Budapest, 1910. augusztus (34. évfolyam, 183-207. szám)

1910-08-10 / 190. szám

ÍZ BUDAPEST * Tosca helyett Carmen. A budai Színkör­ben ma a Tosca volt előadásra kitűzve. Dél­utánra a társulat tenoristája, Bejczy György, annyira berekedt, hogy lemondta az előadást. Az igazgatóság hamarosan elővette a Carment, melyben Don Jose szerepét Pichler Elemér, az Operaház tagja énekelte, mint vendég, aki Albert Erzsivel, Maleczhj Biankával és Szántó Gáspárral együtt sok tapsot kapott. * Hírek a Budai Színkörből. A budai nyári szinházban holnap, szerdán, Földes Imre »Hi­vatalnok urak» cimü társadalmi színmüvének lesz az első előadása. A főbb szerepeket Ha­­raszthy Miéi, Kádass Mariska, Bánházy Teréz, Mihályfi Júlia, Virágh Ferenc, Tábori Emil és Latabár Árpád játszák. Szombaton délután pedig érdekes kabaré előadásban lesz része, a közönségnek. Az előadás a karszemélyzet juta­lomjátéka lesz és a fővárosi színházak és mu­latóhelyek elsőrangú művészei vesznek részt benne. Ezekhez csatlakoznak a budai színkör tagjai is. * Lehár operát Ír. Lehár Ferenc, mint egy bécsi újságban olvassuk, jelenleg egy rövid kis operán dolgozik, amelynek »Katona szerencse» a cime. A kiváló komponista ezt a müvét, amelynek szövegét Willner dr. irta, a bécsi udvari operához fogja benyújtani. * A Magyar Iparművészet uj szerkesztője, Zichy János gróf kultuszminiszter a Magyar Iparművészet cimü folyóiratnak Fittler Kamii halálával megüresedett szerkesztői tisztségére kinevezte Györgyi Kálmánt, az Iparművészeti Társulat igazgatóját. * A Természettudományi Közlöny leg­utóbbi száma a következő tartalommal jelent meg : A mezőgazdasági növények legfonto­sabb tápláló anyagai. Irta Sigmond Elek. Be­tegségeket terjesztő rovarok irtása. Irta Sajó Károly. Hőmérsékletet jelző diapozitivek. Irta Kelen Béla. Újabb gáz léghajók töltésére. Irta Sz. Szathmáry László. A virnác-félék kéksav­­tartalma. Az ivóvíz sóinak hatása az ember testének fejlődésére. Az árnyékban nevelt gaz­dasági növények chémiai összetétele. Ezenkívül a füzetet a rendes rovatok, levélszekrény, kér­dések és feleletek stb. egészítik ki. * Linek Lajos Amerikában. Linek Lajos festőművész, az ismert karikatúrárajzoló, a mai napon Hamburgból Amerikába utazott. A művész Newyorkban fog letelepedni és ál­landó rajzolója lesz egy amerikai nagy magyar ujságvállalatnak, amelytől igen fényes szerző­dést kapott, * Opera a repülőgépről. Becsből Írják, hogy ott tegnap este került bemutatóra az Apolló Szinházban Schik-Markenau Alfréd »Lolotte» cimü kétfelvonásos operettje. Az újdonság, amelynek dallamos zenéjét Gramichstaedter Brúnó irta, az aviatika köréből vett elmés sikert aratott, A »Lo­gy budapesti színház _ eg a magyar színpa­dokra. EGYESÜLETEK. A Máv. kolozsvári műhelyének »Összhang» önképző köre e hó 14-én, vasárnap délután három órakor saját kerthelyiségében nyár táncvigalmat rendez. FŐVÁROST ÜG-TEF. — Vagyonjogi felelősség az automobil­balesetekért. Eulenberg Salamon dr. fővárosi bizottsági tag annak idején indítványt tett a főváros közgyűlésén, hogy mint külföldön, nálunk is állapítsák meg az automobiltulajdo­nos és a vezető vagyonjogi felelősségét. Ausz­triában ezt a felelősséget törvény szabályozza. A főváros hatósága maga is belátta, hogy a folyton fokozódó automobilforgalom és a vele járó szerencsétlenségek kívánatossá teszik a felelősség szabályozását. Az illetékes ügyosz­tály most előterjesztésben fog a kormány­­hatósághoz fordulni. Kérni fogja a felelősség megállapításának megfelelő szabályozását. — Az óbudai fő gyűjtőcsatorna. Tizenöt esztendeje húzódik az óbudai fő gyűjtő­csatorna ügye. Ezelőtt tizenöt évvel határozta el ugyanis a főváros, hogy a csatornát meg­szövegével együtt nagy lőtte» előadási jogát e igazgatója vásárolta építi, a határozatot azonban a belügyminiszter nem hagyta jóvá. Három év előtt újból el­határozta a közgyűlés az óbudai fő gyűjtő­csatornának egymillióhatszázezer korona költ­ségen való megépitését. Erre ma érkezett meg a belügyminiszter leirata,, amelyben értesíti a fő­várost, hogy a fő gyűjtőcsatorna építését jóvá­hagyja. Természetes azonban, hogy az időköz­ben megnövekedett munkabérek és az anyag drágulása folytán a fő gyűjtőcsatorna kiépítése most már az egymillióhatszázezer koronát min­den valószínűség szerint túl fogja lépni. — Bazár a Gizella-téren. A Gizella-tér és a Deák Ferenc-utca sarkán lebontják a régi Kaszelik-féle házat, amelynek a helyén hatalmas uj bérpalotát építenek, A régi házból kiszorult kereskedők részére a Gizélla-tér déli sarkán, a Vörösraarty-szobor mögött árubazárt építenek. A székesfőváros mérnöki hivatala kijelölte a bazár helyét, ahol az építést már meg is. kezdték. KÖZOKTATÁS. Magyarok a párisi iskolaügyi kongresszu­son. A párisi pedagógia kongresszus ma, aug. 6-án tartotta plenáris ülését, amelyen Körösi Henrik dr. központi tanfelügyelő arról tartott élénk figyelemmel kísért előadást, hogy az elemi népoktatás mért nem éri el a kellő ered­ményt a különböző országokban és mik volná­nak a segítőeszközök és módok arra, hogy az oktatás eredményesebb legyen. A bizottság bemutatott egy statisztikát a tankötelesekről és ez alapon a népoktatás eredményesebbé tételére a következőket tartja szükségesnek : szigorú törvényt kellene hozni a tankötelesek­ről. Szegény gyermekeknek ebédet és ruházatot kellene adni. Tanköteles gyermekek eltiltandók a napszámbamenéstől. Meg kell állapítani, hogy egy tanító hány gyermeket taníthat. Az iskolaépületeket jobb karban kellene hozni. Végül szükséges, hogy a tanulók tehetségük szerint csoportosíttassanak az osztályokban. Körösi Henrik dr. kimutatta, hogy a bizottság adatai hézagosak és a javaslatai sem célra­vezetők. A javaslatot sok fontos pontozattal egészítette ki, amelyek közül kiemeljük azt a követelést, hogy a népiskolában meg kell szün­tetni a buktatást, hogy életbeléptetendő az iskolaorvosi intézmény és a szorgalmi idő a városi és falusi népiskolákban a lakosság szo­ciális viszonyainak figyelembevételével szabá­lyozandó. Az elnök meleg hangon köszönte meg Körösi dr. érdekes előadását. A szegedi leánygimnázium. Nemrégiben Lázár György dr. Szeged város polgármestere átiratot intézett a városi tanácshoz, hogy a Szegeden létesítendő leánygimnázium ügyé­ben keresse meg a kormányt. A polgármester ugyanis ígéretet kapott illetékes helyen, hogy Szeged városának ilynemű igényét biztosan honorálják. A tanács most föliratot intézett ebben az ügyben a kultuszminiszterhez. Politikai okokból áthelyezett tanító.Makóról jelentik : Nagy fölháborodást keltett a válasz­tások idején Makón, hogy Nyéki József tanítót függetlenségi érzelmei miatt váratlanul, éppen az évzáró vizsgák előtt közvetlenül, áthelyez­ték. E botrányos áthelyezést a függetlenségi és 48-as párt szónokai, köztük JusthGyula, a par­lamentben is szóvá tették, de eddig sikertele­nül. Most a makói egyház presbitériuma elhatá­rozta, hogy Nyéki József tanyai tank ó visszás­­helyezése érdekében föliratot intéz a közoktatás­­ügyi minisztériumhoz. A presbitérium határo­zatát nagy szótöbbséggel hozta. Diákasztal. A piaristák vezetése alatt álló podolini algimnáziummal kapcsolatban diák­­asztal létesült, hol a tanulók havi tizennyolc koronáért reggelit, ebédet és vacsorát kap­nak. Van még néhány félingyenes hely is. A bélyegtelen folyamodványok legkésőbb augusztus hó 25-ig — válaszbélyeg csatolása mellett — a gimnázium igazgatóságához, Podolin (Szepesmegye) küldendők. A debreceni református főiskolában szep­tember elején adják át hivatásának az ötszáz tanuló elhelyezésére alkalmas uj tápintézeti épületet, mely méreteiben és berendezésében teljesen a mai kor színvonalán áll. A táp­intézeti dij bármely akadémiai hallgató szá­1910. augusztus 10., szerda. mára félévre százhúsz korona. Jő előmenetelü és szegény sorsú hallgatók kedvezményt kap­nak. Részletes felvilágosítást az akadémia igazgatósága ad (Debrecen, Kollégium). ' SPORT, Aviatika. Nyolcszáz kilométeres repülőverseny. Az aviatika óriási haladásáról tanúskodik az a nagyarányú repülőverseny, amelyet a »Matin» cimü párisi lap rendez. A »Circuit de l,Est» hétszáznyolcvankét kilométer távolságra van tervezve. Hat részletben kell a versenyzőknek ezt az óriási utat megtenniök. Erre a nagy, minden vakmerő magassági rekordnál többet érő, praktikus lassú versenyre a pilóták egész sora jelentkezett, igy Latham, Leblanc, Som­mer, Lepagneux, Mamet, Chateau, Bregi, Bus­­son, Mitrot, Aubrun, Weymann, Baeder, Noéi, Pischoff, Lintpaitner és Bielovucic, akik közül azonban néhánynak a startját különböző acci­­densek lehetetlenné tették. Az útirány ez: Páris—Troyes—Nancy — Meziéres — Donai — Amiens—Páris. Franciaország egész keleti részét bekeríti tehát a német határig, melyet a versenyzőknek a következő hat szakaszban kell megtenniök: augusztus 7-én Páris—Tro­yes, augusztus 9-én Troyes—Nancy, augusztus 11-én Nancy—Meziéres, augusztus 13-án Mezié­res—Donai, augusztus 15-én Donai—Amiens, augusztus 17-én Amiens—Páris az' élőirt út­vonal. Az első nap eseménye, hogy az első állo­másra Leblanc érkezett be elsőnek, a száz­harmincöt kilométer utat 1 óra 33 perc alatt téve meg. Baleset is történt az első napon: Crozier és Jóst hadnagyok, akik Párisba aero­­plannal jöttek Caen la Vincesesből, délután pt órakor folytatni akarták utjokat és felszállót^ tak. Motorhiba miatt le kellett volna szállniok, de közben a készülék felborult és összetört. Croziernek karcsuklója és térde kificamodott, Jóst sértetlen maradt. Ma, a második napon, mint Troyesböl táviratozzék, Lindpaintner, Légagneux, Aubrun és Leblanc aviatikusok reggel 6 óra 14 éá 5 óra 40 perc közt startoltak. Az első célpont Nancy, Weymann és Mamet készülékeinek csekély hibája késleltette az indulásukat. Aubrun és Leblanc aeropláhjai ma meg is érkeztek Nan­­cyba. A közönség lelkesen ünnepelte őket. Repülőverseny Temesváron. Temesváron az ottani idegenforgalmi iroda szeptember ele­jén repülőversenyt rendez. A repülőversenyen több külföldi aviatikus vesz részt. ­Lezuhant aviatikus. Londonból jelentik, hogy Blondeau aviatikus tegnap harminc méter magasságból lezuhant és súlyosan megsebesült. l>awn>tennis. A marienbadi versenyek. A marienbadi lawntennis-versenyeken részt vettek a magyar bajnokok is : Cséry Katica és Zsigmondy Jenő, de a várt győzelem helyett a harmadik helyre szorultak. Szerencsésebb volt Cséry Sári, aki megnyerte a hölgy-handicapet és Mészáros Cica, aki a vegyes handcapben győzött. i Az eredmények a következők : Auersperg-dij. 1. Kinzel. 2. Bergmann. 3. Kleinschrott H. Marienbad bajnoksága. 1. Kinzel. 2. Berg­mann. 3. Widmann és Kleinschrott. Hölgybajnokság. 1. Matuch. 2. Amende. 3. Cséry Katica. Férfi páros bajnokság. 1. KleinschrotD testvérek. 2. Kinzl—Bergmann. 3. Zsigmondy —Widmann. Vegyes páros bajnokság. 1. Kinzel-1— Amende. 2. Matuch—Bergmann. 3. Cséry Ka­tica—Zsigmondy. Hölgyhandicap. Cséry Sári. Vegyes páros handicap. 1. Mészáros Cica— R. Kleinschrott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék