Az Isteni Szeretet Leányai Szt. Margit nevelőintézet, Budapest, 1930

lom kora. Kossuth Lajos kora. Petőfi Sándor, Arany János, Tompa Mihály, Szigligeti és a népszínmű. Jókai Mór, Deák Ferenc, Madách Imre, Vajda János, Reviczky Gyula. A legújabb kor irodalma. Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferenc stb. Az elméleti anyagnak megfelelő olvasmányok és azok tartalmi kivonata. A poétika elméleti anyagának megfelelő költemények szavalása. írásbeli dolgozatul szabad fogalmazványok a természet, család, háztartástan, egészségtan köréből. Levelek. Tankönyv: DR. PRÓNAI LAJOS: Poétika és irodalomtörténet. Német nyelv. Heti 2 óra. a) Sprachübungen: Die Küche der Familie Herbert. Die Küchengeräte. Vorbereitung zur grossen Wäsche bei Horns. Grosse Wäsche bei Horns. Das Zusammenlegen, Mangeln und Plätten der Wäsche. Vorbereitungen zur Reise nach Berlin. Aus dem Leben der heiligen Elisabet. b) Olvasmányul Goethe, Schiller, Rückert, Heine és Uhland életé­ből vettek részek szolgálnak. c) Költemények értelmes szavalása. d) Írásbeli dolgozatul fordítások, átalakítások, helyesírási gyakor­latok, tollbamondás, kisebb fogalmazványok. Tankönyv. HAUGSETHNÉ: Mein viertes deutsches Buch. Történelem. Heti 3 óra. Földrajzi fölfedezések. Reneszánsz, humanizmus. Hitújítás a XVI. században. A kettős királyság s a török befészkelődése. A törökök terjeszkedése hazánkban s Erdély külön­válása. Az ország három részre szakadása s a velejáró változások. A hitújítás terjedése hazánkban. A nemzet elégedetlensége. Bocskai István felkelése. A magyar alkotmány helyreállítása. Egyházi állapotok a XVI. század második és a XVII. század első felében. A kath. vallás feléle­dése és Jézus Társasága hazánkban. Pázmány Péter. A harmincéves háború. II. Ferdinánd. III. Ferdinánd. Európai közállapotok. A Bour­bonok fénykora. I. Lipót. Kuruc-labancvilág. II. Rákóczi Ferenc. Mű­veltségi állapotok a mohácsi vésztől a szatmári békéig. I. József. III. Károly. Mária Terézia. II. József. II. Lipót. I. Ferenc. V. Ferdi­nánd. A szabadságharc. I. Ferenc József. A világháború főbb ese­ményei. A proletárdiktatúra. A trianoni béke. Tankönyv. MESZLÉNYI: A magyar nemzet története II. r. Természettan. Heti 3 óra. Test, anyag, tünemény, tömeg. A fizika feladata. Mértékrendszerek. A szilárd testek mechanikája. A mozgás és nemes. A testek súlya, fajsúly, sűrűség. Súlypont. Egyensúly. Az erő fogalma, nemei. A Föld vonzóereje. Munka, munkasiker, munkaképesség. Két erő egyensúlya. Emelő- és lejtőtípusú gépek. Ingamozgás. A körmozgás. A mozgás akadályai.

Next