VII. ker. Dohány-utcai polgári leányiskola, Budapest, 1929

l­ vános ünnepélyeket"; a rendes ülések keretében adózott a nagy hazafiak: 11. Rákóczi Ferenc, Széchenyi és Kossuth, valamint a nagy költők: Petőfi, Arany, Vörösmarty, Tompa, a két Kisfaludy, Jókai, továbbá haláluk százéves évfordulója alkalmából Katona József, Virág Benedek és Bethlen Gábor emlékének is, halála 300 éves évfordulójakor , úgy­szintén a világháborúnak, a nemzet hősi halottai emlékének s az irredenta gondolatnak is szentelt egy-egy ülést. Működését az évzáró ünnepély megrendezésével fejezte be. 10. Iskolai ünnepélyek. A vallási érzület ápolása után elsősorban a nemzeti öntudat és akarat ébrentartása és a hazafias érzés erősítése volt legfőbb törekvésünk. Október 7-én az aradi vértanuk emlékének áldoztunk. Október 31-én a tanítás első órájában, ünnepi keretben fel­hívtuk tanulóinknak, mint a mai küzködő magyar haza honleányainak figyelmét a takarékosság fontosságára. Megjelent szülők és vendégek körében megünnepeltük 1848 március 15-ét, melynek kiváló szónoka Bittó Auguszta tanár volt. Május 19-én tanulóinkkal kirándultunk a Szent Margitszigetre, hogy az ősi romok között visszaszálljunk lélekben Magyarország ezred­éves múltjába. E történelmi keretben akartunk rámutatni szegény árva hazánk megtiport ezeréves jogaira. Itt ünnepeltük meg Szent Imre herceget, mely ünnepélynek kevésbé felekezeti, mint elsősorban hazafias jelleget óhajtottunk adni. Az ünnepi programm első száma Ács Ambrus r. kath. hittanár alkalmi beszéde volt. Az ifjúságnak több elhangzott szavalata után Ormai Jenő igazgató ismertette a Margit-zárda múltját úgy művészeti, mint történelmi szempontból, kapcsolatban a Szentnek életéből vett egyes mozzanatokkal. Május 24-én osztályonként megünnepeltük a nagy háború hősi halottait, kiemelve a vértanúságuk nyomán sarjadó hazaszeretet újult ébredését. Június 4-én meggyászoltuk trianoni sorsunkat. Június 23-án meghívott szülők jelenlétében, háziünnepély keretében bemutatták a tanulók tornavizsgálatukat, utána a fák és madarak napját, valamint az iskolai énekkar beszámolóját tartották meg. A fák és mada­rakra vonatkozó alkalmi beszédet Balogh Józsefné tanár költői lendü­lettel adta elő. 11. Egészségügyi állapot. Az iskolaorvos jelentése szerint a lefolyt tanévben fertőző betegség miatt ki volt tiltva 4 tanuló. E betegségek szerencsés lefolyásúak voltak és az iskolában semmi­féle komplikációt nem okoztak. Sajnálatos tény, hogy tüdőcsúcshurut 37 tanulónál volt megállapítható, ami még mindig feltűnően nagy arányszámot jelent. Rossz látásúnak bizonyult 81 tanuló, szervi szív­bajban szenved 6 tanuló. Szakorvosi vizsgálatra küldetett 151 tanuló, tüdőgondozóba küldött tanulók száma 18. Szemész szakorvos szemüveget 26 tanulónak rendelt. A rideg halál is ellátogatott egy ízben iskolánkba. A 111. C­ osztály­nak egyik közkedvelt, szorgalmas, de már hosszabb idő óta betegeskedő

Next