Borsodi Fiatal, 1978 (1-12. szám)

1978 / 1-2. szám

Megyénk 65 ezer KISZ-tag­­jának munkáját 15 000 válasz­tott tisztségviselő, ifjúsági ve­zető irányítja. Számuk a tag­létszámhoz viszonyítva nem nagy, de szerepük annál jelen­­tősebb. Az általuk végzett ve­zető, szervező, nevelő munka színvonala alapvetően befolyá­solja az ifjúsági szövetségben folyó tevékenység hatékonysá­gát, minőségét. A választott tisztségviselők szerepe fokozó­dik a tavaszi időszakban, ami­kor értékelni kell az elmúlt mozgalmi év munkáját, és meg kell határozni a következő időszak feladatait. Az ő mun­kájukhoz kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy a taggyű­lések, küldöttgyűlések előké­szítésével, lebonyolításával­­ kapcsolatban néhány fontos elvi, módszertani kérdésben útbaigazítást adunk. Mindezt a részletesség igénye nélkül, mert a Központi Bi­zottság által kiadott útmuta­tók aprólékosan ismertetik a tennivalókat. A KISZ-munkára vonatkozó határozatok ismerete, és mara­déktalan végrehajtása a fejlő­dés zálogát jelenti. Melyek tehát azok a határo­zatok, amelyek ismerete elen­gedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a tavaszi időszak szerve­zeti feladatait felelősséggel, hozzáértéssel tudjuk ellátni? E határozatokat, dokumen­tumokat három csoportba le­het sorolni. Az első csoportba tartoznak a szervezeti kerete­ket, a tervezési rendszert sza­bályozó központi bizottsági és intéző bizottsági határozatok. — A KISZ KB 1974. április 17-i határozata az ifjúsági szö­vetség néhány időszerű felada­táról, nai? — A KISZ KB IB 1974. áp­rilis 11-i határozatai a KISZ mozgalmi éves rendszeréről, a Kilián-próbáról és a tagfelvé­telek előkészítéséről, a KISZ- tagok egyéni feladatvállalásai­ról, megbízatásairól és azok értékeléséről, az egy mozgalmi évre érvényes KISZ-tagsági igazolvány bevezetéséről, — A KISZ KB 1974. szep­tember 11-i határozata az ifjú­sági szövetségben folyó káder­munka továbbfejlesztéséről, — A KISZ KB 1975. no­vember 12-i határozata a KISZ-szervezetek és szervek irányításának továbbfejleszté­séről. A felsorolt határozatok meg­találhatók a „Határozatok, do­kumentumok” c. füzet 1974/1., 1974/2. számaiban, valamint a „KISZ Értesítő” 1975 decem­beri számában. Ezeknek a do­kumentumoknak a megszüle­tése óta több év telt el, és az évek során jelentős mértékben cserélődtek a KISZ-vezetők. Szükséges tehát ezeket a ha­tározatokat újból elővenni, ta­nulmányozni, mert olyan alap­dokumentumokról van szó, amelyek ismerete nélkül egyet­len választott KISZ-vezető sem tud eredményes munkát végezni. A határozatok második cso­portja a jelenlegi időszakkal — 1978/79-es mozgalmi év megtervezésével — kapcsola­tos feladatokat tartalmazza. — KISZ KB IB 1977. októ­ber 26-i határozata az 1978. évi tavaszi KISZ-alapszerve­­zeti taggyűlések, illetőleg KISZ- küldöttgyűlések politikai, ká­derpolitikai és szervezeti fel­adatairól. (Alapszervezeti Tá­jékoztató 1977 decemberi szám.) — KISZ KB 1978779-es moz­galmi évre szóló akcióprog­ramja. (Magyar Ifjúság 1978 januári száma.) — A közvetlenül irányító KISZ-szerv akcióprogramja, vagy akcióprogram kiegészíté­se. — A KISZ KB IB 1977. de­cember 7-i határozata az 1978. évi népgazdasági terv végre­hajtásához kapcsolódó köz­feladatokról. (Alapszervezeti Tájékoztató 1978 januári szá­mának melléklete.) — Az irányító pártszerv 1978. évi gazdasági cselekvési programja. Végezetül a harmadik cso­portba tartoznak azok a mód­szertani anyagok, útmutatók, amelyek a tervező, szervező munka gyakorlatához nyújta­nak segítséget. — A KISZ KB titkárságá­nak 1977. november 14-i ülé­sén elfogadott tervezési útmu­tató a KISZ-szervek és -szer­vezetek tervező munkájához. — Rétegeknek szóló mód­szertani útmutató a KB ak­cióprogramjának végrehajtásá­hoz. (Mindkét anyag az Alap­szervezeti Tájékoztató 1978 januári számának melléklete­ként jelent meg.) — Útmutató a KISZ-alap­­szervezetek, KISZ-bizottságok és -vezetőségek számára az 1978. évi tavaszi taggyűlések és küldöttgyűlések előkészíté­séhez és lebonyolításához. (Alapszervezeti Tájékoztató 1977. decemberi száma.) A tervezés időszakában az előzőekben felsorolt dokumen­tumok, határozatok, módszer­tani útmutatók ismeretén túl nagyon fontos, hogy mennyire (Folytatás a 2. oldalon) Szerelik a PVC IH-at Ismerkedés a szakmával Tervező a miskolci betonelem­­gyárban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék