Brassói Lapok, 1910. december (16. évfolyam, 274-296. szám)

1910-12-01 / 274. szám

Brassó, 1910. XVL évfolyam. 274. szám Csütörtök, december 1. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: VI évre 20 kor., V* évre 10 k., V4 évre 5 k. Egyes szám ára 8 t. Felelős szerkesztő: Weisz Ignács dr. Szerkesztő: Győri Imre. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Brassó, Kapu­ utca 64. sz. — Telefon : 177 A munkapárt politikája. (Politikai levél.) A „Brassói Lapok“ fővárosi munkatársától. Az ellenzéki sajtó a közelmúlt napokban meglehetős terjedelmesen, de annál kevesebb alapossággal foglalko­zott a parlamenti többség és a kor­mány politikájával. Megragadott min­den alkalmat, mely a parlament tár­gyalásai során fölmerült, hogy a kor­mány törekvéseit és ténykedéseit úgy állítsa az ország elé, hogy azzal a kormányt és a nemzeti munkapártot hamis világításban mutassa be. Nem kívánunk az ellenzéki sajtó minden orgánumával vitatkozni. Ehe­lyett inkább tájékozást szereztünk mind­azokról a kérdésekről, amelyek az el­lenzéki sajtóban helytelen és alaptalan állításokkal fűszerezve láttak napvilá­got. Hitelt érdemlő forrásból közöljük olvasóinkkal mindazt, amit a netán fel­merült jóhiszemű félreértések eloszla­tására szükségesnek tartunk. A legtöbb támadás és a legtöbb mese a perrendtartás javaslatának tár­gyalása alkalmából történt, mert a több­ség és a kormány azokat az aggodal­makat, amelyek a tárgyalás során föl­merültek és alaposaknak bizonyultak, eloszlatta. Eloszlatta annál is inkább, mert azt programmjának sérelme nél­kül megtehette. Bizonyságot tett ez­zel arról, hogy nem helyezkedik a sic volo, sic jubeo zsarnoki elvének alap­jára, hanem az igazi parlamentarizmus elvének megfelelően az ellenzék is mó­dot ad arra, hogy részt vegyen a tör­vényhozás munkájában. Módot kíván nyújtani arra, hogy a pártok ne úgy álljanak egymással szembe, mint fana­tikus, vagy gyűlölködő ellenfelek. Nem veresége, hanem diadala ez a kor­mánynak. A kormány őszintén örvend an­nak, hogy a perrendtartás az összes Budapest, 1910. nov. 29. pártok egyetértésével tárgyaltatott le. Örvend ann­k is, hogy a földgáz kér­désében sikerült az ellentétes fölfogá­sokat összeegyeztetni, és őszintén ör­vend annak is, hogy a honvédelmi és a közoktatásügyi minisztereknek a hozzájuk intézett interpellációkra adott válaszaikkal sikerült az egész parla­mentet, pártkülönbség nélkül kielégí­teni, így is van ez helyesen. A több­ség és az ellenzék érvet állítson szem­be az érvvel, elvet az elvvel és prog­­rammal a programmal. Szűnjék meg hát végre-valahára, hogy a parlamenti küzdtéren a szen­vedély, a gyűlölség és az elvakultság kösse le az erőket és akadályozza az alkotó munkát. A kormány és pártja minden erővel arra törekszik, hogy mindenkor, amikor arra alkalom kínál­kozik, dolgozzék az egész parlament együtt és egyesült erővel. Ne keres­sünk minden áron ellentéteket ott, a­hol egy kis önuralommal és egy kis erőfeszítéssel egymás mellé állhatunk és a köz javára üdvösen és sikeresen munkálkodhatunk . . . A nemzeti munkapárt és a kor­mány alig néhány hónapja vették át az ország ügyeinek vezetését. E rö­vid időnek nagy része azzal telt el, hogy az utolsó évek pusztításai után a normális viszonyok helyreállíttassa­­nak. Csak most sikerült a sokféle tör­­vényenkívüli állapot utolsó maradvá­nyát, a közös ügyes ex-lex-et alkotmá­nyosan megszüntetni a delegáció ha­tározatainak szentesítésével. Amit a nemzeti munkapárt ilyenképpen eddig végzett, az még nem alkotó munka. Ilyen munka eddig csak a perrendtar­tás, amire büszkeséggel tekinthetünk, de még ez sem elegendő arra, hogy ebből a kormánynak és pártjának po­litikája minden részletében kibontakoz­zék. Nem szabad tehát fönnakadni azon, hogy a nemzeti munkapárt po­litikája még nem áll olyan tisztán és határozottan a közvélemény előtt. Nagyobb alkotásokra, amint lát­juk, a Kormánynak eddig sem módja, sem ideje nem volt. Nem is tehet egyebet az esetleg felmerülhető kétsé­gek vagy félreértések eloszlatására, minthogy tovább megy a maga útján és minél több alkotás által igyekszik Programmját megvalósítni. Az alkotá­sok majd nyilvánvalóvá teszik, hogy a kormány és pártja becsületesen vég­rehajtják mindazt, amire vállalkoztak, amit programmjukban magukra vállal­tak és amihez az ország hatalmas többségétől megbizatást nyertek. Aziránt pedig ne legyen kétsége senkinek, hogy a kormánynak és párt­jának politikai irányzata , a tiszta és hamisítatlan szabadelvűség, a kor­mány és az őt támogató többség, a nemzeti munkapárt erősen, egysége­sen és munkaképesen fog a küzdté­ren állani mindig, amikor végezni kell azokat a feladatokat, amelyeket prog­­rammjába felvett és amelyeknek tel­jesítésére vállalkozott. j Mit van a brassói „€jy?X€” fiókkal? * Brassó, 1910. nov. 30. Mint mikor egy rég látott kép emléke elevenedik fel lelkünkben, vagy mint mikor az élet egy átélt kellemes percének emléke melegíti át szívünket, úgy hatott reám az Em­kének most kézhez kapott, az 1910 évét tárgyazó jelentése. Hát csakugyan él és virágzik még az az Emke, melyet ezelőtt 25 évvel oly nagy lelkesedéssel Kolozsvárt megalapítottunk? Csakugyan létezik-e még az az Emke, melynek havi gyűlésére én is éveken át hű­ségesen eljártam Kolozsvárra, hogy ott bűz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék