I. kerületi községi Kossuth Lajos felső kereskedelmi fiúiskola, Budapest, 1940

REV 98 REV 2010 Intézetünk Kossuth Lajos nevét viseli. Ő a vezér, akinek eszméihez igazodunk. — Ő az eszmény, akinek a példáját követjük. — Zászlónk jelszava is erre figyelmeztet: „Kossuth Lajos azt üzente“. KOSSUTH LAJOS ÜZENETE: „Át kell hatva lennünk szabadsági szellemétől a kornak, melyben élünk. A világműveltség kívánalmaival szemközt éreznünk kell külö­nösen nekünk, magyaroknak nagy kötelességeket, melyeket hazánk nyelvviszonyai ruháznak reánk. Beható figyelemmel szükség kísér­nünk délkeleti szomszédainknál a haladási törekvés erős áramlatát. És mindezekkel szemközt hivatásunk tevékenyen munkálkodni és vezérszerepet vinni a szabadság és jogegyenlőség nagy kérdéseinek, úgy politikai, mint társadalmi téren való megoldása körül. Hivatásunk elől menni azon munkában, melynek feladata a Duna mentében kifejteni s megszilárdítani a szabadságnak és a népek békés együttélhetésének erőteljes alakzatát. A­mely nemzetnek nincs hivatása, az elpusztul menthetetlenül. De jaj azon nemzetnek is, melyre nagy hivatást ruházott a Gond­viselés, de amely vagy felfogni nem képes ezen hivatást, vagy annak megfelelni az erkölcsi erőt nélkülözi. A magyar nemzet emelkedjék fel hivatásának magasztos öntu­datára.“ (Irataim, VII. 322.)

Next