Brassói Lapok, 1940. május (46. évfolyam, 99-122. szám)

1940-05-02 / 99. szám

XLVI. évfolyam 99. szám Főszerkesztő: KACSÓ SÁNDOR Brasov — Csütörtök 1940 május 2 Felelős szerkesztő: Kakassy Endre. — Laptulajdonos: „B. L.“ Kiadóvállalat Részvénytársaság. Felelős igazgató: Kahána Bernit. — (Bejegyezve: G. n. 920/1938. Trib. Bra?ov.) —* Előfizetési árak: Belföldre havonként 80 lej, kézbesítéssel 84 lej. — Külföldre negyedévenként 450 lej. Magyarországra negyedévenként 15­0. — Hirdetések díja hirdetési oldalon 6­50 lej, páros (bal) szövegoldalon 7.50 lej, páratlan (jobb) szövegoldalon 8.50 lej négyzetcentiméterenkénti keretes gyászjelentés 8 lej négyzetcentiméterenként. Hirdetési díjak elő­re fizetendők. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Brasov, Str. Regele Carol 56—58. — Telefon 15-10. MÁJUS 1. (g. s.) A természet ezidén kissé megké­sett az ébredéssel, de április utolsó nap­jaiban, mintha be akarta volna hozni a késést, a nap szinte túlórázva ontotta nyá­rias hevességű sugarait és buzgón igyeke­zett életre csókolni a fagyhullámoktól, hó­viharoktól megviselt fák dermedt ágait. A természet hálásan fogadta a napsugár buzgólkodását és erdőkben, hegyoldala­kon a zöld foltok úgy terjedetek, mint a tűzvész, két-három nap alatt friss, har­sány-zöld levelek bomlottak ki az ága­kon és a fák lelkesen lobogtatták apró le­vélzászlócskáikat a tavaszi szélben. Sür­gős volt már a tavasz ébredése, mert má­jus elsejére kellenek a lombok, a munka nemzetközi ünnepén a fák friss hajtásai­val díszítik az épülő házak állványait, a mozdonyokat, gépkocsikat és a tejessze­kerek lovait. Párisban, Berlinben, Rómá­ban, Moszkvában, Bucurestiben és egész Európában tömegek ünneplik a május el­sejét. A békebeli nemzetközi szociálde­mokrácia ábrándos s emberi jogokat sür­gető mozgalma termelte ki ezt az ünne­pet, az festette át a naptárakon pirosbetűs nappá ezt a dátumot. A háború után szer­te Európában hivatalos ünneppé vált a május elseje és ma már a nemzeti szocia­lista Németország épúgy ünnepel ezen a napon, mint a kommunista Moszkva és a demokrata Franciaország. Magasztosan, grandiózusan szép volt a gondolat: a tavasz legszebb napján az em­ber leteszi szerszámját, kérges kezével megilletődötten tiszteleg a föld és ég rej­telmes erői előtt, amelyek táplálják s megadják az emberi élet lehetőségeit. Szép és grandiózus a gondolat mindad­dig, amíg a szorgos emberi munka a ter­mészet jótékony erőit felhasználva, alko­tó kedvvel halad előre a fejlődés útján a minél jobb életkörülmények, a minél tiszt­­tább erkölcsi légkör megteremtése felé. Az építő munka szent ünnepe a május el­seje. Ennek kellene lennie. De meg lehet-e feledkezni ezen a május elsején arról, hogy a világ annyi részén a kasza és a kapa nem az erős férfikezekben van, a vé­ső és a kalapács nem a békés munka szer­száma, hanem a háborús indulatok eszkö­ze. Meg lehet-e feledkezni arról, hogy már évek óta fegyvereket s lőszert gyárt a jobb sorsra szánt kérges tenyér, pokoli gépeket, amelyekkel halomra pusztítható mindaz, amit ugyanezek a tenyerek évti­zedek keserves munkájával felépítettek. Az alkotó munkát, annyi helyén a világ­nak, kiszorította helyéből az a lázas tevé­kenység, amelynek nem az a célja, amit május elsején ünnepelni akar az emberi­ség, hanem az értékek megsemmisítése, a rombolás fúriáinak felszabadítása. Ezt a munkát, az ilyen munkát nem le­­■ hét ünnepelni május elsején, mert a mun­ka ünnepe így fanyar, torz és egyre sor­vadó jelentőségű lenne. Azok a szónokla­tok, amelyek ezt a munkát dicsőítenék, ha­­zugan és hamis csengéssel hullanának a szónokok szájából s nagyot koppanva enyésznének el a tömegek közönyének szürke ködében. Érezzük, hogy a munka, amit most ünneplünk, nem ez, hanem az a másik, amely a békés fejlődést, a tö­megek jólétének fokozását, a kultúra előbbrevitelét szolgálhatja csak, mert kü­lönben kivész a munka ünnepének értel­méből minden erkölcsi tartalom s azt az erőt csúfolja meg, amely létrehozta. A gyűlölködés szolgálatában elsorvad a szép nap jelentősége. Ettől a sorstól féltjük a munka ünnepét ma, amikor annyi helyén a világnak ásó, kalapács és toll helyett fegyvert szóron­tatnak az építeni, alkotni s talán simogatni vágyó emberi kezek. II szövetséges csapatok erélyesen ellenállanak a Tronckjemn és Dombas felé előrenyomuló német hadoszlopoknak Voss városát elfoglalták a németek — Minden légitámadás ellenére tovább folyik az angol csapatok és hadianya­gok partra szállítása — A feltartózta­tott németek most más helyen akarják elvágni az angol csapatok háta mögötti közlekedést Oroszország és Olaszország irányá­ban diplomáciai eseményeket vár az angol közvélemény (London, Rador) A kedd reggeli an­gol lapok minden figyelmüket főként a Trondhjem vidékén, valamint a kör­nyező völgyekben folyó harcokra for­dítják, mert szerintük itt dől el Közép­­norvégia sorsa. Az angol hadijelentés azonban igen kevés részletet közöl az itteni helyzetről és emiatt érdeklődéssel várják Chamberlain legközelebbi nyi­latkozatát. Az angol lapok általában nem olyan derűlátók, mint a múlt héten voltak, a tengeri sikerek hatása alatt, mindamellett ismételten hangsúlyozzák a szövetségeseknek azt a szilárd és egy­öntetű akaratát, hogy a győzelemig foly­tatják a háborút. A Daily Herald jól megválasztott megszövegezésben azt írja, hogy a helyzet szemmel láthatóan javult és a németek előrenyomulását mind a három irányban feltartóztatták. A szövetségesek megerősítő csapatokat kapnak. A közvélemény azonban a ka­tonai természetű híreken kívül diplomá­ciai eseményeket vár, különösen pedig Oroszországgal és Olaszországgal kap­csolatban. Dino Alfierinek berlini kö­vetté történt kinevezését komoly útmu­tatásnak tekintik Olaszország politikai magatartásának szempontjából. Az an­gol sajtónak általában az a véleménye, hogy a norvégiai hadműveleteket eré­lyesen kell folytatni, mert ezzel befo­lyásolni lehetne a semleges országok közvéleményét és ugyanakkor meg le­hetne akadályozni a németeket is ab­ban, hogy Norvégiában jelentős légi tá­maszpontokat építhessenek, ahonnan repü­lőtámadásokat intézhetnének Ang­ lia ellen.A flenaondh­ilf (Paris, Rador) A kedd reggel megjelent francia lapok is nagy fontosságot tulaj­doní­tanak a norvég hadműveleteknek és kiemelik, hogy általában a szövetséges haderők minden ponton megállították a németeket. Az angol hadügyminisztéri­um hivatalos jelentése megerősíti a sem­leges államokból érkezett félhivatalos híreket. A francia lapok vezető helyen köztik az angol haditengerészeti minisz­térium hivatalos közleményét, amely sze­rint a norvég fronton megkezdett ellen­ségeskedések óta 38 német szállítóh­a­jót süllyesztettek el és hétfőn 28 szállító­­hajót támadtak meg. Ugyancsak hétfőn egy Sunderland típusú angol vízirepü­lő­­gép elsüllyesztett egy német tengeralatt­já­rót és egy norvég fjordban lelőtt egy Messerschmidt 110 típusú német vadász­repülőgépet is. Henry de Ker­lis az „Époline”-ban azt fejtegeti, hogy a németek, amikor le­mondtak Svédország megrohanásáról, megfosztották magukat annak lehetősé­gétől, hogy gyorsan megfelelő számú csapatot küldjenek a szövetségesek ellen és így lemondtak a villámgyőzelemről. Másfelől — fejtegeti a lap — az oro­szok tisztában vannak azzal, hogy a né­metek, ha egyszer megvetették a lábu­kat Skandináviában, nem mennek el töb­bé onnan, mint ahogy azt is tudják az oroszok, hogy a szövetségesek csak ide­glenesen tartózkodnak ott, mert a hábo­rú rákényszerítette őket. Nem nehéz te­hát elképzelni, hogy a németek skandi­náviai előrenyomulása könnyen minden­féle nehézségekbe ütközzék. ír wrt mm ELKESEREDETT HARCOK A NÉMET LÉGIHADERŐ ÉS AZ ANGOL HADIHAJÓK KÖZÖTT (London, Rador) Az angol hadügymi­nisztérium közli: A Gudbrand-völgyben a helyzet változatlan. Az ellenséges légi haderő több izben hevesen támadta An­­dalsnas és Molde városokat. Narvik völ­gyében nem történtek újabb események. Az április 26-ikán este kiadott angol jelentés szerint a szövetséges csapatok visszaverték a németeknek a Gudbrand­­völgyben levő angol állások ellen intézett újabb támadását. Annak ellenére, hogy a német légi haderő állandóan támadta An­­dalsnäst és a szövetséges közlekedési uta­kat, újabb angol csapatok szálltak partra. A Reuter jelenti, hogy 48 óra óta rend­kívül nagy összeütközések vannak Nor­végiában az angol és nem­régi haderő között. A harcokban a norv hajóhad egységei is sikeresen veszi­­k­­­­azt. Az ellenséges repülők nem tudt­a megakadá­lyozni, hogy Moldánál, 65 knométer­eír északkeleti irányban Andalsnustől szövet­séges csapatok szálljanak partra. Az április 28-ikán közzétett norvég hi­vatalos jelentés a következőket tartal­mazza: „Csapataink a Nume és Halling­­völgyekből harcok után visszahúzódtak. A harcok tovább folynak Norvégia keleti részében ahol a németek már nem juthat­tak előbbre. Norvégia nyugati részében a németek elfoglalták Voss városát, míg a repülőgépeik az utakat bombázták. Egy német gépet lelőttek, három más repülő­gép kényszerleszállást végzett, míg több német repülőgép sorsát még nem lehetett megállapítani. (Stockholm, Rador) A svéd rádióállo­mások jelentették, hogy Voss városa kö­rül változatlan elkeseredettséggel folynak a harcok. A keddre virradó éjjel Stock­holmba érkezett hírek egyébként megerő­sítik azokat a párisi jelentéseket, amelyek szerint az angol csapatok erős ellenállást fejtenek ki a németekkel szemben Tijer­­kinnél. Eddig sikerült meghiúsítani a né­meteknek azt a törekvését, hogy elfoglal­ják Dumbas vasúti csomópontot. Norvég katonai körökben nagy jelen­tőséget tulajdonítanak a város körül fo­lyó harcoknak, mert Dombass elfoglalá­sa teljesen elvágná az Andalsnesnél lévő angol csapatok számára a vasúton törté­nő utánpótlást. Ugyancsak ezekben a kö­rökben megállapítják, hogy a németek gyorsan megerősítik a vörös város körü­li állásaikat. Az a tény, hogy német mű­szaki csapatok a nyirasi híd helyreállí­tásán dolgoznak azt jelenti, hogy a né­met hadvezetőség parancsot adott az előrenyomulás folytatására észak felé. TOVÁBBI ELŐNYOMULÁST JELENTENEK A NÉMETEK (Berlin, Rador) A német hadvezetőség április 29-ikén a következő jelentést adta ki: „A légi haderőnk felhasználásával, a­mely sikeresen közbelépett a szárazföldi harcokba és elvágta az összeköttetést az ellenség háta mögött, a norvégiai hadmű­veleteink az előre megállapított terv sze­rint haladnak. Norvégia belsejében a rend helyreállítása kielégítően folyik. A német csapatok hat tüzérségi üteget, amely 26 ágyúval rendelkezett, elfogtak. Egy dina­mit gyárat elfoglaltunk. A norvég partok mentén két angol cirkálót telitalálat ért. Repülőgépeink bombái ezen kívül még 11 szállítóhajót találtak el." Kedden a legfelsőbb német katonai pa­rancsnokság a következő jelentést adta ki: „Hétfőn a német csapatok minden irányból Trondhjem és Dombas felé nyomultak­ előre, legyőzték és visszavo­nulásra kén­yszerít­ették az ellenséges csapatokat. Ot­ránál jelentős hadi­zsák- j

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék