Borsodi Szövetkezeti Élet, 1978 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1978-01-01 / 1. szám

III. ÉVFOLYAM: 1. SZÁM Ara: 2 Ft 1978. JANUAR HO Szervezetten, fegyelmezetten írta: Karajz Miklós m nehéz, de sok tekintetben eredmé­nyes esztendő volt. Pártunk Köz­ponti Bizottságának december 1-i ülése és az országgyűlés decemberi ülésszaka értékelte az elmúlt évi munkánk eredményeit, népgazdaságunk fej­lődését, jelenlegi helyzetét —, utat mutattak és meghatározták ez évi feladatainkat. A Központi Bizottság megállapította, hogy né­pünk cselekvően támogatja a párt gazda­ságpolitikai törekvéseit, eredményesen mun­kálkodott az 1977. évi gazdasági feladatok megoldásán. A terv követelményeinek meg­felelően gyorsult a gazdasági fejlődés üte­me, dinamikusan nőtt a termelés és a nem­zeti jövedelem, javult a gazdasági munka hatékonysága. A lakosság életkörülményei gazdasági eredményeinkkel összhangban ja­vultak, az életszínvonal emelkedése valame­lyest meghaladta a tervezettet. A XI. kongresszus határozatainak helyes­ségét, dolgozó népünk helytállását és mun­kájának sikerét tükrözi, hogy a nehezebb feltételek ellenére is elértük vagy megköze­lítettük az V. ötéves terv első két évére ki­tűzött célok­at. Mindezt elősegítette a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfor­dulójának tiszteletére kibontakozott szocia­lista munkaverseny. December végén elvégezte számvetését és kidolgozta feladattervét a megyei pártbizott­ság is. Szövetkezeteink ezekben a napokban és az elkövetkezendő hetekben tartják mérlegzáró és tervtárgyaló közgyűléseiket, hagyják jóvá idei terveiket. A legfontosabb vonatkozás­ban megyénk „mérlege” is „hitelesíti” a Köz­ponti Bizottság megállapításait. Mégis lát­nunk kell, hogy számunkra — a szövetke­zeti szektor számára — 1977 a nagy ellent­mondások éve volt. Különösen vonatkozik ez mezőgazdasági szövetkezeteinkre. Megyénk termelőszövetkezetei —­ a ház­táji és kisegítő gazdaságokkal együtt — ta­valy több vonatkozásban is elismerésre mél­tó eredményeket produkáltak. Mégis — a mostoha időjárási körülmények és munkánk fogyatékosságai miatt — megyénk termelő­­szövetkezeteinek körülbelül egyharmada pénzügyi hiánnyal zárta az évet. Mindezek­ből az idei esztendőre vonatkozólag le kell vonnunk a szükséges következtetéseket, s most az országos célkitűzéseknél magasabb célokat kell magunk elé tűzni. Megyénk ipari szövetkezetei szép eredmé­nyeket értek el az exporttervek — különö­sen a tőkés export — célkitűzéseinek telje­sítésében és a lakossági szolgáltatások fej­lesztésében. Ugyanakkor lemaradás mutat­kozott a belkereskedelmi igények kielégíté­sében és a szövetkezeti építőipar elé állított követelmények teljesítésében. A szövetkeze­tek nyeresége sem nőtt arányosan árbevéte­lükkel. Van tehát pótolnivalójuk ahhoz, hogy az V. ötéves terv harmadik évének követel­ményeit időarányosan teljesítsék. Figyelemre méltó eredményeket értek el fogyasztási szövetkezeteink. Az áfészek to­vább javították a lakosság alapellátását, bő­vítették és korszerűsítették üzlethálózatu­kat, áruválasztékukat, szélesebb körben meg­teremtették a kulturált kereskedelmi tevé­kenység feltételeit, javították termeltető, ter­melést segítő és felvásárló tevékenységüket. A takarékszövetkezetek sok millió forinttal növelték betétállományukat, hitelpolitiká­jukkal segítették és ösztönözték a háztáji és kisegítő gazdaságok árutermelő tevékenysé­gét. Több vonatkozásban fejlődött a lakás­szövetkezetek munkája is. Mezőgazdasági, ipari és fogyasztási szö­vetkezeteink eredményesen oldották meg mozgalmi feladataikat. Többek között vég­rehajtották a szövetkezeti törvény módosítá­sából eredő tennivalóikat, kidolgozták, ille­tőleg módosították alapszabályaikat, belső szabályzataikat, s megteremtették a feltéte­lét a szövetkezeti demokrácia hatékonyabb érvényesülésének. A szövetkezetek dolgozói tehát tettekkel bizonyították, hogy támogatják pártunk gaz­daságpolitikai törekvéseit, jól bevált szövet­kezetpolitikáját, és készek nehezebb felada­tok megvalósítására is. A januárjában a Központi Bizottság és az országgyűlés decemberi útmuta­tásainak ismeretében és az elmúlt évi tapasztalatokat figyelembe véve láttunk hozzá az V. ötéves terv har­madik évi , a tavalyinál sok tekintetben nehezebb — követelményeinek teljesítésé­hez. A leglényegesebb követelmény, hogy a gazdasági munka hatékonyságának növelé­sében biztosítsuk az elmúlt évi kedvező ten­denciák erőteljesebb kibontakoztatását, gon­doskodjunk a veszteségek és elmaradások pótlásáról, s az év végéig időarányosan tel­jesítsük az V. ötéves terv első három évi célkitűzéseinek követelményeit. Szövetkezeteink tudják, hogy céljaink tel­jesítése nem könnyű, de megoldható feladat. Ehhez azonban mindenütt jól szervezett, fe­gyelmezett, odaadó munkára, egységes szem­léletre és cselekvésre van szükség. Iiács éI a kun A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szövetkezetek Koor­dinációs Bizottsága — mely­nek alapvető feladata a me­zőgazdasági, az ipari és a fo­gyasztási szövetkezeti mozga­lom tevékenységének egybe­hangolása megyénkben —de­cember 21-én Edelényben tar­totta meg a munkaterve sze­rint esedékes ülését. A ta­nácskozáson a TESZÖV, a KISZÖV és a MÉSZÖV ve­zetőiig kívül részt vett Bori Erzsébet, a megyei pártbizott­ság gazdaságpolitikai osztá­lyának munkatársa, s jelen voltak lapunk, a Borsodi Szö­vetkezeti Élet szerkesztő bi­zottságának tagjai is. A koordinációs bizottság Csege Gézának, a MÉSZÖV elnökének — a bizottság so­ros elnökének — irányításá­val négy témát tárgyalt. El­sőként Szabó Lászlónak, a TESZÖV titkárhelyettesének, lapunk szerkesztőbizottsága elnökének előterjesztésében megtárgyalta a Borsodi Szö­vetkezeti Élet eddigi tevé­kenységéről, valamint a lap­munka továbbfejlesztésének időszerű kérdéseiről készített jelentést. A bizottság megállapította — többek között —, hogy az 1976 decemberében létreho­zott közös lapunk, a Borsodi Szövetkezeti Élet alapvetően jól segíti a XI. pártkongres­­­szus, valamint az ágazati kongresszusok és a megyei vezető testületek határozatai­ban megfogalmazott gazda­ságpolitikai, szövetkezetpoliti­kai és mozgalmi feladatok megvalósítását; céltudatosan törekszik a három szövetke­zeti ágazat kapcsolatainak bővítésére, a megyei szövet­ségek és megyénk szövetke­zeti dolgozóinak kölcsönös tájékoztatására. A még szín­vonalasabb és hatékonyabb lapmunka személyi és tárgyi feltételeinek javítása — kü­lönösen a cikkírók, levelezők és tudósítók körének bővítése — azonban a szerkesztőség és a megyei szövetségek fontos feladata. A lap iránt meg­nyilvánuló érdeklődés lehe­tővé és szükségessé teszi az I­I­­­ / III/ III ,VÍ előfizetők és olvasók körének bővítését is. A szövetkezetek megyei koordinációs bizottsága ezt követően — Koltai Zoltánnak, a KISZÖV elnökének előter­jesztésében — megtárgyalta és elfogadta a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei mezőgazda­­sági, ipari és fogyasztási szö­vetkezetek tömegsport-tevé­kenységéről készített jelen­tést. Ezzel kapcsolatosan ál­lást foglalt a szövetkezeti tö­megsportmozgalom tovább­fejlesztése és támogatása, va­lamint a három szövetkezeti ágazat ez irányú együttmű­ködésének bővítése mellett. A bizottság végül — Csege Géza előterjesztése alapján — megtárgyalta és jóváhagyta a szövetkezetek megyei koordi­nációs bizottságának 1978. évi munkatervét, és megválasz­totta soros elnökét. Ezt a tisztséget 1978-ban Karajz Miklós, a megyei TESZÖV el­nöke tölti be. (esc.) Mezőgazdasági szövetkezeteinkben Megkezdődtek a zárszámadások Dr. Bodnár Ferenc a tiszapalkonyai közgyűlésen A zárszámadó és tervtár­gyaló közgyűlések napját nem jelzi piros betűvel a naptár. Egy-egy közös gazdaság éle­tében mégis ünneppé avatja az, hogy ilyenkor egy szor­gos esztendő munkáját ös­­­szegzik, s egy újabb év ten­nivalóit határozzák meg a legnagyobb felelősséggel. Így volt ez január 20-án, a ti­szapalkonyai November 7. Termelőszövetkezetben is, ahol az ünnepélyes külsőség, a lelkes hangulat tisztelet­­adás volt a munkának, a si­kereknek, s egyben annak is, hogy ez volt megyénk első idei zárszámadása. A tiszapalkonyai, hejől­ür­­i és oszlári tsz-dolgozók je­les eseményén kedves ven­dégeket is fogadtak. Ott volt dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a megyei párt­­bizottság első titkára, a kör­zet országgyűlési képviselője, Kovács József, a Mezőcsáti járási Pártbizottság első tit­kára, Ujvári István, a Le­­ninvárosi Pártbizottság tit­kára, dr. Németh Pál, a TE­SZÖV titkára és dr. Greiz László, a járási hivatal ve­zetője. Virág László, a pártveze­tőség titkára üdvözölte a vendégeket, a tsz dolgozóit, majd Benöcs József tsz-el­­nök ismertette a vezetőség elemző, az elmúlt esztendő munkájáról reális képet adó, a jövőt, az idei esztendőt is jól alapozó beszámolóját Az időjárás, az elemi ká­rok miatt igen nehéz, de még­is eredményes esztendőről szólt a beszámoló. A nö­vénytermelés hozamértéké­nek kiesése az ár-, és belvíz jégverés, a kora őszi fa­gyok miatt meghaladta a tíz­millió forintot, s ebből csak­­ mintegy 5,5 millió térült meg biztosítás révén. A tsz vezetősége azonban idejében felmérte a várható kiesése­ket, intézkedéseket tett a ki­esések más területen való pótlására, illetve csökkenté­sére. Ezek a rugalmas intéz­kedések, valamint a tagság szorgalma, a munkában élen járó szocialista, és a szocia­lista címért küzdő brigádok példamutató helytállása ered­ményezték, hogy a tervezett 61,3 millió forintos összbevé­­teli tervet sikerült 71,3 mil­lió forintra teljesíteni. Igaz, a pótlólagos munkák csak sokkal nagyobb anyagi rá­fordításokkal, kiadásokkal voltak pótolhatók, de a ne­héz esztendőt így is sikerült 17,7 millió forint bruttó jö­vedelemmel, s ebből 4 393 000 forint tiszta nyereséggel zár­ni. A November 7. Tsz közös vagyona az év végén már meghaladta a 94 millió fo­rintot. Jól alakult, elérte az évi 211 ezer forintot az egy dolgozóra eső termelési ér­ték. Az egy tízórás munka­napra eső jövedelem 159 fo­rint, az egy átlagdolgozóra eső havi jövedelem pedig 3680 forint volt az elmúlt esztendőben. Az idei esztendő téveit, célkitűzéseit ismertetve, a be­számoló rámutatott, hogy a mezőgazdaság számára or­szágosan meghatározott 2—3 százalékos hozamnövekedés helyett a közös gazdaság, fi­gyelembe véve az elmúlt évi kieséseket, a két alaptevé­kenységnél 8—10 százalékos hozamnövekedést irányzott elő. E kitűzött tervfeladatok megvalósulásának reális alap­ja megvan. Ha erőiket ész­szerűbben és hatékonyabban, használják fel a termelés színvonalának növekedése ér­dekében, ha jobban takaré­koskodnak, megfelelő mély­ségig feltárják a tartaléko­kat akkor terveiket túl is tudják teljesíteni. A vezetőség beszámolója után, Nagy Barnabás, az el­lenőrző bizottság elnöke is­mertette a bizottság beszá­molóit, amelyben a mérle­get és a reális terveket elfo­gadásra javasolta a tagság­nak. Az ezt követő zárszám­adási vitában — amelyben többen is elmondták, hogy egyetértenek a vezetőség be­számolójával, s mindent megtesznek az idei tervek valóra váltásáért — felszó­lalt dr. Bodnár Ferenc, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első titkára, a körzet országgyűlési képvise­lője is. (Folytatás a 2. oldalon) A zárszámadó közgyűlés elnöksége. A tiszapalkonyai November 7. Tsz tagjait és dolgozóit díz. Bodnár Ferenc elvtárs köszönti. A közgyűlés, résztvevőinek egy csoportja Eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék