Budapest - Köztársasági Ujság, 1918. október-december (42. évfolyam, 229-306. szám - 1. évfolyam, 1-37. szám)

1918-12-24 / 32. szám

■huh ■ ■ A - / 1918 december 24., kedd. KÖZTÁRSASÁGI ÚJSÁG * Panasz a föld alól. — A bányaaltisztek sérelmei. — r— A* ügyvédi kamara viharos közgyűlése. Az ügyvédi kamara vasárnap megtartott rend­kívüli közgyűlése a legnagyobb izgatottságban folyt le. Papp József, a kamara elnökhelyettese megnyitójában kifejtette, hogy a kamara veze­tősége miniszteri rendelet alapján maradt meg edd:g, mert az űgvyédek ötveri százaléka ka­tonai szolgálata következtében a választások­ban nem vehetett volna részt, most azonban már bejelenti a választmány lemondását. Utána Manner Mór titkár terjesztette elő az évi jelentést, majd Kégl János igazságügyi államtitkár az igazságügyminiszter nevében ki­jelentette, hogy a kormány elsőrendű közérdek­nek tekinti az ügyvédi kar válságos helyzeté-, nek orvoslását. Az államit kár beszéde után Szegő Ferenc a katonaügyvédek nevében fel­sorolja az őket ért sérelemket és támadta a vezetőséget, amely érettük semmit sem tett. Hosszas, szenvedélyes vita után elfogadták Bl&uner azon indítványát, hogy a vezetőség lemondásával a bizalmatlanság megszavazása feleslegessé vált s így térjenek napirendre fölötte. Erre megválasztották a szavazatszedő bizottságokat. A szavazást ma, hétfőn délelőtt tíz órakor kezdték meg. ' — Nyilatkozat, A Budapesti Újságírók Egye­sülete december hó 20-án tartott üléséről egy hi­vatalos értesítés jelent meg a lapokban, hogy a vá­lasztmány a kereskedelemügyi miniszter által a papirkérdés és a vele'összefüggő ügyek megvizsgá­lásara alakított bizottságba Szakác9 Andort és Mikes Lajos dr.-t küldte ki. Az igazság érdekében kénytelenek vagyunk megállapítani, hogy a keres­­kedelemügyi miniszter a papirkérdés megvizsgálá­sára semmiféle bizottságot nem küldött ki. A kom-I münikében nyilván tévedésből belekerült magyará­zót onnan ered, hogy a kereskedelemügyi miniszter 4980—1917. M. E. szám alatt kelt rendeletével papír bizottságot állított fel, melynek hivatása azonban nem a papirkérdés „megvizsgálása. Az Új­ságpapír központ elnöke, Ágai Béla dr. — Fegyveres karhatalmi századok. A bel­ügyminiszter szombati rendeleté értelmében a rendőrlegényFÓg vasárnap a posztokon már lőfegyverrel ellátva folyt atta szolgálatát. A fő­városi állam rendőri ég karhatalmi parancsnok­sága most körzetekre osztotta be a fővárost, | amelyekben a járőrszolgálatot a rendőrségi ! karhatalom kirendelt századjai lát ják el. Eddig ;26 körzetben állították fel'a századokat, de a I körzeteket s a járőrök^ t a szükséghez képest | szaporítani fogják. •— Tisztek és őrvezetők a budapesti államrendői égi karhatalomnál jó I megélhetést és állandó polgári állást nyer het­inek. Ez a testület a bűd; pesti államrendőrség- Igcl karöltve a főváros közbiztonsági szolgaia­kat látja el. Rendszerint egy nap szolgálat, egy nap pihenő. Kintlakás megengedve. Csak ma­gyarul Írni és olvasnitudó, biróüag büntetlen előéletű altisztek és őrvezetők (tiszthelyettesek ■ kivételével) vétetnek fel. Kerestetnek keré­■ páros altisztek is. Jelentkezés 1919 január 2-1 ől kezdve hétköznapokon délelőtt 9 és 12 óra kö­zött Markó-utca 18. tz. alatt (Főreáliskola.) — Hamis bankók és színházi ezresek. Az Osz- Jrák-Magyar Bankban Hetiért Hermann őrmester 'egy csomó ezer, száz és ötvenkoronást mutatott fel és megkérdezte, hogy van-e ezeknek a bankók­nak értékük. Egy pillantás elég volt, hogy a bank­ban meglássák, miszerint ezek a bankók vagy színházi pénzek, vagy reklámcélokra készültek. Még hamisítványoknak sem lehetett tartani Csu­pán az összeg volt rájuk nyomva, az Osztrák- Magyar Bank záradéka és az aláírások hiányoztak. Az őrmestert a főkapitányságra vitték, ahol el­mondta, hogy a bankókat egy rokkant katonától vfett.e olcsó pénzen. Időközben"Kassáról jelentették a rendőrségen, hogy ott egy Babák Ferenc nevű ejnbernél is ilyen pénzeket találtak. Bobák el­mondta, hogy a bankókat Kánya Istvántól kapta, a budapesti Globus-nyomdában munkás. A pénze­ket Kánya a nyomdából vette el, mikor egy Ízben leltároztak. A Globus a bankjegyeket a Vígszínház számára készítette. Ellopott a munkás ezeken kí­vül egy csomó olyan pénzt is, amelynek már ko­molyabb célja volt a nyomda hivatalos megbízásból fogolytáborok számára készítette ezeket. A vizs­galat ebben az ügyben még folyik s arra való te­kintettel, hogy ilyen pénzek forgalomba kerülhet­nének, a rendőrség figyelmezteti a közönséget,, hogy a fogolytáborok pénzének semmiféle értéke ma már nincs. — Akeióhust csak magánfogyasztók kap­nak. A Kos élelmezési EL ratal úgy rendf lkezett, hogy7 d cember 24-[ ől kezdve akcióimat vsak rua-gámháztCírtás dbjárA, egy- napon legföllbb Í^í kilogrammot szabad 'Kiszolgáltattn, kén­­(téglások, szállodásai akcióhőst ném vásárolhat' anle. Az akoiómarhahus nj árai a következők: Vesepecsenye lebbeny nélkül ospnttal 14 ko­rona, tlsőminöségü Hús 8 korona 40 fillér, második minőiógü hús 6 korona, ley^cgpnt 1 korona 50 fülét küogramatonkéáf.' ' * ' , Marosujvár, december 21. (Alkalmi tudósítónktól.)A marosujváxi bá­nyakerület kincstári bányaaltisztjeiről van szó s a panasz úgy hat ránk, mintha a föld mélyé­ből morajlás hangzancb, mely a legedzettebb szivet is megrázza. A marosujvári bányakerület bánya­üzemeinek szervezett munkássága a maga szer­vezettségével elérte azt,hogy vakondokmun­­kája ellenértékét meg is kapja, de a műszaki bányaaltisztek, akik a tárnák mélyén ugyan­annyi időt töltenek a föld alatt, mint a bánya­munkások bármelyike, akiknek a vállán nyug­szik a tárna- és munkásépség emberfölötti feladata, évi 800, betűkkel kiírva nyolcszáz korona fizetést kapnak a természetben kiutalt lakás és tartozékai mellé. Ezek a bányaaltisztek túlnyomó többség­ben négy középiskola és a három évfolyamos bányászati szakiskola elvégzése után jutnak állami alkalmazásba s közel kétszáz esztendő óta alig emelkedett valamit ennek a múnka- 1 őrnek a javadalmazása. , A bányaüzemi munkások fizetése a régi átlagos munkabérrel szemben csak a leg­utóbbi időben több mint háromszáz szá­zalékkal emelkedett, úgy hogy ma egy bányamunkás havi keresete 7—800 ko­rona, tehát annyi, amennyi évi díjazása van a munkavezető bányaaltisztnek. Már az elí ő pillanatra is igaztalan és fel­tétlenül javítandó helyzet, amelyet a bánya­altisztek javára azonnal orvosolni kell. Sért­hetetlen, hogy a pénzügyminisztérium, amely­nek ügykörébe tartozik a bányák üzeme, eddg nem jutott arra a gondolatra, hogy ezen segí­teni kell. Egészen nyíltan megmondhatjuk, a maros­­újvári bányakerület főhivatalnokainak a kezén sikkad el az ő torsuk javításának a kérdése s tudjuk, hogy a pénzügyminisztériumot tuda­tosan félrevezetik a kerületi jelentések. A bányaaltisztek ezek! őí a soroktól remélik, hogy — Beszüntetik a gázszolgáltatást. A szén­­ellátás körül ismét nagy zavarok vannak. Sem a megszállott területekről, sem Csehországból nem kap a főváros szenet. A budapesti gáz­gyárnak már csal: álig néhány napra váló kész­lete van. Ha ez a legutolsó tartalék is elfogy és közben nem érkezik valahonnan gázfejlesz­tésre alkalmas eltő minőségű szén, a gázgyárak igazgatósága kénytelen lesz lezárni a csapokat Ebben az esetben nemcsak a magánháztartások, hanem az ipari üzemek gázszolgáltatásaisszüne­telni fog. Semmi remény nincs arra, hogy bár­honnan is érkezzék Budapestre gáznak való szén. Csak a legnagyobb megerőltetéssel tudta a főváros a karácsonyi ünnepekre a légszesz­­világitást biztosítani. A villamos üzemnek egy­előre még van valami készlete, úgy hogy villanyvilágítás iováobra is lesz. — Kik igazgatják az egyesített villamos­­vasutakat, A Budapesti Egyesített Városi Vas­utak h’-vatali szervezetét és az osztály vezetés beosztását megállapította az igazgatóság. Az ügyek vezetésével háromtagú, végrehajtó bizott­ságot bízott meg, amelynek tagjai egy-egy ügycsoport élén állanak ; ezek : Wetíner Jenő miniszteri biztosi Sajó László miniszteri biz ios, Földes Imre fóügyvézc ő. A személyzeti és jóléti igazgatási ügycsoport élén áll Weltncr Jenő, aki mellé be. van osztva Farkas Elek vezértitkár. A második ügycsoport: a mii­­szaki igazgatás élén áll Sajó László, aki mellé Faragó Gyula műszaki vezértitkár van be­osztva. A karmadik ügycsoport : az általános központi igazgatós élén áll Földes Imre, aki mellé be van osztva dr. Fehér Jenő vezér­­titkár. egyúttal az elnök orztály vezetője. — Házasság, Féleki Jó2Séf JJrlapiró a VII, .kerüléti sm.-aköíiy’r.-eze’ö előtt házasságot kötött Bfítthe* ínlda kisasszonnyal — A hadifogságot beszámítják a nyugdíjba, A hadügyminisztérium közli, hogy miniszter­tanácsi határozat értelmében a nyugdíj kisza­básánál a hadifogság ideje úgy számit, mintha a nyugdíjazandó a fogsága alatt egyéb hadi szolgálatot teljesített volna. ■« a minisztérium tudomást vesz az ö jajszavuk­ról s erélyes kézzel nyúl bele a fold mélyébe, hogy emberi sorsra emelje a vakondmódra dolgozó emberpáriákat. Nagy a panasz a főtisztekre, akik összetett kezekkel ülnek az irodákban és semmi szoefáis érzést nem mutatnak % nehéz munkát végző bányaaltisztek iránt. A bányaaltisztek nem is kívánnak többet, csak annyit, mint amennyit az alájuk beosztott bányamunkás keres, mert arról nem is lehet vitázni, hegy száznegyven korona havi fizetésből nem lehet megélni s az is kétségtelen, hogy *a munkavezetői tekintély is semmis, ha a munkás hatszorta többet keres, mint a vezetője. Országos érdekek fűződnek ahhoz, hogy bányaüzemeink, amelyek még a kezünkön ma­radtak, be ne szüntessék a munkát s ha nincs is sok értelme annak, hogy a bányaüzemeket a pénzügyminisztérium kezelje, mert erre sok­kal hivatottabb szerv a kereskedelemügyi mi­nisztérium a maga iparfelügyeleti szervezettsé­gével, vagy a mihamarább felállítandó köz­­munkaminisztérium, amely ha késik, helyette­síthető addig a munkás- és népjóléti miniszté­rium erre megalkotandó osztályával, —- lénye­ges, hogy csináljanak valamit. A bányaüzem; ezer sebből vérző testére találják meg az irt,; de hamar tessék jönni az orvossággal, mert » baj nem is olyan veszélytelen. * A tudósítás ellenőrzése céljából magunk is eljártunk a pénzügyminisztériumban, ahol úgy informáltak bennünket, hogy az anyagi javadalmazás tekintetében a számszerű adatok helyesek, de egyéb, a természetben való éllátás kiegyenlíti a látszólagos különbséget. Mi csak azt iüzhetjük ehhez a kérdéshez, hogy olyan megoldást kell keresni, hogy még a látszólagos különbségek se okozzanak nyugtalanító érzé­seket. — Hohenlohe herceg meghalt, Grácbál je^ lentik: Hohenlohe- Schillingsfürst Konrád he’'-* cégét Habsburg Károly volt főudvarinesteiút, szombaton vadászat közben Trofajach JcÖzelé­­ben szivszélhüdés érte és nyomban meghalt. Holfcttestét egy hajtő találta meg. — A pozsonyi egyetem Magyarország igazsá­gáról. »Pro Hungária» címmel Polner Ödön dr.-naki a pozsonyi magyar tudományegyetem rektorának, továbbá Kooáts Ferenc dr., Hodinka Antal dr., Prinez Gyula 'dr., Lákinisch Imre dr. egyetemi tanárok közreműködésével nagyhatású szózat je­lent meg az ántánt államokhoz intézve Magyar­­ország területi épségének biztosításáról. A szózat rámutat, hogy a magyar államterület egyes részeit ki akarják szakítani az ezeréves magyar állam tes­téből s ezzel földrajzilag és gazdaságilag egymásra utalt és egymásra szoruló országrészeket külön életre kényszeríteni A szózat rámutat arra, hogy a magyar állam Európának egyik legtermészete­sebb és legnormálisabb államalakulata és igy h természetes államalakulat törvényével merőben ellenkező tény volna Magyarország szét darabolása. Az emlékirat végül a megkínzott magyarság el­keseredésének egész nyomatékával jövendöli meg, hogy Magyarország a tervezett megcsonkiiásokba soha és semmi körülmények között belényugodni nem fog. A pozsonyi eegyétem emlékirata a Magyar Területvédő Liga propaganda füzeteinek sorozatá­ban jelent meg. — Uj szer a spanyolnátha ellen. Egyik olvasónk a következő szert ajánlja a spanyol­nál ha ellen. Mihelyt a láz fellép, egy pohár vízbe egv ujjnyi rumot kell tenni és a beteggel kortyonkint itatni. Ha pedig tüdőgyulladás mutatkozik, a beteg hátát, oldalait és mellét azonnal táblaolajjal kell többször naponta be­dörzsölni. A fent jelzett kezelésnek csodás ha­tása vari, mondja olvasónk. Mindenesetre olyan ártalmatlan szerek, amiket minden epanyol­­becegnél ki lehet próbálni. Ha nem használ, ártani semmiesetre sem fog s néha a táziazeret sokkal többet étnek, mint a költség*» patika szerek. — veszsűetoiss magyarázat, a EöppsatjrSi­­ntefc 30. számú házban levő vendéglőben Mmo Adolf 24 éve3 autólakatos magyarázatot tartott Szőke Teréznek a revolveréről. Mutogatta, forgatta a revolvert, amely magyarázat közben elsült és a leány mellébe fúródott. A súlyosan sérült leányt a Bethesda-kérházha vitték a mentők. n ... HÍS8IÍBÉÍ Ü «T

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék