Budapest, 1947. (3. évfolyam)

2.szám - GERŐ LÁSZLÓ: A Szervita-tér

a főpárkányok magasságából. A köz­épületnek szánt és ezért tekintélyesebb méretekkel épült posta (Koch Henrik ép.) főpárkánya magasabb lett, mint a szervi­táké, de nem­ annyival, hogy még egy emeletet közbeiktathattak volna a szer­viták házán. Ezért hosszas huzavona után minden a régiben maradt és megnyugod­tak a különböző párkánymagasságban, mert a templom főpárkányának módo­sítása még nagyobb hátrányokkal járt volna. A TEMPLOMTORONY Dieseher ter­vei szerinti átalakítása csakhamar meg­történt. A főváros 1873 május 17-i tanács­üléséből kelt határozattal megadja az engedélyt és egyúttal elismerését fejezi ki a rendnek, hogy nem várta be a kitűzött 15 év határidőt. Így valósult meg a mai neorenaissance keverékstílusú templom­homlokzat, az eredetihez képest 10 méter­rel magasabb toronnyal, az eredeti nagy­vonalú pillér­rend és a lantformájú abla­kok elépítésével. Az oromfal tetején áll Szent Ágoston és Benizi Szent Fülöp szerint a törvény­hozók kőszobra. A bejárat oromzata fölötti dombormű a rend szent Alapítóit ábrázolja, amint mennyei Úrnőjük meg­jelenik előttük. A kissé szervetlenül be­iktatott dombormű fölött kórusablakot és efölött órát helyeztek el. A homlokzat középtengelyétől jobbra és balra levő, a homlokzatot tagoló pillérrendek közé foglalt mezőkben két félkörös alaprajzú és záródású falfülkében láthatjuk Szent Peregrin és Szent Julianna szobrait, fölöttük egy-egy égő kandelláber, majd az Üdvözítő keresztfelirata I. N­. S. és a rend betűi S. M. V. láthatók. A pillérrend ugyancsak két emeletet összefogó erős kiülésű quaderekkel képzett lábazaton áll. A kórusablaknál használt michel­angelesk-motívum ismétlődik a klasszi­cizáló toronyemeletek felsőbbikén, melyen empire stílusra emlékeztető elég szeren­csés arányú toronysisak ül. A torony felső emeleténél a sarokpilléreket háromnegyed oszlopok váltják fel, melyek a falbélletek­kel kellemetlenül ható és megoldatlan összemetsződéseket mutatnak. A magunk részéről nem tartjuk szerencsésnek a torony főpárkánya fölötti mellvédet és tartozékait, a toronyfőpárkány agyon­díszített konzolait, a templomfőpárkány fölött levő mellvédet és kelyheit, melyek mindnyájan a neo-reneszánsz stílusból kilendülve inkább a »Victorian-age«-et tükrözik, ugyanúgy, mint a főhomlokzat osztópillér-fejezetei között látható füzér­díszek. Különösen elhibázottnak tartjuk a barokk-kori eredeti és nálunk ritka lant­formájú oldal- és valószínűen kórus­ablakok kulisszaszerű átépítését. Ezzel kapcsolatban hibásnak látjuk a homlok­zatot derékban kettévágó pillérrend arányait, melyek a túlméretezett magas­ságú lábazaton törpe és rossz arányú pilléreket eredményeztek, végül a Köz­munkák Tanácsa által erőszakolt bérház­homlokzattal keresett szimmetrikus meg­oldást, mely úgy a tem­plomhomlokzatra szimmetrikus bérházhomlokzati részen, mint különösen s szűk összekötőszárnyon zsúfolt és agyondíszített képet eredmé­nyezett. ALIG FEJEZŐDÖTT BE a szervita rendház építése, már újabb építkezés folyik a téren. A mai 4-es számú, három­emeletes házát Laky Adolf negyedik emelet ráépítésével bővítette, 1874-ben. Ekkor épült az épület négyszögletes udva­rába benyúló lépcsőház, az átalakítást tervező Vojta Donát építész tervei szerint. A Szervita-tér végleges rendezése alkalmával 1877-ben kőburkolatot kapott. A szobrot 1880-ban városi költségen háromszög alakú zöld területtel és alacsony vasráccsal vették körül. Ezóta ápolásáról a város gondoskodik. 1939-ben a szobor már annyira el­mállott, hogy a székesfőváros megújítá­sára határozta el magát. Minthogy az emlék — melynek építészét Paur János Györgyben (+1752) szobrászát Hörger Antalban (1 1765) véljük felismerni — rendkívül nemes vonalú és ritmusú eredeti barokk mozgalmasságú részleteit a sóskúti nem­ fagyálló kő nagyfokú pusz­tulása miatt megismételni nem lehetett, idegen barokk formák hamisítását pedig a mai műemléki és művészi elvek nem engednek, a szoborbizottság egészen új emlékmű készítésére írt ki pályázatot. A beérkezett művek közül Erdey Dezső szobrászművész terveit fogadták el ki­vitelre. Erdey mintái alapján az emlék­művet kifaragták és fel is állították A 6—7. sz. ház és templom mai állapota HaCTOHUInM BHA­JOMOB Ns N'­ 6 H 7 uepKBH No 6—7 Servite Sq. and the Church as they stand today État actuel de l'église et des maisons 6—7 Az 1—5. sz. házak mai állapota HaCTOHIUHH KH/l JIOMOC M' JV' 1 H 5 No 5 Servíte Sq. as it stands today État actuel des maisons 1—5 65

Next