Brassói Lapok, 1930. február (36. évfolyam, 26-48. szám)

1930-02-19 / 40. szám

— Törvényes lis/.thamisifássnl oldja* meg a csehszlovák agrárkrízist. Prágából jelenük: A Kjiíle 1 ruvo szerint a eselisziovák köztársa­ság kormánya igen érdekes módon akarja fe­­nyegető mezögazdusági válságát megoldani leljesiteni akarja a cseh agráriusoknak azt a követelését, hogy a búzalisztet keverték meg­határozott arányú rozsliszttel. A Rude Pravo szerint ez törvényesített liszthamisitás lenne Ezenkívül azt követelik az agráriusok, hogy a mezőgazdasági védővámokat emeljék fel és az amerikai liszt behozatalát a kormány rendele­tileg tiltsa meg. — Fgy aranyfogsor kálváriája. Kolozsvári tudósi tónk jelenti: Meglia’t a napokban egy öreg, minden­­k'től elhagyatott nénike. a kolozsvári klinikán. Fel­­ravatalozták a klinika kápolnájában., Mielőtt azon ban eltemették volna, megjelent az egyik kolozsvári temetkezési intézet tisztviselője és a kővetkezőket rendelte el: A holttestet vigyék át egy másik helyi Bégbe és ottan távolítsák el a szájában lévő arany­fogsort. Az anyóka ugyanis élete utolsó napjaiban többször hangoztatta, hogy a fogsorát eladja, ha a nyomorúsága még tovább is tart. A temetkezési vál lalat tisztviselőjének utasítására a holttestet kivit­ték a kápolnából és végrehajtották a barbár műté­tet' elszedték szegénynek utolsó értékét, aranyból való hamis fogsorát A fogsor aztán Tóth Irma min­denesleányhoz került. 0 azonban úgy látszik lelkiis méreti furd.alásokat érzett és elhatározta, hogy a fog sort még’s visszajuttatja a halottnak. Kiment a te rrt'föbo s a temetftőrt arra kérte, hogy a fogsort te mossa az an véka mellé. A temetőőr a jogson átvette, de arról azonnal jelentést tett a rendőrségen, amely bullngya űzás és kegyeletsértés miatt Tóth Irma és a különös fogsor história többi szereplői ellen eljá­rást. indított. — Marosvásárhelyen gátolják a szabadválasztási propagandát. Marosvásárhelyről jelentik: Mint isme­retes. a marosvásárhelyi munkásság önálló l’stáva! kiván résztvenni a választásokon. A ronddrprefek tura tegnap értesítette a munkásság vezetőit, hogv a holnapra tervezett választói gyűlést a rendőrség betiltotta. Ugyanekkor a rendőrség elkobozta az „Építőipari Munkás“ című újságot, amely a munkás és parasztb'okk programmját közölto.-)if- Iparművészeti tanfolyamot nyit külföldön vég zett, aranyéremmel kitüntetett iparmüvésznő. (Feb­ruár 17-én.) Érdeklődőknek felviiágositást nyújt dr. Dénesné urhölgv. Szent János-utea 27. II. era., ahol a kiállított tárgyak megtekinthetők. — Politikai gyülé3 öt halottal ég tizenhárom sebe­sülttel. Rio de Janeiróból jelentik: Viktória valós­ban egy polit’kai gyűlés alkalmával az ellenfelek re­volverekkel iparkodtak álláspontjukat érvényesíteni. A lövöldözés során öt ember meghalt, tizenhárom megsebesült. — A felvidéki magyar írók Budapesten. Budapest ről jelentik: A felvidéki magyar Írók tegnap tartot­ták meg a zeneakadémia nagytermében előadói esté­lyüket. Az irodalmi esemény alkalmával felvonult a magyar főváros előkelősége. A felvidéki magyar írók vendégszereplése meleg sikert aratott. — Tardieu beíeg. Parisból jelentik: Tardieu minisz­terelnök spanyolnáthában megbetegedett. Ezzel kap­csolatban gégefögvuHadást kapott s 38j3 lázzai ágy­ban feksz'k. Nem valószínű hogy a londoni konfe­rencia legközelebbi ülésén rcsztvehessen. —- Egymásnak rohant két személyautó. Párisból jelentik: Mád rés közelében két személyautó borzal­mas erővel összeütközött és darhabokra tört. Nyolcán a helyszínen meghaltak, hármat életveszélyes sebbel a kórházba Szállítottak. — Félméteres hő Palesztinában. Jeruzsálemből je­lentik: Palesztina fölött kemény fagyhullám vonult végig. Félméteres hó esett s emiatt sok helyen az autóbusz-közlekedés is szűrtétek Évtizedek óta nem volt hasonló méretű havazás Palesztmában. — A francia kormány Kutjepov miatt kész szakí­tani a szovjettel. Párisból jelentik: A Matin arról ér­tesül, hogy a kormány a Kutjepov tábornok eltűnése következtében beállt helyzet konzekvenciáját kész levonni és nem ellenzi a szovjettel való diplomáciai viszony megszakítását. — Nagy földrengés Kréta szigetén. Athénből je­lentik: Kréta szigetéről érkezett jelentés szerint a Bz;geten hatalmas földrengés pusztított. — Tiz falu csaknem valamennyi háza rombadölt. Rengeteg sebe­sülés történt, a kár szinte felbecsülhetetlen. Bővebb jelentések még nem érkeztek. — A könnyelmű oxfordi diákok. Londonból Írják: Az oxfordi diákok lapja, az Isis. érdekes leleplezés­ként közli, hogy a diákok a legutóbbi szemeszter be­fejezésekor negyedmillió fontstorling adósság hátra­hagyása után tértek vissza a szülői házakba. A du­­biózus követelések egvrészét a hitelezők lo'rták. — Agyvcrfódulás. szivszorongás. nehéz lég­zés, félelemérzés, idegesség, migrén, lebangolt­­ság, álmatlanság a természetes Ferenc József keserüviz használata által rövidesen meg­szüntethetek. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Ferenc József víz a ma­kacs székszorulás mindenféle jelenségeinél a legjobb szolgálatot teszi. A Ferenc József ke­serüviz gyógyszertárakban, drogériákban és füszeriizletekben kapható. — Eljegyzés. Beczásy Arankát (Dálnok) eljegyezte léczfalvi Keresztes Károly dr. (Sepsiszentgyörgy). — Százmillió dolláros alapítványt tesz Ford az if- I juság gyakorlati képzésére. Newyorkból Írják, hogy Henry Ford kijelentette, bogy életének hátralevő ré­szét az ifjúsági nevelés kérdésének, különösen a fel­­serdülő nemzedék műszaki és kereskedelmi kikép­zésének fogja szentelni. Erre a célra száz millió dol­lárnyi tőkét kíván áldozni Ford hozzátette: a gaz­dagság a pénz helyes hovaforditásira kötelez. New­­yorkban nagy feltűnést keltett, hogy Ford az eddigi autótaxitarifát leszorította azzal, hogy uj kocsikat hozott forgalomba. — Csel országban sem büntetendő cselekmény a magyar hlmnnsz éneklése. Pozsonyból jelentik: A lévai rendőrség még az elmúlt esztendőben letartóz­tatott 18 lévai magyar férfit, akik megkoszorúzták a negyvennyolcas honvédek sírját és ez alkalommal a magyar himnuszt énekelték. Az ügyet ma tárgyalta a komáromi törvényszék. A b’róság megállapította hogy a magyar himnusz szövegében semmi lázitó nin­csen e csupán ha bizonyos tüntető célzattal énekelik, akkor izgató. A komáromi bíróság leszögezte azt a történelmi tényt, hogy a 48-as magyar szabadság­­harc hősei Ausztria ellen a szabadság eszméjéért küz­döttek. Valamennyi vádlottat ezen az alapon felmen­tette a bíróság. — Február 19-én lesz a Brassói Ipartársnlat köz­gyűlése. A Brassói Ipartársulat évi közgyűlése, ame­lyet eredetileg február 18-án este tartottak volna meg, elmaradt február 19-én estére. A közgyűlést a Gewerbeverein nagytermében tartják meg, esto hat órai kezdettel. — Sportegyesület crkőicstelcnségi alapon. Buda­pestről jelentik: Páratlan botrány ügyében nyomoz a sümegi C6endőrség. A csendőrség vezetője letartóz­tatta lórántbázl Alngmáhr Béla uradalmi főintézőt, aki az uradalmi személyzet legényeinek sorából sportklubot szervezett. A esondörség megállapítot­ta, hogy Alngmáhr a sportegyesület alapszabályai közé olyan pontot is felvett, amely eTkőlcstelen ten denciája miatt a büntetőtörvénykönyv 241-ik parag­rafusába ütközik. A további nyomozások során ki­derült. hogy a föintéző erkölcstelen viszonyt folyta­tott több legénnyel. Nyolcé klubtagot Alngmáhrral együtt őrizetbe vett a csendőrség. egy legényt sú­lyos betegen kórházba kellett szállítani. Gaxüálkoúók könyvei : Éltető: Sajt és vajgyártás 136, Bernátsky: A vete­ményes kert 190, Bernátsky: A gyOmőlcskertészst elemei 136, Dorner Béla: Burgonyatermelés 144, A sertés tenyésztése és hizlalása 612, Horn János: Gyü­mölcstermelés 340, Ignácz Sándor: Méhészet 136, Kre­­nedils: Baromfitenyésztés 143, Mócsy: Lótenyésztél 88, Pettenkoller: A bor, annak készítése ée kezeléee 285, Dr. Schandl: Szarvasmarhatenyésztés 110 lej. — Postai megrendeléseket raktárról azonnal elintéz a Brassói Lapok könyvosztálya. TF Meghűléses betegség, nátha, influenza, torokgyulladás ellen védelmet nyújt az Ana­­cot pasztilla. Egy fiola ára 37 lej. — A dlcsőszentmártoni „Cecília“ Dalkör Bopyhán. Dicsöszentmártom tudósítónk jelenti: A dicsőszent­­mártoni Cecilia Dalkör Simon László karnagy ve­zetésével február 23-án, vasárnap Bonyhára fog át­­rándulni, ahol a Baja-féle nagyteremben nívós és válogatott programmal, műsoros estélyt rendez. Az estélyen a dalárda énekszámain kivül a Dalkör jó­­nevü műkedvelői gárdája 3 vig egyfelvonásos dara­bot is elő fog adni. Ezenkívül közreműködnek: báró Bánffy Aranka, és D. Miklós Géza énekszámokkal, továbbá Rosenfeld Mici, Markovits György és Szabó Ákos. A Ceciha Dalkör bonyhai, előadása iránt, melyei a Dalkör a magyar dalnak kíván barátokat szerezni, a vidéken íb, ngy Bonyhán, mint a környé­ken már is nagy az érdoklődéa. Műsor után tánc lesz.-Jé Ki fizet ma? Zágon István kis komédiáján fog mulatni Brassó elit közönsége vasárnap esto. Az Avíva-Bar'sszia műsoros táncestólyo a szezon leg­jobb mulatsága leBz. Nyolo szép lány balettje, Fothy Károly nagyszerű magánszáma alkotják a műsor ge­rincét. Weisz Edit művészi zongoraszáma pedig az estély fénypontja lesz. ,,Ki fizet ma?' Mindenki! Min­denki szervesen váltja meg a jegyét a brassói zsidó ifjúság egyetlen báljára. A dátumot érdemes megje­gyezni: Február 23, vasárnap este a Redontban! 4P Bukaresti orvosi hir. Dr. Pécsi Ernő szülész nő­gyógyász a téli időszak alatt rendel délelőtt is 12— 1-ig és délntán 3—7 lg. Quarzlámpa kerülés, csecso­­mők és felnőttek részére, valamint Diathermia nőibe­­tegségeknéi. Str. Dionisie 27. , Ninacs meSIéítx&rej, I*» «Uns IVfaster s Voice» lemezt «Mis Masters V ©See» LészüSéken játszik A„His Master’s Voice” elektromos felvételeinek kiválóságát bizonyítja, hogy a világ legkiválóbb művészei ki­zárólag ezen eljárást használ­ják. A legnagyobb művészek többsége a „Htis Master s Vo­ice” révén örökíti meg művé­szetét. A „His Master’s Voice” úgy a lemez, mint a késztSék gyártásnál a legnagyobb gond­dal jár el; a legjobb ered­ményt csak akkor érjük el, ka mindkettőt husin áljuk. Hasz­náljunk min dig „His Master’s Voice” tűt is. Akármelyik „His Master’s Voice” készüléket is választja, játszón csakis „His Master’s Voice” lemezeket. A legnagyokb művészek egész sora tette kalkatatlanná a világ legszekk muzsikáját. His Maste rs Voice L FRITZ KREISLER DB* !091 K reisler-Caprice Viennoi» Dvorak Hi*snoret»<$uo AURELI A NO PER TILE PABLO CASALS OB. 107 Da voifonUx. in acou6rtiaU DA. 833 gchumeaix Trejimerei Merce. merce ci$«o Aenftl T. »lien^rin) Rubinstein Melody tn r CARUSO DA. 104 -Vdio a Napoli Csata Pt *ie Február 17 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék