Borsodi Szemle, 1986 (31. évfolyam, 1-4. szám)

1986 / 4. szám - JEGYZET - Kiss Gyula: A sárospataki jurista: Csokonai Vitéz Mihály

A sárospataki turista: Csokonai Vitéz Mihály Szerb Antal példamutató tömörség­gel jegyi le Csokonairól: 1795-ben különböző csínyei miatt és mert nem tudott elszámolni a falun begyűjtött pénzzel, kicsapják.” A debreceni kol­légiumból: „Sárospatakra megy, de itt nem érzi jól magát, abbahagyja tanul­mányait”. A vagabundus poéta magát a köztu­dat Debrecenen kívül Somogyországot, Komáromot rajzolja háttérként. Ke­vésbé tartja számon azonban, hogy Vitéz Mihály — pontosan 190 éve — egy tanéven át jogi tanulmányokat folytatott a sárospataki ősi kollégium­ban. (S e pályakezdést oly hányaveti könnyedséggel hagyta oda, mint a ké­sőbbi költőutód, Ady Endre.) A debreceni kollégiumi kicsapatást követően Csokonai a szülői házban, an­nak is leginkább házudvari kiskertjé­ben húzódik meg, ahol egyaránt fog­lalkoztatja az öngyilkosság gondolata épp úgy, mint az ébredező, de meg nem valósuló szándék: tisztességes munka, kereset után néz, hisz önma­gán kívül özvegy anyja s öccse eltar­tásáról is gondoskodnia kell. Kellene. Nem így történt. Augusztus közepén zempléni ismerő­sök kopogtattak be Csokonaiékhoz. Szó szót követett, fény derült Mihály nem éppen szerencsés helyzetére. A vendé­gek nem voltak szíves szándék híján s igen ajánlgatták a pataki iskolát. Oly kiváló jogtanárok okították ott akkor a jogi stúdiumokat, hogy az iskola hí­­re-neve fölülmúlni látszott a debreceni kollégiumot is. Csokonai pár nap múl­va levélben érdeklődött Patakon az egyik debreceni vendégüknél, Gáspár Pál főjegyzőnél: örömmel menne Pa­takra, ha ebben Patay úr vagy Kövy professzor úr segítene... Szegény, bo­­hó költő máris ábrándok rabja. Leírja ugyanis a levélben hitét, hogy Patak és Debrecen között olyan az arány, mint a „csinos” Európa és Tahiti szigete kö­zött ... Mi történt ezután? Egy bizonyos: Csokonai 1795. szeptemberében már Patakon van. A halálig hű barát és it­teni deáktárs, Puky István így jellem­zi a versírásra a jogi leckéknél inkább törekvő Csokonait: „A Barátok válasz­tásában vigyázó, az azokkal való tár­­salkodásban nyílt szívű, s a mibe hasz­nokra lehetett mind maga, mind má­sok munkálkodása által, örömmel telé­­lyesítette. — A másokkal való társal­­kodásban nyájas, tréfás és sok olvasá­sai mellett szerzett Tudományai által elmés beszélgetései annyira magához édesgették az azon időben Törvényt ta­nuló Ifjakat, hogy a tanulástól üres órák egyedül az ő vele való társalko­­dásnak szenteltettek. Ezen ifjúi víg és szabad társalkodás és a Hegyaljai kel­­lemetes Vidék olly tüzet és kedvet ad­tak Poétái képzelődéseinek, hogy a mint gyakran emlegette azontúl is, az azon időben készült Darabjai voltak előtte legkedvesebbek.” Jó néhány fordításon túl mintegy másfél tucatnyi verse, melyekről bizo­nyos, hogy Patakon fogantattak és szü­lettek, nem a jobb, nem az „igazi” Csokonai-versek közé tartozik. A leg­sikerültebb közöttük a bordalék, a Mi­ért ne innánk, A búkkal küszködő és a Bab­ushoz címűek. Vitéz Mihály csalódott Patakban? Igen. Leveleiből: „Számkivetve az én hazámban, unalommal húzom komor napjaimat... Itten a la Robinson élek, — nincsen senki vélem és mellettem, csak a boldog magánosság... én eggy oly helyben lakom, a mellyhez képest Debrecen — egész London ...” Száz­­nyolcvan fokos fordulat? Az bizony. A korábban leszólt „Tahiti—Debrecen”, íme, a Brit Birodalom fővárosává elő­­kelősödik, a „Csinos Európa”, Patak meg: „... Itt az értelem, ész, józan okosság minden lépésébe nagyon nyög, az ízlés porba és szennybe hever.” Va- 95

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék