A székesfőváros közigazgatása az 1934. ében (Budapesti Statisztikai Közlemények 78/2, 1937)

Községi háztartás és városgazdaság - 7. Városgazdaság

hanem az olcsóbb megoldási módot kell választani, vagyis az elöljáróság hivatalai részére egy már meglévő kész épületet megvásárolni. Erre a célra a VII. ker., Csengery­­u. 11. sz. ház volt a legmegfelelőbb. Az épületben a meg nem osztott VII. kerület egész adminisztrációja is — bár szűkösen — elfért s így a jövőben is előreláthatóan elegendő lesz a XIV. ker. elöljáróság felállítása után megkisebbedett kerület adminisztratív apparátusának befogadására már csak azért is, mert a megmaradó VII. kerület előtt — beépített zárt terület lévén, — nem áll lényeges fejlődési lehetőség. A főváros az ingatlant 380.000 pengő vételárért meg is vásárolta. Az új XI. kerületi elöljáróság épületének átalakítása. Az 1930. évi XVIII. t.-c. értelmében felállítandó új XI. közigazgatási kerület elhelyezése céljára a székesfőváros megvásárolta az I., Verpeléti­ út 3. sz. házat, amelyben azelőtt a Székesfővárosi Ipar­rajziskola és a Gróf Zichy Jenő Múzeum talált elhelyezést. A székesfőváros törvényhatósági bizottsága 1933. évi december hó 20-án tar­tott rendes közgyűlésén 374/1933. kgy. számú határozatával már elvileg elhatározta az új XI. közigazgatási kerületi elöljáróság felállítását. Egyúttal a m. kir. belügy­miniszterhez felterjesztést intézett, amelyben kérte, hogy a belügyminiszter azt az időpontot, amelytől kezdődően az új kerületi beosztás érvényben lesz, 1934. évi már­cius hó 1-től állapítsa meg. A belügyminiszter 1934. évi január hó 8-án kelt 83.275/1933—­V. B. M. számú rendeletében a közgyűlés említett határozatát jóváhagyta és az érvénybelépés kezdeti időpontját, a felterjesztéssel egybehangzólag, 1934. évi március hó 1-én állapította meg. A Székesfővárosi Iparrajziskola kiürítette az I., Verpeléti­ út 3. számú ház földszintjének északi szárnyában levő helyiségeket, valamint az egész I. és II. emeletet. A tanév befejezése után azonban az épületben elfoglalt többi helyiségeket is ki fogja üríteni és onnan teljesen kiköltözik. A lefolytatott tárgyalások alapján az új XI. kerületi elöljáróság, valamint az adószámviteli osztály részére végeredményben az I., Verpeléti­ út 3. számú ház teljes földszintjére, I. és II. emeletére, valamint a III. emelet egy részére lesz szükség. Épen ezért az átalakítási tervek ennek a végleges elhelyezés szükségletének megfelelően készültek el. A végleges tervből azonban 1934-ben csupán az iparrajziskola által átadott részek átalakítása volt elvégezhető, tehát az épület földszintje északi részének, vala­mint a teljes I. és II. emeletnek átalakítása. A polgármesteri XIII. ügyosztály által elkészített tervek és költségvetés szerint a rendelkezésre álló épületrész átalakításához 60.000 pengőre volt szükség. Ennek a költségeit a közgyűlés megszavazta. A Városi Színház bérbeadása. A közgyűlés a polgármester előterjesztését a köz­­művelődési és pénzügyi bizottság jelentésével együtt elfogadta és a Vili. ker., Tisza Kálmán­ téren fekvő Városi Színház elnevezés alatt ismert színházépületet 1934. évi november hó 1. napjától kezdődően 1940. évi június hó 30. napjáig összes tartozékai­val és felszerelésével együtt Föld Aurél budapesti lakos, színigazgatónak bérbeadta. Egyúttal a közgyűlés a bérösszeget akként állapította meg, hogy az első és máso­dik bérleti évben az évi bér 25.000—25.000 aranypengő, a harmadik és negyedik bér­leti évben 35.000—35.000 aranypengő, az ötödik és hatodik bérleti évben pedig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék