Állami főreáliskola, Brassó, 1891

könyv. Pirchala Imre „Latin mondattan“, Köpesdy Sándor »Cicero levelei«. Végzett tananyag. Az egyszerű és összetett mondatok ismertetése. Olvasmányok. A nyelvtanban foglalt prózai darabok a római történelemből, 1 — 20. Cicero levele­iből 5. — Költemények: a nyelvtan szemelvényei Ovidiusból. írásbeli dolgozat, mint az első cursusban. III. cursus. Heti óraszám 3. Tankönyvek: C. Sallusti Crispi bellum Catilinae et bellum Jugurthinum. Ed. Aug. Scheindler. Budapest. P. Vergili Aeneis. Ed. Geyza Némethy. Budapest. Latin Stylusgyakorlatok a gymnasiumok felsőbb osz­tályai számára. Szerk. Cserny K. és Dávid J. I. II. r. Pozsony. Elvégzett tananyag: Sallustius Iugurthája 1—31. fej. (Emléz­­tetett a 10. és 14. fejzet.) Vergilius Aeneisének I. k. 1—417. 0. Havonként 2 házi írásbeli dolgozat a Cserny-Dávid-féle Latin Stylusgyakorlatok I. II. részéből, és pedig latinra fordit­­tattak: A hű kutya. A tehén, kecske, juh és oroszlán. A róka és a holló. A numidák királycsaládja (47 — 49.) sz. A Cirta városának ostromlásáig történt események (53. sz.) A rómaiak Jugurthának háborút üzennek (55. 56. sz ) P. Verg. Maro (18­ 19. sz.) Vergilius Aeneise (126. sz.) Összesen 19 dolgozat. IV. cursus. Heti óraszám 3. Tankönyvek: Ciceronis orationis selectae. Ed. Herm­. Nohl. Vol. III. Budapest Horatii Flacci carmina. Ed. Car. Pozder. Budapest. Latin Stylusgya­korlatok a gymn. felsőbb osztályai számára. Szerk. Cserny K. és Dávid J. II. III. r. Pozsony. Elvégzett tananyag: Cicerónak Catilina ellen tartott I. III. beszéde, és a IV-ből 6 fejezet. Emléztetett I., 1, 2, 7. 18 azután a 11. fej. továbbá III. 1, 3—2, 7. Horatius ed. I., 3*. 9*. 10. 24*. 31*. II., 3*. 17. 111., 29. 30­. IV., 3. De arte poetica liber 1—219, 268—360, 379—390, 408—439 versek. A csillaggal jelölt költemények emléztettek. A mondattan és római régiségtan fontosabb részei. Havonként 2 házi irásb. dolgozat a Cserny­ Dávid féle Latin Stylusgyakorlatokból, és pedig latinra fordittattak : Cicerónak Catilina ellen mondott első beszéde (96. 97. 100. sz.) Ciceró­nak Catilina ellen mondott 3-ik beszéde (108. 109. 110. sz.) Q. Horatius Ft. élete (27. 28. 30. 31. 35. sz.) Összesen 17 dolgozat. Egészségtan. A VII. és VIII. osztály tanulóinak heti 2 órában előadta Dr. Kovács Áron. Végzett tananyag: Baktériumok alak- és élettana, hatása (erjesztő, festék- és nyálkaképző-, be­tegséget, rothadást okozó). A­ptomainok. Védőoltás. Fertőtle­nítés. Sterilizálás. Ragályos betegségek: skarlát, kanyaró,

Next