Magyar Királyi Tanárképző Intézet gyakorló főgimnáziuma, Budapest, 1924

13 A latin nyelvből: Fordítás latinból magyarra. Cicero: In Verrem IV. c. 2/s—4/b §§. Jelesen dolgozott 5, jól 9, elégségesen 15, elégtelenül 2 tanuló. A mennyiségtanból: 1. Adva van a síkban három pont (P3, P2 és P3) derékszögű koordinátáival: xx = 4, yj = 7 ; x2 = 1, y2 = 3 ; és x3 = 8, y3 = 4. írjuk fel e három ponttal meghatározott háromszög oldalain : P2 P3, P3 P* és Pj P2 átmenő egyenesek egyenleteit, számítsuk ki e háromszög oldalait: a = P2 P3, b = P3 P3 és c = Pi P2 és a háromszög területét. 2. Egy magas hegy tetejéről vízszintes síkban egymás mögött fekvő két pont egyikét 12° 16', másikát 18° 54' depressziószög alatt látjuk. Milyen magas a hegy, ha a két pontnak egymástól való távolsága 2 km? Jelesen dolgozott 15, jól 13, elégségesen 2, elégtelenül 1 tanuló. A szóbeli vizsgálatok június 8—10-én folytak le méltóságos dr. Melick János tud. egyetemi ny. r. tanár, tanárképzőintézeti igazgatóhelyettes úr elnöklete alatt. A szóbeli vizsgálatra bocsáttatott 30 tanuló; egy tanuló betegség miatt visszalépett. Eredmény, jelesen érett 5, jól érett 11, érett 14 tanuló. A görög nyelvből kiegészitő vizsgálatra jelentkezett 10. Eredmény: jeles 2, jó 5, elégséges 3. Jelesen érett: László Tibor, Oberschall Viktor, Pásztory Balázs, Schütz-Harkányi Ede, Teller Ede. Jól érett: Balla Gábor, Bartha Lajos, Erdey-Grúz László, Heinrich Antal, Hlavács Andor, Kann Imre, Lederer Béla, Nánásy László, Schmidl László. Szatmári Sándor, Szilágyi Endre. Érettek: Ajkay Zoltán, Balás Ferenc, Benda Ákos, Bikár Deján, Braun László, Forgács Dénes, Forgó István, Koppány István, Penkala László, Polák Mihály, Ráth István, Végh Pál, Wahlkampf Henrik, Zarka Sándor. 8. Gyűjteményeink. Könyvtáraink és szertáraink rendezés alatt állanak. Állományuk egyébként sem gyarapodott számbavehetően. Könyvtárainkban a folytatólagos munkákra, a szertárakban az elhasznált anyagok pótlására kellett szorítkoznunk. Mély hálával kell kiemelnünk a nagyméltóságú minisztérium áldozatkészségét, amely a fizikai szertárral kapcsolatban egy nagyobbszabású rádio-telefon felvevő állomás létesítését tette lehetővé. Összeállitásával és saját tervei szerint való felszerelésével Kronberger Ede tanár fáradott sokat. Nagyobb összeget engedélyezett a nagyméltóságú minisztérium tornaszertárunk hiányainak pótlására s javításokra is. 9. Házi tanulmányi versenyek. Intézetünk két jótevőjének tavalyi adományaiból szándékaiknak megfelelően egy-egy házi tanulmányi ver­senyt rendeztünk. A dr. Ács Jenő ügyvéd úr létesítette „dr. Nagy György jutalomdíj“-ra a Kossuth Lajos jellemrajza c. pályatétel hirdettetett. A beérkezett két pályamű közül a dr. Alszeghy Zsolt, dr. Császár Ernő és dr. Gombos Albin tanárokból alakult biráló bizottság László Tibor Vili. o. t. dolgozatát ítélte a 100 dínáros jutalomra érdemesnek. — Dénes József úr 200.000 K-ás jutelmát Jókai ünneplésének szolgálatába állítottuk. A szabadságharc Jókai elképzelésében c. tételre beadott három dolgozat közül dr. Alszeghy Zsolt, mint az önképzőkör tanárelnöke, Schüíz-Harkányi Ede Vili. o. t. dolgozatát találta jutalmazandónak, aki azt az önképzőkör március 15-i ünnepélyén fel is olvasta (1. ott is).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék