Budapesti Hiradó, 1845. január-június (107-206. szám)

1845-06-26 / 204. szám

428 indítványt tenni, kötelességemet teljesíteni véltem, midőn ez ügyet megpendítem; kijelentem azonban abeli várakozásomat, miszerint Würtemberg ezen, alaptörvényeinket fentorgató ren­deletek egyikét sem fogja teljesíteni.“ Ber­old ingen gr. vá­laszold , miszerint ezen tárgy egy más szomszéd követkamrá­ban is szőnyegre hozatott, és a követ úr nem fog más választ várni, mint mellyet ott adott a ministérium ; ez oda megy ki, hogy az úgynevezett titkos tanácskozmány határozatainak érvényére nézve a kormány számot adni a kamrának nem köteles, annál inkább, mert a bécsi végzések titoktartására nézve, az összes német szövetséges státusok irányában fel­vállalt kötelezés alól egyedül ki nem búhatik. Hogy egyéb­­ként ott semmi nem határoztatott, mi alkotmányunkkal el­lenkeznék , ennek bizonyítéka abban áll, hogy 11 év óta mi sem történt,mi az ebeli gyanút igazolhatná. És ha csakugyan úgy történt volna, ezen követi kamra bizonyosan tudta volna jogait megóni. (Stuttg. Beok.) I­gyesü­leti I&5x8éf. A kir. magyar természettudományi társulat folyó hó 26án, csütörtökön délutáni 5 órakor , a 11 a­t-, n­ö­v­é­n­y- és élettani szak­gyűlést tart, mellyben a t. ez. tag urak részt venni keretnek. Pest, június 23 án 1845. Dr. Kovács Sebestény Endre , társulati első titoknok. A pestbudai hangászegyesület f. évi junius hónap­ján tartatott közgyűlésének legnevezetesb tárgya az eddigi egye­sületi elnök gróf Festetics Leo urnak más hatáskörbe lépése, al­­elnök Dolezsálek Antal urnak pedig több foglalatosságai miatti le­mondásuk által ürességbe jött elnöki és alelnöki székek betöltése révén , az egyesületi alapszabályok azon csekély megváltoztatásá­val, miszerint az egyesület belügyeit kezelő választmányhoz külön elnök választassák, egyesületi elnöknek t. ez. gróf Zichy Miklós, választmányi elnöknek t. ez. báró Eötvös József urak közfelkiál­tással ’s egyhangúlag, egyesületi alelnöknek pedig t. ez. Asztalos Károly ur, nagy szótöbbséggel, egy évre megválasztattak. Az igazg. választm. meghagyásából közli Ritter Sándor, egyesületi titoknok. A M. Gazd. egyesület f. é. jun. 7 én tartott főgyülése (Folyt.) 4er A kormányzó választmány jelentéséből hazafiai leg­­bensőbb örömmel értesült azon lelkes részvétről, mellyet ns. Nyitramegye igen tisztelt közönsége főispán­ igtatási ünnepélye alkalmával egyesületünk iránt tanúsítva , néhány óra lefolyta alatt, olly számmal járult a központi egyesület alapítványához és részvényeihez, hogy a nyitrai fiók megalapítására kivántató szám azonnal kikerült, ’s miután az ezen ügyet melegen pártoló főispán gróf ur ő excja e czél valósítása végett külön választ­mányt Nyitrának legbuzgóbb fiai közül nevezett ki, a nyitrai fiúk életteljes és sokat ígérő munkásságának közel megindulása biz­ton remélhető. A hazafius szíves készségért ’s hathatós közben­járásért, mellyel e közügynek előmozdítását Tarnóczy Káz­­m­é­r első-, ’s Ghyczy Károly másod alispán, Nándory Já­­nostb. és J­áno­ssy Ra­ffael első aljegyző urak támogaták , az egyesület hálás elismerését a közgyűlés külön levélben elnöki­­leg kijelentetni, ’s Ghyczy Károly 2-ed alispán urat megyei kép­viselőül, Jánossy Raffael urat pedig egyesületi ügyviselőül megkér­ni elhatározá. —­kör Választmányi előterjesztés következtében, mint legújabb egyesületi alapítók üdvözöltettek: gr. Majláth A . f. v. b. t. t. és magyar kir. cancellár 1000 pgft, ifj. gr. A­p­po­ny­i Györ­gy v. 1), tt. és m. kir. alcancellár 500 pft, továbbá Aczél Józs. cs. k. kam., Frankner Ant. nyitram. jegyző és tb., Ghyczy Kár. nyitramegyei másodalispán , Jánossy Gábor tb. és jószágigazgató, Jeszenák János b. cs. kir. kamarás, Jezer­­niczky Ant. tb. és jószágigazgató , Kaán Ign. tb. és birtokos, Lónyay Ján. v. b. tt. és főispáni helytartó, Máriássy Béla tb. és birtokos, Somsich Pál m. k. helyt. tan., Tarnóczy Kázmér első alispán Nyitrában, Thuróczy Thádé tb. és birtokos, Vagyon Antal nyitramegyei főbiró , Zichy Ján. gr. cs. kir. kam. és k. kanc. ref. , Zichy Manó gr. cs. kir. kamarás , mindannyian 200 pftnyi alapitványnyal. —­ Rendes tagokat megválasztattak: Batthyányi Ferdin. nyitram. főjegyző , Biróczy Józs. id. tb. és birtokos, Boróczy Kár. tb.és birt., Czigler Ambrus tb. és birt., Emődy Vincze tb. és birt., Friedberg Ján. selyemgyártó ’s keresk. Gaffer Elek esküdt Nyitr. , Günther József fősz.biró , Halus József tiszttartó , Janáky Mihály tb. és birt. , Jánossy György tb. és birt., Jánossy Raffael nyitram. első alispán Justh Antal tb. ’s birt. , Kapczy Tamás tb. s h. ügyv., Kovács János fő­­számvevő, Majthényi Florian ifjabb, nyitramegy. főpénztárnok, Mündel József cs. k. tisztartó, Nándory János tbiró ’s cs. k. holicsi és sásvári urad. főügyésze, Noszlopy Ágoston tb. és birt. Ocskay Ágoston tb. és birt., Ocskay Mihály tb. és birt., Pák Dé­nes urod. felügyelő, Práznovszky Ferencz urod. felügyelő, Rud­­nay Florián tb. és birt., Sebestény Ignácz tb. és bir., Simonyi Já­nos nyitram. aljegyző, Strázsay Károly sellyei ker. k. igazgató, Szentkereszty Károly tb. és birt, Sztranyavszky Péter gazdatiszt, Torkos Pál kerül. urod. praefec., Topperczer Ödön tb., Török István tb. és birt., Tóthfalusi Miklós orvosdoctor, Turcsányi József ifj., Zelenay Gedeon tb. és birt, Zmertych Simon nyitramegyei szol­­gabiró. 1­ 6 évre kötelezett 5 pontnyi részvény mellett taggá lön : Olajos József gazdatiszt. — Egyszerű 10 pontnyi díj mellett har­madik osztálybeli taggá lőnek : Gradwohl Eduard utod. tiszttartó, Hell Ödön kincstári gazdatiszt, Tropp István gazdatiszt. — Gor Részint egyesületünk iránti, részint a mezőgazdaság körül átalá­­ban szerzett érdemeik tekintetéből titkos szavazattal tiszteleti tagok­nak megválasztottak : Krzisch Thádé udv. tanácsos, a cs. k. csa­ládi jószágok igazgatója Bécsben , gr. Thurn cs. kir. tábornagy mint a carinthiai gazd. társaság igazgatója, Schwarz J. G. ur az északamerikai szövetséges statusok bécsi consula, ’s Pécsről eredő hazánkfia, ki az egyesületet több évek óta jeles amerikai fa- és dohánymagvakkal látja el szétosztogatás végett. Levelező tagokká kineveztettek: Haering Károly cs. k. főhadnagy, mint az artézi kutak fúrásáról szóló jeles kéziratnak szerzője, ’s Rothe A. ur poroszországi jószágigazgató ’s egy népszerű gazdas. jeles mun­kának írója. (Folyt. köv.) Gr. Dessewffy Emil vezérlete mellett szer­keszti Szenvey József. (Szerkesztőségi szállás uriutcza Hováthhoz 450­. sz. a. l.em.) HIVATALOS TUDÓSÍTÁSOK. (860) Hirdetmény, Cf. 3) A’ pesti e. b. kir. váltótörvényszék részéről közhírré tétetik hogy a’ helybeli nemzeti uszda rész­vényestársaságnak alap- és rendszabályai az 1840. XVIII. t. ez. 55. § értelmében ezen váltótörvény­­széknél letétettek és azok mindennap, a’ vasár és ünnep napokat kivéve, reggeli 8 órától 10ig és dél­után 12 órától 2ig mindenki által megtekinthetők. Költ Pesten a’ kir. e. b. váltótszék 1845. junius 5dikén tartott üléséből. 002) Molnár Gusztáv elleni csődper. (303) Határnap julius 12dike 1845. 15325. Nógrád vármegye csődtörvényszéke által Losonczi kereskedő Molnár Gusztáv hitelezőinek csődületére folyó évi július 12dik napja tűzetvén ki határidőül, tömeggondnoknak Draskóczi József Losoncz mezővárosa főbírája, perügyelőnek pedig Bodnár István hites ügyvéd neveztetvén, ugyanez kihirdettetik. Költ Sz. György hó 23dikán 1845._______________________________________________ (537) Felszólítás egy eltévedett ausztriai takarékpénztár­ bizonyit- (233) vány jelen birtokosának, 17182. Szepes vármegye az austriai első takarékpénztárral egyesült élet­biztosítási intézet által csépánfalvi Teő­ke Józsefnek Iilotilde leánya részére 1836dik évben 79749. szám alatt és 5222. lapon kiadott ideiglenes és eltévedt bizonyítványnak megsemmisítését azon megjegyzéssel országszerte köröztetni kérvén, miszerint ezen bizonyítvány jelenlegi birtokosa, e’ folyó 1845. évi Pünkösd hava­lső napjától ugyanezen év julius utolsó napjáig, ezen bizonyítvány iránti igényeit bebizonyitni tartoz­zék, ellenkező esetben az megsemmisitetni fog; ennélfogvást ezen határidő közileg közhírré tétetik. Költ Pünkösd ha­­dikán 1845. (830) K­i­a­d­ó b­i­r­k­á k. (3,3) Diósgyőri kir. koronás uradalom részéről közhírré tétetik, hogy Miskolcztól 21/2 órányi távol­ságra fekvő Muhi pusztán létező uradalmi juh-majorfaan 120 darab kos, — 215 darab anya-, 80 darab 2 esztendős jerke, — 80 db 3—4 esztendős, 120 két esztendős árü, mind finomított szőrű, f. évi augustus 18-án tartandó árverés utján a’ többet ígérőnek, készpénzért el fog adatni. (535) Kötelezvény-megsemmisítés. (2,3) 17174. Nyitra vármegye, Dezső Anna által kifizetett és öccsét Dezső Miklóst szenvedőleg, Eis­ler Józsefet pedig követelőleg illető eltévedt 110 p. forintos kötelezőnek megsemmisítését országszerte kihirdettetni kérvén; ennélfogvást ugyanez körileg közhírré tétetik. Költ Pünkösd ha­­dikán 1845. (544) Csődper-szü­n­tetés. (2,3) 18158. Pozsony vármegye törvényszékének felírása szerint, Voratsek Tamás pozsonyi várbeli markotányos valamennyi hitelezőivel barátságosan megegyezett, ’s ennélfogva hitelezőinek ellene ren­delt csődje biróilag megszüntetett, mi ennélfogvást az 1845dik évi martius 17dikén 10789. sz. alatt körlevél folytában közszerte környékeltetik. Költ Pünkösd hó 13kán 1845. (565) Pólik Antal elleni csődper. (3,3) Határnap julius 5dike 1845. 19337. A’ Hajdúkerület főkapitányának jelentése szerint közhírré tétetik, hogy Hajdú Nánás mezővárosának tanácsa Pólik Antal kereskedő elleni csődper megnyitására i. é. julius 5dik napját tűzte ki, tömeggondnokká Kovács Imre tanácsnokot, perügyelővé pedig Nábrádi József jegyzőt nevezvén ki. Költ Pünkösd hó 21 dikén 1845. (855) Elüfízetési jelentés a’ PESTIDITITE10­­0 jövő félévi folyamára. Minden hosszas előzményt, eddigi működésünk­ és hatásunkra tett hivatkozásokat, és teli torok­ból fújt ajánlgatást mellőzve, lapunk jövőjének ügyében csak a­ következő dolgokat akarjuk megem­líteni. — Alálírt szerkesztőség tapasztalván azt, miként jó eredeti beszélyek tekintetében szegényül áll a’ magyar divatlapvilág: a’ maga körében a’ bajon lehetőleg segíteni kiván; minél fogva kitűnő tehetségű írótársunk , Obernyik Károlylyal akképen egyezkedtünk, hogy ő jövő félévben mentül gyakrabban 's kizárólag lapunkban közlend komoly és vig beszélyeket. A’ közkedvességü Petőfi Sándor továbbra is egyedül Lapunkban zengendi szép dalait, és pedig ezentúl is minden számban fog vele ta­lálkozhatni az olvasó. A’ kivált hölgyolvasóktól kedvesen fogadott „Szerelmi és házaséleti is­merettárt ezentúl is minden második számban folytatni fogjuk. Ezen kívül több jeles irótárs köz­­remunkálata emelendi lapunk érdekét. Kölönösen érdekes hazai és külföldi útleírásokkal, ország- és népismertetéssel már is bőven el vagyunk látva. Az e’hónapban megnyitott Lapszemlénken kivű­l, a’ lapunk körébe vágó, legújabb irodalmi műveket, Nemzeti irodalom czimű új rovatunkban, höl­gyek által is könnyen megérthető, népszerű írásmóddal fogjuk bővebben megismertetni, melly czélra több értelmes bírálóval egyesültünk. Nemzeti és külföldi divatképeket, érdekes arcz- és színpadi képeket, koronként hangjegyek-, gen­­reképek- és jövőre gyakrabban adandó képtalányokkal felváltva, ezentúl is díszesen kiállítva közlendőnk. Jövőben néhány haszonvehető hímz­etmi­ntával is fogunk kedveskedni hölgyelőfizetőinknek, ’s dí­szes, változatos képcsarnokunkat egy egészen uj érdekű mümelléklettel szaporitandjuk. E’ lap szerkesz­tője, a’ rövid időn közrebocsátandó terv és hirdetmény szerint, egy nagy fontosságú művészeti és iro­dalmi vállalatot inditand meg, melly Magyarország és Erdély jelesebb városai­, érdekesebb, szebb tájai­, épületei­, és sajátos népviseleteinek eredeti képekben leendő közlését, ’s hű le­írással kísért megismertetését fogja tárgyazni. Ezen egymásután sűrűen ’s külön füzetekben megjelenendő nagy munkából lapunk mellett mutatványul több nagybecsű képet közlendünk. ’S már lapunk jövő félévi első száma mellett, Eger városát szebb épületeivel, és a’ gyöngyösi nép sajátos viseletét díszes kiadásban fogjuk bemutatni a’ közönségnek. Ugyancsak az első szám mellett fog megjelenni Petőfinek igen jól talált arcz képe is, valamint a’ többi, jeles kidolgozású ’s közérdekű arcz­és színpadi képek is bizonyára meglependik előfizetőinket, különösen Lendvayné mint Julia, melly, szinte Barabás által készített, gyönyörű színpadi kép egyszersmind legtökéletesebb arczképe az ünnep­­­elt művésznőnek. Ezen kívül nemzeti divatképeinkhez is igen szép rajzminták küldvék be hozzánk. — Jövő félévben lapunk a’ mostaninál valamivel nagyobb alakú, ’s testesebb papíron; a’ Tárcza egészen uj és szebb betűkkel nyomatik, ’s színes boritéka is változni fog. Uj előfizetőinknek koszorús költőnk, Garay arcz­kép­év­el, ’s azon köztetszést kivívott, pompás színpadi képpel kedveskedünk, melly behod­einet mint Bátory Máriát saját élethű arczképével tünteti fel. — Az előfizetés, mindezen költséges újítások mellett is, az előbbem­ marad. Postán 6, helyben 5 n. p. p. Előfizetni lehet minden magyar- és erdélyországi postán, külföldre egyedül a’bécsi fő­­postahivatalnál. Kolozsvárit különösen t. Méhes Sámuel, ’s N.­Enyeden t. Vajda Dániel uraknál. Pesten a’ lap kiadóhivatalában: szegietház a’ hatvani és magyar­ utczában, 526. sz. a., ’s Eggenberger és fia könyvárusoknál a’ ferencziek­ terén. pegl. Divatlap szerjeesztőséigl*. (853) Pesten Eggenberger JT. és fiai ’s ifj Milian György O, 3) urak könyvkereskedésükben — ’s általok minden hiteles könyvárusnál kapható: Hit metet remény ájtatos elmélkedésekben. Irta le Mllád­y László, ev. ref. pap ’stb. — Nyomatott Kecskeméten Szilády Károly betűivel ’s költségén. — Nagy fövdrétben 223 lap. Ára fűzve: erős velinen ’s aranynyomatu czimmel, 1 ft 20 kr., közönséges velinen 1 ft p. p. — De készen találtatnak fölnevezett könyvárus uraknál, ’s magánál a’ kiadónál Kecskeméten, különbféle finom kötésnek is, arany-vágással ’s tokban ; miném­ű­ségek szerint különböző árért. E’ minden tekintetben jeles eredeti imakönyvet szükségtelen dicsérgetni; eléggé ajánlják azt a’ t. Szer­zőnek szívből szakadt, szívhez lélekhez simuló gyönyörű előadása módja — és a’ könyv jó kelete. (850) sődületi felhívás. Ő cs. kir. felsége legkegyelmesebben méltóztatott a’ cs. kir. udvari építési tanácsnál négy udvari építészi-tanácsi segédhivatalt 2000, 1800, és 1600 ft fokozatos fizetéssel ’s 300 ft lakbérrel megren­delni , és ezen udvari építészi tanácsi­ segédek a’ hetedik díjosztályba fognak soroztatni. Szinte ő cs. kir. felsége Legfelsőbb parancsa szerint a’ két segéd-hivatalra ideigleni ajánlás is elfogadtatik. Ennél­­fogvást azon kormányi hivatalban levő építészi tisztviselők, kik ezen hivatal egyikét elnyerni óhajtják, ’s tulajdonságaik és érdemeikhez képest azt igényelhetni gondolják, azok bizonyítványaikkal ellátott folyamodványaikat az illető elöljáró hatóságuk utján, azt a’ cs. kir. udvari építészi­ tanácshoz legfeljebb f. é. junius végéig beadják. Azon folyamodók, kik ez országban használtatni szokott több nyelveket tudnak, ezt hiteles bizonyítványokkal kimutatni tartoznak. Bécs 1845. évi május 16-án. A’ cs. kir. udvari épitészi tanácstól. (3, 3) (858) 0, 3) Haszonbérlet. Az alapítványi czeglédi uradalomban több ha­szonvételek jelesen a’ bor- és pálinka-mérési jog, — a’ belső nagy vendégfogadó, nemkülönben a’ szolnoki, pesti és körösi országutakon fekvő ven­dégfogadók, — kecskési csárda, szántóföldek és ka­száltok, f. évi julius 7k én Czegléden tartandó ár­verésen f. évi november 1-től számítandó hat egy­másutáni évre a’ legtöbbet ígérőknek, haszonbérbe ki fognak adatni. A’ Magyar Gazdasági Egyesület által kiadott (39­31 .MAGYAR GAZDA' czimű gazdasági folyóiratra az előfizetés ezennel a’ jövő félévre megnyittatván, a’ t. ez. gazdaközönség egyszersmind értesitelik, hogy az eddigi előfizetési ár, félévi folyamra, 4 pld­al jövőre is fölemelés nélkül megmarad. Előfizethetni Pesten az Egyesület titoknoki hivatalában (üllői-ut gr. Károlyi ház) ’s t. Antal Mihály urnái a’ nemzeti­ casinóban. •— a’ vidéken az Egyesület t. ez. ü­gyviselőinél ’s minden királyi posta-hivatalnál. _____________ ________ (856) Csődület 0(3) Szatmárnémeti sz. k. városban a’ rom. cathe­lső nemzeti iskola tanítósága, melly 160 pengő forint fizetéssel, 40 pgő forint szállás­pénzzel, 8 öl tűzi­fával van egybekötve, folyó iskolai év végével üres­ségbe fogván jőni, az azt elnyerni kívánók f. é. sept. 27éig lehető maguk jelentésére felszólittatnak. Költ Szatmárnémetiben 1845dik évi junius 7k én tartott tanács gyűléséből. 1852) Haszonbérlet. a. 3) A’ zágrábi száva-hid vámjövedelmeinek folyó évi november lső napjától számítandó három esz­tendőre a’ legtöbbet ígérőnek az eddigi feltételek alatti haszonbérbe adása végett tartandó nyilvános árverésre 1. évi September he­lső napja tűzetvén ki. Bérleni szándékozók a’ fenkitűzött napra ezen­nel illendően meghivatnak. (854) Grabna-eladás. (* 53) A’ czeglédi magtárból 1500 pozs. mérő két­szeres, — 4000 pozs. m. árpa és 500 pozs. m. zab. — a’ taksonyi magtárból 2800 pozs. m. kétszeres, — 1700 pozs. m­. árpa és 300 pozs. m. zab — i. é. julius 1-jén Pesten a’ kis seminariumban levő fő­tiszti hivatalban tartandó nyilvános árverésen a’ legtöbbet ígérőknek el fog adatni. (723) Meckenast Gusztáv (2­2) pesti könyváros és kiadónál váczi­ utczában 15. sz. a. megjelent és minden hiteles könyvárosnál kapható: Utazás Északamerikában. Irta Mokcsai Ilarosatk­y Ágoston. N. 8rét. 2 kötet két aczélra metszett képpel fűzve 4 ft p. p. Tulajdonos: Borsos Márton. — Nyomtatja Landerer és Stepkenast Pesten.

Next