Borsszem Jankó, 1921 (54. évfolyam, 1-52. (2762-2813.) szám)

1921-04-24 / 17. (2778.) szám

id. oldal Kedves Borsszem Jankó! Szíveskedjék minden félreértés elkerülése végett b. lap­jában nyilvánosságra hozni, hogy sem Ben-Esch cseh külügy­miniszter, sem pedig Ben-Árd népjóléti exminiszter urakkal, de még Ben­iczky volt belügyminiszter­ úrral sem vagyok rokonságban. Teljes tisztelettel Ben­ Blumenthal, s. k. BORSSZEM JANKÓ Teleki, a tenyészállatvásár meg alpolitikusok Teleki Pál gróf, még mint miniszterelnök, április 9-én így nyilatkozott a Világ munkatársa előtt: „Tulajdonképpen nem mondhatok sokat. A dolgok kiala­kulóban vannak. Ami a magam­ fölfogását illeti, annak az utóbbi napokban már többször adtam hangot, e­­z azonban nem jelenti azt, mintha nem lennének tárgyalások. Sőt ellen­kezőleg, ma kint voltam a tenyészállatvásáron és még ott is nagyban folyt a politizálás. Nem is csoda, hiszen mind együtt voltunk miniszterek és politikusok." Nem is tudtuk, hogy Telekinek, a száraz tudósnak, humora is van. --------o-------­ a javából való..— N. J. Muszáj magának írni meg rajzolni? — V. Q. Átadtuk a hivatkozott napilapnak. Zamatosabb és csattanósabb adomákat kérünk. — Tm. (Szeged.) Pröhle Vil­mos úrról eddig annyit tudtunk, hogy húsz nyelven beszél. Az csak most derült ki róla, még­pedig éppen az önök váro­sában, hogy magyarán nem tud. Valószínű, hogy Szeged tős­gyökeres magyarjai nem egy Pröhlétől tanulnak nemzeti és fölvilágosult gondolkodást. Esetleg Kossuthtól, Petőfitől, Aranytól, Jókaitól, vagy — hogy helyben maradjunk — Tömörkénytől. — B. S. (Nagykanizsa.) Most már megsúghat­juk: Teleki Pál gróf volt ama bizonyos vadász, aki ült „hosszú mélah­lesben“. Üdv! - Feldim. Kettőcskét kihalásztunk a tömkelegből. — Olvasó. Nem egészen világos az applikáció. — R. J. Mind akettő pompás. A megkezdett sorozatot foly­tatni kell. — Baka. Bármikor megkaphatja a honoráriumot, ha a kiadóba megüzeni, mennyi jár. — Több levélről a jövő számban. Szerkesztik: Molnár Jenő és Bér Dezső A szerkesztésért felelős: Borsszem Jankó Kiadótulajdonos: Borsszem Jankó lapkiadó r.-t. Igazgató: Szekeres Rudolf A Wien­ Vas- és Acél-Részvénytársaság alakuló közgyű­lése március 31-én ment végbe. Következő cégek egyesítették érdekeiket: a Phönix-művek r.-t, a Rajnai Acélmű r.-t., az Egyesült Acélművek van der Zypen-Wissen, a Basselsteini Vasmű-társaság és az Otto Wolff-féle vasmű cég. Az alakuló közgyűlés az igazgatóságba kiküldte a következőket: Heumann Frigyes; dr. Kind Róbert, az Otto Wolff cég igazgatója; Fi­lius Károly, a Rajnai Acélművek igazgatója; Lamarche Gyula, a Phönix-művek igazgatója; Stransky Henrik, a Landsmann és Társa cég igazgatója; Mauthner Hans Márton, Stransky Willy; Biedermann Gyula, a Vasúti szükségleti r­­t. vezér­­igazgatója; dr. Hochapfel Gyula kereskedelmi tanácsos; Landsmann Frigyes, a Landsmann és Társa cég főnöke; dr. Hymans, Amsterdam; dr. Schiller Miksa jogtanácsos és Win­­ternitz József. Az „Égisz“ Részvénytársaság közli, hogy legutóbbi közgyűlése az 1920 évre 12 korona osztalékot állapított meg. Új igazgatósági tagok lettek: dr. Ádám Géza, gróf Edelsheim-Gyulai Lipót, Fuchs Arthur, dr. Márkus Jenő, dr. Petziik Jenő, gróf Thoroczkay Miklós és Ugrón Gábor. A bankjegyek kicserélése immár közvetlen küszöbön áll s akkor a ma mutatkozó ideiglenes pénzszűke, — a pénzügyminiszter kijelentése szerint — egy csapásra megszűnik. Ilyen körülmények­­között a világpiaci árak fognak ér­vényesülni hazánkban is, s ezért jól járnak mindazok, akik a jelenlegi múló pénz­szűke által teremtett mesterséges olcsóbbítás idejét kihasználva, a világpiaci áraknál sokkalta olcsóbban bevásárolják ama külföldi cikkeket, melyekre szük­ségük van, vagy lesz. Ma például az eredeti gyári árak felénél is olcsóbban vásárolhatók külföldi zongorák STERNBERG Rákóczi­ úti Zenepalotájában, s akik ezt az átmeneti állapotot nem mulasztják el kihasználatlanul, minden esetre jelentős megtakarítást érnek el. luxus-cipőket készít Cerő Jidolf fia, Budapest, Kossuth Lajos-u.4. JJ lively­esek leszállított áron! lg Bab, borsó, lencse, mkk, dió stb. legjobb minőségben Rendelések ház- FÖLDIÁK GYULA raktárában, hOZ szállíttatnak Vll., Dohány-u. 1b. Telefon: József 126-63. Kedves Borsszem Jankó! Mit szól hozzá, utólag megadóztattak, mert állítólag 1910- ben fokhagymás rostélyost ettem. Mindenesetre letagadtam a dolgot, de úgy hiszem, száj- és gyomorvizsgálatot fognak el­rendelni. Avval fogok védekezni, hogy akkor is és azóta is csak rostélyos nélkül ettem a fokhagymát. Tisztelettel Sa­nyarú Vendel. ----------------­Fölvilágosítás Idegen. - Mondja kérem, hogy van az, hogy még most is annyi a tengerész Budapesten, amikor már nincs is tenge­részetünk? Budapesti. — Tetszik tudni, szükség van rájuk: még most sem vagyunk kint a vízből... Mitológia * — Papa kérlek, mi az a Nessus-ing? — Az egy tiszta ing, amit a nők olyankor vesznek föl, ha nexusuk van egy férfival. A ruhatárban — Milyen volt a kalap, amit a nagyságos úr keres? Nemez? — Nemez, de nem­ez. Kéziratokat és rajzokat nem küld vissza a szerkesztőség. A Borsszem Jankó jelen számát április 19-én, kedden zár­tuk le. — Dr. L. J.-né. Az egyik rébusz-ö­tletet fölhasználjuk. — H. L. Majd ha ennél is mulatságosabb akad. — Zea, Nem Le Sphinx qui rit., a Toilette és Poudre Perle szépitőszerei Képzlt­: SPHINX MŰVEK. Mindenütt kaphatói ©®­­ SZERKESZTŐI ÜZENETEK | 17.­­ám

Next