II. kerületi községi polgári fiúiskola, Budapest, 1936

II. Adatok az iskolaév történetéből. 1. Éveleji vizsgálatok. Iskolánk az 1936. szeptember 4-én tartott alakulóértekezlet után javító-, felvételi- és tantervkü­lönbözeti vizsgá­­latokat tartott. A javítóvizsgálatra jelentkezett 23 tanuló közül 19 si­­kerrel vizsgázott, 4 tanulót osztályismétlésre utasítottunk. A felvételi vizsgálaton 14 tanuló állta meg a helyét. 2. Beiratások. Az 1936. június 26-án és 27-én tartott rendes be­­írásokon 178 tanuló, a szeptember 5-i és 7-i pótbeírásokon 168 tanuló, a következő napokon és az átíratások kapcsán további 55 tanuló irat­­kozott be iskolánkba. A beiratkozott tanulók száma így 401 volt. A beiratkozások eredménye az előző évi létszámhoz viszonyítva 48-as csökkenést mutat. 3. A tanév megnyitása. Szeptember 9-én Veni Sanctét, majd utána tanévnyitó ünnepélyt tartottunk. A rendes tanítás 10-én kezdődött. 4. Felmentések. Az igazgató az iskolaorvos véleménye alapján felmentett 24 tanulót a testnevelés és 6 tanulót a rajz finomabb kivi­­tele alól. 5. Tandíjmentesség. Tanulóink szülei legnagyobb részben a sze­­gényebb néprétegből kerülnek ki. Ennek tudata késztette a tanártes­­tületet arra, hogy a tandíjszabályzat lehetőségein belül minél több ta­­nulónak juttasson kedvezményt. Ilyenformán a tanulási eredménynek megfelelően tanulóink háromnegyed része több-kevesebb tandíjkedvez­­ményben részesült. 6. Személyi változások. Az iskola vezetését 1936. november 3-án Szakács Ödön igazgatótól Castiglione László igazgató vette át. Bagoly László és Bocskay Károly tanárok helyére, — akiket a Városmajor­­utcai polgári fiúiskolához osztottak be, — ugyanattól az iskolától Bors József és Dulovits Jenő tanárok kerültek. A róm. kát, tanulók hitoktatását Gyetvay Jenő hittanártól a második félévben Simon Endre hittanár vette át. Dulovits Jenő tanárt hosszabb betegsége ide­­jén ifj. Zsillé Kálmán, Szőnyi Jenő tanárt pedig szabadsága alatt Náday Lajos helyettesítették. 7. Az iskola tanulmányi ügyei. Iskolánk a kor követeléseinek szemmeltartásával végezte nevelői munkáját. A közoktatásügyi igaz­­gatásról szóló 1935 : VI. L­ c.-ben lefektetett egységes nevelési eljárás adta meg munkánknak központi gondolatát. Tanári testületünk az újonnan felállított tankerületi királyi főigazgatóság irányítása és a székesfőváros közoktatásügyi ügyosztályának támogatása mellett ko­­moly, felelősségtudattal végezte kötelességét. A tanítás és nevelés reánk rótt feladatain kívül tanári értekezleteken vitatta meg a fen­­tebb említett törvénycikk korszakalkotó­­utasításait“. Holló Károlyné tanár általánosságban ismertette az 1935 : VI. törvénycikk végrehaj­­tására kiadott utasítást. A további értekezletek során dr. Ambrózy Gusz­­táv tanár, mint előadó azt fejtegette, hogy miképpen valósíthatók meg a nemzetnevelés feladatai az említett utasítás szellemében. Petényi József és dr. Szabó Mihály tanárok pedig külön értekezésben foglalkoz­­tak azzal a kérdéssel, hogyan érvényesíthetők az utasítás megfelelő szakaszai a polgári iskolai oktatásban, illetőleg ennek módszeres eljá­­rásában. A jövő esztendőben bevezetésre kerülő osztályfőnöki órák ismer­­tetésével kapcsolatban kiadott ״ Tájékoztatót“ Mitribusz István tanár előadói tiszte mellett tárgyalta tanártestületünk. "

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék