Borsodi Fiatal, 1974 (1-11. szám)

1974 / 1. szám

BORSODI FIATAL 74/1. A Tardona völgyében született A jubiláló város Barcikai feljegyzések Volt időszak — nem is olyan régen — amikor azt mondtuk: Barcika kamaszvá­­ros. Ma már kinőtt ebből a korból, a fel­nőtté válás útjára lépett, ahogy valaki megfogalmazta a napokban, de még min­dig születőben van... Valóban! Nemcsak méreteit tekintve lesz egyre nagyobb, külsőségeiben is ál­landóan fejlődik, gyarapodik, ami új la­kások, középületek, intézmények, új isko­lák, óvodák, az állandóan változó és gya­rapodó élet sokszínű jegyeiben és értékei­ben mérhető le. E város most húszéves. E két évtized nem nagy idő egy város történetében, de minden, ami itt megvalósult e kort idézi, a húsz esztendő eseményeiről, tetteiről tesz tanúbizonyságot. S arról, hogy a tele­pülés lakói összenőttek a várossal, magu­kénak érzik és tudják azt, s — joggal — büszkék elért sikereikre. Jubileumra készül most a város és minden lakója, de azok is, akik — hosz­­szabb vagy rövidebb időn át — itt éltek, dolgoztak, vagy valamilyen formában e településhez kötődnek. Mert aki, ha el is távozott innen, magáénak érzi e várost, a megkapó környezetet, a légkört s mindazt, amihez ha csak parányi emlék fűzi is az elszármazottat. A jubileumi év ünnepség­­sorozataira és rendezvényeire bizonyára sokan eljönnek azok közül is, akiket a kötelesség, a kivaltás más helyhez köt, de életüknek egy darabját azért Kazincbar­cikához tartozónak tekintik. A 11 hónapon át tar­tó, február elsején kezdődő ünnepségsorozat programfüzeté­nek előszavában olvashatók a vallomás­nak is beillő sorok, mely szerint — mint írják — „Kevés a múltunk ahhoz, hogy csak ünnepeljünk, de szépek az eredmé­nyek ahhoz, hogy összegezzünk s ebből új erőt merítve, az itt élő 30 ezer ember még gazdagabban formálja a jövőt.” Összegezni az eddig elért eredményeket, méltó keretet és feltételeket biztosítani a jubileumi év eseményeinek, ezt a felada­tot vállalta magára a 20. évfordulót elő­készítő operatív bizottság, amely a napok­ban tartotta ülését a városi tanács nagy­termében, ahol Takács István a városi tanács elnöke köszöntötte a jelenlevőket, majd Kerekes László, a városi tanács mű­velődésügyi osztályának a vezetője adott számot az eddig végzett munkáról. A hihetetlenül gazdag számvetés szól — többek között — arról, hogy az üzemek és gyárak, a tanács, az intézmények és hiva­talok összefogása, a város lakóinak köz­reműködése révén, hogy változtak — év­ről évre — a munka és életkörülmények, egyszóval hogyan fejlődött Kazincbarcika. Joggal büszkék arra, hogy 5,5 millió fo­rintot fordíthattak — csak az elmúlt két esztendőben — az óvodai férőhelyek nö­velésére, hogy kétmilliós költséggel fel­épült egy szolgáltatóház, 17 milliós beru­házással különféle kereskedelmi jellegű létesítmények épülte­k, átadták rendelte­tésének az autóbusz pályaudvart, s felso­rolni se lehet azt a sok-sok tettet és áldo­zatvállalást, amely ,a város fejlődésében és gyarapodásában mérhető le. A jubileumi esztendőben „új köntösbe” öltöztetik szinte az egész várost. Utakat, hidakat, járdákat javítanak, rendezik az üzemek, középületek környékét, újabb gyermekjátszótereket és parkokat létesí­tenek, befejezik a tervekben előírt tata­­rozási, felújítási munkálatokat, jubileumi parkot létesítenek, egyszóval arra töreked­nek, hogy a jelenleg is impozánsan szép és vonzó település még inkább azzá vál­jék. A jubileumi évfordulóhoz kapcsolódóan egy sor új létesítmény átadása várható ebben az évben. Átadják rendeltetésének a 200 férőhelyes óvodát a Ságvári Endre Gimnázium és Szakközépiskola szomszéd­ságában, megnyitja kapuit a várostörté­neti múzeum és képzőművészeti szakkör, valamint a felújított Béke filmszínház. A Sütőipari Vállalat beruházásában elkészül a finompékáru-üzem és üzlet a városi piac szomszédságában. Az úgynevezett I/A szomszédsági egységben 267 állami lakás válik beköltözhetővé, a Tardona patak mellett pedig elkészül a pihenő- és játszó­park. A Fő téri díszmedence, gyógyszer­­tár és körzeti orvosi rendelő „üzembe he­lyezése” mellett — mindezeken túl — megkezdődik a Fő téren a központi posta­épület építése, megkezdik a beruházási munkálatokat a BVK olefinprogramjának a végrehajtására, amellett a városban autóalkatrész és autóápolási szaküzletet, valamint zöldség-, gyümölcs-, tejivó- és konzervszaküzlet nyitásához teszik meg az előkészületeket. Az a megállapítás tehát, hogy ez a vá­ros még mindig születőben van, nem csu­pán jelige, hanem nap mint nap lemér­hető valóság. A jubileumi év méltó megünnepléséhez a feltételeket biztosítani — ezt vállalta magára — a lakosság tevékeny közremű­ködésére számítva — az operatív bizott­ság, amelynek a figyelme mindenre, a legapróbb részletre is kiterjed. Amellett néhány olyan újdonsággal is szolgál, ami­nek még nincs hagyománya, de bizonyára lesz hatása. Ilyen, hogy februárban a vá­ros lakóihoz — így a fiatalokhoz is — le­velet intéznek, amelyben kérnek minden­kit: járu­lj­anak hozzá Kazincbarcika to­vábbi építéséhez, értékeinek a megóvásá­hoz. Messzemenően igyekeznek erkölcsileg is elismerni és méltányolni azok munkás­ságát, akik a városépítésben, és fejlesztés­ben kezdeményező, élen járó szerepet vál­laltak. Ennek jegyében adják át — első ízben — a város díszpolgára kitüntetése­ket. Már elkészült a „Kazincbarcika 20 éves” feliratú bélyegző, amit a posta egész éven át alkalmaz a küldemények felül­bélyegzésére. Kedves eseménye lesz a ren­dezvénysorozatnak, hogy — az Állami Biztosítóval kötött megegyezés alapján — 1974 február első napján születő első gyer­mek szüleinek takarékbetétkönyvet nyúj­tanak át. Külön üdvözlőlapot készítenek az 1974-ben házasságot kötő fiatalok kö­szöntésére is. Ugyanilyen módon köszön­ik az 1954-ben (tehát a város születésé­nek évében) házasságot kötött barcikai lakosokat is. A sok-sok esemény és rendezvénysoro­zat mellett az elsősorban csak fiatalokat érintő programhoz tartozik, hogy április 5-6-án megrendezik Kazincbarcikán a magyar főiskolák párt- és KISZ-titkárai­­nak tanácskozását. Májusban pedig ifjú­sági hónapot tartanak. Ennek keretében sor kerül az Ifjú Gárda megyei sereg­szemléjére (5-én) a szocialista városok ifjúsági vezetőinek a találkozójára és po­litikai vetélkedőre (8—9—10-én). Megszer­vezik az ifjúmunkás napokat és az úttö­rők kulturális seregszemléjét (18-tól). Az érdeklődők megtekinthetik a szocialista városok nemzetközi gyermekrajz-kiállítá­­sát (amely május 26-tól június 24-ig tart), részesei lehetnek a megyei úttörő-olim­piának (május 23—24-én), sor kerül a vá­rosi kisdobos- és úttörőavatásra (26-án), s mindemellett úttörő vetélkedőt rendez­nek arról, hogy „Ki tud többet Kazinc­barcikáról?” (26-án). S végül e hónap zá­ró eseményeként megrendezik a húszéves fiatalok találkozóját június elsején. Tartogat az operatív bizottság még egy meglepetést a város lakói és mindenki számára, nevezetesen azt a filmet, amely Kazincbarcika múltját, jelenét és a táv­latokat mutatja be. A színes dokumen­tumfilm élethűen és megkapóan illuszt­rálja mindazt, ami ma jellemző e telepü­lésre. Kevés a múltja e városnak, de szépek az eredményei, amelyekből új erőt merít­ve, az itt élő 30 ezer ember (s azok, akik majd ezután telepednek le itt), még gaz­dagabban formálja, formálhatja a jövőt. S ha legközelebb újra jubileumi esemény­re készül majd e város, még szebb, még gazdagabb eredményekkel dokumentálhat­ja a megtett utat éppúgy, mint azt teszi ebben az esztendőben ... Tóth Ferenc 4

Next