Brassói Lapok, 1940. szeptember (46. évfolyam, 199-223. szám)

1940-09-01 / 199. szám

XLVI. évfolyam 199. szám Főszerkesztő: KACSÓ SÁNDOR Brasov — Vasár­nap 1940 szeptember 1 Felelős szerkesztő: Kakassy Endre. — Lap tulajdonos: „B. L.* Kiadóvállalat Részvénytársaság. Felelős Igazgató:­ Kacsó Sándor. — IBe­jegyezve: G. IL 920/1938. Trib. Bra?ov.) — Előfizetési árak: Belföldre havonként 80 lej, kézbesítéssel 84 lej. — Külföldre negyedévenként 450 lej. Magyarországra negyedévenként 15­0. — Hirdetések díja hirdetési oldalon 6­50 lej, páros (bal) szövegoldalon 7.50 lej, páratlan (jobb) szövegoldalon 8.50 lej négyzet centiméterenként. Keretes gyászjelentés 8 lej négyzetcentim­éteren­ként. Hirdetési dijak elő­re fizetendők. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Brasov, Str. Regele Carol 56—58. — Telefon: szerkesztőség 19­65, kiadóhivatal 15.10. Légi utazás a „Clipper“-en az Óceán felett New York—Lisszabon — Tizen­­két utas ... — Villámok és vám­tisztek ~ Itt a háborús Európa! A rendkívüli viszonyok egyre jobban megnehezítik az utazást. Az olasz had­üzenet óta az amerikai hajók tudvale­vőleg elkerülik a hadiövezetté nyilvá­nított Földközi-tengert, így azok részére, akiknek valamilyen halaszthatatlan ügy­ben az Óceán túlsó partjáról az óvilág­ba kell jönnie. Lisszabon az egyetlen semleges kikötő. Vagy a kéthetenként induló hajójáratokkal érhetik el, vagy pedig — ha időt akarnak nyerni — a ran American Airways gyors „Clipper”­­gépein. Hogyan folyik le az ilyen légiút New yorktól Lisszabonig? Erre a kérdésre az élmény őtszinteségével felel egy svájci orvos, dr Alfred Schwarzenbach a Neue Zürcher Zeitungban. ÓCEÁNREPÜLÉSRE BESZÁLLNI! Június közepén határoztam el New­­yorkban, hogy hazanézek. — írja uta­sunk. — A svájci főkonzul átadta ne­kem a berni politikai ügyosztálynak szánt futárpostát, a szükséges útlevéllel és diplomáciai vízumokkal. A Pan Ame­rican Airways június 18-án értesített, hogy legközelebb induló gépén helyet kaptam. Az ezüstös szinű Dixie Clipper ott horgonyzott az East River folyón. Velem együtt összesen tizenkét utas szállt be a gépbe, köztük a berlini ame­rikai követség egyik magasrangú tiszt­viselője két titkárával és két angol hölgy. A Dixie vagy félóráig ment még a folyón fölfelé, hogy a felszálláshoz minél hosszabb nekifutása legyen, majd megfordult és mennydörgő motor robaj közben lassan a levegőbe emelkedett. VACSORA KÉTEZER MÉTER MAGASSÁGBAN Ezek a Clipperek a legmodernebb 4 motoros vízi­ repülőgépek. Hátsó részü­­­­kön vannak az utasok hálófülkéi, me­lyek az amerikai hálókocsik belsejére emlékeztetnek. Nagyon hamar meg le­het szokni az utazásnak ezt az új mód­ját. Messze a szárazföldtől, bizonyos magasságban az óceán fölött, nincsenek már légi örvények, a gép egyenletesen suhan a levegőben, sokkal kevesebb rez­géssel, mintha hajón volna az ember. A közös szalon kényelmes karszékeiben nyugodtan olvasgathat az utas, sőt, aki akarja, levelezését is elvégezheti. Csak a szakadatlan motor­rúgás hat zavarólag különösen éjjel. Fél hétkor estebédhez ültünk. Bőséges, kitűnően elkészített menüt szolgáltak fel a fehérkabátos stewardok, dinnyét, rostbitet burgonyá­­val és vegyes főzelékkel, szilváspudin­got és gyümölcsöt. Közben az idő rosz­­szabbra fordult Mintegy kétezer méter magasan repültünk a felhők fölött, úgy­hogy a tengerből nem láttunk semmit. BONYODALMAK BERMuDÁBAN Tíz óra körül feltűntek Bermuda első fényei. Hosszú percekig keringtünk még a laguna fölött, míg végül zöld rakéta jelezte, hogy leereszkedhetünk a vízre. A Clippertől a vámhivatalig csukott mo­torcsónakon tettük meg az utat. Az út­levélvizsgálaton csakhamar túlestünk. Nekem feltűnt, hogy a falakon minde­­nütt falragaszok függnek a következő szöveggel: „Levelek és bárrv! ' i­a­­tok behozatala és kivi^V tile.” M'.r­­ekkor sej­tettem, hogy kellemetlenségem alatt. Koronat­anács dim­id­oid a németolasz döntőbiráskodás elfogadásáról (Bucuresti, Rador) Az udvarnagyi hivatal 86-ik számú közleményében a kö­vetkezőket közli: 1. Folyó évi augusztus 29-ikén este minisztertanács volt a bucuresti királyi palotában Őfelsége, a király önöklete 2. A minisztertanács elhatározta a koronatanács összehívását. 3- A koronatanács Őfelsége, a király elnöklete alatt folyó évi augusztus 29-ér­ől 30-ikára virradó éjjel tartott ülést. 4. A koronatanács tárgyalás alá vette a német és olasz kormány részéről tett ultimátumszerű közléseket és elhatá­rozta, hogy elfogadja a tengelyhatalmak döntőbíráskodását a román-magyar tárgy­alások ügyében. 5. A koronatanácson a következő szemé­lyek vettek részt: 1. Gigurtu miniszterel­nök, Őszentsége Munteanu Nicodim, Ro­mánia pátriárkája, királyi tanácsos, Kai­­toianu Artur tábornok, királyi tanácsos, V­aid­a Voevod Alexandru királyi taná­csos, Mironescu Gheorghe, királyi taná­csos, Anghelescu C■ dr., királyi tanácsos, Tatierescu Gh. királyi tanácsos, Argetoia­­nu C. királyi tanácsos, Bahff, szárnyse­géd-tábornok, királyi tanácsos,­­I. C. Cuza professzor, királyi tanácsos, Jamandi Victor, királyi tanácsos, Antonescu Vic­tor, királyi tanácsos, Bálán, Erdély gö­rög keleti metropolitája, királyi tanácsos, Stan Ghitescu, Macovei, Popescu Darád tábornok, Pais N■ tábornok, Gomoiu, A­i­­chifor Crainic, Caracostea, (Irna, No­­veanu, Priboianu és Budisteanu miniszte­rek, Mihail Gheorghe tábornok, vezérkari főelnöke, Constantin (Dinu) T. C. Bratianu, Sidorovici Teofil, Mihalache Ion, Popovici Mihail, Siviu Dragomir, Ion Mofa lelkész és Hana Zelea C'-'dreanu. Berlin azt szeretné a vichyi francia kormány megszakítaná a diplomáciai kapcsolatt! a londoni lengyel kormánnyal Angliában nem helyeslik a londoni lengyel kormány oroszellenes beáll­onságát London, augusztus 30. Ismeretes, hogy Zaleszky, a Londonban levő lengyel kormány külügyminisztere legutóbb azt a kijelentést tette, hogy Lengyelország a Szovjetunióval hadiál­lapotban levőnek tekinti magát, de Olaszországgal nincs háborús viszonyban. Ez a nyilatkozat arra indította, az angol alsóház egyik kommunista képviselőjét, hogy az ügyben a külügyminisz­terhez kérdést intézzen, akinek ne­vében Butler kijelentette, hogy lord Halifax nem nyilatkozhatik egy Angliával szövetséges államnak (Len­gyelországnak) egy másik hatalomhoz való viszonyáról. Butlernek ez a válasza — jelenti a Neue Zürcher Zeitung — nem találkozott általános helyesléssel, habár hivatalosan csak az angol kommu­lesz a svájci követség diplomáciai pos­tacsomagja miatt és sejtelmem valónak bizonyult. Az Immigration Officer kö­zölte velem, hogy a táskát ott kell hagy­nom a vámépületben, másnap majd ma­ga a kormányzó dönti el, tovább vihe­­tem-e? Titkosrendőr kísért a kormányzósá­gi palotába, amely bizony alig érdemli meg ezt a nevet. Kísérőm elmesélte, hogy az egész sziget alig húsz négyzet­mérföld, harmincezer lakosa van, akik­nek fő jövedelmi forrása a most alapo­san megcsappant idegenforgalom. A kormányzósági palotában álmos hangulat fogadott. Az előszobában egy titkárnő kézimunkával ütötte agyon az időt. Negyedórás várakozás után a brit kormányzó elé kerültem — hatalmas,­­ szálas férfi, trópusi egyenruhában —, a­­­ki udvariasan elnézést kért, hogy za­­­­var, de útleve­lemben olasz vizum is van ■ és minthogy Nagy-Britannia hadiálla­­­­potba került Itáliával, ez rám irányí­totta a viryelm­et. A diplomáciai ira*Hs­­. k-’-.j n * rvo '--n 'vuad -mk. nj'rv * minthogy a Flippernek egyenesen as­óista párt kifogásolta az angol kormány ilyen értelmű állásfoglalását. Az, hogy nyilvános és hivatalos bírálat ebben a kérdésben Angliában nem hangzott el — jelenti tovább az említett zürichi lap — még nem jelenti azt, hogy Angliában általánosan helyeselnék a lengyel kor­mány politikáját. Általában sajnálattal állapítják meg, hogy a lengyel kormány távoltartja magát azoktól a törekvések­től, amelyek a Szovjetunióval való jobb viszony megteremtését célozzák és egy­idejűleg támadják a lengyel kormány­hoz közelálló köröknek antiszemita be­állítottságát is. Egyébként Londonban olyan hírek vannak elterjedve, hogy a berlini kormány a vichy-i francia kor­mányra nyomást gyakorol, hogy az sza­kítsa meg a diplomáciai kapcsolatot a Londonban székelő lengyel kormánnyal. Azori szigetekre kellett volna repülnie, a leg­jobb, ha a táska létezéséről itt Ber­mudában nem is vesznek tudomást. ALVÁS AZ AZOROKIG Néhány perc és Bermuda mögöttünk maradt. Hét órakor megvacsoráztunk, majd visszavonultam hálófülkémbe és lefeküdtem. Hajnalban ébredtem fel a steward kopogására, aki mindannyiun­kat felköltött: készülődjünk, mert egy óra múlva az Azori szigeteken leszünk. Odalent már felbukkant a legnagyobb Azori-szigetek egyike, Fayal. Pontosan négy órakor (reggel hétkor helyi idő­számítás szerint) ereszkedtünk le a ki­kötő vizére. Hortában — így hívják a sziget fővá­rosát­­— vámközegek és tisztek újra át­tanulmányozták útleveleinket. Nagyon szigorúaknak látszottak, de senkivel sem volt baj. Vizsgálat közben félkörben ál­lottak körül a meglehetősen hanyagul öltözött portugál katonák, vállukról la­zára engedett szíjon puska himbálózott.. Félmeztelen koldusgyermekekkel sar­kunkban jártuk be a városkát, amely szegényes, de tiszta. A HÁBORÚ SZELE Nyolc órakor megint a levegőbe emel­kedtünk. Egyenesen Kelet felé szállot­tunk. Eseménytelen repülés volt, egy­hangú motorzajjal, olvasgatással, bóbis­­kolással. Délután fél ötkor rádiótávirá­­szunk jelezte, hogy Lisszabon körzeté­be érkeztünk. Nemsokára leszálltunk a­ortugál főváros öblében, ahol csóna­­ok vártak ránk. A vámhivatalban me­gint más egyenruhák és szigorú arcok fogadtak, de diplomáciai vízumom ezút­tal csodát tett. Semmit sem kérdeztek fölén, még a málháimat sem nyitották fel. Különös érzés volt megint Európá­ban lenni. Mohón hallgatt­uk a legfris­sebb hízeket. Az egyik vámtisztviselő figyelmeztetett, hogy ha nem foglaltunk le előre sürgönyileg szobát, alighanem baj lesz a megszállással, mert « várost elárasztották a francia men»-Ve­tere. Az ezüstmadár békés utasai megér­keztek a háborútól felbolygatott Euró­­pába, erre a zűrzavaros, izgatott föld­részre. .. Még lehet jelentkezni a mozgósítási tervbe való felvételre Brasov (Brassó), aug. 30. A brassói iparfelügyelőség ezúton is felhívja a mozgósítási tervben még nem szereplő brassó- és háromszékm­e­­gyei iparvállalatok figyelmét arra, hogy sürgősen jelentkezzenek a brassói munkafelügyelőség Titu Maiorescu ? szám alatti irodájában, ahol utasításo­kat és táblázatokat kapnak kitöltés vé­gett a vállalatnak mozgósítás esetére szükséges személyzetéről. A táblázatok alapján a vállalatokat felveszik az 1941 —42 évi mozgósítási tervbe. Ez a felhí­vás csak azokra a vállalatokra vonat­kozik, amelyeknek irodai és mű­szaki személyzetéből még nem mentesítettek mozgósítás alól, vagy­ nem mozgósítot­tak helyben. Azokat a vállalatokat, a­melyek 1940 augusztus 31-ig nem je­lentkeznek az ipari felügyelőségen,­­ többé már nem vehetők fel a mozgó­sítási tervbe.

Next