Budapesti Hírlap, 1853. június (127-152. szám)

1853-06-01 / 127. szám

gadó­hivatalok vannak , melyekben számtalan utolsó vagyonát felteszi fogadásból, s jut koldus­botra vagy börtönbe. A múlt héten egy keres­kedő a cityből 100,000 font sterlingbe fogadott 100 font ellen. S az e nemű merész sorskoc­kázá­­sok s nyerészkedéseken alapuló fogadó­házak oly mély gyökerűek a nemzeti közhajlamban, hogy azok ellen mindeddig a parlament sem mert síkra lépni, bár hetenként jutnak e házakból áldoza­tok a törvényszékek elé. A Derby-nap,­­ ünnep s hónap egyaránt Angliában. A tavasz-nyári magasbkörű tánczvigalmak megnyíltak. Az austriai követség jövő csütörtö­kön adandja első enemű tánczvigalmát. Az udvar, mely pénteken jövend vissza Osborne-ból Bu­ckingham palotába, június 3-án, 15-én s július 4-én fog mulatságot adni. Wellington herczeg végrendeletének vég­rehajtói, lord Derby, D’ Israeli, lemondtak e tisztségről a hold, fiának javára. Végrendelete a herczegnek Párisban kelt 1818-dik febr. 17-kén pár nappal a kísérlet után, mely a fővezér meg­gyilkoltatására intéztetett volt, innen a sietség, felindulás nyomai a végrendeletben, de melyről még is megismerhető, hogy a „vas herczeg“ fe­jéből kelt. Június 14-kén Londonhoz közel Chobham mezején, melyen 1798 óta fegyveres erő nem járt, nagy hadigyakorlat, álcsaták, s éjjeli titkos meglepetések fognak tartatni 10 ezernyi öszpon­­sított sereg által. A lovasságot Cambridge her­­­­czeg, az egész tábort lord Seaton Waterlooi ve­­­terán főtiszt s tábornok vezérlendi. Mivel sereg­­öszpontosítás s hadgyakorlatok a legritkábbak, s mint hiszik csak háborút vagy előzők vagy kísérők szoktak Angliában lenni,­­ a chobhami csatázás nagyszámú néző közönséget fog ki­­csődíteni. A Dockyard bizottmány felolvasá jelentését az alsóház tegnapi ülésében, s erős kárhoztatást mondott Staffordra, s általában a volt admirali­­tási­­ hivatalszékre. Pária, május 26. —S.— Ön kétségkívül emlékezik azon fa­­mosus rendeletre „Belgium bekeblezését illető­­­leg,“ melyet Lajos Napóleon már a nyomdába küldött, de jobban megfontolva a dolgot, azt nem közlötte. Valóban csodálkoznám, ha hogy e pilla­natban valamely külföldi lap e kacsát föl nem melegítené, mert mint már tegnap megjegyzem, itt vannak emberek, kik az oroszoknak Konstanti­nápoly ellen indulásában s ennek folytán Bel­giumnak francziák általi megrohantatásában töb­bé nem kétségeskednek. Azonban ily félénk ter­mészetüek csak kevesen vannak; túluralkodó azon vélemény, hogy az ellenkező látszat daczára há­ború nem fog a diplomatiai bonyodalmakból Konstantinápolyban keletkezni, és hogy Men­csikoff herczeg elutazása sem jelent még annyit, mintha a harcz kikerülhetlen lenne. Mi különben még nem tudjuk bizonyossággal, várjon az orosz követ Konstantinápolyt elhagyta-e vagy nem ? a tegnapi levelemben említett sürgönyt a Triesten át érkezett ama tudósítás, hogy a szultán Men­­­csikoff hggel (16-án) értekezett, nagyon gyön­gíti. Ennélfogva csak azon megjegyzésre szorít­kozom, hogy azon embereket, kik harczi esemé­nyektől tartanak, kizárólag azon nézet vezérli, mikép Oroszország nem engedhet többé, miután annyira előre ment. Ez okoskodás aligha alapos, mert először Oroszország a menekültek kérdésé­ben megmutatta, hogy a körülmények hatalmát fel tudja mérni, és aztán még nem is oly bizo­nyos, hogy engedett volna. Lehetséges, hogy követelései nem fognak egész kiterjedésben teljesíttetni, de ha csak néhány engedményt nyer is, már­is elérte erkölcsi czélját, mely nem lehet más, mint a szultán­­görög alatt­valóinak megmutatni, hogy őrködik felettük. A protectorság kérdése különben döntessék el bár­miként, a szent­eír ügyében Oroszország lényeg­ben keresztül vitte akaratát, a mint az Univers által közlött s a­­ hivatalos lapok által meg nem c­áfolt formának pontos vizsgálatából kitűnik. Hogy az austriai internuntius oly későn indult rendeltetése helyére, ebből — hir szerint, de a melyért kezességet nem vállalok — némelyek azt akarják következtetni, mintha a bécsi kabinet az orosz diplomatiának szabad kezet engedne, mint a melynek czélzatai felől jól van értesülve, s mi­vel, ez által maga részéről számot tarthat O­­roszország támogatására a schweizi kérdésben. Állítják, hogy az austriai követnek Bernből visz­­szahivatása folytán, III. Napóleon császár figyelő hadtestet akar Schweiz határán felállítani. A mi katholikus pártunk szerfelett elége­detlen. S valóban sok reményei egymás után füstbe mentek; hasztalan örvendett előre a con­­cordata és a polgári házasság megszüntetésé­nek ; hasztalan várta, hogy a szent sír kérdése egészen a latinok előnyére fog eldöntetni. Más szomorúságot okoz annak egy félhivatalos lap­nyi­­­latkozata, hogy azon hír, mikép az úrnapi menet az idén Pak­s utczáin fog tartatni, alaptalan. A tarto­mányokban azonban a kormány,úgy látszik a kath. klérusnak jobban kedvez, mert azon kérdésre, várjon a hadsereg részt vegyen-e az arnapi menet­ben,a hadügy­miniszer válaszolt az osztálytáborno­koknak, hogy a helyi viszonyokat vegyék ugyan tekintetbe, de hogy a hadsereg résztvevését, a vallási ünnepekben igen szívesen fogja látni.­hhez képest a besancioni osztály­tábornok felszó­lító tisztjeit, hogy a menetben részt vegyenek. Tegnap vette kezdetét a legitimista levele­zők pere a felebbezési törvényszék előtt. A teg­napi ülésben legelőbb a jelentés olvastatott fel s aztán az államügyész emelt szót, ki vádját az összes vádlottak, még az első törvényszéknél föl­mentett Chantelauze ellen is fentartá. Ma a vé­dők fognak beszélni. Megjegyzésre méltó tény, hogy a legimistáknak védelmére a kormány ellen minden politikai színezetből a leghíresb ügyvé­dek egyesültek: Dufaure, Berryer, és Hebert. Az utóbbi Lajos Fülöp igazságügyminiszere volt a februári forradalom korában, s azelőtt főállam­­ügyész. Ez állásban kíméletlensége által tette magát félelmetessé, melylyel a legitimista lapo­kat üldözte. Több tegnap ide érkezett német lapokban bámulva olvastuk, hogy : „az egész franczia mi­­nisterium benyújtotta lemondását.“ E kacsa ta­lán onnan magyarázható, hogy mintegy 14 nap előtt Fould társaival a lyon-genfi vasútra vonat­kozólag meghasonlott. Különben semmi sem forog fen, mi azon hírt indokolná. Ministereink egyike sem gondol arra, hogy babérjain kinyugodni akarna. Ellenben a császárnő személyzetében né­mi változtatások léteznek. A kamra vizsgáló bizottmánya szorgalmasan foglalkozik a halálbüntetés ismért behozatalát il­lető törvényjavaslattal. A büntető törvénykönyv 87. czikkéről a kormány lemondott (complotokról s erőszakos kísérletekről szólt, a kormányt meg­buktatni.) Mi a 86. §-ast illeti, a császár a vizs­gálóbizottmánynyal tudatta, hogy elégséges, ha az élete és személye elleni megtámadások halál­lal büntettetnek. Ez rövid magyarázatot kíván. Eleinte a halálbüntetés a (tulajdonképi) csá­szári család minden tagjainak élete és személye elleni megtámadásra lett volna helyreállítandó. Gyilkossági kísérletek ugyan — most úgy mint azelőtt — a közjog szerint halállal büntettetnek, de ezen kifejezés alatt: „megtámadásba személy ellen“ a törvény valami egészen mást ért. Ily megtámadás lenne, hogy példával éljek, ha a csá­szárt megszöktetni vagy fogolylyá tenni megkí­­­sértenék. A vizsgálóbizottmánynyal közölve jön, mikép a kormány elégségesnek tartja, hogy ily megtámadások csak akkor büntettessenek halál­lal, ha a császár ellen vannak irányozva; a csá­szári család összes tagjainak személyei elleni meg­­­támadásokra szelídebb büntetés lenne szabandó. A „Moniteur“ gonosz és alaptalan hírnek nyilvánító,hogy a kormány a civillista szaporítását kívánja. Annál jobb. Remélhetőleg a másik hírt is megc­áfolandja, hogy t. i. Pereyra bankár a civillistának hat milliót előlegezett. A genuai hg jelen lesz a nagy szemlén,mel­ - lyel jövő vasárnap a satoryi tábor gyakorlatai kezdetüket veszik. Már többször iram, hogy a genuai herczeg jelenléte Párisban mindennemű gyanításokra adott alkalmat. A börzei üzérek az egy szász hgnővel házasságban élő hgnek Drez­­­dán keresztül Párisba utazásában Napóleon hg egy szász hgnővel összeházasításának tervét szag­olgatják. Utóirat. A mai börze kissé több bizal­mat tanúsított mint tegnap, azon hirnek követ­keztében, hogy lord Clarendon az orosz követnek kinyilatkoztatá, mikép Anglia Francziaországgal egyetértve fog az orosz udvar irányában föllépni. Konstantinápoly, máj. 16. (­[ Folyó hó 13-ról írt tudósításomhoz, mely­ben új ministérium kineveztetését említem, pót­lólag kell érintenem, hogy R­i­f­a a­­ pasha, a volt külügyminiszer a már egy ízben viselt államta­nácsi elnökségbe jön visszahelyezve, és Meh­met­­ Rushdi pasha ex-hadügyminiszer test­­őrségi főtábornokká van kinevezve, szavazatjog­gal a ministeri tanácsban. Tegnap az új mi­nisterium d. u. 4 órától esti fél nyolczig a szul­tánnal tanácskozott, ma ismét másodszor összeült a díván és ministeri tanács , a nélkül, hogy még eredményt tudna fölmutatni. Mencsikoff herczeg a ministeri változás hírére hajójáról kiszállt, Res­hid pashánál lá­togatást téve, hír szerint az ezzel 2 óra hosszáig tartott értekezés után rögtön ismét visszavonult a hajóra.­­ Valójában bámulatos ezen lépése az orosz herczegnek, ki nem­régiben csak kevés figyelemre méltatta a porta legmagasb állású hivatalnokait ; a konstantinápolyi frankok el vannak ragadtatva e bekövetkezett váratlan for­­dulat fölötti örömüktől; mindenki, bárha retteg a harcz kitörésétől, örvend, hogy a sz.-pétervár kabinetnek nagy befolyása a portára némi csök­kenést látszik szenvedni, ellenben nagy levertség látható a görög felekezeti osztályon. Brusszából írják, miszerint Abd-el-Ka­­der az ex-emir családja nagy ünnepélyre tesz készületeket, fiacskája környülmetélését fogván véghez vitetni, mi hogy jótékony czéllal is ösz­­szeköttetésbe jöjön, 50 szegényebb sorsú csa­ládnak, kik e költséges szertartást önerejükből képtelenek eszközölni, gyermekeit részelteti e vallási szertartásban; az ünnepély fényesbitésére az ott lévő külhatalmassági ügynökök is meg vannak híva. Szalonikbeli tudósitások egy Lemnosz szi­geti zavargásról beszélnek, alkalmasint jelenték­­télen krawall, s nem valami komolyabb mozga­lom lehetett. Athénból írják, hogy Gardikioti tábornok kimaradt a királynő kíséretéből, úgy­szintén Nó­tára, ki már a készületi rendeleteket is meg­nyerte volt, honn maradt; a cselszövésekről, melyek a kíséret tárgyában az udvarnál foly­tak , egész fejezeteket lehetne írni, mond a tudósító, ha azzal olvasóink türelmet próba­kőre állítani kedvünk volna. Politikai tekintet­ben semmi különös nem adta elő magát; a had­test, mely demonstrate végett parancsolta­­­tott a török határvonalra,miután a nagy­hatalmak konstantinápolyi követei erre vonatkozólag rászólásukat fejezték ki, visszahívó rendeletet kapott. A kamrákban még folytonosan az idei budget-en rágódnak; a hajdani pénzügyminister Manghina keményen ostorozza Cristiciu­­rat; úgy látszik az 1651 -ki kölcsönt akarja visz­­sza fizetni collegájának kamatostul, ki őt akkor hasonló állásában sokszor kíméletlenül megrótta. Napi újdonságaink a főtárgy , a porta és orosz kormány alkudozásai körül forognak, kivévén a most lábra kapott apróbb tolvajlásokat, semmi különöst nem mutatnak fel. Május 18-án, Herczeg Mencsikoff ha­tározata daczára még folyvást büjükderi állomá­sán várja az ultimátumot, de úgy látszik újabb közvetítések vagy talán változott tanácsadások miatt a porta még mindig határozatlan, éj és nap egyiránt fölhasználtatnak tanácskozásokra; teg­nap Str. Redcliffenél hosszasan tanácskoztak Reshid és Mehemet Ali ministerek; s ma roppant nagy tanácskozmány tartatik a portánál, melyre minden régibb és újabb főhivatalnokok, tömérdek pashák és papi méltóságok hivatalosak, ettől bizonyos eredmény váratik, mert ez egy harcrüzenés vagy békekötés esetében előfordul­ni szokott ősi szokás. A kereskedés e kicsis alatt kiszámíthatlant szenved, minden üzlet pang, s e­­zért mindenki a legnagyobb feszültséggel várja a végmegoldás perezét. Kezd azonban erősödni a hiedelem, hogy a sz.-pétervári kabinet taga­­dólagos válasz esetére nem fog háborút üzenni Törökországnak, s méltósága és tekintélye csor­bítása nélkül is módot talál a kiegyenlítésre. Má­sok pedig a török kormány engedékenységére számítanak! Azonban rövid időn bizonyost fogunk tudni. Napi események. (Fővárosi és vidéki napló.) Június 1. * Az úrnapi sz. járdalat Buda külvárosaiban, valamint a birodalmi székvárosban, úgy itt is a corpus domini napját követő vasárnap szokott tar­tatni. A tegnapelőtti járdalatnak a legszebb idő kedvezett s az ájtatos lakosság igen nagy szám­mal vett abban részt. * Herczeg-primás-bibornok ő eminentiája életnagyságu arczképét a jeles ecsetéről ismeretes bécsi festész és tanár Blaas C­ ur készíti Bécsben. Ugyane festésznél öt­ fresco-festvény van megren­delve, a gr. Károlyi úr által Fóthon Uebel építész úr terve szerint épített díszes templom számára. E frescofestvények arany háttérrel Krisztust és a 4 evangélistát fogják ábrázolni (életnagyságánál nagyobb idomzatban.) Az említett templomban már több olajba festett oltárkép van, melyek 1850-ben itt ki voltak állítva. * A pest-budai lánczhidtársaság részvénye­sei utóbbi közgyűlésükben elhatározták, hogy a hidvám a bérkocsikra nézve kisérletképen hat hó­napon át 12 pontról 6-ra szállíttassák le, azon te­­rvénynyel, miszerint az ekkép nagyobbulandó for­galom nagyobb jövedelmet fog eredményezni, de a következés nem látszott e várakozást igazolni, mert az igazgatóság újabb jelentése szerint, a kí­sérleti idő lefolytával, tehát mától kezdve, a bér­kocsikra nézve leszállított hídvám ismét 12 párra emeltetik. •* A műegyesület múlt szombaton tartott bi­­zottmányi ülésében az illető tagok elhatározták, miként a jelen hóra kiállított művek közöl egy se vásároltassák meg határozottan, hanem azokat, melyek vételre méltóknak találtatnak, föl kell jegyezni s összehasonlítván a jövő két hóban ki­­állítandó művekkel, közülük a legjobbakat kell megvásárolni. A nemzeti képcsarnok-alakító e­­gyesület ugyan ez eljárást akarja követni. E ha­tározatnak kétségkívül megvan a maga jó oldala, csak az a baj van vele összekötve, hogy a mű­vésznek ismét várni kellene, míg hónapokon ke­resztül dolgozott művéért az illő jutalmat meg­kapja, s másodszor az is megtörténhetik, hogy magános műbarátok majd előbb járandanak mint az egyesület s egyik vagy másik határozott becsű festvénynél valósulni fog a „periculum in mora.“ * A pesti polg. lövésztársulat múltkor em­lített ünnepélyét f. hó 29-kén d. u. kezdé meg, fényesen díszített fő­házában. Ez alkalomra fő­­herczeg kormányzó urunk ő cs. Fensége távollété­ben magas személyét Parrot altábornagy urő exoja képviselte; jelen voltak a tábornoki kar több tag­jai, számos főrangú hivatalnokok a polgári rend­ből s más tekintélyes vendégek. Miután ő cs. kir. Apostoli Felségé­nek a terem közepén föl­állított s ékesen díszített életnagyságu képe le­lepleztetek, Kimer főlövészmester ur az ünne­pélyhez méltó beszédet tartott, mire az e napra határozott széllövések következtek ; a kedélyes ünnepély egész tegnap estig tartott. Kikre esett a jutalom? annak idejében megh­ondjuk. * Holnap f. hó 2-kán nyitja meg az Európa szálloda teremében chinai salonját Chung- Atai és családja Kantonból. E népfaji ritkaság annál nagyobb figyelmet érdemel, mivel főváro­sunkban még valódi chineserek még soha sem for­dultak meg, ezenkívül a néző érdekes ismereteket szerezhet magának a chinai lakok belső elrende­zéséről, e nép erkölcseiről és szokásairól. Ugyan­ott több chinai ritkaságok, használati tárgyak, fegyverek, öltözékek, termények is ki lesznek ál­lítva. Hallandunk chinai zenét, a mennyiben azt egyik vagy másik utczai reunióban vagy operában még nem hallottuk volna, — de látni fogunk mindenek felett piczinke lábakat. — Chung-Atai kisasszonyoknak csak 4 hüvelyk hosszú lá­buk van. * Az elővásár már megkezdődött, valami ki­­tűnőbb forgalmat azonban még nem tapasztalunk, noha egypár czikk igen élénken kerestetik. * Jeles színművészünk Lendvay , ki a nyár folytában csak rövid ideig szándékozik Pesten mulatni, ezúttal kétszer fog föllépni, úgymint kö­­­zelebbi pénteken : O th­e 11­6-ban, jövő héten pe­dig Hamlet-ben. * „Az austriai közönséges polgári törvény betűrendben“ Kl­éh István ügyvédtől e napok­ban fog megjelenni. Szerkezetére nézve érdekel­­ni fogja a közönséget, hogy e kézi­könyvben a törvény minden rendeletét s ezeknek minden e­­gyes vonatkozásai kezdőbetűkbe sorozvák, mi használatukat, s a járatlanabb kereső munkáját is felette könnyíti. Vonatkozás van benne 3400. * Május 25-kén „Ferencz József“ gyorshajó 5V a napi utazás után Galaczról Bécsbe érkezett. Ez a leggyorsabb utazás, melyet valaha gőzös az alsó Dunán fölfelé tett. E gyorsjáratok sikere e szerint biztosítva van, mert, mint tudjuk, a másik két gyorsgőzös „Albert“ és „Széchenyi“ is kiál­lották a tűzpróbát, csaknem hasonló gyorsasággal jártak. A menetterv szerint a gyorsgőzösök Ga­laczról 71k napra érkeznek Bécsbe. „Ferencz Jó­zsef“ gyorsgőzös 5% napi menete azt tanúsítja, hogy ez utat rövidebb idő alatt is meg lehet futni. (Közbirodalmi napló) Bécs, máj. 30. Ma a felséges udvar Schönbrunn császári nyári palotába költözik. — A birodalom végleges felosztása katonai tekintetben, a legfelsőbb főhadi parancsnokság a­­latt levő katonai ügyágak új szervezete következ­­­tében, tegnap közzététetett. Az eddigi felosztás helyébe (4 hadseregre és 1 kormányra) az új osz­tály szerint négy hadseregparancsnokság és két kormány lép. A hadseregparancsnokságok egy­szersmind a feloszlatott tarté­kát, parancsnoksá­gok hatáskörét is átveszik. A fő dandár-parancs­nokságok is egyszerűsíttetnek, és a nyugalmazott tiszteknek irodai szolgálatra alkalmazása előké­szíttetett. A financziákra nézve ez egyszerűsítés lényeges könnyebbséget eszközöl. Az 1. hadsereg kerületébe tartoznak : Cseh, Morvaország, Szilé­zia, Austria, Salzburg, Stiria, Tirol. II. hadsere­gébe : Karinthia, Krajna, partvidék, Olaszország. III. hadseregébe: Magyarország és Erdély. IV-ik hadseregébe: Galiczia, Bukovina, Krakó. 1 kor­mány : Bánság és Vajdaság. 2 kormány : Horvát Tót és Dalmátország. — Németország katholikus egyletei enge­délyt nyertek idei közgyűlésüket jövő őszszel Bécsben tarthatni. — Hír szerint a vámegyleti szerződések erő­­sítvényeinek kicserélése múlt héten megtörtént. — K Ward, államtanácsos, minister és pár­­­mai követ a bécsi udvarnál, hosszabb távollét u­­tán ide visszaérkezett. — A keresk. ministerium közzéteszi, misze­rint az államvaspályáknak­ minden kategóriájú szolgálati állomásért folyamodók már túlelegendő számban lévén följegyezve, ily folyamodások töb­bé el nem fogadtatnak. — Szerdán veszik kezdetüket a cs. k. szab. nemzeti bank pénztárainál az uj részvényekrel bejelentések, melyekkel az első részlet befizetése van összekötve. A bejelentések zárnapja junius 15-ke. — A cs. államnyomda által történt fontos felfedezése mellett a természetes önnyomás (Na­­turselbstdruck) módjának, méltó helyet foglal el egy új, fejlődésben levő találmány, mely a pho­­tographiának a selyem és gyapjúkelmék nyomta­tására használásában áll. Az eddigi kísérletek sze­rint 30 fős kelme nyomtatására csak néhány peret kívántatik. — Múlt évben a birodalomban, s legna­gyobb részt Magyarországban, 84 uj postahivatal szerveztetett. — A keresk. ministerium rendelte , misze­rint azon egyének, kik a cs. k. kikötő- és tenge­ri egésségügyi pénztárakra igényt tartanak,a töb­bi kiszabott bizonyítványokon kívül arról is tar­toznak bizonyítványt előmutatni, miszerint az ál­­lamszámviteltanból a vizsgálatot jó sikerrel ki­állották. (Külföldi napló.) London , máj. 25. A királynő születésnapján, a ministerek nagy ré­sze lakomákat adott. Aberdeen gróf C­a­m­­­bridge herczeget s számos felsőházi tagokat, Palmerston lord a lord-kanczellárt s a bírói kar több tagjait vendéglé meg; a diplomatiai tes­tület Clarendon lordnál ebédelt; a hadsereg táborkara Newcastle herczegnél, az előkelő nagykereskedők Wood Károlynál. A királynő házi személyzete számára, Norfolk herczeg adott nagy lakomát. — Portsmouth-i Wool­­w­i­c­h­b­e­n szemlék tartottak, az utóbbi helyen több mint 50,000 néző volt. Este London fényesen ki volt világítva. — A mágnesi távirda-társulat hétfőn távir­­dai közlekedést létesített Angolország s Izland közt. — Fane Bentinek s England tá­bornokok lesznek a dandárok parancsnokai, a chobhami táborban. Pár­is, május 26. A genuai herczeg ma reggel, G­o­y­o­n tábornok, a császár segédtisztje, V­i­tl­a­m­a­r­i­n­a marquis, szárdiniai követ s több szárdiniai tisztek kíséretében , meglátogatá a s­è­v­r­e­s - i császári gyárt. Ezután Versailles a Trianon megszemlélésére indult. A császár jelenleg Châlon - sur- Saôneban egy pompás naszádot készíttet, melynek Eugenia nevet adott. Tegnap több mint 8.000 személy látogatá meg a császár sirját, a rokkantak palotájában.­­ A törvényhozó­ testület mai ülésében, kü­lönböző helyi érdekű törvényjavaslatokat foga­dott el; továbbá La Guéronniére felolvasá azon bizottmány jelentését, mely a halál­­büntet 654

Next