Borsodi Fiatal, 1979 (1-10. szám)

1979 / 1. szám

A KISZ Borsod megyei Bizottságának tájékoztatója — Ára: 1,50 forint 1979. 1—2. szám Ülést tartott a KISZ megyei bizottsága A KISZ Borsod megyei Bi­zottsága február 13-án és 14- én Török László első titkár elnökletével ülést tartott. A testület először megvitatta és elfogadta a Borsodi Vegyi­kombinát PVC—III. beruhá­zása és a Tiszai Vegyikombi­nát polipropiléngyára felett vállalt KISZ-védnökség telje­sítéséről szóló jelentést. Meg­állapították, hogy a védnök­ségi mozgalom jelentősen hoz­zájárult a beruházások sike­res megvalósításához. A KISZ megyei bizottsága köszönetét és elismerését fejezte ki a védnökségben részt vevő fia­taloknak, szerveknek és vál­lalatoknak. Végül elfogadták a KISZ MB és alsóbb szervei, valamint intézményei 1978. évi gazdálkodásáról és a múlt évi ifjúsági parlamentekről szóló jelentéseket, majd intézkedé­si tervet fogadtak el az épí­tőtáborozás 1979. évi felada­taira. A KISZ megyei bizottsága másnap a csanyiki KISZ-is­­kolán kibővített ülésen foly­tatta munkáját, amelyen részt vett Deák Gábor, a KISZ Központi Bizottságának titká­ra és Újhelyi Tibor, a megyei pártbizottság titkára, valamint a városi és a járási KISZ-bi­­zottságok titkárai. Megvitatták a KISZ IX. kongresszusa ha­tározata végrehajtásának ta­pasztalatait Borsod megyében és javaslatokat tettek a továb­bi feladatokra. A vitában 14 hozzászóló elemezte a KISZ- munka egy-egy területének ta­pasztalatait, a kongresszus óta eltelt évek eredményeit és gondjait. Többek között szól­tak a védnökségi munkáról, a KISZ termelést segítő tevé­kenységéről, az ifjúsági brigá­dok munkájáról, az Edzett if­júságért mozgalomról, a klub­mozgalom helyzetéről, a KISZ-építés és a politikai képzés tapasztalatairól. Deák Gábor többek között elmondotta, hogy a KISZ-bi­­zottság ülésének egyik fontos feladata, hogy összegyűjtse az elmúlt évek munkájáról ki­alakult különböző véleménye­ket és segítse az idén május­ban tartandó országos KISZ- értekezlet munkáját. Hangsú­lyozta, hogy az új körülmé­nyek és megváltozott felada­tok igényesebb és szakszerűbb munkát követelnek az irányí­tó KISZ-szervektől és a KISZ- fiataloktól egyaránt. Továbbra is fontos feladat a KISZ- munka társadalmasítása és a fiatalok öntevékenységének fo­kozása, valamint a tervszerű és tudatos KISZ-építés. Újhelyi Tibor, a megyei párt­­bizottság véleményét tolmá­csolva többek között elmon­dotta, hogy a KISZ IX. kong­resszusa óta eltelt időben ked­vezően fejlődött a megye KISZ-szervezeteinek munkája. Erősödött a KISZ kommunis­ta jellege és szervezettsége. A fiatalok különböző akciói jól segítik politikai és gazdasági céljaink elérését. Jelentősen fejlődött a KISZ pártirányítá­sa, de ezen a területen jelen­tős tartalékok vannak, első­sorban mezőgazdasági terüle­ten a községi pártalapszerve­­zeteknél. A Központi Bizott­ság decemberi ülésének hatá­rozatai alapján a megyei párt­­bizottság is megfogalmazta az idei év legfontosabb felada­tait. A KISZ-fiatalok aktívabb szervezeti élettel, az egységes értelmezésre és cselekvésre való mozgósítással jelentős mértékben segíthetik feladata­ink megoldását. A KISZ-fia­­talok új iránti fogékonyságuk­kal, termelést segítő tevékeny­ségükkel sok területen eddig is jó példát mutattak a tar­talékok feltárásában. A KISZ tagjai legyenek példamutató végrehajtói a feladatok fe­gyelmezett végrehajtásának. „Karod erős, szived inselelt...” Ha egy társadalmi szerve­zet vezető testülete — mint a KISZ Borsod megyei Bizott­sága — kibővített ülését két napon át tartja, ez nemcsak a napirendi témák sokaságát hanem főként fontosságát jelzi.. . Az első napon ilyen fontos ügyként szerepelt annak a két, írásban előre kiadott jelen­tésnek a vitája, mely számot adott vegyipari kiemelt nagy­­beruházásaink: a Tiszai Ve­gyikombinát polipropiléngyá­ra és a Borsodi Vegyikombi­nát PVC—III. egysége fölött vállalt KISZ-védnökség telje­sítéséről ... A két védnökség szervezeti felépítését, eredményeinek számszerű adatait ismertetni: nincs módunk. Ám mert el­mondhatjuk, hogy a KISZ- védnökség­ talán a leghaszno­sabb lehetőség az ifjúság jobbik részében élő tettvágy, lendület, kezdeményezőkedv kibontakoztatására. A KISZ- védnökséget vállaló és azt szüntelenül tovább is fejlesz­tő fiatalokról mondhatta vol­na igazán Madách eme szép sorait: „Karod erős, szíved emelkedett, Végetlen a tér, mely munkára hív!” ... — Mert hát mit is tettek említett vegyipari nagyberu­házásaink KISZ-védnökségi hálózatában az ifjak? Hozzájárultak ahhoz, hogy a létesítmények határidőben, jó minőségben, költségkereten belül valósuljanak meg... Gondot fordítottak a munka­idő jó kihasználására és a munka fegyelmezett végzésé­re... Erősítették önmagukban és környezetükben a szocia­lista gondolkodást és maga­tartást, a felelősségérzést... Segítették a fiatalok szakmai gyakorlottságát és továbbkép­zését... Új színfolttal, a szakmásító építőtáborral igye­keztek gazdagítani a KISZ- életet... Ügyeltek a fiatalok élet- és munkakörülményei­nek javítására, s a feszített munkában is adódó szabad idő hasznos eltöltésére... — Mindezzel­ növelték a KISZ tekintélyét, s részük van és lesz abban, hogy a vegyipar Borsodban fokozatosan vezető iparággá fejlődjék ...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék