II. kerületi községi polgári fiúiskola, Budapest, 1937

.1 I. Iskolánk múltja. Báró Eötvös Józsefnek, a magyar oktatásügy munkás miniszterének buzgólkodására a magyar törvényhozás megalkotta az 1868. évi XXXVIII. törvénycikket, mely a közélet magasabb igényeinek megfelelő gyakorlati irányú oktatás biztosítására életre hívta a polgári iskolát. Az akkor még különálló Óbuda, Buda és Pest városa közül Óbuda volt az első, mely 1869-ben felállította a Kiskorona-utcai polgári iskolát. A Nagymező-utcai polgári iskola megszervezésével 1870-ben Pest is kö­­vette a példát. Csak Buda állt még polgári iskola nélkül. Nem kellett azonban sokáig várniok a budai polgároknak sem, hogy gyermekeiket gyakorlati irányú oktatásban részesíthessék, mert Buda szab. kir. fő­­város tanácsának 1872/114. sz. határozata 1872. június 5-én, 6800 forint támogatással életet adott Buda első polgári iskolájának. Ezzel megszü­­letett a 66 éves múltra visszatekintő intézetünk: a II. kér. vízivárosi polgári iskola. Iskolánk működését Bohus Rezső igazgató vezetésével 1872. nov. 10-én kezdte meg. A budai tanács a leány és fiúiskolák első osztálya számára a kapucinusok zárdájában működő alsóvizivárosi elemi iskola épületében szorított helyet. A megnyílt első osztályba 29 tanuló irat­­kozott be, kiknek oktatását 3 tanár végezte. Az első évben meglátogatta iskolánkat Trefort miniszter, Günczy Pál tanácsnok, s Csengery Antal, ״polgári iskoláink atyja“. Az 1873—74. tanév szeptemberében már Tabánban, az I. kér. Atilla-u. 649. sz. bérházban Lengyel Sándor vezetésében találjuk az elemi iskola épületéből helyszűke miatt kiszorított iskolát. Iskolánk 3 évet töltött ezen épületben, s itt nyitotta meg a II., III., IV. osztályt. Ekkor lett a ״várbeli polgári iskolai tanítóképezdék“ gyakorló iskolá­­jává is. A tanulók létszáma 92-re emelkedett. Az 1876—77. tanév elején került iskolánk mai otthonába, az akkori Medve-utcai elemi iskola második emeletére. A tanulók száma rohamo­­san növekedett: megvolt a mód a szertárak és könyvtárak megszerve­­zésére és gyarapítására is. Itt nyílott meg mindjárt az első tanévben az V., majd a következőben 78—1877) ׳.) a VI. osztály. Az 1884—85. tanévben kivált iskolánkból a polgári iskolából kifejlesztett kereske­­delim iskola 1. osztálya, s egy időn át iskolánk mellett háromosztályú kereskedelmi iskola működött. Ennek azonban az a szomorú követkéz­­ménye lett, hogy a polgári iskola V. és VI. osztálya elnéptelenedett s az 1885—86. tanévben megszűnt. 11 évi kapcsolat után, az 1895—96. év elején különvált és önálló lett, de eredeti helységeiben megmaradt a felsőkereskedelmi és polgári, ez utóbbi élére Lengyel Sándor 22 évi igazgatása után Szenessy Mihály került. 1899-ben a kereskedelmi iskola

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék