Szövetkezeti Élet, 1972 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1972-01-01 / 1. szám

'! U '/ X. évfolyam, 1. szám ÁRA: 1,50 FORINT 1972 január hó A VII. kongresszus dokumentumából Dr. Molnár Frigyes elvtárs előadása Pártunk X. kongresszusa óta több orszá­gos és megyei esemény­ megmozdulás tanús­kodott már arról, hogy megélénkült ha­zánkban a belpolitikai és a gazdasági élet. Mint az köztudott, ennek a folyamatnak ré­szeként került sor nemrégen a fogyasztási szövetkezetek VII. kongresszusára. Lapunk decemberi számának betűit már ólomba kezdték szedni a nyomdagépek, amikor az Építőipari Dolgozók Szakszerve­zetének székházában kezdetét vette az áfész­i és takarékszövetkezeti hálózat, a la­kásszövetkezetek fejlődését felölelő, népgaz­dasági szerepüket elemző kongresszusi je­­ lentés előterjesztése. Voltaképpen objektív körülmény játszott közre abban, hogy olva­sóinknak már csak a lapzártakor érkezett néhány fontos tényanyagot rögzítő esemény­ről tudtunk beszámolni. Minthogy a kongresszus m­unkájánatte rész­letes ismertetését ígértük, úgy ezúttal — az év elején szokásos feladatok kijelöléséhez — dr. Molnár Frigyes elvtársnak, a SZÖ­­VOSZ elnökének kongresszusi expozéjából, valamint Nyers Rezső elvtársnak, az MSZMP KB titkárának felszólalásából kívánunk né­hány kiemelkedően figyelemre méltó rész­letet olvasóink figyelmébe ajánlani. — Kongresszusunk napi­rendjének megfelelően, fo­gyasztási szövetkezeti moz­galmunk több mint kétmil­liós tagságának megbízásá­ból felelősségteljes munka áll előttünk — mondotta be­széde elején dr. Molnár Fri­gyes elvtárs. — A szövetkeze­tek VII. kongresszusának a mozgalmunk történetében ki­emelkedő jelentőségű négy esztendő reális értékelését kell elvégeznie. Állást kell foglalnia az egységes magyar szövetkezeti mozgalom jelen­tős ágazata: a társadalom széles rétegeit magában fog­laló fogyasztási szövetkezetek szocialista továbbfejlődésé­nek céljaiban és közös ten­nivalóinkban. A továbbfejlődést a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt X. kongresszusán elfogadott általános és szövetkezetpoli­tika biztosítja, amely a szo­cializmus teljes felépítésének feladatait állítja egész né­pünk, s ezen belül a szövet­kezetek elé. A párt politikai tevékeny­ségében, a szocializmus építésében számol a szö­vetkezeti mozgalommal, és támaszkodik rá. Szövetkezeteink ezért ha­zánkban perspektivikus intéz­mények. Megtisztelő szá­munkra ez a bizalom. Ezért kötelességünknek érezzük, hogy szocialista céljainkért teljes erőnkkel munkálkod­junk. Nagy öröm számunkra, hogy a magyar szövetkezeti mozgalom, és ezen belül a fogyasztási szövetkezeti moz­galom életét a népköztársa­ságunk parlamentje által megalkotott, a szövetkezetek­ről szóló törvény formálja. E törvény a legmagasabb szin­tű jogszabály erejével hatá­rozza meg a szövetkezetek helyét és szerepét szocialista társadalmunkban, és segíti elő a mozgalom még ered­ményesebb munkáját és szo­cialista továbbfejlődését. A két kongresszus közötti időszakban — mondotta a továbbiakban — a gazdasági reform és szövetkezetpol­i­ti­­kánk által teremtett kedvező feltételek hatására, a fogyasz­tási szövetkezeti mozgalom mmindhárom ágazata: az álta­lános fogyasztási és értékesí­tő szövetkezetek, a takarék­­és a lakásszövetkezetek gyor­san és eredményesen fejlőd­tek. Hasonlóan az egész ma­gyar szövetkezeti mozga­lomhoz, a fogyasztási szö­vetkezetek is az újabb fellendülés és kibontako­zás időszakát élik. Erősödik a szövetkezetek önálló vállalati gazdálkodá­sa, valamint a szövetkezeti demokrácia és az önkor­mányzat. A szövetkezetek gyorsan, — bár még a lehető­ségekhez képest korántsem kielégítően — alkalmazkod­tak a gazdasági reform köve­telményeihez. A beszámolási időszak alatt sz­­vetkezetein­k elősegí­tették szocialista rendsze­rünk életszínvonal-politiká­jának realizálását, továbbá a kulturált szocialista életmód elterjedését. Tevékenységük a város és a fárhi közötti kü­lönbségek fokozatos csök­kentéséit, politikai kihatásá­ban, a munkás-paraszt szö­vetség további erősödését szolgálta. Gyarapodott és kiszélese­dett szövetkezeteink társadal­mi-gazdasági hatóköre. Ma a fogyasztási szövetkezetekben a társadalomnak szinte min­den rétege részt vesz. Szövet­kezeteink tudatosabban fog­lalkoznak a tagsági rétegek­kel. Jobban segítik a szövet­kezeti parasztság, a falusi munkások