VIII. kerületi községi főreáliskola, Budapest, 1890

I. Villanyos naptár óra. ■Régi törekvés oly órának szerkesztése, mely nemcsak az órákat, per­­czeket és másodperczeket jelzi, hanem ezekkel kapcsolatban a keretszám, hónap, nap és évszám jelzését is eszközli. A­míg a rendes óráknál az utolsó évtizedekben rendkívül fontos és czélszerív javítások történtek, az úgy­nevezett naptárórák vajmi keveset haladtak előre. Hogy a rendes óráknál a haladás aránytalanul nagyobb, mint a naptáróráknál, abban találja magyarázatát, hogy a rendes órák számára kitűzött feladat sokkal egy­szerűbb, mint a nap­táróráké. Míg rendes­­óráinknál az órák, perczek és másodperczek egymásutánja folyvást ugyanaz, egy összefüggő egész, addig a naptáróráknál e tekintetben sok az­ eltérés. A hét napjainak és hónapok­nak egymásutánja a naptáróráknál is ugyanaz, az évszámok pedig évről­­évre egy egységgel nagyobbodnak, de a hónapok napjainak száma nagyon változó. Vannak hónapok, melyek állandóan 30 vagy 31 napot tartalmaz­nak. A február hónap rendesen 28, a szökőévekben pedig 29 napot számlál. A szökőévek egymásutánja azonban ismét változó. Minden év, melynek évszámában az utolsó két szám — ha ez nem két zérus — 4-el osztható, szökőév, két zérussal végződő évszámnál, az év szökőév, ha az első két szám osztható 4-el. A rendes és naptárórák feladatai közötti különb­séget az itt felsoroltakból világosan láthatjuk s több mint bizonyos, hogy az utóbbiak elé tűzött változatos követelmények okozói az eddigi nap­tár­­órák tökéletlenségének. Magam is ezen igen érdekes feladatnak megoldását tűztem ki czólomul s jelen soraimban az ezen irányban tett kísérleteimen alapuló naptár­órámat akarom ismertetni. Igaz ugyan, hogy a dolog nem egészen új, mert naptárórámat Dr. K. Ed. Zetsche ismert electrotechnikus már 1889- ben ismertette a párisi »La Lumiere Electrique« s néhány külföldi folyó­iratban; tekintve azonban azon körülményt, hogy ezen ismertetés óta naptárórámon számos lényeges változtatást tettem, valamint azon körül­ményt, hogy magyar folyóiratban még nem lett ismertetve, úgy vélem, hogy nem hiába való munkát végzek, midőn e sorok megírására válalkozom. Ha az eddigi naptárórákat vizsgálódásunk tárgyává teszszük, látni fogjuk, hogy ezek szerkezete, habár a tökéletességet alig közelítik meg, már­is igen nehézkes. A sok áttétel, a naptár és óraszerkezet közötti szoros

Next