Szt. Vincéről nevezett irgalmas nővérek Ranolder-intézete,Budapest, 1911

III. osztály. Hetenként 3 óra. Poétika: Eposz, regény és dráma. Történeti fejlődésük. Retorika: A szónoki mű és az értekezés. írásbeli dolgozatok: A Zrínyiász első énekében előforduló epikai elemek. Az első ének rövid tartalma. —• Zrínyi jelleme. — A magyar tábor egyéb kiváló alakjainak jellemzése a Zrínyiászban. — A török tábor képe a Szigeti veszedelem című eposzban. — Melyik műfajhoz soroljuk Arany János «Toldi»-ját? Miért szeretem Miklós édesanyját? — «Toldi estéje» tartalma. — A két szomszédvár rövid tartalma és jellemei. — A «Csalódások» jellemeinek bemutatása, komédia szempontjából. — «Corio­lanus» rövid tartalma. — Jókai Mór: Az új földesúr című regény rövid tartalma. — Mi a fő jellemvonás Deák és Kossuth beszédeiben? — Arany János: «Fiamnak» című költemény esztétikai fejtegetése. — Mire tanít minket Vörösmarty A merengőhöz című költeményben ? Nagyobb szépirodalmi művekről havonkint rövid kivonatot készítettek. Olvasmányok: Tankönyvük szemelvényein kívül: Andrássy Gyula gróf beszédei. — Apponyi Albert válogatott beszédei. — Arany János: Toldi, Toldi estéje. — Deák Ferenc.­ 1861.-i első felirati beszéde. — Gaál Mózes: A kard és lant hőse, Hűséges mind a sírig, Nemzeti küz­delmek, Siralmas Erdély. — Greguss Ágost: A balladáról. — Gvadányi József: A peleskei nótárius. — Győry Vilmos: 1866. — Gyulai Pál: Egy régi udvarház utolsó gazdája. — Jókai Mór: Az új földesúr. — Jósika Miklós báró: Bornemissza Anna: Egy igazi ember. — Kisfaludy Károly: Csalódások. — Kossuth Lajos 1848. július 11-i­ beszéde. — Kölcsey Ferenc válogatott beszédei. — Védelem P. J. számára. — Roboz Andor: Történetek az iskolából. — Shakespere-Petőfi: Coriolanus. — Sophokles- Csiky: Antigone. — Vörösmarty Mihály: Két szomszédvár. — Waal- Perényi: Két elbeszélés a keresztények üldözése korából. — Zrínyi Miklós : Szigeti veszedelem. IV. osztály. Hetenként 3 óra. Irodalom: Nevezetesebb nyelvemlékeink: Tinódi Sebestyén. Balassa Bálint. Pázmány Péter. Zrínyi Miklós. A kurucköltészet. Mikes Kelemen. Faludi Ferenc. A felújulás kora. A franciás-, deákos-, magyaros- és egyeztető irány. Kármán József. Csokonai Vitéz Mihály. Kisfaludy Sándor. A német­görög klasszicizmus követői közül: Kazinczy és Kölcsey Ferenc. A nyelv­újítás. Katona József. Kisfaludy Károly. Fáy András. Vörösmarty Mihály. Czuczor Gergely. Bajza József. Jósika Miklós. Eötvös József. Kemény Zsig­­mond. Szigligeti Ede. Tompa Mihály. Petőfi Sándor. Arany János. Széchenyi István. Deák Ferenc. Kossuth Lajos. Gyulai Pál. Szász Károly. Mindszenty Gedeon. Madách Imre. Jókai Mór: A legújabb kor kiváló költői és tudósai. 87

Next