Borsodi Fiatal, 1974 (1-11. szám)

1974 / 1. szám

B­I Borsodi f­iatal A Borsodi Fiata­ lz új esztendőben is azt a célt tűzte ki, hogy a lapban megjelenő cikkekkel, módszer­tani írásokkal, tudósításokkal hozzájárul a KISZ-bizottságok és alapszervezetek előtt álló feladatok megoldásához, a min­dennapi munka segítéséhez. Ezt kívánjuk szolgálni azzal a munkatervvel, amelyet nemrég vetett papírra a szerkesztőbi­zottság, s amelynek alapja a KISZ Borsod megyei Bizottsá­gának idei tennivalóit tartal­­mazó program. Most tehát, amikor az új esztendő első számában szív­ből jövő jókívánsággal köszönt­jük olvasóinkat, és a megye egész ifjúságát, s kívánunk eredményekben gazdag, boldog új esztendőt — bízunk benne, hogy az idén még jobb kap­csolatot alakítunk ki olvasóink és a szerkesztő bizottság kö­zött. Ezt tükrözi a lap munkater­vének számos pontja, s ezért fáradozik az a kollektíva, amelynek feladata, a Borsodi Fiatal összeállítása hónapról hónapra. Szeretnénk szerény eszközeinkkel hozzájárulni a differenciált rétegmunka he­lyes értelmezéséhez, a KISZ- határozatok széles körű ismer­­tetéséhez, az ifjúság testneve­lésének, turizmusának és tö­megsportjának szélesítéséhez csakúgy, mint a védnökségek népszerűsítéséhez, a KISZ-ok­­tatás jó módszereinek elter­jesztéséhez és a fiatalok előtt álló termelési feladatok meg­oldásának ismertetéséhez. Többet akarunk foglalkozni az ifjúsági munka oly fontos részével, mint az úttörő élet, az ifjúságpolitika és az alap­szervezeti munka, a szocialista módon való élés, nem utolsó sorban a szabad idő okos, cél­szerű kihasználása. Mindezt csak úgy tudjuk va­lóra váltani, ha még szorosabb munkakapcsolat alakul ki a szerkesztő bizottság és az ol­vasótábor között. Mi nemcsak őszintén óhajtjuk ezt, hanem igyekszünk mindennapi mun­kánkkal tenni is érte — minél többet. postájából A legszebb élmény... Erdőhorváti kicsiny község a sátoraljaujhelyi járásban. A Kicsiny községet azonban nagy hegyek ötetik körül, s a nagy hegyeken szuronyos hadsereg­ként állnak őrt a fenyőerdők. — Óriásfenyők is teremnek itt bőven, — hallottuk Fried­rich Zsolttól, aki VII. osztá­lyos és Brnonorvatiban lakik. — Tudom, hogy ezek közül is vittek már Karácsonyiét az Országházba és én régóta sze­rettem volna feldíszítve látni egy ilyen óriásfenyőt... Friedrich Zsolt vágya telje­sült. — Az 1973-as év legszebb élménye volt számomra, hogy részt vehettem a parlamenti fenyőünnepségen. És ugyanezt mondta a sá­rospataki Bányai Kati is, aki életében először járt Budapes­ten az elmúlt karácsonykor. Rajtuk kívül sorolhatnánk még az olaszliszkai Tóth Misi, a miskolci Kovács Alice, Szto­­jalovszky Emese, Palotai Ma­rianna és még 17 borsodi út­törő hasonló véleményét. Mert a kétnapos, parlamenti fenyő­ünnepségen — amikor az or­szág minden tájáról össze­gyűlt 6000 úttörő „uralta” az Országházat — a vendégek között 23 borsodi pajtás is volt. — A megyében legjobb út­­törőmunkát végző pajtásokat jutalmaztuk meg ezzel az út­tal, — mondotta kísérőjük, Krasznai Gáborné, az Úttörő­szövetség Miskolc városi El­nökségének titkára. — Mis­kolcról nyolcan, Sátoraljaúj­helyből öten, Sárospatakról né­gyen, a sátoraljaújhelyi járás különféle községeiből pedig hatan vehettek részt ezen a szép ünnepségen. S hadd idézzük meg egyi­kük véleményét: A kazincbarcikai Habselyem Kötöttárugyárban a­­gyár fel­avatása előtt néhány hónappal, 1973 januárjában alakult meg a vállalati KISZ-szervezet. Az­óta már csaknem egy év telt el, s elmondhatjuk, hogy ez idő alatt igen szép eredménye­ket értek el. A kezdeti nehézségeket (pl. a fiatalok passzivitását) a KISZ- en belüli szórakozási és kultu­rálódási lehetőségek bővítésé­vel sikeresen leküzdötték. Ek­kor kezdték meg a rendszeres politikai oktatás megszervezé­sét, mely még most is tart, és igen látogatott. Klubdélutáno­k Mintha mesebeli palotá­ban jártunk volna. Amikor a pirosszőnyeges márványlép­­csőkön felmentünk a kupola­terembe, harsonák köszöntöt­tek bennünket. A csillogó vil­logó óriásfenyőnél Télapó és „munkatársai” köszöntöttek bennünket. Pompás volt a műsor. Móka Mikivel, Rodol­­fóval, s híres-neves fővárosi művészekkel... Játéktermek­­ben is szórakozhattunk, s volt kakaóbár, büfé. Tóth Ferencné, a megyei út­törőtitkár pedig örömmel be­szélt arról, hogy sok évi ha­gyományként természetesen az idei karácsonykor is rendez hasonló ünnepséget a parla­mentben a KISZ Budapesti városi Bizottsága, az Úttörő­­szövetség Budapesti városi El­nöksége és a Szakszervezetek Budapesti városi Tanácsa. S hogy 1974-ben Borsodból kiket hívnak majd meg ide vendég­ként? Lehet vetélkedni: me­lyik járásban, melyik község­ben lesznek olyan úttörők, akiknek példamutató munká­jára országszerte felfigyelnek. (r. a.) A Bánvölgye termelőszövet­kezethez hét község tartozik. Bár a környező bányaüzemek­ben és a BVK-ban sok falusi fiatal dolgozik, a szövetkezeti tagság között is szép számmal vannak fiatalok. Mind a hét községben önálló alapszervezet működik. A Bánvölgyi Tisz vezetősé­ge úgy döntött, hogy az anyagi lehetőségeik és a támogatás kat, vetélkedőket rendeztek, ahol a fiatalok kis műsorokkal, előadásiakkal egymást szóra­koztatták. Ezek az előadások, műsorok adták az ötletet a KISZ-vezetőségnek, hogy iro­dalmi csoportot hozzanak lét­re, mely nemcsak a klub-ösz­­szejöveteleken, hanem a válla­lati ünnepségeiken és más ren­dezvényeken is fellép. A KISZ-szervezet életében fontos szerepet játszik a társa­dalmi munka is. Az első na­gyobb jelentőségű, a májusban­­megtartott ,,VIT-műszak” volt. Ebben 135 fő vett részt. Napi keresetüket a vietnami és a VIT-al­apra fizették be. Szocialista brigádok az úttörőkért Egyre népszerűbb és ered­ményesebb lesz Mezőkereszte­sen az „egy iskola egy üzem” mozgalom. A helybeli Arany­kalász Termelőszövetkezeten kívül mo­st már a budapesti Konfekció Ktsz mezőkeresztesi üzemegysége is bekapcsolódott a mozgalomba. Néhány évvel ezelőtt a szö­vetkezettel közösen írásba fog­lalták a segítés módjait és for­máit. A konfekció üzemegy­séggel az utóbbi időben vették fel hasonló formában a kap­csolatot. Elsősorban az­­általá­nos iskolai diákotthont patro­nálják. Függönyöket,­­térítőket varrtaik, szabó-varró szakkört alakítottak, karácsonykor pe­dig a sokgyermekes szülők gyermekeinek kedveskedtek különféle ruhaneműkkel. Most azon fáradoznak, hogy egy-egy szocialista brigád és úttörőraj között alakuljon ki szorosabb kapcsolat, jobb, célszerűbb kihasználása végett KISZ -alapszervezetet alakítanak­i a szövetkezetben. Az elmúlt év végén 40 taggal megalakult a tsz KISZ-szer­­vezete, amelyet tapasztalt tit­kár irányít. Azt tervezik, hogy rövidesen saját sportkört is létrehoznak, így biztosítják a falusi fiatalok rendszeres test­edzését is. A szövetkezet veze­tősége legutóbb 2000 forintot költött színházjegyekre. Mivel sok a gyermekes fia­talasszony az üzemben, ezért az óvodában is sok férőhelyre volt szükség. A KISZ-fiatalok itt is segítséget nyújtottak munkával és műszakfelaján­­lással. Talán a legfontosabb az, amit a KISZ-szervezet megala­kulásától fogva szem előtt tart; az­­iskolából kikerült fiatalok­nak, akik a Habselyem Kötött­árugyárban helyezkedtek el, segítséget nyújtani, hogy mi­nél jobban beilleszkedjenek a kollektívába, megszeressék munkájukat és jól is végezzék azt. Körtvélyes Éva ifi alapszerve KESZ-élet egy fiatal gyárban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék