Borsodi Fiatal, 1978 (1-12. szám)

1978 / 1-2. szám

Felelősséggel, hozzáértéssel (Folytatás az 1. oldalról) vonjuk be a közösség tagjait akcióprogramok készítésébe. A „közösen tervezzük, közö­sen hajtjuk végre” mottó a tervező munka demokratizmu­sának legfontosabb alapgon­dolatát adja. Tények, és ta­pasztalatok bizonyítják, hogy az a terv, akicóprogram, amely kollektív munka ered­ményeként született, mozgósító erővel bír. Az alapszervezetek­ben folyó munka hatékonysá­ga és minősége határozza meg az ifjúsági szövetségben folyó munka hatékonyságát és mi­nőségét. Fontos szemléletbeli kérdés tehát annak tisztánlátása, hogy az alapszervezet — ezen belül az egyén, a KISZ-tag — a ki­emelt szint. Szervezetünk min­den egyes szintje ennek van alárendelve, az alapszervezeti munka eredményességét kell, hogy szolgálja. A jelenlegi időszakban elkészítésre kerülő alapszervezeti tervek, akció­­programok színvonala, tartal­ma adja zálogát a Központi Bizottság akcióprogramja eredményes végrehajtásának. Ezzel a felelősséggel kell te­hát programjainkat megter­vezni, az akcióprogramokat el­készíteni. A küldöttgyűlések legfonto­sabb funkciója az, hogy de­mokratikus fórumot jelente­nek a választott vezető testü­letek munkájának értékelésé­hez. Az új típusú testületek most vizsgáznak. Minősíteni kell az eddig végzett munká­jukat oly módon, hogy a létre­hozásukra vonatkozó 1975 no­vemberi KB-határozatban megfogalmazott feladatokat összevetjük a működés tapasz­talataival. A testületek munkájának ér­tékelésénél tehát az alábbi szempontokat vegyük figye­lembe: — A feladatok megoldása során mennyire sikerült össz­pontosítani erőinket. — A határozatokon keresz­tül megvalósuló irányítás mel­lett erősödött-e a helyszíni se­­gítség­nyújtás. — A tapasztalatokat fel tud­juk-e használni, az alulról jö­vő kezdeményezéseknek van-e hatásuk, tudnak-e érvényesül­ni. — Csökkentek-e az átfedé­sek, a döntések, határozatok milyen szívonalúak. Amikor ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat, látni kell, hogy a tavaszi küldött­­gyűléseken nem a szervezeti kereteket, hanem működésü­ket kell értékelni, minősíteni. Ennek a követelménynek ak­kor tudunk eleget tenni, ha alapvetően változtatunk a kül­döttgyűlések felfogásán. A küldöttgyűléseket nem ünnepi demonstráció, hanem munkajelleg kell, hogy jelle­mezze. A közösség kontrollja legyen a testület felett, amely értéke­lő és feladatmeghatározó funk­ciót is ellát. A választott KISZ-vezetők felelőssége az, hogy a küldött­­gyűlés nyílt, őszinte légkörben folyjon, ahol a küldöttek az őket delegáló közösség nevé­ben alkotó módon mondanak véleményt közös dolgainkról. Ifjúsági szövetségünk tavaszi taggyűléseit, küldöttgyűléseit olyan iskolának kell tekinte­nünk, ahol fiataljaink a de­mokratizmus gyakorlására, a felelősségteljes véleménynyil­vánításra — és emellett — problémamegoldó, javaslattevő gondolkodásmódra neveljük. E demokratikus fórumokon, a küldöttgyűléseken a vita alap­ját a választott vezető testület által készített beszámolók ké­pezik. Nem lehet tehát közöm­bös, hogy a vitaanyagot, a kül­döttgyűlési beszámolót milyen szempontok alapján állítjuk össze. Ezért a küldöttgyűlési beszámolóban a jelen időszak hangsúlyozott kérdéseivel kell foglalkozni. — Alapkötelességek teljesí­tése (munka, tanulás, haza vé­delme). — Az „Edzett ifjúságért” mozgalom helyzete. — Érdekvédelmi tevékeny­ség. — Az új irányítási rendszer tapasztalatai. A küldöttgyűlési beszámoló e szempontok alapján értékel­te a kongresszusi határozat végrehajtásának helyzetét, és a küldöttgyűlés határozata tar­talmazza a következő időszak legfontosabb feladatait. Azokat a feladatokat, amelyek bizto­sítják a KISZ IX. kongresszu­sa határozatának maradékta­lan végrehajtását. A számvetésnél látnunk kell: feladataink sikeres megvalósí­tása egyrészt attól függ, hogy milyen színvonalon tudjuk munkánkat megtervezni, meg­szervezni, másrészt, mennyire tudjuk KISZ-tagjainkat moz­gósítani. Ez a követelmény a KISZ minden szervezeti szintjén dol­gozó választott ifjúsági veze­tőtől az átlagostól nagyobb erőfeszítést igényel. Nem köny­­nyű ennek a követelménynek eleget tenni. A KISZ válasz­tott vezetői, tisztségviselői azonban szűkebb, vagy tágabb közösségük bizalmából lettek ifjúsági vezetőkké. A közösség bizalma megtisz­telő kötelezettség. Arra köte­lez, hogy a közösségtől kapott megbízatást felelősséggel, hoz­záértéssel végezzük. Korpás Lajos KISZ MB titkára 2 KISZ-védnökséggel épül az új acélmű Az ország acéligényének távlati kielégítése érdekében új acélgyártó bázisokat és kapacitásokat kell létrehozni. Ez az igény várhatóan 5,1— 5,3 millió tonna lesz a 80-as évek végére. Ennek a fejlesz­tési tervnek szerves része az LKM-ben megépülő új acél­műkombinát. Az új acélmű megépítését indokolja, hogy a jelenlegi SM-acélmű közel 100 éves. Az üzem elavult, és csak ne­héz fizikai munkával lehet az LKM acéligényét kielégíteni. A régi, korszerűtlen techno­lógiájú acélmű kiváltására ké­szül el az új acélmű. Az LKM feldolgozósorai igénylik az új, magas köve­telményeket kielégítő acélfé­leségeket. Ezeket jelenleg csak nagy erőfeszítések árán lehet előállítani. Ennek érde­kében 1977. január 13-án, a Minisztertanács döntése alap­ján két lépcsőben kerül meg­építésre­­ egy kombinált tech­nológiájú mű, melynek beru­házási költsége 10 milliárd forint. A KISZ-védnökségnek az LKM-ben több mint két évti­­zedes hagyományai vannak. Annak a felismerése, hogy a védnökségvállalás sokrétű le­hetőséget biztosít a meglevő erőforrások feltárására, a fia­talok alkotó erejének célirá­nyos kibontakoztatására, a KISZ-bizottság 1976. évi kül­döttgyűlésén védnökséget vál­laltunk az acélmű építése fö­lött, és ezt a védnökségválla­lást az 1977. évi küldöttgyű­lés megerősítette. Ezzel egyidejűleg az 1977— 78-as mozgalmi év akcióprog­ramjában megfogalmaztuk a védnökséggel kapcsolatos te­endőket és feladatokat. Ezek a következők: az acélműépítés elősegítése a KISZ sajátos eszközeivel (pro­pagandamunka) megismertet­ni a fiatalokkal a készülő mű jelentőségét és népgazdasági hasznát. Konkrét munka az építéssel összefüggően, terü­letfelszabadítás, hulladékgyűj­tés. 1977 júliusában a KISZ-bi­­zottság megbízta az 5 tagú védnökségi operatív bizottsá­got és a függetlenített véd­­nökségi szervezet. Az operatív bizottság fel­adatául szabták meg, hogy készítsen konkrét, részletes tervet az acélműépítés bein­dításának szakaszára, mely tartalmazza a politikai, gaz­dasági feladatokat egyaránt. Ugyanebben az időszakban a KISZ-bizottság pártmegbíza­tásként kapta az LKM párt­­bizottságától a védnökségi munkában való részvételt. Ebben az időszakban a KISZ- bizottság és a VOB feladata kétirányú volt. Elő kellett ké­szíteni a fiatalokat a védnök­ségben való aktív részvételre, föl kellett venni a kapcsola­tot a beruházásban részt ve­vő vállalatok KISZ-szerveze­­teivel, és el kellett készíteni a véd­nkségi alapokmányt, amelyben rögzítettük a KISZ, a gazdaságvezetés és a szak­­szervezet feladatait, a védnök­ség sikeres megvalósítása ér­dekében. Ahhoz, hogy KISZ-tagsá­­gunk, valamint a beruházá­son dolgozó külső vállalatok fiataljai kezdettől fogva résztvevői lehessenek a véd­nökségvállalásnak, szükséges­sé vált a mű építésének, a KISZ-védnökség céljának, és az ebből adódó feladatoknak minél szélesebb körben tör­ténő ismertetése. Az „Edzett ifjúságért” tö­megsportmozgalom keretében Védnökségi Kupa kiírásával több sportágban tervezünk versenyeket. Az acélmű tervezésében, a berendezések gyártásában, szállításában, az építésben és szerelésben résztvevő vállala­tok KISZ-szervezetei mozgó­sítják fiataljaikat az építéssel összefüggő tervfeladatok vég­rehajtására. Az LKM és a résztvevő vál­lalatok KISZ-bizottságai és alapszervezetei fogalmazzák meg a mozgalmi évek akció­­programjaiban a helyi KISZ- védnökséggel összefüggő fel­adataikat, melyek KISZ-tag­­jaink feladatvállalásaiban konkrétan jelenjenek meg. A védnökségi munkában eredményesen dolgozó fiata­lok és kollektívák elismerésé­re a gazdaságvezetéssel és a szakszervezettel közösen „Ki­váló Védnökségi Munkáért” kitüntetést alapítottunk. El­nyerésének feltétele, a részha­táridők és ütemtervek folya­matos tartása, illetve határidő előtti teljesítése, és az átla­got tartósan meghaladó mun­kaeredmény elérése. Ezt a ki­tüntetést első alkalommal 1979. március 21-én adományozzák. Kiss Sándor LKM-védnökségi szervezet BORSODI FIATAL 78 1—2.

Next