Szövetkezeti Élet, 1974 (13. évfolyam, 1-12. szám)

1974-01-01 / 1. szám

F ? Hí- XII. évfolyam, 1. szám Cselekvően, a kor követelményeinek megfelelően ÍRTA: CSEGE GÉZA MESZÖV-ELNÖK I­smét egy év pergett le az idők végtelen rostá­­ján. Magunk mögött hagytuk, elköszöntünk az óévtől, amely mozgalmas tervekben, tennivalókban és sikerekben, örömökben és gondokban egyaránt gazdag esztendő volt. Olyan esztendő áll mögöt­­tünk, amelyben a Borsod megyei fogyasztási szövetke­­zetek, mint szocialista kö­zösségek eredményesen fej­­lődtek, alapszabályszerű cél­jaik megvalósításában, tag­jaik anyagi jólétének növe­lésében, a termelés, a fo­gyasztás és a szolgáltatások különböző területein, és se­gítették a szocialista élet­forma kibontakozását, a ta­gok és a szövetkezeti dolgo­zók szocialista közgondolko­dásának fejlesztését. Számvetésünk a szorgos és jól végzett munka örömét kelti mind­annyiunkban. Az elmúlt év gazdasági és moz­galmi eredményei meggyő­­zően bizonyítják, hogy az áfész-ek a takarék- és la­kásszövetkezetek, a mező­­gazdasági szakcsoportok, a szövetkezeti közös vállalatok sikeresen munkálkodtak a párt- és a kormány gazda­ságpolitikája valóra váltásá­ban. Fontos erőforrása volt az elmúlt évnek — mint azt az 1973. évet záró megyei küldöttgyűlés is megállapí­totta —, hogy a választott testületek és azok tagjai, va­lamint a dolgozók összessé­gükben céltudatosabb és ha­tékonyabb munkát végeztek. A szocialista demokrácia általános fejlődése és az új gazdasági irányítási rendszer által kialakított kedvező kö­­rülmények között a szövet­kezetek mindinkább eredmé­nyesebben munkálkodnak az MSZMP X. kongresszusa ha­tározataiból fakadó népgaz­dasági céljaink megvalósítá­sán. Ennek eredményeként a szövetkezeti tagok és a la­kosság háztartásai, kisterme­lői gazdaságai sokrétű fo­gyasztói igényeinek jobb ki­elégítésén, a takarékos élet­módon nyugvó pénzügyi szolgáltatások fejlesztésén és a lakásigények megoldása elősegítésén fáradoztak a szövetkezetek. Az elmúlt év egyben a fo­gyasztási szövetkezetek VII. kongresszusát követő máso­dik esztendő volt, amikor is a szövetkezetek megyénkben is a kongresszus irányt mu­tató elvei szerint szervezték és végezték vállalatszerű gazdálkodásukat, társadal­mi tevékenységüket. Mindez ösztönzést adott annak a di­namikus fejlődésnek, amely az új gazdaságirányítási re­form bevezetése és megvaló­sulása nyomán következett be szövetkezeti mozgalmunk­ban. Nem mindig vagyunk elé­­­gedettek azzal a munkával, amit végeztünk, de tudjuk, hogy mennyit mentünk elő­re, önmagunkat és egymást serkentve, többet és jobbat akarva. Nem szorul bizonyí­tásra, leltár készítése nélkül is pontosan tudjuk, hogy amit emberi kéz és emberi tudás, szorgalom és tehetség a szövetkezetek vezetésének a tagság javát szolgáló tö­rekvése és irányító munká­ja adni képes, azt a mi moz­galmunk önmagának a kor igényei szerint és a saját növekvő igényeihez mérten képes megteremteni. Meggyőződéssel valljuk, hogy a borsodi fogyasztási szövetkezetek, vállalatok el­múlt évi sikerei jó alapot adnak az ez évi fejlődéshez. A mai igényeknek megfele­lő töretlen fejlődéshez út­mutatást és értékes segítsé­get nyújtanak az MSZMP Központi Bizottságának 1972. évi novemberi határozatai, amelyek megerősítik a fo­gyasztási szövetkezetek szo­cialista továbbfejlődésének és teljesítőképessége növeke­désének kedvező feltételeit. Lehetünk-e derűlátók? Hogy 1974 miilyen esztendő lesz, azt még nem lehet elő­re pontosan megmondani. Bizonyos szempontból mégis tökéletesen felvázolható az új év alakulása, mert van­nak tényezők, amelyeket mi magunk alakítunk. Az olyan sokszor kifejezett jó és tisz­tességes szándékok — a fe­gyelmezett, a hatékony, a pontos és odaadó munkáról elmondott jótanácsok, ígére­tek — beváltása. Így kell tennünk annál is inkább, mert az 1974-es esz­tendőiben a fogyasztási szö­vetkezetek, takarék- és la­kásszövetkezetek, szövetke­zeti közös vállalatok, szak­csoportok, kertszövetkezetek előtt jelentős feladatok áll­nak. Magasabb szintűek a velük szemben támasztott követelmények is. Voltakép­pen minden munkahelyen a cselekvésen, a tetten van a sor. A tervszerűség további erősítésével és fejlesztésével, a takarékossággal, a va­gyonvédelemmel, a szövetke­zeti szervek munkája szün­telen javításával mindent meg kell tennünk a határo­zatok megvalósításáért. A munka tehát nehéznek ígér­kezik, de elvi céltudatosság­gal, törvényeink betartásá­val úrrá tudunk lenni a ne­hézségeken. Segíteni kell az alkotó szö­vetkezeti demokrácia tovább­­i kibontakoztatását. A szö­vetkezetek demokratikus ön­­kormányzatában rejlő erő­forrásokra alapozva szüksé­ges fejleszteni a szövetkezeti tagság és a választott testü­letek még aktívabb részvé­telét a szövetkezeti életben. M­ire e lap az olvasó ke­zébe kerül, már két hete az új évi felada­tok, a kitűzött­­ célok megva­lósításán fáradozunk, köz­ben finomítjuk terveinket, nyilatkozunk szándékaink­ról. Azt kívánom, hogy munkánkban, egész életünk­ben ötvöződjön egybe a ma még szavakban kifejezett el­gondolás azokkal a tettekkel, amelyek a kívánt boldogság irányába mutatnak 1974-ben és további jövendőnkben. Jó erőt, egészséget, boldog új esztendőt hozzá! 1974. január hó A tartalomból: VILÁGOT LÁTNI ÜDÜLNI (2. oldal) KÖRINTERJÚ (3. oldal) FÉSZEKRAKOK (3. oldal) MUNKA­ÉS TŰZVÉDELEM (4. oldal) Bővült az áfész-ek kereskedelmi hálózata A fogyasztási szövetkeze­tek országos viszonylatban a IV. ötéves tervben várha­tóan mintegy 300 ezer négy­zetméternyi alapterületen bővítik a kiskereskedelmi üzlethálózatot. Az utóbbi három év alatt össesen 190 ezer négyzetméternyi alap­­területű kereskedelmi léte­sítményt helyeztek üzembe. Ezek között többek között 181 nagyobb üzletház, ABC- áruház és étterem szerepelt. 1974— 1975-ben még további 106 nagy egység kapcsolódik a hálózatba, az ország kü­lönböző vidékein. Megyénk­ben 1974-ben várhatóan a­­ miskolci, sátoraljaújhelyi, a mezőkövesdi és a bódvaszi­­lasi ABC-áruház, valamint a krasznokvajdai vegyes-élel­miszer­bolt lesz megnyitás­ra kerülő fontosabb egység. 1975- ben országosan előre­láthatóan 11 olyan nagy be­ruházás — áruházépítés — kezdődik, amelynek befeje­zése 1976-ra húzódik át. A XIV. megyei küldöttközgyűlés December második felében került sor Miskolcon, az SZMT-székház nagytermé­ben megyénk fogyasztási szö­vetkezeteinek XIV. megyei küldöttközgyűlésére. Az el­nökségben ott volt többek között Csege Géza, a MÉ­SZÖV elnöke, Sűrű András, a megyei pártbizottság mun­katársa, Tóth Ferencné, a megyei KISZ-bizottság tit­kára, dr. Kálmán Gyula, a SZÖVOSZ elnökségének tag­ja, Lelik János, a megyei tanács osztályvezetője, Gelb Miklós, a KPVDSZ megyei titkára, Tóth Bálint, a MÉ­SZÖV elnökhelyettese és Bognár László, a KISZÖV elnökhelyettese. A küldöttgyűlés jóval több mint másfélszáz részvevőjé­nek Csege Géza, a MÉSZÖV elnöke adott színvonalas szóbeli kiegészítést a napi­rendi pontokat, a jelentése­ket írásba foglaló, bőséges anyaghoz. A MÉSZÖV elnöke felhív­ta a figyelmet a beszámoló jelentések fontosabb részei­re. Foglalkozott a megyei szövetkezeti kommunista ak­tívaülés tapasztalataival, s rámutatott, hogy az ülés gaz­dag tapasztalataiból hosszú időn át merítenek a szövet­kezetek vezetői és dolgozói. A szóbeli kiegészítés főleg a tennivalókat summázta. Csege elvtárs referátuma, valamint az írásos beszámo­lók nagyon gazdag, tanulsá­gos anyagot tártak a küldött­közgyűlés elé. A MÉSZÖV elnökségének és szerveinek 1973-ban vég­zett munkájáról szóló beszá­moló rámutatott arra, hogy megyénk szövetkezeteinek tagsága, választott és hiva­tali vezetői az elmúlt idő­szak alatt pártunk helyes szövetkezetpolitikájának el­eivei alapján, a meghatá­rozott feladatok megvaló­sításán fáradoztak. A beszámoló az elnökség munkáját értékelve sorra vette mindazokat a fonto­sabb kérdéseket, amelyekkel az elnökség behatóan foglal­kozott. Kitűnt a jelentésből, hogy az elnökség két alkalommal helyi szervnél tartotta ülé­sét. Az edelényi áfész-nél napirenden szerepelt a szö­vetségi ajánlások hasznosí­tása, valamint a áfész saját határozatainak végrehajtása. A mezőkövesdi áfész-nél „A munka- és üzemszervezés helyzete az áfész-eknél” cí­mű előterjesztést tárgyalta az elnökség. Részletesen kitért a jelen­tés a megyei küldöttgyűlés mellett működő bizottságok, így a nőbizottság, az ifjúsá­gi bizottság és a szövetkezeti bizottság éves munkájának értékelésére, majd az áfész­i, a takarékszövetkezeti és a lakásszövetkezeti választmá­nyok éves tevékenységét is ismertette. Ezután a választ­mányok mellett működő bi­zottságok munkáját ismertet­te az írásos jelentés. A küldöttgyűlés vitájára bocsátott másik írásos be­számoló jelentés a fogyasz­tási szövetkezetek VII. kong­resszusa alakulásáról és az 1974. évi­ terv- és üzletpoli­tikai feladatokról szól. A beszámoló hangsúlyozza, hogy megyénk fogyasztási szövetkezetei , a VII. kong­resszus határozatai alapján, annak szellemében tevékeny­kednek. A szövetkezeti ta­gok, a vezető testületeik, a szövetkezetek vezetői és dol­gozói 1973-ban odaadóan, eredményesen dolgoztak cél­­­kitűzéseik jobb megvalósítá­sa érdekében. 1973-ban a szövetkezetek működésében tovább erő­södtek a szocialista voná­sok. Kiszélesedett a szövet­kezeti demokratizmus, fej­lődött a szövetkezeti ön­­kormányzat. Mindhárom fogyasztási szövetkezeti ágazatban bővült a tevé­kenységi kör, növekedett a működési terület, a gazda­sági eredmény, a szövetke­zeti vagyon. Az áfész-ek a legmagasabb színvonalon gondoskodtak a tagok és a lakosság növekvő igényeinek kielégítéséről, ja­vították a helyi ellátást, job­ban segítették a mezőgazda­­sági kistermelést. A takarékszövetkezetekben gyors ütemben emelkedett a betétállomány, ennek alap­alapján a kölcsönzési tevé­kenység. Az elmúlt két évben meg­kezdődött a lakásépítő szö­vetkezetek kibontakozása. A lakásfenntartó szövetkezetek számszerű növekedésén túl­menően belső szervezettsé­gük fokozatos megszilárdu­lása is tapasztalható. A határozatok végrehaj­tásában elért eredmények mellett azonban a szövet­kezetek tevékenysége és fejlődése differenciáltságot mutat. Egyes szövetkezteknél és egyes területeken elmaradás van, más szövetkezeteknél pedig a fejlődés következté­ben új problémák, új ellent­mondások születtek. Az eredményes munkát, fő­leg az apró, falusi szövetke­zeteknél obejktív — gazda­ságföldrajzi, anyagi, stb. — körülmények gátolták. Más esetekben a feladatok meg­valósítására való hiányos fel­készülés, a végrehajtás hiá­nyossági és egyéb szubjektív körülmények — elsősorban a vezetés színvonala — játszott döntő szerepet. A beszámoló jelentés az áfész-ek munkájának érté­kelésénél részletesen felso­rolja, hogy milyen főbb vo­nások jellemezték az elmúlt év gazdálkodását. Az áfész-ek eredménye­sen vettek részt a párt- és kormányhatározat alap­ján az életszínvonal-poli­tika realizálásában. Az elő­ző év hasonló időszakához viszonyítva dinamikusan emelkedett az áruforgalom. A fejlődés közel azonos ér­tékű szövetkezeti átlaggal. (Folytatás a 2. oldalon) Csege Géza, a MÉSZÖV elnöke beszámolóját mondja Munka­sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendőt kíván a szövetkezetek tagjainak, a választott vezetőségeknek, a kereskedelmi és ügyviteli dolgozóknak, lapunk olvasóinak a MÉSZÖV ELNÖKSÉGE, PÁRTVEZETŐSÉGE, SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁGA és KISZ-SZERVEZETE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék