjetunió megalakulásá­nak 50. évfordulója alkalmá­ból a ricsei nagyközségi és kör­nyéki KISZ-szervezetek Ki mit tud a Szovjetunióról? címmel vetélkedőt rendeztek. Részt vettek ezen a ricsei Áfész és a semjéni KISZ-fiatalok, akik a területen dolgozó gazdasági egységek vezetőinek jelenlété­ben mérték össze erejüket. A győztesek: Borcsik Rózsa és Tamás Margit, a semjéni KISZ- szervezet tagjai voltak. Megemlékezett a község la­kossága Petőfi születésének 150. évfordulójáról is. Az álta­lános iskola irodalmi színpada bemutatta Petőfi életútját, majd szavalóversenyen — kü­­lön-külön kategóriában, a kö­telező verseken kívül szaba­don választott versekkel — gyö­nyörködtették a hallgatóságot. Mind a KISZ-fiatalok vetélke­dőjén, mind az úttörők sza­valóversenyén jutalomban ré­szesítették a verseny legjobb­jait. Igó Béla Riese A talajt húsz centiméter mé­lyen mozgatták meg: gyomot irtottak, köveket „bányásztak”, egyengették a földet s tízezer forint értékű növényt ültet­tek el. Most a tavaszt várják a park építői, a Gárdonyi Géza Műve­lődési Ház vezetői. Az előké­szített terep ugyanis már „csak” parkosításra szorul. Ezt az idő felmelegedésével a Mis­kolci Kertészeti Vállalat végzi el. Akkorra a Borsod megyei Tanácsi Tervező Vállalat fia­taljai és az ÉMÁSZ KISZ-tag­­jai befejezik az építmények, illetve világítási rendszer ter­vezését. Ha minden jól megy, ez év júliusára az ifjúsági park fel­épül. A Gárdonyi Géza Műve­lődési Ház vezetői a nyári programot már az ifjúsági park szabadtéri színpadára ter­vezték. Az elsők... Megalakították az első terü­leti KISZ-alapszervezetet Mis­kolcon. A komlóstetői fiatalok kezdeményezését a helyi párt­­szervezet is segítette. A párt­tagok felajánlották a pártszer­vezet helyiségét, ahol a 150 KISZ-tag ifjúsági klubot léte­sített. A klub vezetője a KISZ-titkár, Gácsi József, 22 éves esztergályos, az LKM dol­gozója lett. Decemberben már bált is rendeztek magnetofon­zenével, tombolával. Az elkö­vetkező hónapokban pedig elő­adókat hívnak, vetélkedőket, kirándulásokat szerveznek. Nyáron építőtáborba szeretné­nek menni. A feladatok végrehajtásához újraválasztották az Ózd városi Ifjúvezetők Tanácsát. Ezt kö­vette a hagyományos ifjúveze­tői fogadalomtétel. Miksztai Pál, úttörőház-igaz­­gató méltatta az eddig végzett munkát, és eredményeik elis­meréseként három ififórumot értékes jutalomban részesített. Az egyéni munka elismeréséért pedig Csuhán József elvtárs „Kiváló ifjúvezetői munkáért’] kitüntetést nyújtott át Makri Ildikó, Farkas Erzsébet és Ko­vács Ildikó ifivezetőknek. A hasznos, eredményes ta­nácskozást jutalom­ként az ifi­vezetők bálja zárta, melyet az Úttörőház rendezett. Bárczi Klára ifivezető Tanfolyam a Csanyikban A téli iskolai szünetben a csanyiki KISZ-iskolában a me­gye minden részéről 54 közép­­iskolás KISZ-titkár vett részt háromnapos továbbképző tan­folyamon. A tanácskozáson szó volt a KISZ-alapszervezetek ok­tató-nevelő munkájáról. Meg­beszélték a tavaszi alapszerve­zeti, csúcsszervezeti és végre­hajtó bizottsági választások feladatait. Megvitatták a ver­tikális felépítésű alapszerveze­tek immár kétéves tapasztala­tait is. A tanfolyam résztvevői megtekintették a Viharos al­konyat című darabot a Mis­kolci Nemzeti Színházban. Ifiparlament, fogadalomtól Már­­hagyomány Ózdon, hogy minden év novemberében ifi­vezetői parlamentet­­és foga­dalomtételt tartunk. Ez évben is a­y történt, amikor összeült 7­ város ifjúvezetőinek IV. parlamentje. A város 700 éves rendez­vénysorozatának keretén belül rendezett tanácskozáson 120 küldött képviselte a város ifjúvezetőit. Az ünnepélyes, út­­törőformaságok szerint történő megnyitás után Koszper Lajos, az ifitanács elnöke foglalta össze az elmúlt évben végzett munkát, a maga gondjaival és ereményeivel. A vitaindítót három szekci­óra osztott vita követte, me­lyeikben a pozitív vonások em­lítésén kívül az ifivezetők a hi­ányosságokra is rámutattak. A parlament annak érdekében, hogy a továbbiakban még ered­ményesebben dolgozzanak if­júvezetőink, tíz pontból álló határozatot fogadott el, mely­nek végrehajtásáról az V. par­lamentnek kell beszámolni. Ifjúsági park épül Még a múlt év őszén — ok­tóberben, novemberben — megkezdték a miskolci ifjúsági park építését a második kerü­leti Sütő János utcában, a Gár­donyi Géza Művelődési Ház mögött. Először az elhanyagolt területet hozták rendbe: fiatal növényeket, fenyőfákat, élősö­vényt ültettek. Az épülő ifjú­sági park első úttörői a 101. számú Szakmunkásképző Inté­zet tanulói voltak, ők kezdték el a tereprendezési munkála­tokat a társadalmi munkában. Rajvezetők továbbképzése A mezőkövesdi járási úttörő­­elnökség a mezőkövesdi Zalka Máté Úttörőházban háromna­pos továbbképzést szervezett a járási úttörőcsapatok kisdobos- és rajvezetői számára. A tanácskozáson megvitatják az MSZMP KB oktatáspoliti­kai határozatából és a járási pártbizottság intézkedési ter­véből adódó mozgalmi felada­tokat szó volt az úttörőcsapat iskola-, osztály- és rajkapcso­latáról, az ifjúság nevelésének folyamatosságáról,, az úttörő­­mozgalom K­ISZ-irányításáról, a raj munkatervezéséről és szervezéséről, az őrsök tevé­kenységéről, valamint az úttö­rőpróba-követelmények gya­korlati megvalósításáról. A továbbképzés célja az volt, hogy segítséget adjon a kisdo­bos- és rajvezetőknek az okta­tó-nevelő munka mozgalmi esz­közökkel való segítéséhez, az úttörőönkormányzat kibonta­koztatásához, megfelelő akció­­programok elkészítéséhez,­­ az úttörőélet gazdagabbá, színe­sebbé tételéhez. Hiúsági fórum _ a „Hegyaljá ’-ban A KISZ Borsod megyei Bi­zottságának, valamint a KISZÖV-nek közös programja alapján a megye több városá­ban, helységében ifjúsági fóru­mot tartanak. Az elsőre a Hegyalja Ruházati Szövetke­zetben kerül sor. Az elsőség indokolt, hiszen e termelő szer­vezetben mintegy 800 fiatal dolgozik. A fórumon beszámol­nak az ifjúságpolitikai hatá­­rozat végrehajtásáról, illetve a szövetkezet vezetői válaszolnak a fiatalok kérdéseire. Ezt köve­tően Miskolcon, Ózdon és Me­zőkövesden tartottak, illetve tartanak ilyen ifjúsági talál­kozót.

Next