Budapest, 1977. (15. évfolyam)

10. szám október - Szabó Gabriella: Lift-program

30 1014 Országház utca 20. A Budapest postája Hozzászólás és válasz A „Budapest" ez évi 4. számában dr. Radnai Lóránt tollából értesülhetett a folyóirat olvasóközönsége arról, hogy a nemrég elkészült Hilton Szálló iparművé­szeti-képzőművészeti kialakításában ki min­denki vett részt. A cikk huszonhét nevet sorolt fel — munkájuk volumene, eszmei­esztétikai hatásuk jelentőségének rang­sorolása nélkül, s látszólag a teljesség igé­nyével. A cikkben felsoroltak zöménél nem ke­vésbé jelentős művek illetve alkotóik azonban kimaradtak e lényegében kultúr­történeti dokumentumot is szolgáltató „leltárból". (Egyébként is sajnálatos jelen­ség, hogy a sajtóorgánumok képzőművé­szeink, iparművészeink nevét vagy művei­ket olykor bántóan tévesen, hiányosan közlik.) Ezért is fontosnak tartanám a neve­zett cikk megfelelő kiegészítését az alábbi, a Hilton Szálló belső tereinek kialakításá­ban szintén közreműködő művészek fel­sorolásával : Antal Károly szobrászművész, Ardai Ildikó iparművész, Bohus Zoltán iparművész, Dar­vas Árpád grafikusművész, Duray Tibor festőművész, Farkas Éva iparművész, Halá­szi Tibor iparművész, Illés Gyula szobrász­művész, Jenei Tibor iparművész, Kiss Kovács Gyula szobrászművész, Kiszely Katalin ipar­művész, Kodolányi János iparművész, Kovács Ferenc szobrászművész, Lehoczky János ipar­művész, Majoros Árpád iparművész, Oborzik Edit iparművész, Pécsi László iparművész, Szilasi Anna iparművész, Tóthfalussy László iparművész. Felsorolásom szándékosan nem tartal­maz kiemeléseket, de úgy érzem, hogy a cikk szerzője jelezhetett volna néhány fel­tűnő hangsúlybeli különbséget. Mert a hiányok bántó hangsúlyt kapnak, amikor részletesen ismerteti, mondjuk, az esz­presszó-pult homloklapját (anélkül, hogy egy pillanatra is alábecsülném annak ter­vezőjét, vagy akár a mű környezeteszté­tikai jelentőségét), miközben említés nél­kül maradnak—a többi között—Duray Tibor színes üvegablakai, Kiss Kovács Gyula reliefsorozata, Pécsi László csomó­zott szőnyege, Lehoczky János kovácsolt munkái, Kodolányi Jánosnak, Kovács Fe­rencnek vagy Bohus Zoltánnak az egész szálló hangulata szempontjából fontos alko­tásai. Tisztelettel: Puskás István, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus munkatársa 1119 Budapest, Fejér L. u. 61.. * Puskás Istvánnak „A Hilton Szálló belső terei" című cikkemmel kapcsolatos észre­vételeihez szeretnék néhány szót fűzni, írásomnak nem az volt a célja, hogy taxa­tíve felsorolja mindazoknak a tervezőknek és művészeknek a nevét, akik ebben a nagyméretű munkában részt vettek. Hiszen szívesen szóltam volna pl. azokról az igen míves munkát végzett fizikai dolgozókról is, akik a Hilton Szálló alapozásától kezdve a villámhárítók elhelyezéséig valóban dere­kas munkát végeztek. Cikkem szerény kerete azonban korlátot szabott. Ugyanakkor elsősorban a Szerkesz­tőség által rendelkezésemre bocsátott fotóanyagot kívántam kommentálni. Hozzá kell tennem: a fényképfelvételek (és a cikk is) még a szálloda felavatása előtt készültek, amikor még nem volt minden a helyén, ill. nem volt hozzáférhető. (Saj­nos, a hosszú nyomdai átfutási idő miatt ilyen kényszermegoldást választunk, ami­kor egy-egy jelentősebb eseményre mi is szeretnénk — a lehetőségeinken belül — frissen reagálni. ( Szerk.) A Puskás István által felsorolt művészek nevének elhagyása tehát semmiképpen sem volt szándékos. Nagyon sajnálom, ha ily módon „a hiányok bántó hangsúlyt" kaptak; egy művészettörténész valószínű­leg másként mutatta volna be az új szálló képzőmű­vszeti és iparművészeti értékeit. De a nagy tehetségű művészek bizonyára az én vázlatos írásom nélkül is megtalálják méltó helyüket a magyar művészeti élet porondján, amihez mindannyiuknak sok sikert kívánok. Dr. Radnai Lóránt okl. építészmérnök 1013 Bp. Attila út 2. * Teret, utat Ady Endrének! A centenárium fokozottabban Ady End­rére irányítja a közfigyelmet. Az utókor számtalan formában őrzi, tiszteli nagyjai­nak emlékét, egyebek között utcanevek­ben. Rónai Mihály András sokak gondolatát, kívánságát fogalmazta meg a Népszabad­ságban április 10-én megjelent írásában. Azóta fél esztendő telt el a küszöbön a centenárium napja: november 22. —, de az illetékesek semmi jelét nem mutatják, hogy tenni kívánnak valamit a cikk meg­győzően érvelő, elgondolkodtató mondani­valója nyomán. A tanács illetékes szervei úgy vélhetik, már vagy tíz peremkerületi utca viseli Ady nevét, s ez elegendő. De ugyanez a helyzet Petőfi, József Attila, Arany János, Jókai, Madách, Dózsa, Rá­kóczi, Kossuth, Széchenyi esetében is, akiknek nevét ugyancsak tucatnyi út, utca, tér, iskola, emléktábla őrzi kegyelettel , s mindegyikük a főváros szívében is „jelen van". Csak Ady nincs. Ha mi most, 32 év után, a centenárium alkalmából sem pótol­juk ezt a figyelmetlenséget, talán majd megteszik — röstelkedve gondolva ránk — utódaink a kétszázadik évfordulón. Ha nem utcát, akkor teret méltán kap­hatna Ady Endre valahol, hozzá méltó helyen. Ő a kapocs Petőfi és József Attila között időben — miért ne lehetne a térben is kapocs valahol a Petőfi Sándor utca és a József Attila utca tájékán? A Vigadó tér vagy a Martinelli, esetleg a Kristóf tér miért ne viselhetné Ady nevét? Rónai Mihály Andrásnak is van tucatnyi reális javaslata. A főváros vezetőin a sor, hogy megfontoltan — de mielőbb! — dönt­senek ez ügyben, a forradalmár Ady And­réhez és a szocialista Budapesthez méltó módon, a főváros lakóinak megelégedésére. A „Budapest" folyóirat, mint a főváros múltbeli értékeinek, hagyományainak egyik istápolója, hallathatná szavát e közügynek minősülő témában is. Szécsi Gyula ny. tanár 1052 Budapest * Olvasónk javaslatával egyetértünk: Ady Endrét valóban tekintélyesebb út vagy tér illetné meg, mint a Rózsadombon a Bimbó út kis nyúlványa. Meggondolandó azonban, hogy helyes-e tiszteleti okokból mindig a Belváros leg­belsőbb részének utcaneveit bolygatni. A régi utcanevek: műemlékek. Egy patinás név megváltoztatása éppen olyan rombolás, mintha egy régi, szép épületet döntenénk le. Már eddig is sok hagyományos belvárosi utcanév ment feledésbe. Ne ezt a sort foly­tassuk. Új, reprezentatív terek, főútvona­lak keletkeznek a nagy építkezésekkel. Ott keressünk méltó helyet Ady Endre nevé­nek. Ki juthat be szociális otthonba? Forray Béla (XIII. Lehel út) hosszú levelé­ben az idős emberek életéről, helyzetéről ír. Megjegyzi, hogy e téren igen vegyesek a tapasztalatai. Jól esett olvasnia a „Buda­pest" 1975. évfolyamának 7. számában az egyik szociális otthonról szóló cikket. Azt kérdezi: melyek a feltételei a szociális ott­honba való beutalásnak? Megnéztük az idevonatkozó rendeletet. Eszerint a kétféle szociális otthon típusba: az általános és a betegek szociális otthonába azt a munkaképtelen vagy nagymértékben csökkent munkaképességű személyt lehet beutalni, aki nem képes magáról gondos­kodni, nincs tartásra kötelezett hozzátar­tozója, vagy ha ilyen van is, a gondozást szociális körülményei miatt családja kö­rében nem tudja megoldani.

Next