Szövetkezeti Élet, 1971 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1971-01-01 / 1. szám

IX. évfolyam, 1. szám Ára: 1,50 Ft Magasabb szinten M­ikor e sorokat írom, az új szakaszt nyitó ötéves tervet kezdő évből csaknem egy hónapot hagy­tunk magunk mögött. Az 1971-es tervévben már első lépések a nekirugaszkodás, a start pillanatá­ban látszanak azok a távlatok, amelyet ötéves ter­vünk ad, s amelyet a párt X. kongresszusa vázolt fel: dinamikus, de nem erőltetett ütemben fejlődik a nép­gazdaság, javul a munka hatékonysága, tovább erősö­dik a fogyasztói piac egyensúlya. Ha az új esztendős tervet akarnék összefoglalni, akkor egyebek között ki­emelten az alábbiak talán a legfigyelemreméltóbbak. A nemzeti jövedelem 7, az ipari termelés 6, a mezőgazda­sági termelés 8, az egy keresőre jutó reálbér 2,5—3, az egy főre jutó reáljövedelem 5—5,5 százalékos emelése. A külkereskedelem forgalmi növekedése az 1970 évi gyors ütemhez képest valamelyest mérséklődik, a belső áru­kínálat viszont bővül. Élelmiszerekből az 1970. évi gyengébb termés ellenére továbbra is kiegyensúlyozott, az iparcikkek többségéből pedig érezhetően javuló el­látás várható. A lakásgondokat 71 200 új otthon enyhíti. A feladatok nehezek, nem ígérkeznek könnyűnek, mégis lelkesítőek. A terv végrehajtása nemcsak a te­rületi és országos irányító szerveken múlik. Tőlünk az alsóbb szinteken dolgozóktól kíván mindenekelőtt ma­gasabb szinten végzett hatékony munkát Erre van szükség az önálló vállalatszerű gazdálkodást meghatá­rozó, s egyben irányító szövetkezeti vezetők körében csakúgy, mint a gazdálkodást realizáló szférában, a kereskedelmi egységekben, a helyi érdekeltséget biz­tosító minden választó testületben. S, hogy e munka mindenütt jól szervezett és ered­ményes legyen, az országos munkaprogramok alapján elkészíteni, finomítani, tökéletesíteni kell a helyieket, a szövetkezeti terveket. Ezen belül olyan, a tagság akaratát kifejező intézkedésekre van szükség, amelyek mindenütt megteremtik a takarékos, hatékony munka feltételeit. Nehéz, de reális, megvalósítható feladat ez. Természetesen a közhelyek mellőzésével nélkülözhetet­lenül szükség van ehhez a munkafegyelem, a vállalt feladat iránti személyes felelősség erősítésére. Ez az eddiginél magasabb színtű munka szükséges ahhoz, hogy a X. kongresszus egész népünk egyetértésével fogadott határozatainak szellemében folytathassuk a szocializ­mus építését falun is. Egy esztendő természetesn nem válthat valóra min­den igényt. Vonatkozik ez a szövetkezetek hálózatfej­lesztési elképzeléseire csakúgy, mint a családok, az emberek óhajaira. Éppen ezért törekednünk kell arra, hogy minél több kívánság teljesüljön már ez évben. B­iztosak lehetünk, hogy az új évtized első évé­ben munkánk nyomán tovább gyarapodik fel­szabadult hazánk, tovább javul felszabadult polgárai, köztük szövetkezeteink tagjainak életkörül­ménye. Szép, lelkesítő célok ezek. Érdemes értük dol­gozni. T. B. Javuló SZÓ­VARU A lakosság áruellátásában rendkívül gyorsan növekszik a szövetkezeti szektor szere­pe: a forgalomba kerülő áru­­mennyiségnek mintegy egy­­harmadát a szövetkezeti üz­letek juttatják el a vásárlók­hoz. A boltokat az áfész-ek üzemeltetik, de egyetlen olyan szövetkezeti nagykereskedel­mi vállalat van, amely ipar­cikkekkel látja el az üzlete­ket: ez az Országos Árube­szerző és Értékesítő Szövet­kezeti Vállalat, rövidebb né­ven SZÖVÁRU. Illetékesektől megtudtuk, hogy a vállalat ez évben mint­egy 20 százalékkal több bú­tort rendelt az ipartól, illetve a HUGAROKOOP Szövetke­zeti Külkereskedelmi Válla­lattól, mivel az igények falun is rohamosan nőnek. Az áru nagyobb része import; az NDK, Jugoszlávia, Csehszlo­vákia, Románia, Bulgária és Lengyelország terméke. La­kószobából pl. 12 félét juttat­nak a szövetkezeti áruház­ak­ba, szaküzletekbe, s ezen fe­lül még darabáruból is sokat szerzett be a vállalat. Műsza­ki cikkekből 15­­ százalékkal hoznak többet forgalomba, mint tavaly, s bővítik a vá­lasztékot is. Rendeltek az új típusú, modernizált Szaratov hűtőgépből, vettek szovjet és NDK porszívót, varrógépet, mosógépet és sok más ház­tartási gépet is. A különösen falun nagyon hiányolt kerékpárból 40 ezret sikerült erre az évre biztosí­tani, s emellett 5000 kismo­tort is importálnak. Volta­képpen összesen mintegy 10 000 háztartási és egyéb műszaki cikket kapnak a HUNGAROKOOP segítségé­vel az idén, olyan távoli or­szágokból is, mint pl. Kína, Korea, Egyiptom, Pakisztán és India. Kórusok vetélkedője 1971-ben Ez évben is megrendezésre kerül a ma már hagyomá­nyosnak tekinthető Országos Szövetkezeti Dalostalálkozó Szolnokon. Megyénk szövetkezeteit há­rom vegyeskórus képviseli majd: a mezőkövesdi, a to­kaji és az ózdi áfész han­­gonyi jó hírű kórusa. A benevezettek önálló mű­sorukat saját tájegységük da­laiból, több szólamú népdal feldolgozásokból, munkásda­lokból, kantátákból állították össze. Bizakodva tekintünk a három, ezüstkoszorús kórus szolnoki szereplése elé. Erre eddigi eredményeik jogosíta­nak fel bennünket. 1971. január hó Beszédes számok 1971-ben olajkályhából az 1970. évi 300 ezer helyett 300 ezer kerül a boltokba. Lesz elegendő fürdőkád, cső, javul az ellátás vasalásból, szerszá­mokból, szerelvényáruból. Elegendő hagyományos tűz­hely áll majd rendelkezésre, s az 1970. évi 46 ezer sze­mélygépkocsi-behozatal is nö­vekedni fog. A forgalomba kerülő televíziós készülékek 70 százaléka már a második program vételére is alkalmas lesz. Jó, gazdag árukínálat várható rádióból, magneto­fonból, hűtőszekrényből is.­­ 1971 első negyedére elegen­dő tüzelőt is biztosítanak a lakosság részére. Ha a ce­ment­ellátással lesz is némi hiba, építőanyagból 16 szá­zalékkal többet tud kínálni a belkereskedelem.­ ­ A ruházati forgalom 8 szá­zalékos emelkedésével szá­molnak az illetékesek. Töb­bek között 24 millió pár bőr­cipőt, 3 millió pulóvert, 37 millió pár harisnyát, zoknit, 8 millió harisnyanadrágot kí­nálhatnak ez évben az üzle­tek. Megkezdődtek a disznótorok Értekeztek a takarékszövetkezeti vezetők A közelmúltban került sor a takarékszövetkezeti felü­gyelő bizottságok elnökeinek országos továbbképző tanfo­lyamára. Az elhangzottakról nemrégen tájékoztatást kap­tak a megyei felügyelő bizott­ságok elnökei is. A jelenlévők többek között a tulajdonosi ellenőrzés fo­lyamatosságának, tulajdonosi érdekeik érvényesülésének vizsgálatát határozták el. Ki­fejezték például, hogy a to­vábbiakban is igénylik a­­ ha­sonló oktató jellegű értekez­letek megtartását, ugyanak­kor a szövetségi közreműkö­dést is. Megbeszélték még az 1971. évi programkészítéssel összefüggő feladatokat, s az 1970. évi mérleg-felülvizsgá­latra vonatkozó tennivalókat Határoztak arról, hogy a fel­ügyelő bizottság munkájához szükséges feltételeket a köz­gyűlés elé terjesztik, és az anyagi fedezetekhez költség­­vetést készítenek. A felügye­lő bi­zt­tság működéséhez ez­úton kívánunk erőt és egész­séget. { Kelendők a szendrői áfész boltjaiban kapható élelmiszercikkek. A bő választékú áruk nagy sikert arattak nemrégen is a „Modern háztartás, több szabad idő” című helyi kiállításon Eredményes munkát végzett a megyei szövetkezetek Vili. küldöttgyűlése határsa, Kohár Endre, a me­gyei tanács vb munkatársa, Tóth Ferencné, a KPVDSZ megyei bizottságának mun­katársa, Csege Géza, a MÉ­SZÖV elnöke, Tóth Bálint, a MÉSZÖV elnökhelyettese, dr. Muzsnay Lajos, a lakásszö­vetkezeti választmány elnö­ke, Theisz Imre, a takarék­szövetkezeti választmány el­nöke, Farmos­ Imre, az áfész választmány elnöke, dr. Ká­dár László, a MÉSZÖV fel­ügyelő bizottságának elnöke, J. Bódis Istvánná, a küldött­­gyűlés mellett működő nőbi­zottság titkára, Kiss Imre, a szövetkezetpolitikai bizottság titkára, Juhász Mária, az if­júsági bizottság titkára és Viszoki Lajos, a költségveté­si bizottság titkára. A man­dátumvizsgáló bizottság el­nökéül Áll Józsefet, a Sajó­­kazai Áfész küldöttét válasz­tották. A küldöttgyűlés első napi­rendi pontként a küldöttgyű­lés mellett működő nőbizott­­ságnak a szövetkezeti nőbi­­zottságok tevékenységéhez adott ajánlását tárgyalta meg. Bódis Istvánná mondott szóbeli kiegészítést az írásos anyaghoz. Rámutatott töb­bek között, hogy­ a nőbizottságok csak ak­kor végezhetnek jó mun­kát, ha területüket isme­rik és a helyi sajátosságo­kat figyelembe veszik. A küldöttgyűlés a nőbizott­ság ajánlását elfogadta. Ezután került sor a kül­döttgyűlés mellett működő szövetkezetpolitikai bizott­ság, a nőbizottság, az ifjúsá­gi bizottság és a költségveté­si bizottság ügyrendjének megtárgyalására. A küldött­­gyűlés mind a négy bizottság ügyrendjét elfogadta. A harmadik napirendi pont a megyei szövetség mellett működő szolgáltató intézmé­nyekkel foglalkozott. Tóth Bálint, a MÉSZÖV elnökhe­lyettese ismertette a szolgál­tató intézmények megalakí­tásával kapcsolatos kérdése­ket. Elmondotta, hogy a MÉ­SZÖV elnöksége a küldött­­gyűlés állásfoglalása alapján kétféle vállalkozás szervezé­sét kezdeményezte: az egyik az árubeszerzési és értékesí­tési, a másik a gépi adatfel­dolgozó közös vállalkozás. A szövetkezetek kellő érdeklő­dést tanúsítottak mindkét vállalkozás iránt. (Folytatás a 2. oldalon) Az elmúlt év végén jelen­tős eseménye volt megyénk szövetkezeti m<­­zgi Imának. December 22-én az MHSZ miskolci székházának nagy­termében tartották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyei szövetkezetek VIII. kül­döttgyűlését. Ezt megelőző­en, a délelőtti órákban kü­­lön-külön ülésezett az áfész­­ek, a takarékszövetkezetek és a lakásszövetkezetek megyei választmánya. Mindhárom ülésen több fontos kérdést vitattak meg, s különböző határozatokat fogadtak el. A kora délutáni órákban kezdődött a szövetkezetek VIII. küldöttgyűlése, ame­lyen az általános fogyasztási szövetkezeteket 78, a lakás­­szövetkezeteket 80, a taka­rékszövetkezeteiket 44 küldött képviselte. A küldöttgyűlést levezető elnök, Varkoly Fe­renc, a MÉSZÖV elnökségi tagja üdvözölte a küldötteket és a vendégeket. Az elnök­ségben a következő elvtársak foglaltak helyet: Bene Vince, a megyei pártbizottság mun­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék