Borsszem Jankó, 1882 (15. évfolyam, 1-53. (729-781.) szám)

1882-05-21 / 21. (749.) szám

Május 21. 1882. Borsszem Jankó. — A tiszai krokogyélus. — Állattani vázlat. — Hazánk állattana legújabban egy igen nevezetes , uj példány­nyal szaporodott. Ez a t­i­s­z­a­i kro­­kogyélus (Crocodalius tissaphernes szolno­­censis). Hogy ily féle állatnak a Tiszában elő kell for­dulnia, azt zoológusaink már rég gyanították, mert a krokogyélust Amerikában kálmánnak nevezik, Tisza Kálmánunk pedig köztudomásúlag van, tehát Tisza Kálmánunknak is kell lenni. Hogy már most csakugyan fölfedezték, az a hazai tudománynak nem csekély dicső­ségére válik. A tiszai krokogyélust Szolnok mellett találták meg (vagy föl,) a­hol a Zagyva a Tiszába foly s annak hul­lámai a legzagyvábbak, úgy, hogy nehezen lehet meg­különböztetni : mi úszkál benne ? Pikkelyeket testén nem látott senki, tehát nyilván nincsenek; mindazon­által osztozik a nílusi krokogyélus azon tulajdonságában, hogy hátán a terhes szekér is keresztülmehet, anélkül hogy szétzúzná, mert a szolnoki hid alatt bátran elúsz­­hatik. Ellenben lényeges különbség az, hogy a nílusi krokogyélus sir. a tiszai pedig nevet, t. i. még most is neveti azokat, a kiket vele rászedtek. Élete igen röviden és csöndesen dementi útján szokott elveszni. Tápláléka jobbatlan újságpapirosból áll, mely azonban emésztetle­nül megy keresztül rajta. Hogy egész embereket beka­pott volna, azt még azok sem látták, akiket bekapott, mert ez rendesen vagy az ő távol­létökben történt, vagy pedig ha ők jelen voltak, a krokogyélus volt távol. Ele­venen elfogni nem sikerült, sőt halva sem találták meg, ami rendkívüli ravaszságáról tanúskodik. Mindezeknél fogva e ritka állatot okvetetlen a nemzeti múzeumba kell kebelezni, hol nem borszeszben, hanem alkalmasint füs­tölve lehet legjobban föntartani, miért is a muzeum igaz­gatósága hir szerint Szolnok városát már föl is szólította, hogy azt a tiszai krokogyélust füstölje fel. Istóczy. Lássa maga Salamon, magukat is igy fogják kikergetni Magyarországról. Seiffensteiner Salamon. Csak egy kis törelem, nadságos uraság! Majd ha a madjar zsidó leszi olyan, mint a moszka zsidó és a madjar leszi vad kozák, akár nadságos úr be fog teljesedni a maga óhajtása. Az ország milyet érdem érdemel. Olyan zsidója van. -A. K-A X-A-ISOET­

Next