VI. ker. községi felső kereskedelmi iskola, Budapest, 1927

40 mágnességtani készülékekben van. Ennek mielőbbi megszüntetése az eredményes fizikai oktatás egyik legfőbb feltétele. Könyvtárak: a) Tanári könyvtár. A könyvtár állománya az idén is gyara­podott. Szépirodalmi és szaktudományi munkákat szereztünk be. Az áruismereti és vegytani szertár részére beszerzett szakirányú könyvek állománya 61 kötettel gyarapodott. Általános chemia és áruismeret 14 kötet, chemiai és mechanikai technológia 13 kötet és egyéb szakirányú munka 15 kötet. b) Ifjúsági könyvtár. Az ifjúsági könyvtár néhány évvel ezelőtt megindult fejlődése az idén is örvendetesen folytatódott. A magyar remek­írók részben hiányos sorozatait kiegészítettük, sőt egészen új soroza­tokkal bővítettük ki. A használat következtében megviselt köteteket új erős kötésekkel láttuk el, úgyhogy ifjúsági könyvtárunk hamarosan egy jól rendezett mintakönyvtárrá fog kifejlődni. A könyvtár jelenlegi állománya az új beszerzéssel együtt körül­belül 1700 kötet. Növendékeink a hetenként rendszeresített könyvtárórákon állandóan kaptak, illetve cseréltek könyveket és különösen az alsó évfolyamok növendékei olvasták nagy buzgalommal a kötelező olvasmányokat. Ifjúsági segítőegyesület. Az intézet segítőegyesülete nemes feladatát a folyó iskolai évben is gyakorolta és a rendelkezésre álló alapból sok hiányzó tankönyvet szerzett be. A segélyre szoruló tanulók legnagyobb része kapott használatra tan­könyveket, úgyhogy osztályonként átlag 15—20 tanulót láthattunk el a szükséges tankönyvekkel. A tantervi módosítás alapján az egyes tankönyvek kicserélése vált szükségessé , az új tankönyvek beszerzése folyamatban van. „Arany János“ ifjúsági önképzőkör. Iskolánk, mint minden évben, úgy az idén is megalakította önképző­körét. Az ifjúság, amelyet az iskolai feladatok amúgy is eléggé megter­heltek, nem vehetett tömegesen részt az önképzőmunkában. Az iskola iránya is inkább a gyakorlati értékkel bíró tudományok felé hajlította a diákság érdeklődését. Ennyi nehézség között is figyelemreméltó munkát végzett az ifjúság. A kör ápolta az irodalom szeretetét, nagy idők nagy embereinek példájával nemesítette gondolkozását. Kéthetenként meg­tartott üléseinket egy-egy nagy költőnk, írónk emlékének szenteltük, így pl. Arany, Petőfi, Jókai, Kossuth életét és munkáit ismertettük értekezésekben és szavalatokban. A Széchenyi-ü­nnepségek alkalmából áldoztunk a nagy férfiú, a »legnagyobb magyar« emlékének. Ebből az alkalomból az ifjúság egy része előadta Herczeg Ferenc »Híd« című darab­jának egy felvonását.

Next