Budapesti Hírlap, 1853. április (78-103. szám)

1853-04-01 / 78. szám

MMHIVATALOS RÉSZ. Levelezések. Bécs, mart. 30.­­ Egész ma délig egy távirati sürgöny sze­rint az oly várva várt gőzös a Levanteból még nem érkezett Triesztbe , ennélfogva a legújabb konstantinápolyi eseményekről meg semmi tu­dósítás. Ma d. e. 11 órakor szállt a nagy brittaniai követ lord Stratford de Redcliffe Tri­esztben a Fury gőzösre keletre elutazandó. A rendkívüli hóesések késlelteték e diplomatának útját úgy Párisból ide, mint innen Triesztbe.­­ "W­eisz rendőrigazgatónak állomásától lett föl­­mentetéséről még mindig számos hírek kering­nek, melyeket itt nem akarunk ismételni. Átalá­­nosan állítják, hogy a legfontosb okok indíták a legfelsőbb rendőrhatóságot arra, hogy más ha­táskörbe áthelyezését kívánatosnak ■ tartsa. Úgy hiszik, hogy utódja a rendőri jelentkezési ügynek más szervezetet adand és a korábbi idegen- és frakerbureaukat, melyek feloszlatása nem látszik czélszerűnek, ismét helyreállítandja. A volt rend­őrigazgatónak Bécs közbátorsága körül szerzett érdemei átalánosan elismertetnek. Berlin, mart. 25. ■ijT Én e hó folytán ön olvasóinak egy pár­szor büntetőperi hírekkel alkalmatlankodtam, de úgy hiszem, nem cselekedtem roszul, miután a leg­utolsó tizennégy nap alatt a legsúlyosabb bűnök akkér megszaporodtak, hogy a város tegnap óta a legnagyobb izgalomban­ van azok miatt s elő­forduló alkalommal a nép sőt még a műveltebb osztályok részéről is az amerikai Lynch igazság­szolgáltatástól tarthatunk. Mi oly időben élünk, midőn a törvénykezési lapokból legalább is annyi felvilágosodást nyerünk egy nemzet állapotáról mint a gyorsirati kamrai tudósításokból vagy fel­ső politikai vezérczikkekből állítólag fenforgó ministeri kicsisekről. Azon gyujtogatási kísérletet, melyről már írtam, rögtön komoly tűz követte egy lovászmes­ternél, kinek igen magas összegig biztosított lo­vai egyetlenegyig mind a lángok martalékaivá let­tek, mely nagy szesz- és gabna készletek közel­ségénél fogva könnyen egy egész utczára nézve a legveszélyesebb következésű lehetett volna, s melynek több mint rejtélyes keletkezte iránt folyvást a legszigorúbb vizsgálatok folynak. De mi a közönséget leginkább elkeserítette, az két egy hét folyta alatt hallatlan szemtelenséggel el­követett rablógyilkosság, melyek elseje példát­lan kegyetlensége által mindenkit iszonynyal tölt el, mig a másik határtalan szemtelensége által minden békés polgárt élete és vagyona iránt aggodalomba ejt. Szombaton este egy házi szolga agyonveri urát s a hullát egy hálókerevet fi­ókjába rejti el: a vasárnapot a meggyilkolt pénz­­ládájának kiürítésére használja s egy ismerősével, ki őt meglátogatja, egész kedélyességgel egy pa­­lac­k bort iszik ki, mindketten azon kereveten ülvén, mely az iszonyúan megcsonkított holttes­tet magában rejté. Csak hétfőn reggel fedeztetik fel a borzasztó tett: még a felfedeztetés előtt a hamburgi pályafőnél feltartóztaték a bűn el­követője hiányos bizonyítványok miatt, midőn é­­pen Amerikába útra akart kelni. Alig győzték le Berlint lakosai az indignatiot e szörnytett felett, midőn szerdán reggel ismét constablerek járták be az egész várost, minden orvost, sebészt és borbélyt azonnali feljelentésre kötelezendők, ha náluk valaki fris­seb bekötözése végett jelent­keznék. Étei a város legélénkebb részében egy bádogosmester meggyilkoltatott s lakása kirabol­tatott. A meggyilkolt szikár termetű 35 éves em­ber volt, ki nem sokára házasodni akart, miután —­ legalább ennek hire járt a szomszédságban — gazdag örökséget kapott. A gyilkos nyilván be­záratta magát éjszakára a házba s éjjel az ud­varból az ablakon keresztül a földszint fekvő lakás­ba betört. A bádogosmester által a pénzszekrény feltörésénél meglepetvén, ezt kétségbeesett harcz után egy kalapácscsal agyon verte s aztán zsák­mányával az utczára nyíló ablakon át eltávozott. Neki is meg kelle sebesülve lennie; mert az e­­gész utcza hosszában véres nyomait lehete látni, mig azt tovább az olvadó idő eltörölte. Az inge­rültsége városban e roppant szemtelenség m­att rendkívül nagy volt, úgyhogy a gyilkosság szín­helyét rendőrcsapattal kelle őriztetni s egész nap számtalan kandiák sűrűn özönlötték azt kö­­­­rül. A rendőrfőnök, hogy a közelkeseredést leg­alább a tehetségig enyhítse, még a délelőtt foly­tán­ mindenfelé­­falragaszokat üttetett ki, me­lyek a gyilkos fölfedezőjének 200 tallérnyi jutal­mat ígértek. Ez eszköz hála Istennek megtette hatását oly tökéletesen, hogy tegnap, 24-én reg­­gele nem ember már be volt fogva s alig 24 ó­­rára a tett elkövetése után azt már bevallotta. Az,egy fiatal ficzkó , ki azelőtt a meggyilkoltnál munkában állt, s a rendőrségnek egy vénasszony által árultatott el, kinél lakott, az első jelek ab­ból álltak, hogy a mondott éjszakán nem volt otthon s csak reggel vérfec­skendezett ruhákkal jött haza. Várjon vannak-e bűntársai , ezt csak a vizsgálat fogja kideríteni. De mindenesetre igen jellemző, hogy a rendőrség, ki a hálásodó nő gyanújáról már tegnapelőtt este volt értesit­­ve a bűnöst egész éjszaka hasztalan kereste, mig tegnap reggel egy bordélyházban találta meg, hol a­ rabolt pénz egy részét már az ottani rimák­kal elköltötte volt!A regény magyar fordításából az első, 2000 példány­ban nyomatott kiadás már egészen elkelt, s a fordító Irinyi József jelenleg már egy második kiadás rendezését látta szükségesnek. E második kiadás nem csak az elsőnek, gyors fordítás és ki­állítás következtében becsúszott hibáitól fog meg­­tisztíttatni, hanem külsőleg is tetemesen pompá­­sabb kiállításban jelenend meg, mennyiben a leg­szebb külföldi kiadásokból vett, a szövegre vo­natkozó számos képekkel fog diszintetni. Az is­mert nevű fordító gondoskodott már arról is, hogy a nagyhírű amerikai szerzőnőnek legújabb „Kr e y of Uncle Toms C­a­b i­n“ (Kulcs Tamás bá­tya kunyhójához)czímű regényével a magyar ol­vasó­közönséget mielőbb meglephesse. * A jövő héten egy új énekesnő Unger Emilia k. a. fog a nemzeti színpadon vendégsze­repelni. Beck baritonista hazánkfia s Drey­­schock zongoraművész szintén váratnak. * Arany­vári k. a., ki színpadunkon pár évvel ezelőtt mint kitűnő képességű tánc­osnő mutatta be magát, külföldi műutazásából vissza­érkezett. Közelebb egy magánteremben tánczolt s a jelenvoltak nagy elragadtatással beszélnek felőle. * H­u­b­e­r Károly ur, nemz. színházi zene­karigazgató urnak ,,A vágy és a boldogított“ czi­mü két dalszerzeményét a jövő salon-zenéjyben Young ur fogja előadni. E két dal, a nevezett énekesnek ajánlva Rózsavölgyi műkereske­désében fog megjelenni. Ugyanitt látand napvi­lágot Bartay Ede úr L’Amitie czimü legújabb zeneműve is. *Mátray Gábor a nemz.­képcsarnok ala­kító egyesület titoknoka tizenkilenczedik közleménye szerint a cs. kir. Apo­stoli Felsége s ő Fensége A­l­b­r­ec­h­t cs. kir. Fő­­herczeg, Magyarország hadi s polgári kormányzó­­­jának a nemzeti képcsarnok számára megszerzen­dő képeikre folytatólagosan következő összegek adattak: Pelei József nagybányajárási cs. kir. főszolgabíró 174. számú aláírási ivén 71 ft 10 kr. pengő. Füleky György, tokaj-járási cs. k. fő­szolgabíró 464. sz. ivén 53 ft 30 kr. Podkorá­­n­y­i Károly eperjesi polgármester 500. sz. ivén 10 ft. A szegedi izraelita község 633. sz. ivén 64 ft 10 kr. A pesti-molnárczék­ 777. sz. ivén 58 ft 50 kr. A pesti ácsczél 829. sz. ivén­ 19 ft. A budai bádogosczéh 852. sz. ivén 6 ft. A budai lakatosczéh­ 839. sz. ivén 6 ft. Held Ferencz Cs. k. tanácsos s a pesti cs. kir. arany és ezüstváltó hivatal elnöke 906 sz. ivén 5 ft. Hendrey Pál cs. tanácsos és udvarnok 913. sz. ivén 10 ft. A tizenkilenczedik közlemény összege: 303 ft 40 kr. pengőben. * „Pe­s­t­vár­osi Sz.-Rókus“ polg. kór­házában ápolt betegekrőli napi tudósitás : mart 30-kan, a különböző orvosi és sebészi osztályok­ban az elmekórosokkal és szüleikkel együtt volt összesen 548, fölvétetett 18, elbocsáttatott 41, meghalt 2, egy férfi gumőkórban, a másik tüdő­­lobban, marad 523. Fizetők száma 240, ingyenes 283. Mart. 31-bén volt: 523, felvétetett 18, el­­bocsáttatott 23, meghalt 1 rezgő bajban, marad 517- Fizetők száma 233, ingyenes 284. * (Gyászhír) G h y c z y­­Miklós pénzügyi ta­nácsos úr múlt hó 28-án Budán, élete 52-ik é­­vében szélhüdés következtében elhunyt. — Hal a nyilatkozat. Szives köteles­ségemnek ismerem azon nemesszivü művészek , nevezetesen Székely ,J. Szuck L. és Kö­sz­eg­hy urak és Tély Rózák. a. irányában, kik f. hó martius 28-kán az aranykéz utczábani kisdedovó intézet javára adatott hangversenyben jótékony czél tekintetéből közremunkálni , és a jelen volt nagyérdemű közönségnek élvezetet nyújtani szívesek valának — az intézet nevében legforróbb hálámat kijelenteni; ugyszinte Ma­­rasztony urnak is mint a festészeti Academia tulajdonosának, ki a terem dijtalan átengedésével s a hőkeblü közönségnek, mely kegyes részvété­vel e jótékony czél előmozditását eszközölni szí­veskedett. Varga Péter, kisdedovó intézet tu­lajdonosa. * A jolsvai próféta minap közlött időjós­latán igen sokan megütődtek, s az „egyiptomi szűk esztendő“ „egyiptomi sötét“ aggodalmakat támasztott sok kebelben ; ezek némi megnyugta­tására tudatjuk, miszerint van egy másik időjós, ki éveire nézve kétszerre fölülmúlja a jolsvait, és ez nem csak borban, hanem egyébben is b­ő esztendőt igér mint közönségesen. E kedve­zőbb s a jolsvai prófétát években tetemesen föl­­­ülhaladó próféta nem más, mint a­­ százesz­­dős kalendárium! Török S­z.­­ M­i­k­l­ós !­ó­­ mártius 24-ről kapott levélben az ottani lakosság dicséret- és említésre méltó gondolkozásának következő szép bizonyságáról kaptunk tudósítást. — Néhány nap­pal azelőtt egy oda Bécsből érkezett mesterlegény többek hallattára lázító és botrányos nyilatkoza­tokkal próbálta a városnak a császári magas kor­mányhoz teljes hűséggel ragaszkodó és nyugodt polgárait felzaklatni, de istentelen bujtogatásai nemcsak hogy semmi viszhangra nem találtak , sőt hangosan kitörő köz­­­beszankodást idéztek elő, annyira, hogy többen őt feladással is fe­nyegették, mely hangulatból azon gonosztevő meggyőződvén, hogy rész helyt kereskedik, tüs­tént odább állott, s mivel a dolog késő est­én történt, az elillanás neki sikerült is, — csakugyan a város erélyes birájának az eset feljelentetvén, ez rögtön intézkedett azon gaz bujtogató nyo­­raoztatása és elfogatása iránt, minek sikeréhez teljes reménység van. Maros-Vásárhely (Erdélyben) mart. 23. Szentséges Fejedelmünk drága élete el­len irányzott orgyilkolási merény, bennünk is a legméltóbb boszút gerjesztő, valamint kitörő vola örömünk, hogy a királyok királya jó Fejedel­münk életét legnagyobb veszély közepett is meg­tartotta , miért legottan forró hálánkat nyilvání­tani szent kötelességünknek tartottuk, s múlt febr. 24-én a városunkban lévő minden rangú katonai és polgári tisztviselők, a katonasággal és polgár­sággal egyetemben, közszeretetű vidéki parancs­nokunk cs. k. ezredes Nupp­e­n­n­au ur vezér­lete alatt, a rom. katholikusok, febr. 27-én pedig a helvét hitvallásnak templomában egybe sere­gelve, az Egek Urát buzgó imákban magasztal­tuk. Elérkezvén pedig azon örvendetes hir, hogy Felséges Fejedelmünk egéssége tökéletesen helyre állott, mai napon vidéki parancsnokunk vezérlete alatt, a cs. k. katonai és polgári tisztviselők, vá­rosi tanács, képviselőség, tanári kar és zászlóival ünnepélyesen megjelent polgárság, újabban öröm­mel sietének előbb a kath., azután a ref. templo­mokba, s több ezerek ajkai rebegének buzgó há­lát Ő Felsége egéssége helyreállásáért. A templomi hálaadások végeztével, szeretett főbiránk egy követséggel a kormánya alatti egész városi polgárság nevében jelent meg a vidéki pa­rancsnok úr előtt, s őszinte szavakban tolmácslá annyi millió népek fáradhatlan jó és bölcs atyja drága élete megtartása feletti határtalan örömét az egész városnak , kérvén, hogy városunk összes lakosai hiv érzelmét, acs. kir. Apostoli Fel­sége elé juttatni méltóztassék. Ez alkalommal városunkban lakó héber Ba­ruch Jeremiás, a két zászlóalj cs. k. kato­naságnak őrmestertől lefelé, az altiszteknek 12 pengő krt. közvitézeknek 6 p.krt. s félkupa bort; Drach Jósef pedig öt­száz szegénynek szemé­­lyenkint 12 p. krt. s félkupa bort adának. Végre estve a dühöngő szél daczára is váro­sunk kivilágittatott. Hornból, mart. 26-kán. Mások példája szerint én is az időjárás ellen emelnék pa­naszt , csakhogy nálunk ellenkező a baj, mert mi az időnek, — t. i. a joggal várt j­ó időnek — nem járása miatt szenvedünk. — Eső, hó, zivatar, vízáradások váltják fel egymást, s ez u­­tóbbiak miatt gyakran a közlekedés falutól faluig csaknem végképen megakad. Tavaszi gabona­vetve még igen kevés van, mert a mártius elején beállott néhány szép nap alig volt elég arra, hogy a föld túlnedvességét kiszárítsa , s ezt ismét dél­amerikai esőzés követé. Ily körülmények közt nem csoda, ha a gazdaközönség csügged, s kebe­lében a szellemi, különösen irodalmi termékek — melyeknek kerethiánya miatt oly sok a panasz — pártolásra nem igen találnak, csak a jogtan kö­rébe vágó művek dicsekedhetnek némileg kivé­tellel. A gabona minden neme vidékünkön nagy keletnek örvend; a marha drága, bár a takarmány mindenütt kifogyóban van; a tavasz eljöttét pa­csirták, darvak, vadludak stb. úgy mint emberek szivszakadva várják. R. 1. Mármaros-Szigeth, mártius 21. Vé­géhez ért a tél a nélkül, hogy rendes sajátságában folytonos kitartást tanúsított volna. Nálunk janu­ár elején volt néhány napig kemény hideg s egy kevés hó, de a mely csakhamar megszűnvén, lágyulni kezdett az idő, s a hó lassanként elolvadt. Február havában már a legyek is feléledve, a nap meleg hatására, röpkedtek, egyes kora tavaszi virágok pedig kitárák illatos kelyheiket. A jolsvai jós által mártius 6-ra mondott tulajdonképeni te­let feszülten vártuk, de bizony abból legalább itt vidékünkön semmi sem lett, ezutánra meg nem is óhajtjuk, tudván, hogy idejét haladta, annál in­kább örvendeni fogunk a tavasznak. Ref. lyceumunkban az 1852—3-ik tanodai év első felére a szigorlat mártius 13-ik napján meg­kezdetett szokott ünnepélyességgel s folyvást tar­tott 20-ig. Mind az al- mind a félgymnasiumi osztályok szép előhaladást tanúsítottak a külön­böző tanszakokban. Különösen a tárgy helyes fel­fogása, józan ítélet és értelmiség által tüntették ki magukat egyenként a növendékek. S ez a ta­nári karnak méltán érdemül szolgálhat. (Közbirodalmi napló») Bécs, mártius 30. Biztos hír szerint Császár Ő Felsége bécsi érsekké Rauscher lovag seckaui főméltóságos herczegpüspököt nevezte ki. E ki­nevezés tökéletesen megfelel a várakozásnak, mert a nevezett főpásztor mind valódi katholikus, egy­házi érzületéért, mind kiterjedt tudományossága és ügyvezetési kitűnőségéért minden körökben nagy tiszteletben áll, és a clerus nagy bizalommal néz érseki széke elfoglalásának eléje. — Ma d. e. 11 órakor a cs. k. udv. váregy­házban, a fels. udvar jelenlétében ünnepélyes is­tentisztelet tartatott, mely után Császár Ő Fel­sége Viale Prela ő eminentiájának a bibornoki föveget a szokásos szertartások közt átnyujtá. — Az ollmützi bibornok-hg. érsek egésségi állapota észrevehetőleg javult, és kilátást nyújt a felgyógyulásra. — Londoni magán levelek szerint, a rend­őrség ott a városban tartózkodó menekültek név­­jegyzékének készítésével foglalkodik. (Külföldi napló.) P­á­r­i­s, mártius 25. Hyéresből kelt távirati sürgöny szerint Saint- A­r­n­a­u­d tábornagy tökéletesen felgyógyult, s reméli, hogy ápril első felében visszatérhetend Périsba. — C i­c e r i legközelebb a császári palota színházainak felügyelőjévé neveztetett ki. — Souzet, a követ­kamra hajdani elnöke, egy röpiratot adott ki, melyben azt igyekszik be­­bizonyítni, hogy a polgári házasság után, a vallási összeesketésnek kötelező erejűnek kell lennie. A „Journal des Débats“ a röpirat ellenében, hatá­lyos vedvekkel támogatja a C­o­d­e-N­apoleon ál­tal 60 év óta szentesített törvényhozás fentartását. — A koronázásról s a szent atyának Fran­­cziaországba jöveteléről folyvást ellenkező hírek szárnyalnak. P­á­r­i­s, mártius 23. A törvényhozó - testület tánczvigalmára nagy készületek létetnek. A kö­vetek nagy zavarban vannak. A ministeriumok 500-, a császári udvar 500-, s a követségek szin­tén 500 jegyet kértek. A törvényhozó-testület tagjainak fejenkint alig marad négy jegyük , míg mindegyikük legalább 30-at elígért. — Hír szerint a budget tárgyalása alkalmá­val, számos módosítványok fognak előterjesztetni, s a kívánt leszállítások összesen hat millióra fog­nak fölmenni. Azonban a budget-csatározásnak hihetőleg semmi sikere sem leend. — Larochejaqueleinnek egy brüsseli lap el­len indított pere holnap fog a brüsseli törvény­szék előtt tárgyaltatni. Mint mondják, a marquis épen nem akarja e pert politikai térre vinni át, s csupán magán­éltét ügyek rend védeni, az ellene felhozatott vádak ellen. Berlin, mart. 27. Az itteni központi ki­­vándorlási és gyarmatosítási egylet jelentése sze­rint az idei kivándorlás felülmulandja a múlt é­­vieket. 1851-ben 120,000, 1852-ben 200,000 né­met vándorolt ki. A jelentés kiemeli a nehézsége­ket, melyek a kivándorlást Éjszak-Amerikába mindinkább gátolják. A hazájukba visszatérés mi­att a new-yorki német társulatnál segélyzés vé­gett mind többen jelentkeznek. De még gyászo­sabbak a kilátások a Dél - Amerikába vándorlók számára. Az egylet komolyan int, hogy a kiván­dorlók Brazíliától óvakodjanak.­­ Az evangélikus egyletek vezérei az evang. egyházat a katholikus missiók elhaladása irá­nyában az egyházi művészet előmozdítása által kívánják erősitni. A már fenálló vallásművésze­­ti központi egyleten kivül még egy helyi egylet is alakult, melyhez már 80 tehetős polgár lépett. — A Fr. P. Zignak f. hó 23-ról írják Ber­linből : „Egy idő óta szándékosan hallgatnak a fejedelmi congressusról, vagy helyesebben mond­va, magas személyek utazásairól, melyek jövő tavaszszal következendnének be. Ekkorig úgy látszik nincs elhatározva, váljon a porosz király az orosz császárral ez útjában találkozandik-e s Bécsig fogja-e kisérni, vagy várjon az orosz csá­szár . Fige kíséretében egyenesen innen fog-e Bécsbe indulni. — Mártius 27-kén. A „V. Zig “ írja, mikép biztos kútfőből vett tudósítás szerint a legújabb tanácskoztatok a ministeriumban teljes nézetegy­séget tüntettek ki. Ennélfogva a személy változá­sok iránti hirek alig fognak valósulni. — Tegnap a vámkonferentiák meghatalma­­zottai az álamministériumban tartottak ülést. — A porosz austriai kereskedelmi szerződés felett tanácskozó bizottmány csütörtökön tartotta első ülését, melyben a szerződés átalános részét tárgyalta. — A rendőrelnökség által az itteni zsidó­­község elnökségéhez intézett utasitás folytán a zsidók viszonyai iránti 1847 jul. 23- ai törvény, mely 1848-ban megszüntetett, s mely a zsidók­nak közhivataloskodási jogát nagyon megszorítja, s még a saját községebeli ügyeket is a kormány pontos ellenőrzése alá veti, ismét hatályba lépte­tik A zsidó­ előjáróság előterjesztéseket akar tenni. Kassel, mart. 24. Az itteni ország­gyűlés végre kezdetét veendi. A kamrák ápril 5-ére van­nak egybehiva. Az eddigi halogatás oka mint mondják az alkotmányi bizottmány referensének késlekedése. A többi bizottmányok is bevégzék munkálataikat, úgy hogy a kamráknak elég elin­tézni való tárgyuk lesz. Az uj kölcsön is szőnyeg­re kerülend. Frankfurt, mart. 25. A felsőrajnai egy­házi tartomány püspökei, hallomás szerint, a f. é. mart. 1-ji állami kibocsátványra adandó válasz végett e hó utolsó napjaiban fognak összegyűlni. Heidelberg a. mart. 25. Dr Hagen is­meretes demokrata a parlament korából, ki ez it­teni egyetemben leírt tanszékét ezért elvesztette, ismét vizsgálat alá került, a menekültekkel állí­tólag folytatott levelezés miatt, melynek folytán házmotozás tartatván nála, ez mint mondjuk je­lentékeny eredményeket szült; többi közt egy tel­jes demokrata könyvtárt is leltek nála; azóta há­zát őrizni kénytelenítve van. Thüringából, mart. 24. A koburgi hgi kormány figyelmeztette a közönséget, hogy leg­újabb időben sok csavargó és koldus, állítólag magasb osztályokból (úgynevezett kochstapp­­ler-ek) vonulnak a vidékeken keresztül s a kön­­nyen hivőket hazug hírekkel sarczolják. Manheim, mert. 22. A szakértők gyanító­­lagos becslése szerint az Austria* számára itt tör­ténő dohánybevásárlások 100,000 mázsán felül mennek, a mázsát átalában véve 9—10 pftért. Az austriai vétel nélkül az itteni terményzők nem kaphatták volna meg az eddigi árakat, miután mint mondják, a dohányfelesleg Pfalzban 100,000 mázsára megy. München, mart. 25. M. évi October havá­ban két megyei tanács, a pfalzi és a középfranke­­ni, a vámegylet kérdését is szőnyegre hozák ; az első egy a vámegylet fentartására vonatkozó in­dítványhoz belegyezését adta; a másik azt mint köréhez nem tartozót magától elutasitotta. A most megjelent megyetahácsi utasításban ennélfogva az elsőnek eljárása határozottan rászaltatik, az utóbbinak pedig illetékes hatáskörének át nem hágásáért tetszés nyilvánittatik. Weimar, mart. 25. Az itteni főtörvény­­szék egy messze terjedő következésü végzést ho­zott, t. i. tett nyomozások után minden az 1848. év viharai közt a földesurak által a hűbér- és szolgálmányköteleseknek tett engedményeket ki- Napi események. (Fővárosi és vidéki napló.) Ápril 1. ) Olvasó közönségünk örvendetesen növek­szik. A „Tamás bátyai kunyhója“ czímű hírneves 376

Next