Brassói Lapok, 1923. április (29. évfolyam, 74-98. szám)

1923-04-02 / 75. szám

Húsvéti szám ára: 3 lei­­szerkesztő: SZELE BÉLA dr. POLITIKAI NAPILAP Felelősszerkesztő: KOCSIS BÉLA ÍR A : AZ ELŐFIZETÉS ÁRA HELYBEN: AZ ELŐFIZETÉS ÁRA VIDÉKRE: SZERKESZTŐSÉG, KIADÓHIVATAL ÉS NYOMDA: KÜLFÖLDRE NEGYEDÉ­VRE: EGYES SZÁM KÜLFÖLDRE: Á­R­A : Évente : 840 lei Évente : 400 lei BRAȘOV—BRASSÓ, KAPU­ UTCA 64—68. SZÁM. I Csehezloviki* . 150 lei. I Csehezloviki* . . 1 c. K. I Félévre . . . 175 . Félévre . 200 „ TELEFONSZÁMOK: I Jugoszlávie ... 150 „ I Jugoszlávia ... 2 din. I —* Negyedévre 90 Negyedévre . . .100., SZERKESZTŐSÉG 177. KIADÓHIVATAL ÉS NYOMDA 82. SZ. I Magyarország . . 150 „ I Magyarorország . . lOm.K. I ~ - r,EI . Havonta • • 80 •• Havonta . . 36 „ Hirdetéseket a kiadóhivatalon kivül minden nagyobb bel- I Egyéb külföldi államokban 10 svájci I Ausztria . . . . 1000 o. K. I r Pl __ Kézbesítési díj havonta .. 6 „ Bérmentve postán küldve és külföldi hirdető Iroda eredeti díjszabás szerint vesz fel. I frank, v. ennek megfelelő összeg. I Németország . . 50 M. I alasl — «XIX. ÉVFOLYAM. 75. SZÁM BRAȘOV-BRASSÓ, 1923. április 2. (Hétfő) Társadalmi feltámadás írta: Szele Béla dr. A Megváltónak mártírhalált kel­ell szenvednie, hogy feltámadhasson is hatalmas igazságok, világátalakító eszmék új korszakának eljövetelét biztosítsa. Az ige, az eszme, az igaz­ság diadala sokszor követelt ezután is véres áldozatot, s a történelem ta­nulságainak bizonyságtétele szerint mindig a Golgothák útja vezetett az emberiség boldogulásának, jobb jö­vőjének kapujához. Egy vérzivataros világháború­nak kellett végigdúlnia csaknem az egész világon, hogy a magyar nép tragédiájának sziklasírjából feltá­madhasson egy nagy igazság, mely a jobb idők bűvkörében a tradíciók kínai fala mögött senyvedett. Nem is olyan régen a magyar nemesség, középosztály és polgárság, sőt az egész nép felfogásában mint lenézett, mellőzött élethivatás sze­rénykedett, szégyenkezett a kereske­dői és ipari pálya. A gazdag ember ép úgy, mint a szegény lateineré le­­alázónak tartotta ezeket az életpályá­kat és, ha nem szorgalmas, vagy en­gedetlen gyermekét fenyíteni, ijesz­teni akarta, akkor az ipari pályára adás rémképét festette eléje. Az isko­lák falai között is ott ólálkodott ez a beteges szellem, s nem egyszer hangzott el a katedrákról a csínytte­­vő, vagy leckéjét nem tudó ifjú felé a lesújtó­­ítélet, a fitymáló­s útmutatás: Nem való vagy, te, fiam­, diáknak, eredj boltosnak, vagy iparosnak! Sőt magukat az iparos és kereskedő szü­lőket, magát a falu egyébként puri­tán, de ebben a tekintetben veszedel­mesen arisztokrata népét is lábai alá taposta ez a társadalmi kórtünet, s mindenki idegenkedve pislogott a ke­reskedői, s­őt még inkább az ipari pá­lyák felé, úgy, hogy lassanként a ser­dülő ifjúság szemében ezek az alap­jukban az ország és a nép boldogu­lását biztosítani hivatott életpályák m­int az élethivatások Szibériája bon­takoztak ki, hova csak a tudatlanok és rosszak, a megbüntetettek, vagy földhözragadt nyomorultak rakhat­ják le jövőjük alapjait. Kevesen voltak, akik az úri cif­­ranyomorúság útvesztőiből és termé­ketlen talajáról igazi meggyőződés­sel, lelki vágyakozásból léptek a gya­korlati pályákra. Kevesen voltak, akik fel tudtak emelkedni a belátás­nak arra a magaslatára, melyet a gazdasági, a kereskedői és ipari pá­lyák helyes értékelésének napja su­gározott be. Itt-ott meglapult egy-egy okos írás, el-elh­artázott egy-egy in­tőszózat, mely a tisztviselői és latei­­ner pályák túlprodukciójával szem­ben a gazdasági pályák előnyeit, fontosságát igyekezett a délibábokat kergető lelkekbe beleplántálni, de ezek a gyönge próbálkozások nem volta­k­ képesek belemarkolni a téves irányzat kormánykerekének küllőibe, hogy a helyes irányba terelhessék a társadalom minden rétegének pálya­­választó, célkitűző törekvéseit. Az a pusztító orkán, mely véres, tüzes gyehennájával országokat ti­­­port le és országokat alkotott; mely milliókat döntött a korai halál csont­­karjaiba és milliókat nyomorított szánalmas roncsokká; az a borzalmas ciklon, mely az emberi elme csodáit az emberi ész fölényes szárnyalásá­val gázolta romokba, ez szétverte a magyar nép lelkére és elméjére nehe­zedő ködöt és a véres roncsok és füs­tölgő romok gyászán át odavezette a beteges tradíciók és téves megítélé­sek sivár homokján bukdácsoló ír . gyár népét, hol feltárult előtte a gy­a­­korlati pályák, a gazdasági, kereske­dői és ipari foglalkozások nemzet­­fenntartó, népboldogító és egészsé­ges, becsületes megélhetést biztosító nagy valósága. Az emberiség új, megrázó nagy­péntekjének kellett eljönnie, hogy a magyar népre felviradhasson a tár­sadalmi újjáalakulás húsvétja, mely levette a magyar nép lelkü­letéről egy régi lidércnyomás sírfedőkövét és feltárta előttünk a becsületes munka édes gyümölcseit érlelő gazdasági pályák édenét. A magyar nép és ifjúság kezd öntudatra ébredni. A világesemények őrületes forgatagából kikristályoso­dott tények a jó útra irányítják ezt a sokat tévelygett népet, mely immár a hiú csillogás haszontalanságait siet felcserélni a kezet mérgesítő alkotó munka áldásfakasztó egyszerűségé­vel. Most lépett a helyes útra ez a sokat szenvedett nép. Ez az az út, melyen haladnia kell annak, aki a né­pek nagy versenyében érvényesülni akar, s ak­i az érdekek­­ádáz tusása kö­zepette faji­ságának szentségét bizto­sítani akarja. A gazdasági, kereske­­dői, ipari pályák mélyén hatalmas létfenntartó energiák szunyadnak. Erős nekilendüléssel, buzgó munká­val kell megharcolni ezekért az erő­forrásokért, melyek a múltak mulasz­tásainak orvoslását és a szebb jövő kialakulását biztosítják. Munkára fel! Vezessen a feltá­madt ige és igazság, haladjunk az al­kotó munka rögös, de dicső pályáján, hogy isten dicsőségére, az ország előnyére és fajunk üdvére teljes dia­dalát arathassa a magyar tehetség, a magyar tudás, az alkotó munka me­zőnyein.­­ *• Húsvét után terjesztik a parlament elé a választási és közigazgatási reformot A közigazgatás reformját is napirendre tűzik — A Brassói Lapok bukaresti tudósítójától.. — BUKAREST, m­árc. 31. A kor­mány tagjai a húsvéti ünnepek után Constantínescu miniszter kivételével, aki hosszabb időt fog Abbáziában tölteni, a tanácskozások egész sorát fogják megtartani, amelyeken főként a közigazgatás és a választójog re­formjával fognak foglalkozni. A két fontos törvényjavaslat a húsvéti szünet befejezése utáni első parla­menti ülésen, április tizenhatodikán kerül a törvényhozó testületek elé. A parlament húsvéti szünetére való tekintettel Bratianu miniszter­elnök meleghangú felhívást fog in­tézni a többségi képviselőkhöz, a­melyben kéri őket, hogy tartsák meg a parlamenti szünet alatt is az ösz­­szeköttetést választóikkal, s különö­sen kérjék választóikat, hogy a ren­det minden körülmény között őriz­zék meg és intenzív munkát fejtse­nek ki az ország érdekében. Április 1-től felemelt fizetést kapnak a tisztviselők s * Jóvá teszi a kormány a múlt hibáit — A Brassói Lapok tudósítójától. — BUKAREST, március 31. A pénz­ügyminiszter a tisztviselők helyzetének javítása céljából a költségvetésbe fel­vett ötszáz millió lej felhasználásáról a következő felvilágosítást adta: " Az én álláspontom­ az, hogy a köztisztviselők különböző kategóriái közt való felosztása, a nagy parlamenti költségvetési bizottság teljes ülése vé­gezze . ti. kormánnyal egyetértve, gya­korlati és méltányossági szempontok­ra a bizottság vitája fog rámutatni.­­ Azt nem tudhatom, hogy mi­lyen lesz a bizottság döntése. Egyet azonban határozottan mondhatok: a­ különböző köztisztviselő kategóriáknak jutó hányadok nem lesznek egyenlők, mostanáig, hanem az összeg felosztása arányban fog állani a tisztviselő hely­zetével és állása jelentőségével s ily módon jóvátesszük a múltban egyes tisztviselőcsoportokkal szem­ben elkövetett hibákat. Bizonyára gondolok a bírákra is, de más köztisztviselő csoportokra is, kiket sérelem ért s akik megérdemlik, hogy róluk gondoskodás történjék. A bizottság munkája azonnal meg­­kezdődik, mihelyt a kamarák szünete kezdődik. Azonban a fizetés vajty pótlékok emelése, melyet a költségvetési bi­zottság meg fog szabni, már ápri­lis 11-től jár. Ugyancsak a parlamenti szünet alatt foglalkozni fogok a tisztviselők előléptetésének kérdésével is. A tisztviselők fizetésének felemelése tekintetében úgy értesülünk, hogy a költségvetési bizottsági egyértelműb­e azon a nézeten van, hogy a bizonyos tisztviselői kategóriákat különös helye­­zésben kell részesíteni, mert maga­sabb társadalmi réteghez tartozó egyé­nekből áll és hivatásuk gyakorlása ma­ga is különös, több tapasztalatot kíván, mint a többi tisztviselőké. Eszerint arra­ van szó, hogy a bírák magasabb hányaddal része­süljenek az emelésben, mint a tisztek; ugyancsak külön kategó­riába kerülnek a járásorvosok, és a városok umuszumiéít fele. A hányadokat még nem állapították meg. A költségvetési bizottság a napok­ban ül össze és tanulmányozni fogja, hogy mi módon ossza szét a költség­­jegyzékbe a tisztviselői fizetések feleme­lésére szánt 500 milliót. Befejezték a törvényjavaslat kidolgozását BUKAREST, március 31. A köz­tisztviselők szervezeti törvényjavaslatá­nak­­státusának­ kidolgozása végett ki­küldött bizottság befejezte munkálatait, és Grecescu, a bizottság elnöke a szö­veget bemutatta Vaitoianus tábornok belügyminiszternek. A tervezet először a minisztertanács elé kerül, majd pedig nyomban a par­lamenti szünet után a törvényhozó tes­tületek elé kerül.­­ Az ellenzéki pártok vasárnapi népgyűlései Bukaresti tudósítónk telefonje­lentése. Az Averescu-párt az egész ország területén megkezdte propa­ganda mozgalmát. Bukarestben hol­nap lesz az első nyilvános népgyűlés, még­pedig három helyen, az Amici­­cia, Leca, és Crisantemum termek­ben. A nemzeti és parasztpárt, amely vasárnap Brailában, Galacban, Tar­­govistiben és Brassóban tart nép­­gyűléseket, már kiküldte összes szó­nokait. Két egyezményt írtak alá a délivasuti konferencián ROMA, márc. 31. A délivasuti konferencia ma fejezte be munkála­tait. A tárgyalások folyamán két egyezményt írtak alá, az egyiket az érdekelt államok kötötték meg egy­más között, a másikat az érdekelt ál­lamok a Délivasuttal és ennek hite­lezőivel.

Next