Borsodi Fiatal, 1974 (1-11. szám)

1974 / 1. szám

TI­T­I KISZ-védnökséggel épül a HCM Immár egy éve, 1973 január 24-én írták alá azt a szocialis­ta szerződést, amelyben a KISZ Borsod megyei és Miskolc vá­rosi Bizottsága védnökséget vállalt az épülő új cement­gyár felett. A szocialista ver­­senymozga­lmon belül a véd­­nökségvá­llalás egy komplex versenyforma. Hejőcsabán ugyanúgy, mint az ország más t­erületein egy-egy nagyobb gazdasági cél megvalósulását segíti elő. A védnökség-mozga­lomban résztvevő fiatalok tö­megeit mozgósítja és ezzel együtt alakítja, formálja egész lényüket és felfogásukat. Ser­kenti őket a jobb m­unkára, a nagyobb szakmai tapasztala­tok megszerzésére. Az eltelt egy év eredményei­ről, tapasztalatairól a védnök­ség szervezője, Ecsedi László a következőket mondotta: — Az új gyár építésében résztvevő vállalatok fiataljai eddig 10 ezer óra társadalmi munkát végeztek el. En­nek mintegy 70 százaléka közvet­lenül a beruházás elősegítésé­hez járult hozzá. Példásként említhetném a­­posta fiataljai által rövid idő alatt me­gterve­­zett régi TMK-műhelyben le­vő telefonkiváltást, amely nagyban hozzájárult az új cso­magoló építésének a megkez­déséhez. A SZIKKTI fiataljai társadalmi munkában elkészí­tették a HCM-,sportpálya né­zőtéri lelátójának a terveit. A beruházás területén FMKT (Fiatal Mérnök, Közgazdász és Technikus) kör működik. E fiatalok szakdolgozatainak a témája az épülő új gyár tech­nológiájával kapcsolatos. Ez­zel tanulnak­­ás egyben új ötle­teket adnak a gazdaságos, üze­meléshez.­­ Gondoskodunk az új gyár műszaki- és munkásgárdájá­nak a felkészítéséről is. Bél­és külföldi tanulmányutak, tanfolyamok és különböző szintű iskolák szolgálják az eredményes felkészítést. Az ifjúsági törvény végre­hajtását szolgáló intézkedési tervek valamennyi itt dolgozó vállalatnál elkészültek. A szakszervezeti bizottságokkal közösen többször végeztünk felméréseket a fiatalok élet- és munkakörülményeinek a vizsgálatára. Igyekszünk a szabadidő hasznos eltöltését is elősegíteni különböző kultu­rális- és sportrendezvények­kel. Időközben több új vállalat is csatlakozott a szocialista keretszerződéshez. Ők már a végső szerelést előkészítő mun­kások. Már csak a­z első félévben termel a régi gyár, s ezután át­adja helyét a modern épüle­teknek és gépeknek. Nagy feladatok előtt állmaik a gyár vezetői, munkásai. S itt­­nagy szükség van a fiatalok tenni­­akkarására, segítségére. Ők is tudják, s érzik a feladat nagy­ságát és fontosságát. Kozák Péter : Félévszázados az Ifjú Proletár ötvenöt évvel ezelőtt, 1919. január 7-én jelent meg az If­júmunkások Országos Szövet­ségének a lapja, az Ifjú Pro­letár. A lapalapítás előzményeihez érdemes felidézni a korabeli magyarországi politikai hely­zetet. Az 1918-as őszirózsás forradalom először valósította meg az ifjúmunkások szervez­kedési szabadságát. 1918. no­vember 30-án alakult meg a Magyarországi Szociáldemok­rata Párt és a Szakszervezeti Tanács ifjúsági szervezete, az Ifjúmunkások Országos Szö­vetsége. Fiatal tagjait mind jobban a szintén ezekben a hetekben zászlót bontó Kom­munisták Magyarországi Párt­ja vonzotta magához, ezért az ifjúmunkás szövetség 1918. de­cember 30-án tartott összve­­zetőségi ülésén kimondta a re­formista szociáldemokrata párttól való elszakadását. A szervezetileg így függetlenné vált szövetség, magáévá tette a KMP programját és a párt segítő csapata lett. Legjelen­tősebb tett­e volt az 1919. ja­nuár 13-i budapesti tanonc­­sztrájk és tízezer fős tüntetés. A Szoc­iáldemokrata Párt 1919 januárjában új szerveze­tet hívott életre, a Szocialista Ifjúmunká­sok Országos Szö­vetségét, majd februárban megalakíto­tta a Szocialista Kö­zépiskolai Diákok Országos Szövetségét. A Tanácsköztár­saság kiki­áltása után mind a három if­jú­sági szervezet egye­sült, Kom­munista Ifjúmunká­sok Magy­­arországi Szövetsége néven; a kommunista vezetés alatt álló szervezet központi lapja az Ifjú Proletár lett. A harcos ifjúsági lap később az illegalitásb­a vonult. KISZ-or­­gánumaké­nt 1922-ben, majd 1928—33 között ismét megje­lent. BORSODI FIATAL ’74/1. Mem szünetel a munka A téli hónapokban sem szünetel a munka a Hejőcsabai Cement- és Mészmű építésén. Kőmű­vesek, ácsok és vasbetonszerelők egyaránt nagy igyekezettel dolgoznak, ho­gy határidőre elké­szüljön Borsod új büszkesége, a modern cementgyár.

Next