Budapesti Hírlap, 1853. június (127-152. szám)

1853-06-01 / 127. szám

tésnek politikai ügyekben­ helyreállítására von­­­­atkozó javaslatot tárgyalta — Az ülésszak hol­napután fog bezáratni; — többé nem hiszik, hogy újólag meg fogna hoszabbittatni, — mint előbb hir­dették. — Egy lap szerint, Seribe montelaisi szép jószágát legközelebb eladó S­a­i­n­t-A­r­n­a­u­d tábornagynak. — Azon javaslat tárgyában, melynél fogva a tulajdonjogok az irók gyermekei számára tiz év­vel meghoszabbittatnának, s özvegyeik számára holtig biztosíttatnának, — bizottmányi tagokká ezek választattak meg: Corneille, Jubinal, Montalembert, Chevreau, Remacle, Lemercier, Monnier de la Li­ser­an­ne. úgy hiszik, hogy a bizottmány holnap készen leend jelentésével. Berlin, máj. 27. A törvénygyűjteményben megjelent az első kamra alakítására vonatkozó törvény, melynek erejénél fogva, a kamra ren­delet útján oly tagokból alkottatik össze, kiket a király örökös joggal vagy élethosszra kinevez; az első kamra eddigi választási törvénye a ren­delet megjelentekor hatályon kivül létetik; addig azonban érvényben marad. — Dr. Franz Konstantin, eddig külügy­­ministeri titkár, a barcelonai főconsulság kan­­czellárjává neveztetett ki. — Az urnapi szertartások a sz. Hedwig temp­lomban nagy ünnepélyességgel mentek végbe. A nagy mise után melyet Pelldram prépost tartott, ünnepi menet tartatott a virágok és gályákkal di­­szitett templomban, melyben, az itteni papságon ki­vül, mely most már 9—10-re megy, egyszersmind a kath. község legtekintélyesb tagjai részt vettek. A utóbbiak közt volt, hg. Radziwill, Radowitz tábornok, a két Aulike, titk. tanácsosok, Brügge­­mann, stb. Az itt jelenlevő kath. diplomatiai tes­tület összes személyzete jelen volt — A F. P. Ztg Írja: Állítják itt, hogy An­gliának közeledése Austriához határozottan vár­ható, míg azonban azon kötelék mindinkább tá­gul, mely eddig Anglia és Poroszország közt fen­­állt. Sőt londoni hírek Anglia és Austria közti szö­vetségről is beszélnek ; ezt itt annál valószínűbb­nek tartják, mert észrevették, hogy Austria ré­széről is történt volna közeledés. Dessau, május 25. Miután Anhalt-Köthen utolsó herczege Henrik még novemb. 23. 1847 elhunyt, és családja benne kihalt, az anhalt-kö­­theni tartomány az anhalti ház más két, u. m. dessaui és bernburgi ága által közösen volt igaz­gatva. Most közelebbről azonban az anhalt-bern­­burgi herczeg bizonyos pénzbeli jövedelmekért az ürességben levő tartományházi jogáról lemond­ván, az Anhalt-Dessauhoz csatoltatott, miről is következő okiratok tétettek közzé. A első Sándor Károly anhalt-bernburgi hg. pátense, máj. 7-éről, mely által az említett szerződés alapján az összes hatóságokat és hivatalnokokat, kát. személyeket, papokat, egyházi és tanodai szolgákat, a vazallo­­kat s egyéb alattvalóit az eddigi anhalt-kötheni országnak a neki tett eskü alól feloldozza s eddi­gi jogait és igényeit Leopold herczegre, mint az anhalt-kötheni országrész mostantól kezdve e­­gyetlen uralkodójára ruházza. A második okmány Leopold Fridrik hgnek máj. 22-ki pátense An­halt-Dessau és Anhalt-Köthen hűségekre nézve azoknak egy hűséggé alakítása végett. — Sándor Károly hg kárpótlásul 7000 tr. évi jövedelmet kap 1851 jan. 1-jétől egész 1859-ig bezárólag, va­l­­mint 25000 trz. 1860-tól egész élte fogytáig ; Fri­derika anhalt-bernburgi hgnő pedig 6000 tr. évi jövedelmet huzand. Freyburg, Charles, nemzeti tanácsos a freyburgi haditörvényszék idéző végzése ellen til­takozott. Ez utóbbi f. hó 21. mondta ki az ítéletet. 16 egyén felmentetett. Legsulyosb büntetés lön szabva Delley-re, torny­i lelkészre, t. i. 30 évi fegy fogság; a többiek 8—2—1’/a—1 évre és rö­videbb időre ítéltettek. Lugano­ban közelebbről Be­nesconi(a fiú), S­o­­­d­i­n­i gyilkosa pallos által kivégeztetett. Neuschatel­ban a republikánusok az egyesült kisebbségi­ republikánusok és royalisták fölött 33 szóval 33 ellen győztek. A nagytanács öt órai vita után az államtanács feloszlatását elhatározta; az öt többségi tag Raget, Jeanrenaud-Besson, Aime- Humbert, Guillaume, és Ladame újra megválasz­tattak ; Girand és Leuba fusionisták helyébe Grandpierre és Marc-Jeanrenaud választattak. A nagytanács irodája is hasonló szellemben töltetett be- nagytanácsi elnök lett az ősz Chaux- de Fonds Theurer Robert. A vesztett fél a szövetségi ható­ságnál akar reclamálni, minthogy a neuschateli alkotmány egy §-a az első államtanácsot hat évre (1854 áprilisig) állapítja meg. k­ülföld, Anglia London, máj. 25. A „Morn­ Chronicle“ ma a keleti ügyről többek közt így nyilatkozik: „Most már bizonyosan tudjuk, mikép alap­talan volt azon közlés, mintha a keleti kérdés­t már végkép elintéztetett volna, a porta részéről tett határtalan engedmények által. Ezen keleti kérdés tárgyalásában némely lapok nagy tudat­lanságot tanúsítottak.­ Azt mondák, hogy a török birodalom szétbomláshoz közelget, s hogy a ka­­tastrophát óhajtani kell. Azt mondák, hogy O­­roszország Konstantinápolyban mérsékleti s bé­kés politikát követett. De ezen állításokat épen nem erősítik meg a Konstantinályból kelt leg­újabb tudósítások. Most már tudjuk, hogy a por­ta nem hajlott meg Mencsikoff herczeg fénye­getései előtt, s hogy Oroszország a hadüzeneten ívül, minden más eszközöket felhasznált, a por­ta intimidálása végett. Nem kétkedhetünk a fe­­l, mikép­­t kicsis állott be a Konstantinápoly­ban folyt alkudozásokban, Mencsikoff herczeg ultimátumára nem igen kielégítő válasz adatott, s az új török ministerek azon pártból választot­tak, mely eddig élő Oroszország irányában ellen­szenvet tanúsított. A porta, midőn ily állást fog­lalt el, hihetőleg Angol-­s Francziaország támo­­­gatására számított, s a két hatalmasság ügynö­­­kei hihetőleg befolyást gyakoroltak a legutóbbi miniszer-változásra. Minden­esetre, az bizonyos­nak látszik, hogy az orosz politika még nem so­kat nyert. De nem oly könnyű megmondani, hogy Oroszország minő pontok iránt nyerte meg azt, mit kívánt. Úgy látszik, hogy a szent­ helyek ügyében könnyen jutottak barátságos megoldás­­­ra. Ez alkalommal a franczia kormány dicséretet érdemel azért, hogy kész volt engedményeket adni, csakhogy a keleti ügyek még inkább be ne bonyolíttassanak.­­ Azonban Mencsikoff herczeg küldetésének czélja hihetőleg nem csupán a szenthelyek ügyére szorítkozott. Oroszország­ ki­­vánatai, mint mondják, oda voltak irányozva, hogy a görög papság fölszabadíttassék a polgári hatalom alól, s hogy külön szerződésnél fogva elismertessenek mindazon kiváltságok, miket a török kormány különböző időkben, keresztény alattvalóinak adott. Azonban világos, mikép ha ezen kivonatok teljesítetnének, szükségkép az orosz császár lenne itélőbíróvá, mindazon viszá­lyokban , melyek a szultán­­ alattvalói közt tá­madnának. Nem csodálkozhatunk rajta , hogy a porta elveti e kívonatokat, mivel jelenleg bizton számíthat a muzulmán érzelem s nyugati Európa támogatására. A közérdek kívánja a török biro­dalom területi épségének fentartását, míg ezen elv fentartatik, az európai hatalmasságok egye­­­sülve sokat tehetendnek, a törökök alatt levő népfajok kifejtése végett, míg ellenkező esetben azok tüstént orosz tartományokká lennének. Ez­ért reméljük, hogy a további alkudozások hely­­reállítandják ezen elvet, s a portát zavart hely­zetéből kivévén, egyszersmind elhárítandják az európai háború veszélyeit.“­­ A „Times“, miután közlé a legújabb fel­sőházi nyilatkozatokat, a Cubában űzött rabszol­ga-kereskedés tárgyában, így nyilatkozik: Ha Cuba ellen újabb megtámadási kísér­letek történnének, Angolország nem fogná ma­gát költségbe venni azért, hogy a spanyolok szá­mára biztosítsa azon sziget birtokát, melyben a spanyol kormányzók hatalmukat átkos czélokra használják. Angolország nem fog külön hajóhadat fizetni azért, hogy Cubában a rabszolgakereske­dés üzését meggátolja, s egy másik hajóhadat fizetni azért, hogy az amerikaiak ne foglalhassák el Cubát. Ha Cuba az egyesült államokhoz csa­toltatik, a rabszolgaság ugyan ott kétségkívül fenmaradand, de rabszolga-kereskedés többé nem leend. E szerint az emberiség ügye nyerne vala­mit. Az annexiót erőszakos é­s jogtalannak tekint­hetendjük ugyan, de ez nem leend egyéb hata­talom-átruházásnál, egy műveletlen fajról egy polgárisult fajra, minő hatalom-átruházást a dol­gok természetes rendje gyakran idézett elő. Az angolok nem igen jártasak a népjogban, de a ter­mészeti jogot kissé ismerik. Mindenesetre Cuba annexiója által , Angolország megkiméltetnék azon költségtől, melybe jelenleg két hajóhadnak az Antillákbani tartása kerül . A „Times“ három proclamatiót közöl melyek a chinai fölkelők táborából eredtek. Ezen proclamatiók közöl különösen nevezetes az, mely­ben a lázadó császár, T­­­e­n-T­e­h -nek vezérei, — kik keleti s nyugoti királyoknak czimezik magu­kat, — a fölkelési mozgalmat vallási elvekből i­gyekeznek igazolni, — s azon vallás,, melyre hi­vatkoznak, nem más mint a kereszténység. — E proclamatio különösen egy oly chinai titkos tár­sulat tagjaihoz van intézve, mely világosan a ta­tár-dynastia megbuktatása végett alakult----„Az ó testamentom szerint“ — úgymond a procla­matio — „a nagy Isten mennyei atyánk hat na­pon teremté az eget és földet; — a nagy Isten szellemi atya, — mindentudó, mindenható s mindenütt jelenvaló; — az ég alatt minden nemzet ismeri az ő nagy hatalmát. — Ezen nagy Isten küldé legújabban a mennyei királyt, hogy a birodalmat kormányozza s a népet megmentse, azért a világ lakosai felszólittatnak, hogy ébred­jenek föl, s a tatár ördögöt, ki eredetileg Mandzsu rabszolga, s a chinai fajnak örökös ellensége, buktassák meg. — „Tudnotok kell“ — ezek a proclamatio végszavai „mikép miután az ég el­­küldé az igaz fejedelmet, a nép fölött uralkodni, kötelességtek, őt segíteni uralmának megalapítá­sában. Ha szinte az ördögi ellenség száma mil­liókra menne is föl, mégsem leend képes az égnek ellenállani.“ eltávozott Konstantinápolyból, miután 13-dikán audientián lévén a szultánnál, ez utóbbi határo­zottan megerősíté az ultimátumra adott tagadó választ.­­ A „Journal des Débats“ szerint, ha Mencsikoff 14-kén valósággal eltávozott ugyan Konstantinápolyból, de csak Büjükderebe ment, honnan megüzené, hogy 20-ig ott vá­­randja be a szultán végválaszát. E lap szerint az en átadatott orosz ultimátum 7 czikket foglal magában; ezek közt legfontosabb azon czikk, melynél fogva Oroszország azt kívánja, hogy a görögök számára koronként adatott kiváltságok fentartása végett, a porta oly nemzetközi szer­ződést írjon alá, mely ezen engedményeket visz­­szavonhatlanokká tegye. Az orosz követ kijelen­te, mikép az általa kivánt szerződés ugyanoly természetű lenne, mint azon szerződések, melyek latinok részére adatott kiváltságokat biztosi­­ták. — A porta e kivonatot erélyesen visszauta­­sitá; azt állitván, mikép a latinok javára kötött szerződések csak 2—3 milliónyi népességre al­kalmazhatók; mig az Oroszország által kivánt szerződés őt több mint 11 millió főnyi alattvalói ellenében fegyverezné le, s ebben­­ nem egyez­hetik meg. — A „Patrie“ azt hiszi, hogy Men­csikoff helyébe legközelebb más rendkívüli követ fog küldetni, ki újabb alapokon folytatandja az alkudozásokat. — Az „Assemblée nationale“­ azt állítja, mikép Konstantinápolyból 19-ről kelt tu­dósítások szerint, Mencsikoff­ág akkor még nem távozott el, s mi­kép még nem veszett el minden remény az iránt, hogy az ügy békés után fog el­­intéztetni. — Máj. 27. (Az „Ind. beige“ távirdai sür­gönye). A „Moniteur“ jelenti, mikép a kormány­hoz Konstantinápolyból máj. 19-ről kelt tudósí­tások érkeztek.— Ekkor Mencsikoff herczeg még nem indult el Odessába, de nem állott többé hi­vatalos viszonyban a portával, mely nem akarta elfogadni javaslatait, azon modorban, melyben azok formulázva voltak. — Azonban mégis azt vélték, hogy az alkudozások útja nem volt töké­letesen elzárva. Francziaország Pár­is, máj. 26. Ma a börzén a keleti ü­­gyekre vonatkozólag igen komoly hírek szárnyal­tak, s ezek következtében a papírok ára teteme­sen csökkent. Azt beszélték, hogy a franczia ha­jóhadhoz parancsok küldettek, a Dardanellákba menetel iránt; azt is hirdették, mikép e tárgyban a külügyminiszer, Drouin de Lhuys s Cow­ley lord angol követ közt értekezlet történt, s mikép ez utóbbi arra sürgettetvén, hogy jelentse ki, mily mértékben számíthat Francziaország az angol kormány közremunkálására, csupán azon homályos válaszra szorítkozott volna , mikop „Angolország követendi Francziaországot.“ — Ezen hírek azonban kevés hitelt érdemelnek. — A franczia lapok e tárgy iráni közlései ellen­keznek egymással. A „Constitutionnel“ s „Pays“ Ak­it,ják, hogy Mencsikoff herczeg 14-kén Törökország Török - Albánia. Május 12 kén a törö­kök a montenegróiaknak a fegyverszünetet fel­mondták. A montenegrói senatust ez meglepő: 1) mert fegyvernyugvás nem köttetett, midőn O­m­e­r pasha önkénytesen kivonult Montene­gróból; 2) mert nem tudni,vájjon felsőbb helyről rendeltetett-e az, és az ellenségeskedések meg fognak-e ujjittatni. Már 1849 óta fegyvernyug­­vás volt a montenegróiak és albániaiak közt, me­lyet az antivár­ibég a podgorizzai bég és a Cerm­­nicka nahiai és berdai szerdárok évenkint meg­újítottak. Múlt télen e fegyvernyugvást a mon­tenegróiak Zablyaknál, azután a törökök is meg­szegték, hirtelen betörvén a montenegrói földre Már most nem tudják, a fegyvernyugvás felmon­dása az antivarii és podgorizzai begek részéről az 1849-ki fegyvernyugvásra vonatkozik-e, vagy inkább új megtámadást terveznek Montenegro ellen. Már a szem­aszker csapatai által Montenegro ellen rendelt ostromzár életbeléptetése óta fe­lesleges volt a fegyvernyugvás elteltét jelenteni mely nem létezett, minthogy semmi összekötte­tés és érintkezés a határlakosok közt nem tör­ténhetik, és január hó óta mai napig a háború meg nem szűnt, noha az ellenségeskedés félbe­­szakittatott. — O­m e­r pasha Spuzt erősítteti. Száz kőmives dolgozik a régi erősség kitatarozá­sán. Dervish pasha Grahovóba proclamatiót bocsátott ki, melyben megparancsolja, hogy az évi adót az ottani lakosság neki fizesse le, külön­ben őket újra megtámadja. — Szkutariban azt beszélik, hogy az albániai partok ostromzára csak ideiglen szüntettetett meg , minthogy a portának szüksége volt azon hadihajókra a lá­zadni akaró konstantinápolyi lakosság fékezésére. Úgy látszik,hogy az Oroszországgali diplomatiai alkudozások bevégzése után az ostromzár újra kezdődik. A „Journé des Débats“ a magas portának Mencsikofsky ultimátumára adott válaszjegy­­zékét következőképen vázolja: „A portát mindig azon élénk óhajtás lelkesíti, azon tökéletes ba­rátság és szoros frigy kötelékeit, melyek a két kormány közt fenállanak, szilár­ditni és szaporít­­ni. A szultán folyvást és őszintén hajlandó, a jó szomszédság, és belső egyetértés viszonyait,me­ 655 Németország, Berlin, máj. 26. A „N. Pr. Ztg,“ mely az utóbbi hónapokban a legmelegebb barátságot nyilvánitá Austria iránt, ma egy czikket hoz, egy austriai főrignőnek a brabanti rggeli összekelésé­­ről. Többek közt ezeket mondja: „Felix Austria nube, közmondássá jön századok óta, s ez legú­jabb időben ismét bebizonyult. Mert ha Belgium az egykori burgundi kerület­i jövő uralko­dójának összekötése egy főherczegnővel azon ré­gi, 1814-ben könnyelmű politikával feláldozott országokat nem hozza is vissza azonos dynastiához mégis a nyugati politika köréből e házasság ál­­ túl oly mértékben a keleti politika körébe vonat­nak, hogy a nyereség alig csekélyebb Aus­triára nézve, mint ha a császári zászló ismét Brüs­sel és Gentben volna kitűzve. Az új dynastiának mondja továbbá, semmi más gyökere nincs , mint a hála Leopold király iránt, de az ország törté­netével, a Belgiumban oly hatalmas testületi és helyi hagyományokkal nincs összefűzve.Mily egé­szen másként fog Belgium alakulni, ha uralkodói­ban a burgundi Mária utódait tisztelendi! S csak a monarchiai szellem e felébredése szükséges Bel­giumban, hogy ez áldott ország a középeurópai szövetség szilárd és fontos tagjává váljék.“ Oroszország, S­z.-P­ét­er­v­ár, máj. 19. (H. N.)Hír sze­­rint a császár a Mencsikoff­ágtől érkezett legutóbbi sürgönyök következtében egyelőre megváltoztatá tartósb és hosszabb utazásra indu­­­­lási szándékát. Odessába a hajóhadparancsnokok­hoz és a két hadtesthez parancs indíttatott, hogy a legelső rendeletre készen álljanak. Nevezetes, miszerint a közönség itt általában azt hiszi, mi­kép a portát egyedül Anglia ingerli ellenállásra. Egyszersmind állítják, mikép nem igaz, mintha Oroszország azt kívánta volna, hogy az élethosszra történő patriarcha-választás jövőre csak Orosz­országtól függjön. Íyek közte és az orosz­­császár közt oly szeren­csésen és oly régóta fenállottak, megszűnés nél­kül fentartani és szélesbitni. A porta tehát M­e­n­­c­s­i­ko­fflg azon kivonatait kedvezően fogadandja, melyek sem becsületét sem függetlenségét nem sértik. Megengedte Jeruzsálemben azon templom, kolostor és kórház építését, melyeket Miklós csá­szár ott alapítani akar,­ feltéve, hogy ez alapítás akkép történjél!?, miszerint a portának belső igaz­gatására vonatkozó jogai sértetlenül maradjanak, s hogy érett tárgyalások a két kormány közt, előzzék azt meg. Mi a vallási előjogokat illeti, melyeket a porta minden keresztény alattvalói­nak, s különösen a görögöknek a szultán elődei adtak,s melyek fentartására nézve Oroszország némi kétséget táplálni látszik, Abdul Med­,­z­si­d szultánnak nem csak soha eszébe sem jutha­tott azokat visszavenni, vagy korlátozni, hanem azok fentartása, kezelése és kifejtése­ mindig ál­­landó gondoskodásának tárgya volt és lesz. De nem köthet szerződést­ idegen hatalommal oly kérdésre nézve, mely kizárólag a birodalom belső igazgatásához tartozik. Ez annyit tenne, mint a souverainitás és függetlettség jogait feláldozni, és bárminő legyen is jelleme azon barátságnak, mely a szultán és császár kölcsönös viszonyai és érzületeire nyomva van, e barátság nem mehet annyira, hogy a portára ily áldozatot rójon. A szultán e tekintetben az egész világ és különösen az orosz császár igazságérzetéhez fordul, ki jel­lemének egyenessége és méltányosságáról oly is­­­­meretes. A szultán egész világ előtt forma szerint kinyilatkoztatja, hogy ő azon előjogok, szabadsá­­g­­ok és mentességeket, melyeket a keresztény egyházak s különösen a görög, hosszú idő óta államaiban élveznek, egész kiterjedésükben fenn-­ tartandja. E nyilatkozatnak elégnek kell lenni, mert ő nem lenne többé független souverain, ha beleegyezhetnék abba, hogy magát e kérdés fö­lött idegen hatalommali szerződés vagy bármi más egyesség által megkösse. Legújabb posta: London, máj. 27. A „Times“ egy Máltá­ból érkezett sürgönyt közöl, mely szerint D­u­n­­d­a­s admirál arról értesittetett, mikép a hajóhada erősbitésére szánt hajók f. hó 25-én Máltába ér­­kezendnek. — Mint Plymouthból írják, a csatornás hajóhad Gibraltárba menend.. Páris, máj. 27. Azon bizottmány, a­­mely a halál­büntetésnek politikai ügyekbeni helyre­állitására vonatkozó törvény­javaslatot tárgyalta, — az állam­tanácscsal egyetértőleg, a 86. s 87-ik czikkeket akkép javasolja módosíttatni, miszerint császár személye vagy élte elleni merény az atya-gyilkosságra kiszabott büntetéssel a csá­­szári család élte elleni merény halállal, — a csá­szári családtagjainak személye elleni merény de­­portatióval büntettessék; a császár személyének minden nyilvános megsértése 6 hónaptól 5 évig terjedhető fogsággal s 500 —10,000 fr.-nyi bir­­sággal, — a császári család tagjainak nyilvá­nos megsértése pedig, egy hónaptól 3 évig terjedhető fogsággal s 100—5,000 fr. -nyi bir­sággal büntettessék; végre oly merény, mely­nek czélja a kormány vagy trón­öröklés meg­változtatása, vagy a polgároknak a császári ha­talom elleni fegyver­­­fogásra ingerlése, vala­mely megerősített helyről deportáltatással bün­tettessék. Lipcse, máj. 28. A hivatalos „Leipziger Zig“-nak innen írják:_ „Konstantinápolyból a­­zon biztos hír érkezett, hogy az ottani porosz követ Wildenbruch kormányától utasítást kapott, mikép a keleti bonyodalmak irányában Austria diplomatiai ügynökével mindenben közös eljárást kövessen. Egyszersmind biztos kútfőből állítják, hogy Austria és Poroszország, Oroszországnak nem minden követeléseibe egyeznek föltétlenül, de ép oly kevéssé szándékuk, Francziaországnak a keleten levő katholikusok feletti protectorságot átengedni. Királyunk az austriai császárban látja az Apostoli Felséget, s kívánja, hogy Austria ez igényét keleten is érvényesítse.“.... A „Budapesti Hírlap“ szerkesztősé­géhez tegnap kedden esti 93­4 óra­kor következő távirati magán tudósít­ás érkezett. Konstant­in a p­o­l­y, máj. 23. M­e­n­csi­kó­ff elutazása valósult. A porta ígéri a kereszté­­nyek állásának javítását, a nagyhatalmak ga­­rantiája alatt. A békeremény még túluralkodó. B­é­c­s, május 30. Agio: arany 15%, füst: 8%. Bécsi börze május 31-ről. Augsburg...................................... Hamburg 100 boo tallérért ... London 1 st sterlinge A 108 V9 160% 10.44

Next