Állami főreáliskola, Brassó, 1891

52 A fej alakjának különböző állásokban való vázlatos raj­zolása után könnyebb fejek rajzolása és árnyalása domború fejminták után. Torna. Heti 2 órában tanította Méhely Lajos. Az átvett tananyag ugyanaz, mint a VI osztályban, minthogy a torna­órák közösek voltak. VIII. osztály. Vallástan. A róm. kath. tanulókat heti 2 órában taní­totta Dr. Bilinszky Lajos, róm kath.­­hitoktató lelkész. Tan­könyv és tananyag mint a VII. osztályban. Az ev. ref. hitv. tanulókat heti 2 órában tanította Bitay Béla utóbb Moór Gyula főesperes. Tankönyv s tananyag mint a VII. osztályban. Magyar nyelv: Heti 3 órában tanította Dr. Hoffmann Frigyes. Tankönyv: Beöthy Zs »A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése«. II. k. Elvégzett tananyag: Társadalmi, politikai, közművelődési s irodalmi viszonyok a XIX. sz. elején. Kisfaludy K. s követői a drámában és novellában. Katona J. Eposzok klasszikus formában: Vörösmarty, P. Horváth E., Czuczor, Debreczeni s Garay Az Athenaeum. Bajza. A re­gény fejlődése: Jósika, Eötvös, Kemény, Jókai. A népköltészet hatása az irodalomra. Tompa, Petőfi, Arany A színszerűség hatása a drámára. Szigligeti. Madách. Széchenyi I. Kossuth. Deák. — Ezen kívül Szinnyei J. »A magyar nyelv rendszere rövid előadásban« czimű müve nyomán ismételtük a magyar nyelvtant. Olvasmányok: A tárgyalt irók jellemző kisebb mü­vei az iskolában, nagyobb müvei otthona. Német nyelv. Heti 2 órában tanította Dr. Matyéka Ká­roly. Tankönyv: Dr. Heinrich G. »Deutsches Lehr-und Lese­buch« III. r. Elvégzett tananyag: Goethe »Iphigenie auf Tauris« olvasása, fordítása s magyarázata. Lessing, Wieland, Goethe, Schiller élete s munkássága ; e költők főbb munkáinak olvasása. A romantikusok. A romantikus iskola hatása a modern tudo­mányokra. Franczia nyelv. Heti 3 órában tanította Dr. Matyéka Károly. Tankönyvek: Bonneau »Grammaire de 1’ Académie« és Demogeot „Textes classiques“ I. s II. r. Bevégzett tananyag: Franczia mondattan főbb részei francziául. Lefordított és tár­gyalt olvasmányok: Passage du St. Bernhard (Thiess), La con­science és Le crapaud (Victor Hugo), L’espoir en Dieu és Stances á la Malibran (Alfred de Musset); részletek Duruy »Histoire des Romains«, Taine »L’art en Gréce« és »La phi­losophic de 1’Art« ez. munkákból; Jouffroy értekezése »Du probleme de la destinée humaine.«

Next