Borsodi Szövetkezeti Élet, 1977 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1977-01-01 / 1. szám

II. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ABA, 1.— Ft 1977. JANUÁR HO Éveket meghatározó esztendő IfITC küszöbén — az V. IV/tl ötéves terv meg- I­I­V kezdésekor —pár­tunk arra hívta fel a köz­vélemény figyelmét, hogy a terv előkészítésén, a „star­ton”, az első esztendő mun­káján sok minden múlik majd ... — Azóta eltelt egy év és már tudjuk, hogy tu­lajdonképpen „jól startol­tunk”. Népgazdaságunk ta­valy jó irányban, a XI. kongresszus határozataiban megjelölt úton fejlődött to­vább. Az MSZMP Központi Bi­zottságának 1976. december 1-i üléséről kiadott közle­mény azonban arra hívta fel figyelmünket, hogy az 1976. évi népgazdasági terv­ben kitűzött fő mutatókat — jórészt a világgazdaság­ban végbemenő kedvezőt­len folyamatok hatása, és a mezőgazdaságot sú­jtó szélsőséges időjárás miatt — teljes mértékben nem sikerült elérni! Ezért a­ Központi Bizottság az 1977. évi népgazdasági terv ki­dolgozásához olyan útmu­tatást nyújtott — s az idei terv fő mutatóit is ennek megfelelően határozta meg —, hogy 1977 végéig mara­déktalanul teljesítsük az ötéves terv első kétévi előirányzatait. A Központi Bizottság közleménye hangsúlyozza, hogy az 1977. évi népgaz­dasági terv eredményes végrehajtásának meghatá­rozó szerepe van az V. öt­éves terv céljainak eléré­sében — a kiegyensúlyo­zott gazdasági fejlődés, az életszínvonal további nö­velésének elengedhetetlen feltétele. Ezért a vállala­toknak és a szövetkezetek­nek a népgazdasági terv idei követelményével össz­hangban kell kidolgozniuk a saját terveiket. Minden gazdasági egység fő feladata, hogy rugalma­san alkalmazkodjon a nem­zetközi és a hazai piac igé­nyeihez; hogy takarékosan gazdálkod­jon az anyaggal, az energiával, a pénzzel és az idővel; hogy konkrét intézkedéseket tegyenek a gazdasági hatékonyság gyorsabb növelésére. Ennek következetes se­gítésére szólította fel pár­tunk Központi Bizottsága — s ennek alapján a me­gyei pártbizottság decem­ber 15-i ülésén kidolgozott feladatterv is — a helyi pártszervezeteket, a társa­dalmi és tömegszervezetek­ben, mozgalmakban dolgo­zó kommunistákat — min­den dolgozót. ■ All -ben tehát mind­ III// annyiunkra „fe­lM* f szítettebb” ter­vek megvalósítása vár. A terv követelményeit csakis egységes szemlélettel, a ko­rábbinál szervezettebb, egész éven át fegyelme­zettebb, céltudatosabb munkával tudjuk megvaló­sítani. A Központi Bizottság meggyőződése, hogy az idei tervünk reális, elérhető cé­lokat tartalmaz. A terv megvalósítása pedig mind­annyiunk személyes érdeke. Csépányi Lajos a megyei szövetségek munkaprogramja Az ágazati kongresszusok után, az új év elején, felke­restük dr. Németh Pált, a Borsod-Abaúj-Zemplén me­gyei TESZÖV titkárát, Heltai Zoltánt, a megyei KISZÖV elnökét és Csege Gézát, a megyei MÉSZÖV elnökét. A szövetkezeti ágazatok megyei vezetőitől tájékoztatást kér­tünk a szövetkezeti mozga­lom időszerű feladatairól, ezen belül a megyei szövet­ségek törekvéseiről, idei munkaprogramjáról. Dr. Németh Pál: — Szövetségünk idei mun­katervét a mezőgazdasági szövetkezetek III. kongres­­­szusának határozatai — az V. ötéves tervtörvény és az 1977. évi tervfeladatok köve­telményei —, valamint a ter­melőszövetkezetek igényei és érdekei alapján készítettük el. Mindezeket figyelembe véve tartalmazza a küldött­­közgyűlés és munkabizottsá­gai, továbbá az elnökség és bizottságainak legfontosabb feladatait. Az 1977. évi népgazdasági, ágazati és szövetkezeti ter­vek maradéktalan teljesíté­sének , és ezzel egyidejű­leg a múlt évi termelési ki­esések pótlásának elősegítését a TESZÖV alapvető felada­tának és kötelességének te­kinti. Ez mindannyiunk élet­bevágó érdeke. Az idei tervcélok és távo­labbi céljaink megvalósításá­nak is szolgálatába kívánjuk állítani a különböző termelési rendszerek és társulások to­vábbfejlesztésének és bővíté­sének támogatását, a jó munkakapcsolatokat kiépítve az egyes termelési rendszerek és társulások gesztoraival és érdekelt szövetkezeteivel. Többek között támogatni kí­vánjuk a TOVÁSL-okat, amelyek szövetségünk tagjai­ a nemrég megalakult mező­kövesdi Agrokémiai Centru­mot, s már napirenden van a tokaj-hegyaljai szőlőtermelő gazdaságok egy rendszerbe való tömörítésének kidolgozá­sa, s a közeljövőben meg­kezdjük az erdő- és fafel­dolgozó társulások szervezé­sét is. Természetesen nem feled­kezünk meg a mostohább kö­rülmények között gazdálkodó termelőszövetkezetek fokozot­tabb támogatásáról, munká­juk színvonalának és haté­konyságának fejlesztéséről, a háztáji árutermelés fejleszté­sének segítéséről, a szövetke­zeti tagok és dolgozók életkö­rülményeinek javításáról, s személyes érdekeik követke­zetes képviseletéről sem. Mozgalmi célkitűzéseinket is az említett feladatok ered­ményes megvalósításának szolgálatába kívánjuk állíta­ni. Munkatervünket — jóvá­hagyás végett — márciusban terjesztjük a küldöttközgyű­lés elé. Koltai Zoltán: Az ipari szövetkezetek 1976-ban elért eredményei — amelyekről 1977­. január 21-i küldöttközgyűlésünkön szá­moltunk be — azt bizonyít­ják, hogy tavalyi célkitűzé­seink általában helyesek és megvalósíthatók voltak. Ezekre, valamint a Központi Bizottság 1976. december 1-i üléséről kiadott közlemény­re, továbbá az OKISZ Taná­csa decemberi ajánlására alapozva dolgoztuk ki szövet­ségünk idei munkatervét, amelyet legutóbbi küldött­­közgyűlésünk jóváhagyott. Idei tervünk gazdasági célkitűzései között szerepel — többek között — a gyárt­mányszerkezet további kor­szerűsítésének, a belkereske­delmi igények és az export­­kötelezettségek jobb kielégí­tésének elősegítése. Az utób­biak közül változatlanul a tő­kés export fokozása a fő fel­adat. Az építőipari szövetkezetek elsőrendű feladata az ötéves tervben vállalt évi 1000 la­kás felépítése, beleértve az 1976-ban keletkezett számot­tevő lemaradás részbeni pót­lását. Fontos feladat a lakás­­karbantartás fejlesztése is. A KISZÖV elnöksége különösen a Miskolci Lakáskarbantartó és a Leninvárosi Építőipari és Szolgáltató Szövetkezettől vár sokat. Nem kisebb feladat a la­kossági szolgáltatások — kü­lönösen a kiemelt szolgálta­tások — növelése. Többek között tovább kell bővíteni a megyénkben jól bevált ho­­zom-viszem szolgálatot. Az ipari szövetkezetekben is elsőrendű feladat a haté­konyság javítása. Ennek ér­dekében tovább kell fokoz­nunk a munka termelékeny­ségét, javítani a munkaszer­vezést, a termelőberendezé­sek kihasználását, feltárni és hasznosítani a belső tartalé­kokat, ésszerűen takarékos­kodni a pénzzel, anyaggal, energiával. Beruházási tevékenységünk mindenekelőtt a gazdaságos tőkés export bővítését, vala­mint a lakossá­gi szolgáltatás jobb kielégítését segíti majd. E törekvések megvalósítá­sát szolgálják mozgalmi cél­kitűzéseink is, amelyek közül a szocialista versenymozga­lomban rejlő nagy lehetősé­gek jobb kihasználása igen fontos feladat. Csege Géza: — Megyei szövetségünk 197­7. évi tevékenységét pár­tunk XI., a fogyasztási szö­vetkezetek VIII. kongresszu­sának, valamint a Központi Bizottság december 1-i ülésé­nek határozatai szabják meg. Elsőrendű feladatnak tar­tom a SZÖVOSZ VIII. kong­resszusa határozatainak szé­les körű ismertetését, hogy a benne foglaltakat a fogyasz­tási szövetkezeti mozgalom (Folytatás a 3. oldalon) Januárban megyénk több munkásőr egysége megtartotta az 1976'77. évi évzáró-évnyitó gyűlését. Ezeket mindenütt a Munkásőrség megalakulásának közelgő 20. évfordulója jegyé­ben bonyolították le, s értékelték a szocialista versenymozgalom eredményeit is. A területi parancsnokság legjobb önálló egysége megtisztelő címet ez alkalommal a mezőcsáti járás munkásőr egysége nyerte el. Ünnepi gyűlésükön részt vettünk, beszámolónk a 2. oldalon. Levél a magyar dolgozókhoz A munkaverseny segítse idei lrtuk megvalósítását Dolgozótársaink! Elvtársak! Az idei esztendő első napjaiban országszerte sok értékes munkaverseny-vállalás született a munkások, az üzemi dolgozók kezdeményezésére. Vasasok, bányá­szok és vasutasok, a kőolajipar és az élelmiszeripar dolgozói, építőipari és könnyűipari szocialista brigá­dok tettek felajánlásokat. Kiemelkedő jelentőségű a Csepel Vas- és Fémművek közösségének felhívása az 1977. évi termelési feladatok tervszerű teljesítésére, a munka minőségének és haté­konyságának javítására, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának méltó megünneplésére. A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége üdvözli a kezdeményezőket, és ajánlja a szocialista brigádoknak, az ipari és mezőgazdasági üzemek dolgo­zóinak, hogy kövessék a csepeliek és a többiek példá­ját. Meggyőződésünk, hogy a kibontakozó munkaver­seny segítheti az 1977. évi gazdasági és társadalmi fel­adataink megvalósítását, előmozdíthatja a jó minőségű termékek gyártását, a nagy értékű termelőberendezé­sek jobb kihasználását, az ésszerű gazdálkodást, a jobb munka- és üzemszervezést, a munkafegyelem erő­södését, további boldogulásunknak, az életkörülmények javításának anyagi megalapozását. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfor­dulójának tiszteletére indított munkaversenyben meg­nyilvánul a dolgozók alkotásvágya, a haza szeretete, a szocialista építőmunkában érzett felelőssége, a szovjet nép iránti tisztelete. A Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége köszönti a munkaverseny-mozgalom minden részvevő­jét és eredményes munkát, további sikereket kíván ne­mes céljuk megvalósításához. A Szakszervezetek Országos Tanácsának Elnöksége *________________________________________________________ A TARTALOMBÓL BORSODI FELSZÓLALÓK AZ ORSZÁGOS FÓRUMOKON • (2. oldal) *■ AGITÁCIÓNK A SZÖVETKEZETEKBEN (3. oldal) * A KÖZMŰVELŐDÉS HELYZETE ÉS FELADATAI (4. oldal) * FELFELÉ KELL MENNI... (S. oldal) * IDŐSEBBEK IS ELKEZDHETIK ... (7. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék