Református főgimnázium, Budapest, 1878

Gyarapodott a könyvtár 70 műves, 117 kötetben, ajándék, előfize­­tés, de leginkább vétel útján, a­melyek közül: Kemény, Szalay L. (Magy­­orsz­­ört.), Salamon F., Szabó K., Horváth Mihály, Szilágyi L., Gyulai, Jókai, Szemere, Greguss, Fáy, Petőfi, Tóth K., Szigli­geti, Arany, Eötvös, Kossuth, Balassa B., Szadvánszky B., Bánóczy, Lauka, Fálk stb. eredeti é s Nisard, Mommsen, Thackeray, Dickens, Eliot, Thiers, Andersen, Ebers, Cherbulicz, Johnson, Mackenzie fordított műveit említjük meg. A bezáráskor a rendezett könyvtár állott 576 műből 976 kötetben. Jövedelme volt a körnek a befizetett tagdíjakból mintegy 90 frt (a hátralékosokat nem számítva), régi könyvekért bejött 12 frt; azonban ez összeg nagy része, valamint a tavalyi kiadások­ból fenmaradt és takarékpénztárba nem helyezett 85 frt is könyvek vásárlására és köttetésére lön fordítva. Pozitív vagyona van a kör­nek 181 frt 92 kr, mely takarékpénztárban van elhelyezve. Ehhez járul, a hátralékosoktól időközben befolyó összeg, s még fennma­radt néhány forint. Pályakérdésekre díjakat ajánlottak fel és fizettek be : Lederer Art. 1 aranyat, Kereszti István 5 ezüst forintot, Gruber Izidor 3 ez. forintot, Plachy B. 2 ez. forintot, Menzer Árpád 2 ez. forintot. A társulat zárülése volt május 25-én, a­mikor is jutalmakat nyertek : Bleuer S. (Vill.) „Balassa B. élete és költészete“ cz. munkájával 1 aranyat. Borovszky Samu „A magyar nép psy­­chologiája, a mint az közmondásaiban s népdalaiban nyilatkozik“ ez. munkájával 5 ez. forintot; Rosenfeld Sándor (Vili) „Tacitus, Anneles, Lib I. c. 16—30“ fordításával 2 ez. forintot; Széky István (VII.) „Macaulay, Goldsmith Olivér élete“ fordí­tásával 2 ez. forintot. A versenyszavalók közül jutalmat nyertek: Borovszki Samu (Petőfi: A vén zászlótartó) 2 ez. forintot, s Hr­eben­da Lajos (Viola: Szerelmi vallomás) 1 ez. forintot. A többi pályadíjak részint mivel nem találtak versenyzőt, részint a beérkezett művek gyarlósága miatt, nem adattak ki. XI. A főgymnasiumi ifjúság segélyegylete. A főgymnasiumi ifjúság segélyegylete az alapszabályaiban foglalt módon 148 tag részvéte mellett az 1878/9-dik iskolai évre

Next