Brassói Lapok, 1930. február (36. évfolyam, 26-48. szám)

1930-02-19 / 40. szám

— Törvényes lisz­thamisítással oldja­ meg a csehszlovák agrárkrízist. Prágából jelentik: A Kjiíle­­­rovo szerint a cseh­szlovák köztársa­ság kormánya igen érdekes módon akarja fe­­nyegető mezőgazdasági válságát megoldani teljesíteni akarja a cseh agráriusoknak azt a követelését, hogy a búzalisztet keverték meg­határozott arányú rozsliszttel. A Rude Pravo szerint ez törvényesített liszthamisítás lenne Ezenkívül azt követelik az agráriusok, hogy a mezőgazdasági védővámokat emeljék fel és az amerikai liszt behozatalát a kormány rendele­tileg tiltsa meg. — Egy aranyfogsor kálváriája. Kolozsvári tudósí­tónk jelenti: Megh­alt a napokban egy öreg, minden­­kitől elhagyatott nénike, a kolozsvári klinikán. Fel­­ravatalozták a klinika kápolnájában.. Mielőtt azon­ban eltemették volna, megjelent az egyik kolozsvári temetkezési intézet tisztviselője és a következőket rendelte el: A holttestet vigyék át egy másik helyi­ségbe és ottan távolítsák el a szájában lévő arany­fogsort. Az anyóka ugyanis élete utolsó napjaiban többször hangoztatta, hogy a fogsorát eladja, ha a nyomorúsága még tovább is tart. A temetkezési vál­lalat tisztviselőjének utasítására a holttestet kivit­ték a kápolnából és végrehajtották a barbár műté­tet, elszedték szegénynek utolsó értékét, aranyból való hamis fogsorát A fogsor aztán Tóth Irma min­denesleányhoz került. Ő azonban úgy látszik lelkiis­mereti furd­alásokat érzett és elhatározta, hogy a fog­sort mégis visszajuttatja a halottnak. Kiment a te­rrt­föbe s a temetőtőrt arra kérte, hogy a fogsort ne mossa az an­yéka mellé. A temetőőr a jogson átvette, de arról azonnal jelentést tett a rendőrségen, amely bullngya­szás és kegyeletsértés miatt Tóth Irma és a különös fogsor história többi szereplői ellen eljá­rást­ indított. — Marosvásárhelyen gátolják a szabadválasztási propagandát. Marosvásárhelyről jelentik. Mint isme­retes, a marosvásárhelyi munkásság önálló listával kíván résztvenni a választásokon. A rendőrprefek­túra tegnap értesítette a munkásság vezetőit, hogy a holnapra tervezett választói gyűlést a rendőrség betiltotta. Ugyanekkor a rendőrség elkobozta az „Építőipari Munkás“ című újságot, amely a munkás és parasztblokk programmját közölte.­­)if- Iparművészeti tanfolyamot nyit külföldön vég­zett, aranyéremmel kitüntetett iparművésznő. (Feb­ruár 17-én.) Érdeklődőknek felvilágositást nyújt dr. Dénesné urhölgy. Szent János-utca 27. II. eva., ahol a kiállított tárgyak megtekinthetők. — Politikai gyűlés öt halottal és tizenhárom sebe­sülttel. Rio de Janeiróból jelentik: Viktória valós­ban egy politikai gyűlés alkalmával az ellenfelek re­volverekkel iparkodtak álláspontjukat érvényesíteni. A lövöldözés során öt ember meghalt, tizenhárom megsebesült.­­ A felvidéki magyar írók Budapesten, Budapest­ről jelentik: A felvidéki magyar írók tegnap tartot­ták meg a zeneakadémia nagytermében előadói esté­lyüket. Az irodalmi esemény alkalmával felvonult a magyar főváros előkelősége. A felvidéki magyar írók vendégszereplése meleg sikert aratott. — Tardieu beteg. Parisból jelentik: Tardieu minisz­terelnök spanyolnáthában megbetegedett. Ezzel kap­csolatban gégefégyuladást kapott s 3813 lázzal ágy­ban fekszik. Nem valószínű hogy a londoni konfe­rencia legközelebbi ülésén résztvehessen. —­ Egymásnak rohant két személyautó. Párisból jelentik: Mád­rés közelében két személyautó borzal­mas erővel összeütközött és dar­abokra tört. Nyolcan a helyszínen meghaltak, hármat életveszélyes sebbel a kórházba szállítottak. — Félméteres hó Palesztinában. Jeruzsálemből je­lentik: Palesztina fölött kemény fagyhullám vonult végig. Félméteres hó esett s emiatt sok helyen az autóbusz-közlekedés is szűrtétel Évtizedek óta nem volt hasonló méretű havazás Palesztinában.­­ A francia kormány Kutjepov miatt kész szakí­tani a szovjettel. Párisból jelentik: A Matin arról ér­tesül, hogy a kormány a Kutyepov tábornok eltűnése következtében beállt helyzet konzekvenciáját kész levonni és nem ellenzi a szovjettel való diplomáciai viszony megszakítását. — Nagy földrengés Kréta szigetén. Athénból je­lentik: Kréta szigetéről érkezett jelentés szerint a szigeten hatalmas földrengés pusztított. — Tíz falu csaknem valamennyi háza rombadőlt. Rengeteg sebe­sülés történt, a kár szinte felbecsülhetetlen. Bővebb jelentések még nem érkeztek. — A könnyelmű oxfordi diákok. Londonból írják: Az oxfordi diákok lapja, az Isis, érdekes leleplezés­ként közli, hogy a diákok a legutóbbi szemeszter be­fejezésekor negyedmillió fontsterling adósság hátra­hagyása után tértek vissza a szülői házakba. A du­­biózus követelések egy részét a hitelezők lá­rták.­­ Agyvérlódulás, szívszorongás, nehéz lég­zés, félelemérzés, idegesség, migrén, lehangolt­­ság, álmatlanság a természetes Ferenc József keserűvíz használata által rövidesen meg­szüntethetők. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Ferenc József víz a ma­kacs székszorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A Ferenc József ke­serűviz gyógyszertárakban, drogériákban és fűszerü­zletekben kapható. — Eljegyzés: Beczásy Arankát (Dálnok) eljegyezte léczfalvi Keresztes Károly dr. (Sepsiszentgyörgy). — Százmillió dolláros alapítványt tesz Ford az if­ I­juság gyakorlati képzésére. Newyorkból írják, hogy Henry Ford kijelentette, hogy életének hátralevő ré­szét az ifjúsági nevelés kérdésének, különösen a fel­­serdülő nemzedék műszaki és kereskedelmi kikép­zésének fogja szentelni. Erre a célra száz millió dol­lárnyi tőkét kíván áldozni Ford hozzátette: a gaz­dagság a pénz helyes hovafordítására kötelez. New­­yorkban nagy feltűnést keltett, hogy Ford az eddigi autótaxitarifát leszorította azzal, hogy új kocsikat hozott forgalomba.­­ Cseh­országban sem büntetendő cselekmény a magyar himnusz éneklése. Pozsonyból jelentik: A lévai rendőrség még az elmúlt esztendőben letartóz­tatott 18 lévai magyar férfit, akik megkoszorúzták a negyvennyolcas honvédek sírját és ez alkalommal a magyar himnuszt énekelték. Az ügyet ma tárgyalta a komáromi törvényszék. A bíróság megállapította hogy a magyar himnusz szövegében semmi lázító nin­csen , csupán ha bizonyos tüntető célzattal énekelik, akkor izgató. A komáromi bíróság leszögezte azt a történelmi tényt, hogy a 48-as magyar szabadság­­harc hősei Ausztria ellen a szabadság eszméjéért küz­döttek. Valamennyi vádlottat ezen az alapon felmen­tette a bíróság.­­ Február 19-én lesz a Brassói Ipartársulat köz­gyűlése. A Brassói Ipartársulat évi közgyűlése, ame­lyet eredetileg február 18-án este tartottak volna meg, elmaradt február 19-én estére. A közgyűlést a Gewerbeverein nagytermében tartják meg, este hat órai kezdettel. A Sportegyesület erkölcstelenségi alapon. Buda­pestről jelentik: Páratlan botrány ügyében nyomoz a sümegi Csendőrség. A csendőrség vezetője letartóz­tatta lórántházi Aligmáhr Béla uradalmi főintézőt, aki az uradalmi személyzet legényeinek sorából sportklubot szervezett. A csendőrség megállapítot­ta, hogy Anigmáhr a sportegyesület alapszabályai közé olyan pontot is felvett, amely erkölcstelen ten­denciája miatt a büntetőtörvénykönyv 241-ik parag­rafusába ütközik. A további nyomozások során ki­derült, hogy a főintéző erkölcstelen viszonyt folyta­tott több legénnyel. Nyolc­ klubtagot Anigmáhrral együtt őrizetbe vett a csendőrség, egy legényt sú­lyos betegen kórházba kellett szállítani. Február 17 Gaxuálkodók könyvei : Éltető: Sajt és vajgyártás 136, Bernátsky: A vete­ményes kert 190, Bernátsky: A gyümölcskertészet elemei 136, Dorner Béla: Burgonyatermelés 144, A sertés tenyésztése és hizlalása 612, Horn János: Gyü­mölcstermelés 340, Ignácz Sándor: Méhészet 136, Kre­­nedils: Baromfitenyésztés 143, Mócsy: Lótenyésztés 88, Pettenkoller: A bor, annak készítése és kezelése 285, Dr. Schandl: Szarvasmarhatenyésztés 110 lej. — Postai megrendeléseket raktárról azonnal elintéz a Brassói Lapok könyvosztálya. TF Meghűléses betegség, nátha, influenza, torokgyulladás ellen védelmet nyújt az Ana­­cot pasztilla. Egy fiola ára 37 lej. — A dicsőszentmártoni „Cecília“ Dalkör Bonyhán. Dicsőszentmártoni tudósítónk jelenti: A dicsőszent­­mártoni Cecilia Dalkör Simon László karnagy ve­zetésével február 23-án, vasárnap Bonyhára fog át­­rándulni, ahol a Baja-féle nagyteremben nívós és válogatott programmal, műsoros estélyt rendez. Az estélyen a dalárda énekszámain kívül a Dalkör jó­­nevű műkedvelői gárdája 3­vig egyfelvonásos dara­bot is elő fog adni. Ezenkívül közreműködnek: báró Bánffy Aranka, és D. Miklós Géza énekszámokkal, továbbá Rosenfeld Mici, Markovits György és Szabó Ákos. A Cecilia Dalkör bonyhai, előadása iránt, melyet a Dalkör a magyar dalnak kíván barátokat szerezni, a vidéken ís, úgy Bonyhán, mint a környé­ken már is nagy az érdeklődés. Műsor után tánc lesz. -Jé ki fizet ma? Zágon István kis komédiáján fog mulatni Brassó elit közönsége vasárnap este. Az Aviva-Bar­sszia műsoros táncestélya a szezon leg­jobb mulatsága lesz. Nyolc szép lány balettje, Fóthy Károly nagyszerű magánszáma alkotják a műsor ge­rincét. Weisz Edit művészi zongoraszáma pedig az estély fénypontja lesz. ,,Ki fizet ma?" Mindenki! Min­denki szervesen váltja meg a jegyét a brassói zsidó ifjúság egyetlen báljára. A dátumot érdemes megje­gyezni: Február 23. vasárnap este a Redontban!­4. Bukaresti orvosi dír. Dr. Pécsi Ernő szülész nő­gyógyász a téli időszak alatt rendel délelőtt is 12— 1-ig és délután 3—7 ig. Quartlámpa kerülés, csecse­­mők és felnőttek részére, valamint Diathermia női be­­tegségeknél. Str. Dionisie 27. , Ninacs meSIéítx&rej, I*» «Uns IVfaster s Voice» lemezt «His Masters V­oice» készüléken játszik A „His Master’s Voice” elektromos felvételeinek kiválóságát bizonyítja, hogy a világ legkiválóbb művészei ki­zárólag ezen eljárást használ­ják. A legnagyobb művészek többsége a „Hits Master­s Vo­ice” révén örökíti meg művé­szetét. A „His Master’s Voice” úgy a lemez, mint a készülék gyártásnál a legnagyobb gond­dal jár el; a legjobb ered­ményt csak akkor érjük el, ha mindkettőt haszn­áljuk. Hasz­náljunk min­dig „His Master’s Voice” tűt is. Akármelyik „His Master’s Voice” készüléket is választja, játszón csakis „His Master’s Voice” lemezeket. A legnagyobb művészek egész sora tette halhatatlanná a világ legszebb muzsikáját. His Maste­rs Voice L­AURELI­A­NO PER TILE PABLO CASALS OR. 107 Da voironUx. in acou­rtiaU DA. 833 gciumeaix Trejimerei Merce. merce ci$«o Aenfil T. »l­en^rin) Rubinstein Melody tn r CARUSO DA. 104 -Vdio a Napoli Csata Pt *ie FRITZ KREISLER DB* !091 K reisler-Caprice Viennoi» Dvorak Hi*snoret»<$uo 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék