Budapesti Hírlap, 1853. március (52-77. szám)

1853-03-01 / 52. szám

igazgatóságnál Stadler Endre fogalmazó segé­­det nevezte ki. Hirdetmény. Az angol „Peninsular and Oriental Steam Navigation Company“ gőzhajó-járataiban történt új intézkedésnél fogva hónaponként kétszeres rendes levelezési alkalom nyílt Kelet-India és Chinába, és az ugyanezen gőzhajózási vállalat ál­tal minden második hónapban egyszer fentartott mellék­járat következtében Singaporeból Sid­­neybe, Új-Hollandia Batavián át King-Georges- Sound­port Philipp’s Adelaidra az egyenes leve­lezési alkalmak Jáva , Austrialiával is megszapo­­ríttattak. Az austriai Lloyd által Triest és Alexandria közt fentartott havonként kétszeri járatok, me­lyek a fennérintett járatokkal összeköttetésben állanak, mint eddig, Triestből minden hó 10 és 27-ik napján kiindulnak és rendesen 15 és 25-kén Triestbe megérkeznek. Ennélfogva a levelezések Kelet-India, China, az indiai szigetek és Australiába úgy küldendők, hogy azok Triestben a fennkitett napokban t. i. 10 és 27-kén a Lloyd gőzös elindulása előtt meg­érkezzenek. Pest, febr. 23-kán 1853. Cs. kir. postaigazgatóság. NEMHIVATALOS RÉSZ. Levelezések. Bécs, febr. 27. füsl Nagy volt tegnap még a gyáva börze levertsége, annál nagyobb ma az átalános meg­nyugvás , mert Austria sikere Törökországban valóban nagy. Teljes elégtételt nyertünk Kos­suth és társai szerződésellenes elbocsátása miatt Kiutahiából. A montenegróiak meg vannak ment­ve. De Austria minden más kivonatai is e­­gész terjedelemben teljesittetni fognak. Austria tekintélye a keleten ez által megerősül és emel­kedik. Lord Palmerston duzzogva vehette tudo­másul ez eseményt,­­ ő, ki kíméletlen fellépé­sével Görögországban s a menekültek szabadon bocsáttatása ügyébeni közbenjárásával a viszonyt, az austriai csász­­kabinet és a porta közt nyilván elkeserítette. Elismerést érdemel Francziaország legális magatartása ez ügyben ; megmutatta, hogy nem szándéka magát az angol politika u­­szály­vivőjévé tenni. — Átalánosan elterjedt hír, hogy az elhirhedt gonosztevő Noszlopy Gás­pár holnap kötéllel fog kivégeztetni. Bécs, febr. 27. — A porosz-austriai vám és kereskedelmi szerződés létrejötte óta alig múlt két hét, — az­óta a közérzületnek számos jelei nyilvánultak, nem a nagy­közönség részéről, melyet a részletek csak kevéssé érdekelnek, s melynek a dolog ma­gában már örvendetes, — hanem azon közlönyök részéről, melyek a nyilvánosság terén e vagy ama pártot képviselők. — Azon lapok, mik — mint a Kreuzzeitung, mindent inkább óhajtottak, mint a két nagyhatalomnak épen ezen anyagi téren egyesültét, — a tényn­yé váltat elég szárazon, csak mint olyat, röviden emlegetik. — Mások most kezdik magukat orientálni a nagy vámszö­­­vetség mai álláspontja iránt. Figyelemre méltó, miként akarja a félhivatalos porosz „Zeit“ a dolgokat tekintetni; fődolog szemeiben, misze­rint ,,e vám, és kereskedelmi szerződés létrejötte által m­inden aggodalom az eddigi vámszövetség­­ föloszlása iránt megszűnt.“ Ezen állítás ugyan ] elég alaposnak látszik, de különös indokolásában a hamis insinuatio rejlik : „Miután, úgymond, a szerződés Austria részéről egyedül Poroszor-­­­szággal, s az ezzel vámilag egybekötött államok-­­­kal köttetett meg, s a többi német államoknak,­­ melyek ennek előnyeiben részesülni akarnak, nem­­ marad egyéb választásuk, mint Poroszországhoz,­­ s a Hanovera és Oldenburg nagyherczegség csat­­t­lakozása által kiterjedett német vámszövetséghez­­ csatlakozni.—Azon német államoknak, melyek az Austria irányábani lekötöttség iránti tekintetnél­­­ fogva a vámegység megújításától vonakodtak, je­­h­­enben nincs okuk vonakodni,ennélfogva remélhe­ fi tö,hogy a nyáron megszakított alkudozások fonalát is ismét fölveendik.“ Ez ugyan valószínű, mert, ha- a b­ár némi tehetetlen kísérletek tűntek is föl a dé­­b­­i államok részéről saját súlyukat a két hatalom­­ közt mérlegbe vetni, s önkezükre önállólag mű­­e­ködni, a törekvés természet szerint hiú maradan­dóit. De egy kis álnokság legalább is, úgy állítni oda a dolgokat, mintha Austria által cserbe ha­gyatva, a kisebb államoknak most természetesen a­­ porosz karjaiba kellene dőlniök. Mi úgy hiszszük, é­s déli koalitio legalább azon részben czélt ért,­l a mely vágyainak (meglehet) minimuma volt: az­­ Austriávali vám és kereskedelmi szerződés ugyan­­n is már önmagában kedvező a déli államok anyagi s­ érdekeinek,­­ de Poroszország akkori időben, a midőn a déli államok oda hagyták a berlini érte­­­sí­téezletet, az Austriával, ezen szerződésről, mely m ma meg van kötve, mit sem akart tudni. De ezen­ is felül e szerződés maga lehetletnné tévé azon sza­­h­­badkereskedelmi irányt, melyre porosz részről, m­ bár kétes, hajlamok mutatkoztak, s lehetlenné te tévé azon „föltétlen követeléseket“ miket a po- o rész netán érvényesíteni akart. A déli államok- ig nak tehát nem azért nincs már okuk vonakodni a új vámegység megújításától, mert magukra marad­ ki­­ak, (hisz Austria irányukban semmi tettleges­­ kötelezettséggel nem volt), hanem azért, mert is saját érdekeiket szilárdabban biztosítva látják.­­ — Mi azonban hiszszük , hogy a porosz kormány i­s valójában nem is szándékolt egyebet, mint a­mi létesült, és létesülend, mert ez minden német államok közös érdeke, — nem ezen után — hanem saját hatalmának némi éreztetésé­vel óhajta kivinni. Ez perse nem sikerült. Köl­csönös engedmények a német szövetség fő főelve, — s hála az égnek s a kormányok és­ fe­jedelmek bölcseségének, a mérsékeltség, saját ér­dekeinek helyes fölfogása diadalmaskodik: ebben van Németország egysége és ereje , melyre korunkban oly nagy szüksége van, — nem egy­nek mindenhatóságában, sem pedig az egyes ré­szeknek természetelleni­­megsemmisitésében, — mint ezt Prokesch-Osten oly szellemdusan ki­fejté. — Vannak mindazonáltal még most is, kik rémeket látnak, különösen Hannovera visele­­­tében, mely a septemberi szerződés által nem érzi magát lekötve, mindaddig míg a vámegység újjá alakul, — s a többi­ — ezek csak rémek, a né­met vámegység ügye ma már biztosítva van. „U. J.“ Legújabb tudósítások szerint Han­noverában a be - ki­­s átviteli vámokat illetőleg f. hó 23-án hirdettetett ki az új törvény, általa a septemberi szerződés kivitele iránti minden ké­tely megszűnt. — A porosz-austriai szerződés e­­gész terjedelmében először a. D. A. Z.­-ban jelent meg, — a többi külföldi lapok, utána nyomták le. —A hivatalos közzététel, legalább Austriában, jövő hóra váratik, mert a bécsi értekezlet ered­ményeivel egyetemben fog közzététetni, mi­előbb nem történhetik, mig az illető államok meghatal­­mazottainál kormányuk válaszai be nem ér­keztek. Debreczen, febr. 15. Midőn ős­apáink — csak hogy e vidéki ma­gyarfajt, a török s tatár hordák bősz rohanásai ellen megmenthessék — nem kiemelkedett dom­bokon, hanem az akkoriban magasra nyúló ná­dasok közötti süppedékes rejtekben alapiták meg, azon helyet, hol idők folyásában, a puszták vá­rosa, a nagy Debreczen megtömegesedett, s ek­ként a környékbeli elpusztított helységeknek re­­ceptaculumává lön, koránsem gondolák , hogy majdan az ő unokáik közöl keletkezett hírlapi levelezőknek , annyi anyagot szolgáltassanak megjegyzésre, azon sárfertők s pocsolyák miatt, melyek az esős időjárások mellett , utczáinkat el­borítják. Jó erdődeink­­ nektek a fegyverzörgető századokban, csak a mindenároni megmaradha­­tásig, terjedhető gondotok: mig , mi a szelíd bé­ke ölében már a civilisatio kivonatához képest, kényelmes­ utak s járdák után is vágyakozunk. — Azonban ilyesmit lehet-e józanul kívánnunk mindaddig, mig csak vasút nem köti össze vá­rosunkat azon helyekkel, honnan utczáinkra kö­vek s egyéb jó úthoz szükségelt anyagok hozas­sanak? Tehát itt vagyunk ismét , a rég óhajtott vasútnál, melynek létesítésén vas szorgalom­mal működik a Szolnok-debreczeni államvasút építkezésére vállalkozott társulat. Mint országszerte mindenütt, úgy nálunk is ezúttal lezajlottak a jelen évi farsangi mulatsá­­­­gok. Tánczvigalmaink a mily számosak, oly lá­togatottak s élénkek voltak. — Valamint az ipa­ros osztály közöl mindeniknek valódi népies jel - s leget ábrázoló mulatságai, úgy a felső köröknek casinos és piquenique vigalmai is, szokásos ár- I tatlan jó kedvet árasztanak látogatóikra. S a mi I mindennél szebb, sehol sem botrány sem illem I elleni vetés magát elő nem adta. — A fentebbié- I ken kívül, egy próbabál rendezve Weszter Sán- I­dór által és egy álarczos tánczvigalom méltók I említésre. Ez utóbbi — minő 1822-ik év óta I Debreczenben nem tartatott — el lehet gondol- I ni, mily örömmel volt látogatva a helybeli s vi- s léki közönség által. Vidékünkön a közerkölcsiség dicséretes, s a s közbátorság legkevésbbé sincs eddig elő megza- I rarva. E tájék békeszerető becsületes népe mun- I caked­velő, s beéri fáradságos verejtékkel szer- I­­ett kenyérével , s mi csak sajnálkozva értjük, I nikép más tájakon, imitt-amott közbátorság-há- I b­ritók is vannak, kiknek látogatásától megóv s bennünket csendőrségünk éber őrködése. Az építkezési kedv még eddig nálunk pa- t­riarchai életet élőknél nem igen mutatkozék, de I a oly szembeötlő fokozaton hág naponkint fel- f­elé a kiadó szállások bérleti ára, mint azt jelen-11 2g a szállás után nézők sajnosan tapasztalják. I­­­gy kilátás lehet ahoz , mikép már a közel­jövő-­b­­en is nagyban fog megeredni az építkezési vár- 11 iskotás, mi ismét városunk szépítésének leend 1 e gyik hatalmas tényezője. I­­ Ungvár, febr. 23. , A febr. 18-ki kebelrázó bécsi eseményről — 11 hely Felséges Urunk Császárunk dicső 11 k­e kioltására intézett borzasztó eseményt fog- 11 irja magában — Ungvárt f. évi febr. 22-én reg- 11 el értesültünk. A fájdalom és részvétnek száz- 11 yain sebesen terjedt szét az iszonyú történet, 11 rí­veket sebző hatással, mindenfelé. A megyei fő- 11 ök ur részvétteljes gyors intézkedés folytán, 11 verezett Császárunk életének szerencsés 11 megmentéseért Ungmegye minden egyházaiban 11 tenitisztelet tartatik, különösen a megye­szék- 1­1 ilyén Ungvártt a római kath. egyházban mai 11 ipon nagy ünnepi szertartással véghezvitt is- 11 mi tisztelet alatt — hisz, és többnyire szabály - 11 centi egyenruhában megjelenve nem csak a köz- i­g­­azgatási, törvényszéki, várostanácsi, és pénz- ü­gyi hivatalok tagjai, az Ungvárt szállásoló cs. s­­ r. katonaság és csendőrség , hanem a fejedel- f­ükét igazán, híven szerető alattvalók sokasága 11 f­ajtatos buzgósággal adott hálát az egek s­o­rának­ azon atyai gondviseléséért, hogy a ke- 11­yes Fejedelem drága életét népeinek bol- és 242 dogitására megoltalmazta, könyörögvén egyszers­mind , hogy a milliók boldogságát feltételező é­­­lettől továbbra is minden veszélyt eltávolitson. PEST, február 27. (Hírlapi szemle.) Az „A. Alig. Zig“ f. é. febr. 17-iki 4. száma e czim alatt: „Beszélgetés a Piraeusban az ozmán birodalom jövőjéről“ egy párbeszédet közöl, mely nem csak a tárgy kor­szerűségénél fogva, hanem azért is felette érde­kes, mert az értekezők a keleti állapotokat szem­­­tanúság után ismerő érdekelt görögök, s mert nem­cssak jövőjéről a végzet súlya alatt görnyedő ozmán birodalomnak elmélkedik helyesen, hanem annak jelen állapotait, s az ottani kormány jelen politikáját is kellő világba helyezi. A párbeszé­det egy fiatal athenei ügyvéd nyitja meg, mondván: „Hogy a török uralom alatti népek, politikai állapotaik jogtalansága­­s tarthatlanságának ér­zetéhez jutottak, ez gyakran mondva, még gyak­rabban föltéve és sejtve volt; de egy esemény mint villám hatott a sötétségbe és gyújtott. Ér­tem azon lakomát, melyet az összes perui keres­­kedőség az angol követ, Sir Stratford Canning, Angliába visszatérte alkalmával adott, vagyis in­kább azon beszédet, melylyel ő a reá köszöntött tri­­asztra felelt. Nyilatkozata átalánosan meglepő volt, Ő úgymond a szultán szolgáinak s ennek magá­nak őszinte tanácsokat adott aziránt, mi vezethet az é­s a kereskedést űzők javára, s a közdolgok­ jobban kielégítő állapotának megalapításához , s csak nehezen tudott megválni azon meggyőződés­­­től, hogy lehetséges lesz, az utolsó császár alatt megkezdett reformokat kivinni, atanzimatot fen­­tartani s birodalmi alkotmánnyá vagy legalább egy ilyennek alapjává kifejteni, mely nélkül e nagy, de formátlan birodalom lakói különböző osztályainak tartós jogállapota,s a török hatalom némileg állan­dó rende és biztosítéka lehetetlen. Fájdalom én e reményt elvesztve távozok örök köréből. Majd mindenütt hiányzik a belátás ily állapot föltéte­­­leire nézve, néhol még a lehetség is azt megsze­rezni, másutt az akarat a visszaéléseket megszün­tetni, melyekből a becstelenség és hitvágy, nem törődve a többivel, magát táplálni, hizlalni meg­szokta, így az itt ott található jóakarat és belátás is meghiúsul, főkép a nemzeti előitéletek és akárté- i­kony törvényhozás által, mely sokkal mélyebben van a vallásos intézményekkel és meggyőződések­kel összeforrva, hogy sem a kedélyekből ezek gyö­kerei kiirtathatnának,s azokban a hitetlenek joga­inak, vagy még teljes egyenjogásuknak is fogal­ma helyt foglalhasson. Ez tény, s senki nem uta­síthatja el magától azon meggyőződést, hogy ha tarthatlan volt az ozmán birodalom ó török álla­pota, annak reformja is tévesztett. — E nyilatko­zat hatása, fel a szultánig leirhatlan volt. A ke­resztények a török birodalom halotti beszédének zárták, s még a józan törökök is ; a fanatikusok szemeiben ellenben felhívás volt a reform ellen, felhívás arra, hogy vele szakítsanak, és az ozmán hatalmat régi alapjaira: a koránra, a keresztények elleni gyűlöletre s a mozlimek büszkeségére visz­­szahelyezzék. E párt, a mostani szultán atyja által a janicsárokban megtörve , titokban mindig tar­totta magát; szükség idején, a hellén függet­lenségi- a Mehemed Ali és Ibrahim pasha elleni harc­ban megedződött, az utolsó nemzedék min­den viszontagságaiban rendszere megerősíté­sét látta s évről évre jobban kiterjesztette befo­lyását. Most az összes molláhk és dervishek, min­den ó-török család, különösen az egyes törzsek főnökei és beg-jei hozzá tartoznak. Ők pártjuk tagjait egész a trónig juttatók, s az anya-szul­­tánnőben erős támaszt találtak.Ez meggyőződésé­­től fogva úgyis mindig a reform ellen volt, s nost átalánosan azt kürtölik, hogy a reform útja tévesztett volt, ezért egy perczet sem kell el­veszteni, annak földhöz sujtásában, s visszatérve a régihez, rendezni, a­mi még rendezhető. Köz­vetlen reá tört ki az összeesküvés Konstantiné­­polybán, a szultán kényszerittetett, a maga s­­tyja egész múltjával szakitani, leghűbb embe­r­eit s minden reform képviselőit feláldozni, és magát ellenei s az ó-török rendszer karjaiba vet­­li, azon veszélynek tevén ki magát, hogy ha nem enged, megmérgeztetik vagy megfojtatik, mint ez­­ ó­ török janicsáruralom korában történt. E re­­ctio következései csakhamar kifejlődtek. Az an­­gol kölcsön felmondása, mely az óh­itűeknek sze­nében botrány volt, mert keresztény nyújtó­s­egélyt, első lépés volt e pályán. Ezt követte az iegen hajózás megszorítása, az idegen pénz el­­eni rendszabályok, kihívó hang az idegen ha­­­lmak irányában, megsértése a szerződéseknek, s a keresztények régi törvénytelen állapotának isszaállítása. Az ezeknek adott birodalmi törvény ínyeges föltételei eltöröltettek, a pasháknak a iltétlen hatalom a tartományokban visszaadá­sit , a hitetlenek alávetése a mozlimok alá s az­tolsó töröknek is durvasága egész barbárságb­­an visszaállíttatott. Lehetséges-e ily eljárás mellett­ bármely kormány? Ők álmodoznak fény­­árukról, midőn Bécs alatt hordozták meg zász­lókat ; az izlám régi szellemének teljes erőbeni ilébredését bizton hiszik. A valóság ugyan mást izányit, még Kis-Ázsiában is , hol a törökök ig számosabbak, a közigazgatás kerekei egyre iredeznek. Ez a jelen állapot, annak elve és célja. Hová vezet ez, ezt ítéljék meg önök.“ Egy idősb görög Konstantinápolyból erre iszánya: „Ön szavai szerint a szultán birodalma, sem­­ sem régi állapotában fen nem tartható. Ezt nem sák a keresztények , de m­ég sokan a törökök irről is hiszik, hisz mondások szerint uralmuk 4-ik­zázadában ki fognak Európából űzetni. Én mint görög azt kívánom , hogy a kereszt ismét a So­phia templomra kitüzessek; meg vagyok győződ­ve , hogy a keleti kereszténység csak úgy ér el czélját, ha kimúti ellene teljes örökségét ismét átveszi, melyből amaz fegyerrel űzte el, a nélkül hogy a jog kötelékével összefűzné. A hódítás rablás maradt, mely nem avult el, hanem eredeti tulaj­­­donosára visszaszáll. De egyelőre egyebet hiszik. Az ó-török,­­ a korán, büszkeség és barbárság­ra alapított rendszer sehogy sem oly gyönge , e­­rősebb mint hinnők. Az ó-frank népesség egész nyers és fékezhetlen ereje rendelkezésére áll, s a fanatismus felköltendi mind­azon vad csordákat, melyeket a régi dicsőség uj reménye lelkesitene. A félig vagy le nem győzött törzsek teljes leigázá­sa, kivált Európában, ez lesz a jelszó, ahol a fél­holdat a kereszt ellen viendik, bizonyosan bő­szült dühhel­ rohanand a vad tömeg; erre fordul tehát majd a vihar, annál kíméletlenebbül, mert ezzel egyszersmind az orosz és austriai befolyá­sok maradványait hiszik kiirthatni. — Törökor­szág tehát végzetének indul, midőn a régihez visszatér, s ezt még soká viheti, ha külbonyo­­dalmak közbe nem jőnek, s éjszakról nem fordul ide a katastropha , melyet belül előidézni a rá­­ják tehetlenek.“ A párbeszédet befejezé egy diplomata, mondván : „Ön most érintette a pontot, melyhez Törökország jövő sorsa kötve van. A törökök ez eljárását éjszakán nem fogják oly nyugodtan el­nézni , mint Konstantinápoly elfoglalása vagy a görög fölkelés után. Sokkal hatalmasb érdekek, nem csak a vallás és civilisatióé, hanem politikai, ipari és keresk­ érdekek forognak fen , főkép Austria és Oroszországra nézve, mintsem hogy ez ne történjék s ki hiszi azt , hogy a bécsi és sz.­pétervári státusférfiak megrettenje­nek, ha a török öklével fenyegeti. Anglia s Fran­­­cziaország csak úgy állnának az elsőbbek útjá­ban , ha Austria vagy Oroszország hódításokat czéloznának, de ha nyomos és átalános érdekek forognak fen, minden európai hatalom inkább az interventió mellett mint ellene lesz, meggyőződ­­­ve, hogy egy időre csak így tartható fen az eu­rópai béke. De az érdekeken felül még a törö­kök elbizakodottsága is kihívja a hatalmakat, s ez okvetlen a török rendszer megtörésére ve­­zetend. Ebből ugyan az következik , hogy Törökország elbukása még nincs oly közel, de a régi rendszer nem fog a kül­nyomásnak ellentállhatni; annak hegye le fog töretni, vagy odújába visszalöketni, honnan borzasztó fejét még egyszer kidugá; a keresztények szelidebb elvei ismét tért nyerendnek, s a török keresztények­­­nek időt és alkalmat nyujtandnak előhaladni, mig a kormány régi tehetlenségében megmaradand. Ebből fog a regeneratio kifejlődni, s a bosnyákok, bolgárok, macedóniaiak, thessaliak és krétaiak oly állapotot készithetendnek elő, mely képesitendi, habár korlátozott, függetlenséget elbirni, s egy­koron életképes tagokat az uj-keresztény byzantzi birodalom organismusába bekebleztetni, mely­nek megszületése háttérbe áll, s napvilágra kell lépnie, ha hogy Európa, előbb vagy utóbbb, a tö­­­rök hagyomány felett, véghetlen bonyodalmakba lőni nem akar.“ Itt a párbeszéd megszakad, s a t. olvasó a va­sárnapi számunkban közlött távirati tudósításból látja, hogy a tölebbi diplomata nagyon előre látó ember: Austria és Oroszország megtöréli az u­­jonnan föllépett ó-török rendszert, annak éle el van véve , s a keresztény népességnek idő van adva, a jövő előkészítésére. — Napi események. (Fővárosi és vidéki napló.) Február 28. *:10 cs. kir.'A­p o­s t­o­­­i Felsége szeren­csés megmentéséért tegnapelőtt febr. 27-én az e­­gyetemi egyházban hálamise tartalék , melyet Fogarassy Mihály ez. püspök ur mutatott be a Mindenhatónak. Az isteni tiszteleten a jó és ol­csó könyvkiadó társulat tagjain kívül, számos e­­gyetemiek és a közönség minden osztályából vol­tak jelen. A szentség egész nap ki volt téve. * Örvendetes hír szerint herczeg­prímá­sunk­­ főméltósága a római szent­szék biborno­­kává lenne kinevezve. * A budai katonai főparancsnokság részéről a mult napokban hirdetett lóvásárlások, mint mai hivatalos Értesítőnk jelentéséből látható, meg­szüntettek.­­E körülmény egyéb ügyek állásával öszhangzatba hozva, biztos és örvendetes zálogul szolgálhat, hogy a béke továbbá sem fog meghá­­borittatni. * Azon fényes jászkun küldöttség, melyről minap emlékeztünk, útjában a birodalmi székvá­rosba, tegnap f. hó 28-kán 10 órakor reggel telte hódolati tisztelgését kormányzó Urunk ő cs. Fenségénél Jankovich György főkapitány ve­zérlete alatt. A küldöttség több mint 60 egyén­ből áll. *Nogall János a pesti központi papnö­velde buzgó lelkiigazgatója a katonaság számára magyar nyelven szerkesztett izazdságos könyvet adott ki ezen czim alatt : A keresztény vi­téznek pajzsa, mint hallik Radeczky tá­bornagy ezen imádságos könyvből nem csak a tiszteleti példányt volt kegyes elfogadni, hanem ezenfelül szerzőt egy elismerésteljes válaszirattal is megörvendeztette. — Gantner Ferencz esztergomi kereskedő az O Fige ellen intéze­t merény következéseinek szerencsés el­fordításáért az esztergomi állomási parancsnokságnak 40 pftnyi összeget az ugyanott állomásozó legénység közti kiosztás végett ada­tott át. * A siklósi várkastély, hol Zsigmond ki­

Next