Budapesti Hírlap, 1853. február (27-51. szám)

1853-02-01 / 27. szám

hanem azt a veszély napján védendi is, h igy nyilatkozik: ,,Lajos­ Napóleon beszédének egyik jelenté­keny részében azt nyilvánítja, mikép a független állásnak s a házi boldogság reményének elsősé­get ad, a dynastiai nagyravágyás elvei fölött. E­­­zen érzelem annál inkább becsületére válik neki, mivel az egészen ellenkezik nagybátyjának, kit maga elé mintául tűzött ki, rendszeres politiká­jával , és saját eljárásával, mit más alkalmakkor követett. A dynastiai nagyravágyás volt Napó­leon császár mamája, s lett bukásának főokává: a világ kétségkívül csak örvendhet azon, hogy a mostani császár szelidebb szenvedély befolyása alatt van. E házasság további következményei nagy részben ama hölgy hangulatától, belátásá­tól s befolyásától függendnek, ki legközelebb Lajos­ Napóleonnal megosztandja a császári trónt. Örvendeni fogunk, ha azt látandjuk, hogy igaz­ságos, kegyelmes és szabadelvű szellem fejlend ki a kormányzásban. — Ha az ország leendő fe­jedelemnőjében nem önfejű külföldi nőre , hanem felvilágosult s bátor úrnőre találand, — Théba gófnő valószínűleg fontos szerepet fog játszani, a kor jövő eseményeiben. — E nemes castiliai nő nevei­ s czimeinek hosszú sorában, Palafox neve tündöklik legfényesebben, ki hősileg védte Sa­­ragossát a francziák ellen. Hiteles kútfőből ál­lítják, mikép ama nagy Alonzo Perez de Guz­­man-nak, ki 1292-ban Tarifát védte, tiszta kék vére foly a leendő császárné ereiben. Az első thebai gróf 1492 körül neveztetett ki Ferdinand­s Isabella által Granada előtti vitéz magaviseleté­ért. Theba gróf, a leendő császárné atyja, jeles és tanult ember volt. Arra nézve, hogy Kirkpatrick - nak a malagai ügynöknek leányát nőül vehesse, mint spanyol grandnak, a király megegyezését kelle kinyernie. Ferdinánd igy kiáltott fel: „Ám vegye nőül a jó ember Fingal leányát!“ — Ezen házasságból született ama hölgy, ki jelen­leg Európa figyelmét magára vonja.“ — Jan. 25. Az ,,United Service Gazette“ szerint a kormány engedélyével önkénytes csa­patok alakításának kérdése újólag szőnyegre ke­rült, s több ily szellemben tett javaslatok kedve­­zőleg fogadtattak a hadsereg főtáborkara által. —? A ,,Naval and military Gazette“ hozzáteszi, mi­kép a királyi tengerészet számára, az újonczozási munkálatok kielégítő módon haladnak, a nem rég elhatározott szaporítás rövid időn ki fog egészít­­tetni. 36 tiszt foglalkozik ujonczok szedésével, a tengerészet számára.­­ A sorezredek számára a pótlékbesorozások szintén folynak. A „Times“ szerint a doveri helyőrség legközelebb két tüzér­századdal fog szaporittatni s 240 ágyú fog föl­szereltetni.­­ A Jóreményfokról decemb. 18-ról kelt tudósítások szerint a kaffer-háború már tényleg be van fejezve , de a száműzetett főnö­kök közöl még egy sem adta meg magát. Az el­fogatott főnökök egyike azt állítja, hogy a kaffe­­­rek összes vesztesége az egész hadjáratban, csak 120 emberre megy föl. Cathcart tábornok 2,500 emberrel nov. 30-án átment Orange folyamán, s Orange tartományba nyomult. Francziaország, Páris, jan. 25. A „Moniteur“ ma követ­kező rendeletet közöl: „Az 1852 nov. 7-ki senatus­ consultum, s az 1852 dec. 18-ki rendelet értelmében, — mely szeretett unoka-testvérünket Bonaparte Napo­­­­leon­ József herczeget franczia herczegi czimmel ruházza fel, — tekintetbe vévén, mikép neki, mint a ki a trón lépcsőjére helyeztetett, ennek egyik legerősebb támaszának kell lennie, s kö­vetkezőleg a katonai hierarchia tetőpontján kell helyet foglalnia,— rendeljük s rendeljük, a mint következik. 1-ső czikk: Szeretett unoka­test­vérünk, Bonaparte Napoleon József herczeg, osztály­tábornoki ranggal s czimmel fog bírni, s annak formaruháját s diszjeleit viselendi. 2-dik czikk: Jelen rendelet a hadügyi levéltárban fog s letétetni.“ — Ezen rendelet számos commentá- I­rokra adott alkalmat; s valóban meg kell vallani, mikép a legutóbbi császári beszédnek az uj csá­szárság népszerű eredetéről, nyilatkozatai da­czára, inkább a régi monarchia, mint a nép­aka­ratból eredt kormányok szokásaival van öszhang­­­zásban.­­ A „Moniteur“ szerint a császár polgári­­ házassága jan. 29-én fog végrehajtatni a tuileri- f­ákban. Esti 8 órakor a főudvarmester s egy ud­varmester két kocsival, a császári arát fölkere­­sendik. Az első kocsiban két udvarhölgy s az ud­varmester, a másikban pedig a császári ara Mon­­tijo grófnő. Valdegamas marquis spanyol követ, s a főudvarmester foglalandnak helyet. A császári arát, a Flora-pavilion lépcsőzetének alján , a nagykamarás , a főlovászmester, két kamarás s a szolgálat­tevő tisztek fogadandják s a családi salonba vezetendik, hol a császár várand reá. A császár mellett lesznek : Jeromos Napoleon her­czeg , s családjának azon tagjai, kiket a császár kijelölend, továbbá a bibornokok, tábornagyok, admirálok, ministerek, az udvari tisztek, s a csá­szárnak Párisban jelenlevő követei. Erre a ki­séret a tábornagyok teremébe induland, hol a polgári házasság ünnepélye végbemenend. A te­rem hátterében két egyenlő karszék fog helyez­­­tetni egy állványra, egyik jobbra a császár, s a másik balra a leendő császárné számára. Az áll­vány alatt balra egy asztal leend, s ezen a csá­szári család személyzetének sorjegyzéke. A csá­szár leülvén, a főudvarmester az államministert felhivandja, hogy a császár karszéke elé járuljon. Az államminister elfogadandja a császár s Mon­tijo kisasszony nyilatkozatait, s őket házasságban egyesülteknek nyilvánítandja. Az államtanács el­nöke átnyujtandja a tollat a császárnak, s ezután a császárnénak. Az okirat alá fog íratni a császár pár, Montijo grófnő, a spanyol követ, a hercze­gek s herczegnők s a császár által kijelölt tanul által. Erre a császárné vissza fog vezettetni az Elyséebe. — Jövő vasárnap a Notre -Dameban a pá­risi érsek végzendi az isteni tiszteletet in ponti­ficalibus, két főpap segélyével. — A fővárosi , saint-denisi káptalan s a párisi papság küldött­ségei szintén jelen leendnek ezen ünnepélyen. — A nancyi püspök, a császár első aumonier-je­i csázári udvar személyei közt foglaland helyet. — Notre-Dame templom kapui délben be fognál záratni. A császár délután fél órával hagyandja el a tuileriákat. A nagy kapun fog bemenni, mely csak a császár megérkezése perezében fog meg­­nyittatni. — A mise egy órakor fog kezdődni. — A mise zenéjét Auber készíté , a zenekar 50­ tagból álland. — Mint mondják, a császár beszéde, melyben házasságát kijelenté, a diplomatiai körökben nem­­ talált általánosan kedvező fogadtatásra. Különö­sen Hübner, az osztrák követ , azóta nem jelen meg a politikai salonokban, s további utasításokat vár kormányától. — Jan. 26. A „Moniteur“ ma egy rendele­tet közöl, melynélfogva a senatus s a törvényhozó - testület febr. 14-ére hivatnak össze.­­Ezen két­­ testület bureaui ugyanazon személyekből fognál állani, kikből a legutóbbi ülésszakban állottak azon kivétellel, mikép a senatus egyik alelnöké­­vé , az elnökké előléptetett Troplong helyébe Régnault de St. Jean dAngely tábornok nevez­tetett ki. A senatus mindjárt összeülése után, e­­lőször is a császárné özvegydíjának meghatáro­zásával foglalkozand. — A „Moniteur“ közli a császárné udvará­nak szerkezetét. E szerint ezen udvar egy főud­­varmesternőből, egy udvari hölgyből, hat palota­­hölgyből, egy főudvarmesterből, egy elsőkamarás, egy kamarás, s egy lovászmesterből álland. — Az „Assemblée nationale“ ma a császár legutóbbi beszédéről, többek közt így nyilat­kozik : „Napoleon beszédében egy oly kifejezés for­dul elő, mely némi bámulatot gerjeszt. — Mi azt véltük, hogy őt nem lehet többé p­a­r v­e nu-nek tartani, miután ő az első császárság hagyomá­nyaira hivatkozott, s III. Napóleon czímet vett föl. — Azonban e beszédben az lep meg legin­kább bennünket, mikép most, úgy látszik, fel­hagytak a régi politika hagyományaival, melyek eddig elő még a forradalmi viharok közepett is megtartattak. Azon kérdést is intéztük magunk­hoz : minő okokból nyilvánítá azt az állam főnö­ke, mikép „ő nem kevésbbé lenne erős, ha füg­getlen lenne ?“ s miért téve hozzá, „mikép az uj császárné a trónnak dísze s egyszersmind a ve­szély napján, annak legbátrabb támasza lenne.“ Tehát veszélyek léteznek a jövőben ? Tehát har­cokat várnak ? Várjon a jan. 23-ki beszéd ösz­­hangzásban van-e a bordeauxi beszéddel? Ez u­­tóbbi beszéd néhány hónap előtt így szólt Euró­pához : „A császárság a béke.“ Azonban a jan. 23-ki beszéd szintén a monarchikus Erópához fordul, s jelentése ide megy ki: „A császárság uj elv, oly elv, mely a tiétekkel ellentétben áll; — a császárság meghasonlás a régi politika minden hagyományaival.“ — Mint mondják e czikket Lajos Fülöpnek egy hajdani ministere irta. Németország, Berlin, jan. 24. F. hó 20 án terjesztette elő a pénzügyminister a második kamrának az állam­háztartási költségvetést 1853. évre. Az összes bevétel e szerint 99,569,268 tallérra, az összes kiadás 103,030,163 tall, megy és pedig 99,569,268 tallér folyó, és 3,460,895 tallér rendkívüli be­vételek. A bevételek következőleg oszlanak el: 1. A pénzügyi ministeriumnál 70,248,891 tal­­ér. Ebből a királyi javak: 9,785,171 tallér; az igyenes adók 22­­2 millió kerek számban; a közvetett adók 28 millió ; sómonopolium 8 mil­ió; a loteria 1,130,000 tallér; a tengeri keres­­kedés 100,000 tallér; a bankrészlet 131,5000 t.; a pénzverde mintegy 60,000 t., a közpénztárigaz­­gatás 340,000 t.; 1 2. a k­e­r­e­s­k. ministerium­­nál 17,619,791 t. és pedig a posta­hoz 7,670,000 t.; a törvénygyüjtés 71,000 t.; a hirlapigazgatás 145,200 t.; a telegrafigazgatás 122,000 t.;keresk. ipar és építészeti igazgatás 229,000 t.; bánya, buza, sobánya 6,200,000 t.; vasutak mintegy 1 millión felül; — 3. az igazságügyministeri­­umnál 1,600,000 t.; — 4. a belügyministerium­­nál 600,000 t.;— 5. a földmivelési minis­teriumnál 1,179,000 t.; — 6. a cultusministe­­riumnál 78,000 t.; — 7. a hadügyministeri­ Limnál 338,000 t.; — 8. a külügyministerium­­i­ál 6,610,000 t. Ezek szerint a bevételek össze­ge 97,559,160 tallért tesz, ehez járulnak a régibb hátralékok: 2,010,268 tallér; egészben tehát 99,000,021 tallért. A m. é. bevétel 97,001 021 tallérra ment, s igy az idei 2,568,278 tallérral több. A rendes kiadások, melyek a bevételt kö­z­ínségesen egyensúlyozzák, TA) az egyes minis­­teriumok ügy­let -kiadásai 1. a pénzügy minis­­eriumé 11,400,000 tallér; 2. a k­e­r­e­s k. minis­­­eriumé 16,136,216. B) Dotatiok, és pedig az ál­amadósság kamatjai: 7,184,194 t.; törlesztés 1,258,866 t.; a kamatnélküli adósság költségei 1000 t.; rente-ok stb. 148,940 t.;igazgatási költ­égek 60,150 t.; államnyomda 20,650 t. A kam­ak díjazása: első kamra 38,070; második kamra 198,707 t.; összesen 236,777 t.; a díjazás összege 10,915,577 t. C) Államigazgatási kiadások: 1. az államministeriumra 222,485 t.; 2. a külügy­­ministeriumra 729,155 t.; levéltárakra 16,125 t.; 3. a pénzügy­ministeriumra 6,188,681 t.; 4. a keresk. ministeriumra 5,168,832 tallér; 5. az igazságügy ministeriumra 9,827,052 tallér; 6. a b­e­l­ü­g­y­ministeriumra 4,129,311 t.; 7. a földmivelési ministeriumra 1,381,392 t.; 8. cultus ministeriumra 3,457,113 tallér; ebből a ministeriumra 109,000 tallér; az evang. cultusra 403,253; a kath. cultus 734,102; egyetemekre 476,000; gymnasiumok és reál tanodákra 292,000; elemi oktatásra 395,000; művészet és tudomány­ra 185,500; patronátusi épületi alapítványokra 195,100; a papi és tanítókar külső helyzetének javítására 179,455 tallér;. 9. a hadügy­minisz­­tériumra 27,706,753 t. E szerint az államigaz­gatási költségek tesznek 59,251,430 t.; a díjazá­sok és üzleti költségek 10,915,577 és 27,532,153 t.; s hozzászámítva az 1851-ki hátralékokat: 1,870,108 tallért, tesz összesen 99,569,268 tal­lért; ebből jövőben 1,821,735 tallér elesik. Miu­tán az 1851 -ki költségvetés 96,161,982 tallért, ennélfogva a folyó évi kiadás az 1851ki 3,417,286 tallérral felülmúlja, hogy a bevételek a rendes kiadásokat fedezik, ez már felebb meg volt je­gyezve. Spanyolország, Madrid, jan. 19. Martinez de la Ro­­s­a úgy látszik ismét egészen a kormányhoz tar­tozik. Tegnap értekezleten volt a miniszerelnök­­nél, és ma a hivatalos lap egy rendeletet közöl, mely őt a királyi tanács alelnöki állomásába vis­­­­szahelyezi. Ő tudomás szerint akkor adta be le­mondását, midőn az ellenzék a képviselőkamra elnökévé választotta meg. Madridban azt hiszik, hogy a kormány körülbelül a tartományokban választandó képviselők kétharmadával rendel­­kezhetendik. 120 Amerika. A „Times“ new-yorki levelezője némely érdekes adatokat közöl az itteni hangulatról. E szerint Amerikában a szabad­kereskedelmi párt örömmel halla a Derby-kabinet bukását, azon­ban az amerikai whigek sem siratták meg a ka­binetet. Az australiai arany­bányák rendkívül az amerikai nyerészkedők figyelmét.­­ Az E­­verett-féle sürgöny közzététele, New­ Orleans­­tól Bostonig, mindenütt zajos lelkesedést ger­jesztett. Föltűnő jele a korszellemnek, mi kép ugyanazon Everett, ki most Texas bekeblezését védelmezi, előbb egész pártjával együtt szenve­délyesen ellenzi ama­ bekeblezést. Azonban mind­emellett őt még most is igen conservativ whig­­nek tekintik. Pierce alatt valószínüleg Hunter senator leend utóda. Távirati sürgönyök. " Triest, jan. 29. Bizancból érkező hírek szerint Wuj­at­­­eh vajda házát Grahovoban a törökök földig leégették. 18 grahovoi, köztük a vajda testvére, a legutolsó pillanatig hősiesen harczoltak s végre a lángok közt találák halálu­kat. Vájjon maga W­uj­a­ts­eh a törökök kezébe került-e vagy futással menekült ? még nem tudni. Turin, jan. 27. Királyi rendelet által a sa­­luzzoi községtanács feloszlattatott, mert némely határozatai által az államhatalom hatáskörébe vágott. A képviselőkamra a kereskedelmi kamrák szervezését tárgyazó törvényjavaslat első czikkét elfogadta. Páris, jan. 29. A császári pár vasárnap az összeketés után St. Cloudba megy és csütörtökön tér vissza Párisba. A császárné a párisi városta­nács által megszavazott menyasszonyi ajándékot a városi szegények közt osztatandja ki. Madrid, jan. 27. Howden britt követ politikai lakomát adott, melyen M­o­n, Concha és Orizaga ellenzéki főnökök jelen voltak. A királyné ismét tilalmat bocsátott ki a törvényes választószabadság korlátozása végett. Gazdasági és kereskedelmi hírek. Pest, jan. 28. Homokgyapju az utóbbi idők­ben csak néhány apró részlet adatott el, részint bel- részint külföldre, rendeletre a januáriusi árakon. A szerződési üzlet egészen nyugszik. — Szesz. E czikkben a forgalom csak a fo­gyasztásra szorítkozik, és a hangulat ezen üz­letben igen lanyha, mi a bécsi, prágai és triesti bátortalanító tudósításoknak tulajdonítható. Hal­lomás szerint urasági szeszgyárakkal kötvények történtek; foka 28pkr. Még néhány nap előtt több 100 aká­b. Sinaféle termény foka 29 krért ada­tott el. Pest, j­an.29. A folytonosan lágy tél kö­vetkeztében ez idén rendkívül kora megnyílását reményük a hajózásnak, addig tehát a gabnafor­­galom bajosan fog nagyobb élénkséget nyerni. Az árak egyébiránt, különösen a Bánságban szi­lárdak, s Becsén 16, Becskereken 15—1öl/­ Szanádon 16 fton fizetik a szép búza köb­lét. A szesznek még most sincs kelete, s a pia­­czi ár nagyban csak nehezen tarthatja magát 29 29*/* kron (foka); későbbi hónapokra kötött szer­ződésnek ez utóbbi időben semmi nesze; áprilisre 29 krt ígérnek , de ez áron nem találkozik eladó. Bécsben is csak pang az üzlet, mindamellett hogy az ár nyomott, foka 30—31 kr. A csehországi szeszgyáros helyeken 27 áron sem veszik , miu­tán Triesztben az alacsony árak a speculatiót egé­szen lehangolták. Debreczenben­ az antalnapi vásár nagyon roszul ütött ki. Silányabbra évek óta nem emlé­keznek. A rosz időjárás és járhatlan utak voltak fő okai kétségkívül e szomorú eseménynek; u­­tóbbiak különösen olyanok, hogy gyakran a leg­közelebb vidéki kereskedők sem képesek ide vá­sárra jönni, annál kevesbbé a távolabb vidékről vagy épen Erdélyből. Hogy e baj miatt a forga­lomnak nagyon szenvedni kell, magától értetik, s még csak azt kell hozzá megjegyezni, miszerint é­­pen ezen okból a pénzbeszedések sem történhet­nek soha pontosan, mert az adósok sokszor a leg­jobb akarat mellett is otthon kénytelenek marad­ni. Kézművekből ez alkalommal szerfölött kevés kelt el, miután az erdélyiek kimaradtak. A ter­ményüzlet is csak élénktelen volt, mert a szállít­mányok legnagyobb részben nem érkeztek meg. A piaczon megfordult tehénbőr párját 14—15 lóbőrét 4—5 pfton vették; juhbőr párját 2—2 fton 24 kron pp. Hamuzsir meglehetős mennyi­séggel volt, 8—20 g3 pton adtak mázsájat. Gu­­bacsot nagyon keveset lehetett látni; a közép mi­nőségű köblét 7 pfton fizették. A szesz készlet nagyon felhalmozódván, ára hanyatlott, s 30 fo­kos szesz itezéjét 12—13 piron meg lehetett kapni; a tiszta slivovicza itezéjét 16—17 piron. Szegedi szappan mázsáját hiában tartották 19—20 pfton. Ezüst e vásáron szépen volt látható, s 6% ágró mellett váltogatták. Aradon a kukoricza egy kissé megolcsult, miután a pálinkafőzők nem vásárolnak s csak néhány kereskedő igér köbliért 9% stó. A ta­vaszra azonban folyvást igen jó vélemény uralko­dik e termény iránt, s utóbbi napokban nagy mennyiségre kötöttek szerződést Makón 101/ Pécskán 10 s Aradon szinte 10% fton. A rozs és kétszeres kelete hasonlóan lassú, miután az ide­gen vevők rozsért 12, s kétszeresért 11% ftot nem igen hajlandók adni. A szesznek 26 kr.2 mel­­lett (foka) semmi kelete. Néhány száz akó slivo­­viczát egy itteni kereskedő vett meg, fokat 16—18 garason. Veszprémben daczára a gabnakereskedés érezhető pangásának, a gabnaárak mégsem csök­kennek észrevehetőig, a búza még mindig 15—16 kétszeres 13%-14 % , rozs 12 12—13%, kuko­ricza 10 — 11%, árpa 10—11, zab 8%-9, köles 12 13, bab 1­8­-t­ 48 %, ft. köble. Nyers­olaj má­zsája 20—20%, finomított 22—22­2 pft. Az idő­járás itt is rendkívüli, eddig néhány nedves hi­deg napot kivéve, jobbára szelid meleg tavaszi idő járt, úgy hogy a fák már kihajtani kezdenek. Az első hó most 2b­kán esett, de úgy látszik, hogy nem sokára ismét elolvad. Bodrogközben őszi idő jár; a sok esőzés s a gazdákat aggodalomba ejtette; innen a bor s ga­bona ára is felszökkent, tiszta búzának köble 19—20, rozsé 17—18, szénának mázsája 3 ft. Borsodban, ha az engedelmes időjárás to­vább tart, az őszi vetésekből, a mit őszszel a féreg meg nem emésztett, a teli nedvesség fogja ki­ál­­lítani. Az élet piaczi ára f­olyvást magas. A burgo­nya , valamint az ország más vidékein­, úgy itt is megunni látszik már az éghajlatot, s csekély támasza lehet a szegénységnek. Újvidék, jan. 25. Búza, 15­2/3- Kétszeres 122/3 Kukoricza­­ 1 % Árpa 102/3 Zab 8% köble. Bécsi börze Január. 31-ről. Árfolyam a bécsi gabonabörzén. jan. 30-ról 1853. Pesti Gabonaár. Dunavizállás. (Januárius 29-ről.) 4­, 6", 0'", 0-an Ibiül. Státuskötelezvény 5°/0 • • • 94% dto 4% • • • 84%,8 dto 4 • • • 76% 1839-ki sorsjegyek 250 ftos • • • 139% 1834-ki „ 500 „ • • • 229% Bankrészvény darabja • • • 1352­2 Éjszaki vaspálya 1000 ftos. • • • 2425 Bécs-Gloggnitzi 500 ftos • • •— Dunagőzhajózási részvény. • • • 748% Amsterdam 100 tallér • • •— Augsburg . • • • 109% M. Frankfurt 120-ért. • • • 109% Hamburg 100 Boo tallérért. • • • 162% London 1 ft sterlingért • * «10.51 Cs. kir. arany­­ *— B­é­c­s , jan. 29. Agio : arany: 15s/t, ezüst: 9%. £L. kr. f. kr. Tisztabúza 1900 ban helyben . . . 9—18 egész 9—36 „ magyar „ . .• V Kétszeres ,. „ . .• 99 Rozs 2500 morvái „ . . . 8—36 »— 9 .. — magyar „ . . * --99 Árpa 480 magyar „ . .• if.— idei „ . .• 99 Zab 200 mérő „ . . • —“ ti jan. 30-ról 1853. Legjobb minőségű közép aljas pesti mérő fi. kr. fl. kr. fl. kr. Búza.....................— — 12 30 12 — Kétszeres ... — — — — — — Rozs .... — — 11 — — — Árpa .... — — — — — — Zab .... — — — ■ — 7 30 Kukoricza ... — — 9 — —* — Köles .... 16 — — _ — — A mai számhoz fél ív melléklet van csatolva.

Next