és alkalmazottak, a nők, valamint a fiatalok sajátos fogyasztási szükség­leteinek kielégítését. Fellen­dült és színesebbé vált a szö­vetkezetek kulturális tevé­kenysége. A szövetkezetek növekvő hatékonysággal és egyben ta­karékos gazdálkodással gya­rapították a szocialista szö­vetkezeti vagyont. Egyidejű­leg az általuk realizált nemze­ti jövedelemből az 1967. évinek a négyszeresével járultak hozzá az állami költségvetés bevételeihez. Az elmúlt esztendő új perspektívát nyitott a lakás­­­s­zövetkezetek étetében. Tár­sadalmunk lakásépítési prog­ramjának megfelelően kidol­gozásra kerültek a korszerű lakásszövetkezet-politikai el­vek. Ez év elején pedig, a lakáskérdések komplex meg­oldása érdekében hozott kor­mányhatározatok alapján, a lakásfenntartó szövetkezetek mellett megkezdték tevé­ Dr. Molnár Frigyes, a SZÖ­­VOSZ elnöke szóbeli referá­tumát tartja Megyénk küldötteinek egy csoportja a kongresszusi beszá­molót hallgatja Tizenöt éve a nép szolgálatában Tizenöt évvel ezelőtt, 1 l­.Liszl amikor a párt hívó szavára a kommunisták legjobbjai kezükbe vették a fegyvert, a néphatalmat kel­lett védeni, nyugalmat, biz­tonságot teremteni, hogy za­vartalanul folyjék a teremtő munka, biztosítottak legye­nek népünk előrehaladásá­nak alapvető feltételei. Ezrek és ezrek emelték harcedzett vállaikhoz a fegy­vert azon az emlékezetes öt­­venhetes kora tavaszán. Más­fél évtized telt el. Azóta a munkásőrök egyetlen nagy családdá forrtak össze ne­héz, de lelkesen teljesített szolgálatuk közben. Elv­tár­sak, igaz barátok, fegyvertár­sak valamennyien. Együtt dobban szívük a nyugodt, bé­kés életet árasztó alkotó tö­megekkel, az ünnepek alatti demonstrációk­ idején és a gyakorlótéren egyaránt. Közöttük látjuk k^TM számban azokat az elvtársa­inkat, barátainkat akik érde­mes dolgozói a szövetkezeti mozgalomnak. Az évfordulón rájuk, mindannyiukra emlé­kezünk. Tisztelettel nyugtáz­zuk soha sem panaszos fára­dozásaikat, tudva azt is, hogy közülük tucatnyi elvtárs, mire az évfordulóig eljutott meg­görnyedt az élet terhei alatt. Életük. másfél évtizedes helytállásuk egyértelműen bizonyítja, hogy példamutató emberek. Kezdettől fogva bi­zonyítják, hogy a nép fegy­verei jó kezekbe kerültek. Acélkék egyenruhájukon sze­ ÖCSAI ISTVÁN, a Mezőkö­vesdi ÁFÉSZ helyi intéző bi­zottságának tagja, aki hos­­­szú éveken át a MESZÖV- nek is köztiszteletben álló dolgozója volt. Mindemellett a munkásőrség magalapítása óta fegyverrel a kézben áll helyt, ma már mint nyug­díjas is. A 15 éves évforduló alkalmából a közelmúltban kapta meg a ,,Haza Szolgá­latáért” érdemérem ezüst fo­kozatát fényen sorakoznak a jól vég­zett munka bizonyítékai. A ..Kiváló munkásőr”, a „Haza szolgálatáért” érdemérem kü­lönböző fokozatai, a termelő munkában kivívott rangos kitüntetéseik, egymásba ka­rolva, jól megférnek együtt. Fegyvert rák máig is. A szó igaz ér­telmében a helyükön vannak éjjel és nappal is. Az évfor­dulón sok-sok mozaikban tó­dulnak elénk az emlékek, voltaképpen maga a történe­lem, a másfél évtized, amely igazán hamis, ha nem említe­nénk meg éppen azokat, aki­ket a kerek évfordulón ün­nepelünk. A milicistákat, akiknek oroszlánrészük volt abban, hogy az idő, a párt politikájában a bölcs előrelá­tás csakhamar simára gya­lulta a meggondolatlanul fel­szaggatott utakat. Biztosra vesszük, hogy rájuk mindig és minden időben lehet szá­mítani. A munkásosztály, a parasztság, az értelmiség szí­­ne-java együtt küzd az újabb sikerek eléréséért. A legjob­bak, a munkásőrök velük ös­­­szekovácsolódva ezt a lelke­sedést — kemény küzdelme­ket is vállalva­— a néphata­lomhoz való nagy-nagy hű­séggel toldják meg. Fegyve­rük mindig kéznél, szívük, gondolataik pedig a helyén, tapasztalataikból leszűrt böl­csességgel segítenek, hogy dolgaink mindig rendben menjenek. A legőszintébben köszönjük mindazt, amit ti­zenöt év ideje alatt őrhelyü­kön közkatonákként tettek, s kívánjuk, hogy a fegyverfor­­gatáshoz, a termelő munká­ban rájuk is kimért felada­tok teljesítéséhez továbbra is legyen elegendő erejük és egészségük. Tóth Béla Tél a Blikkben T* & gfk * I Eredményekben gazdag s boldog új esztendőt kíván j megyénk fogyasztástakarék­- és lakásszövetkezeti tagságának, 1 a választott vezetőknek­­ és dolgozóknak i­s a MÉSZÖV elnöksége folfto.hto. v.o­v ő <■­WWBTOIWWWWiB

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék