Budapesti Hírlap, 1853. július (153-179. szám)

1853-07-01 / 153. szám

Levelezések. Bécs, jun. 29. f1.] Több lapok azon hírt terjesztettek el, hogy a Schweizzali viszály teljesen kiegyenlitte­­tett, s gróf Karnicky rendeletet kapott ber­ni állomására visszatérni. Az igaz, hogy gr. Kar­nicky még folyvást austriai ügyviselő a schwei­­zi köztársaságnál, s visszahívásakor úgyszólván csupán bizonytalan ideig tartó szabadságvételre hatalmaztatott fel, s különben is Austria viszonya Schweizhez általán véve inkább javult, semmint roszabbult. Azonban végképi kiegyenlítés, fájda­lom még be nem következett, meg­­vonakodik Schweiz Austria igazságos követeléseit egész mértékben teljesíteni, s ennélfogva gr. Karnic­­ky egyelőre állomására vissza nem tér s nem­­ is térhet. Berlin, jun. 24. ~j-j~ Kevés napokkal ezelőtt a legtöbb itteni lapban egy hirdetmény volt olvasható , mely az iránt nyert értesittetéseim szerint, minden­esetre egyik legérdekesebb bűnvádi perre adand alkal­mat, s minden körülmények közt, bármi legyen a per eredménye, sokkal jellemzőbb adalékot ké­pez Berlin erkölcsi történetéhez, semhogy rövid megemlítést ön lapjában ne érdemelne. Bocsá­natot kell azonban kérnem, hogy miután a köz­­­lendő részletek a közönség előtt még titok leple alatt vannak, a neveket egyelőre hallgatással mel­lőzöm; ez már azért is elkerülhetlen szükség, hogy a törvényszék ítélete előtt senkit ily gyanúval terhelten közbeszéd tárgyává ne tegyünk, mert bármerre dőljön az ítélet a per folytán, vagy an­nak kell kitűnnie, hogy az egyik fél bűnt köve­tett el, mely okvetlen nyaktilóra vezetendő, vagy hogy a másik aljas nyelvágyból ép oly alávaló mint büntetésre méltó feladást tett oly emberek ellen, kik ekkorig a közvélemény előtt jó hír­névben álltak, sőt részben polgártársaik különös tiszteletének voltak tárgyai. Azon hirdetmény tartalma, mely minden más időben, midőn min­denkinek szemei a keletről érkező távirdai sür­gönyökre oly elvonhatlanul szegezve nincsenek, itt Berlinben bizonyosan a legnagyobb figyelmet gerjesztendette, röviden a következő volt: „Ke­vés hónapok előtt itt egy özvegyasszony halt volt meg, ki tetemes vagyont hagyott hátra, még pe­dig a nélkül hogy valami végrendeletet lehetett volna valahol feltalálni, nagy bámulatára távo­labbi rokonainak, minthogy a családi körben átalánosan tudva volt, hogy a boldogultnak tel­­­jességgel nem volt szándéka pénzét a l­e­g­k­ö­­­zelebbi törvényes örökösökre hagyni, kikre az most természetesen végrendelet hiányá­­ban esendő volt. A távolabbi, ekkép a vártörök­q­ua­­r­a uiiguuro lapou ni­cuiouur­in­ergCiCS aixai döntetett a sírba, minek tudomás szerint csalhatlan bizonyságának tartják, hogy az arsenicum a meg­­mérgezettnek hajába álhat. A meghaltnak hajá­val, melyet a rokonok meg tudtak maguknak sze­rezni, tett kísérleti megerősité őket ezen gyanú­­­ban, s ez ügy most az államügyészségnek további eljárás végett átadatott: a törvényszéki orvosok hallomás szerint a vegytanilag megvizsgált haj­ban szintén találtak arsenicumot.“ Eddig a hir­detmény ! Czélja elég világos, szintúgy hordereje is: vagy hiorzadályt gerjesztő gyilkosság, vagy gyalázatos örökség-csempészet forog fen, talán különös vegyületben mindkettő. Az úrhölgy, ki körül forog az egész ügy, egyik legrégibb és leg­olvasottabb lapnak egyedüli vagy közös birto­­­kosa volt, s mintegy háromnegyed év előtt halt meg: fölfedezni azt, mily viszonyban állt az ő rokonaival, vájjon követtetett-e el gyilkosság, melynek czélja leendett, az örökségből kizáratást meggátolni: ez nyilván a törvényszék feladata. Felette feltűnő és jellemző azonban azon viselet, melyet a feladók tanúsítottak, mielőtt gyanú­­jukat az államügyésznek adták át : az ő ismételt kísérleteik, az állítólagos gyilkosságot előre pusz­ta hir gyanánt s névmegnevezés nélkül a berlini lapokba iktatni, igen sajátságos fényt vet az ő el­járásukra. Már fél év előtt egyike a legjelenté­kenyebb itteni lapoknak Sziléziából a boldogult rokonaitól terjedelmes tudósítást kapott az ébre­dő gyanúról s annak okairól azon kérelemmel, hogy arról a „berlini tudósítások“ rovata alatt részletek és név nélkül kis közlést tegyen. Ma­gától érthetőleg a szerkesztőség visszaküldé az iratokat a küldőknek, azon megjegyzéssel, hogy ilynemű dolgok — ha csak durva mystificatio nem forog fen — az államügyészség irodáiba s nem egy hírlapéba tartoznak. Mindamellett e ké­relmet az illetők ismételték, természetesen u­­gyanannyi sikerrel, bárha ezúttal egy demokrátiai érzelmeiről sokat emlegetett boroszlói természet­búvár bizonyitványát mellékelék, mely erősité, hogy az átadott haj gondos vegytani vizsgála­ta az arsenicumnak jelenlétét kétségtelenül be­bizonyította. Tehát csak ezen sikere­tl­en törekvések után adták át a rokonok ez ügyet az államügyésznek. Mi czélja lehetett e törek­vésnek, egy berlini lapba egy a közönség előtt érthetetlen közlést hozni, melyet a törvényha­tóságok bizonyosan semmi figyelemre nem méltat­tak volna, s csak az örökösök megfélemlítésére szolgálhatott? várjon az államügyészség egészen hallgatott volna-e, ha e közlés a lapokban megje­lenik s az örökösökre a kivánt hatást gyakorlotta volna ? már akár forogjon fen gyilkosság akár nem : mit akartak a rokonok a szerkesztőséghez intézett kérelmükkel? Isten tudja! Csak an­nyi bizonyos, hogy ez nem volt útja a meghol­tat megboszulni, hahogy gyilkosság áldozata volt, — ellenben egyetlen út volt, az örökösöket, ha tiszta lelkiismerettel nem bírtak, a zsákmány megosztására rábírni. Bakó, jan. 24. A már huzamos­ idő óta megyénkben szi­lárd alapon álló közbátorság ellen egy szerfelett vakmerő erőszakos rablási merény követtetett el. E hó 22-én déli 12 órakor ugyanis, Návay Tamás úr és özv. Návay Károlyné asszonyságnak a Tisza kiáradásaitól mindenfelől övedzett földeáki pusztájára, a mely a városunktól félóra járás­nyira eső Földeák helységétől nyugotra, a Makó­­vásárhelyi útban esik, s melyre jelenben , csino­san emelkedő épületei sajnosan tekintenek alá. 11. korom-, álbajusz- és álszakállal eltorzított arczu rabló érkezett, s mielőtt ez emberi szent jogokat lábbal tipró szörnyetegek kegyetlenségüket megkezdették volna, csapatjokat két részre osz­­laták; egyik rész Návay Károlyné asszonyság ma­jorjába a cselédeknek ijesztések közt egy szobá­ba rekesztésére sietett, másik pedig Návay Ta­más ur lakába rohanván, páratlan gonoszságu működéseiket megkezdették. • Legelsőbben is Návay Tamás urát vévén e­­lő, őt a Blaskovits Bertalan ur által Pestre szál­­pénze s aragasagai elSálladá­­sz­oriuotnál, imt tenni előbb vonakodván, oly kegyetlenül leve­­ Tettetett, hogy magán kívül félig halva rogyott össze; neje tehát ezeket látva, a kért összeget, saját pénzüket, s ékszereit átadván, ezáltal tőlük megszabadulhatni remélt, de fájdalmára csaló­dását tapasztalá; mert még ezután a mintegy 50 személyre való ezüst evőeszközöktől, s egy szó­­­val mindentől minek hasznát vehetni, mint ruha s egyebektől megfosztatott. Mig azonban e rablási merény folytattatott, addig egy őrt álló rablót az udvaron egy nagy házi eb megtámadott, ki is ma­gát védelmezni tovább nem bírván, lőfegyverét reá sütötte, a többiek pedig azt hallva, a háziak részére segélyt véltek érkezni, s zavarodás állt be. Návay Tamás úr pedig akkoron eszméletét már visszanyervén, az alkalmat használta s barka kezei hátra voltak is kötve, elszántan ug­rott ki ablakán a majd egy öles magasságú vízbe, hol a rablók eltávoztáig maradt. Gazdag s mintegy 25,000 pftra rugó zsák­­mánynyal terhelve siettek tehát az ijedségében már akkoron is magán kívül levő Návay Károly­né asszonyság majorjába, s miután őt is elsőbb addig kínozták, miglen 1423 pártnyi összeget, s azonkívül temérdek s nagyértékü női piperét s ékszereket s asztali készületeket kierőszakoltak, kedves vendége Ny. Lujza kisasszony lett boszo­rok tárgya, kinek ugyanis a rajta levő ékszereit szintén elvévén, végre fülbevalóját szakiták ki füléből. — S mindezek után azt hiszi tán a t. ol­vasó közönség, hogy ezzel véget vetettek gonosz­­ságuknak ? Korántsem, még hátra volt a t. asz­­szonyságnak köztiszteletben álló gazdatisztje Pandó Mihály úr, kit is órájától, gyűrűitől s egyéb ezüstneműin kívül 21 partot tevő készpén­zétől megfosztván, keményen elvertek, ezzel szűnt meg csak dühöngni a 3 óráig tartott rablási merény. A megverettek folyvást életveszélyes beteg­ségben szenvednek, azért is az egész merény fo­lyamát nem egészen tőlük, hanem egy a tetten jelen volt cselédtől sikerült megtudnunk, kinek bejelentése teljes hitelt érdemelt. Ennek s a megverettek előadása szerint a rablók H. M. Vásárhely felől a szerfelett megá­radott Tiszán , csolnakon jöttek , s távoztukkor Szeged felé tartottak, s mint mondják, eleinte nem csekély bajjal haladtak előre, mert a szél által hajtott habokkal kelle küzdeniök, azonban végre az evezésbeni ügyességüknek mégis sikerült a láthatáron túli messzeségben eltűnniök. Főnökségünk s a helybeli csendőrség által,a tettesek kézrekerittetése végett a legeszélyes, s legszigoruabb intézkedések tétettek meg, s erő­sen is hiszszük, hogy a gonosz zsiványok mielőbb kézrekerülendnek. -k. Hősünk külsejéről nincs sok mondanivalónk — félannyi sincs, mennyit a newburyi leányok, az imaházban mindjárt az első ünnepem­ feltünte után, arról megjegyezni szükségesnek láttak. — Arczán oly merész nyíltság, szemében annyi a­­vatott pajzánság, s magatartásában annyi víg­­szeszély és délczegség valának, hogy, főkép a nők, egészen el lőnek varázsolva. Az igazat meg­vallva, Jakab ur maga is nem keveset tarta ma­gáról. Erősen meg vala győződve, mikép e te­remtett világon mi sincs, mit megtanulni vagy kivinni képes ne volna; s e meggyőződést erős­­bite túláradó kedélye,a­mely ellenállhatlanul ra­­gad a másokat is rokonérzetre, s ugyanazt érezteté veled tehetségei s nézetei iránt, mit maga érze. Két neme van az önhittségnek: egyik mulat­tató , másik boszantó. Az öve mulattató volt. Nem is egyéb volt az, mint eleven szellemének túlbuzgása, mely mindenben gyönyörét találá mi magában vagy másokban gyönyörködtető vala. Ő mindig kész volt nagyizmi öndicséretét, de épen oly kész egekig emelni embertársát, ha a beszéd folyama úgy hozta magával. Mert saját érdemei legközelebb állának hozzá, azokban legtöbbször találá élvét; de ha máséi hasonneműek voltak, épen úgy el volt ragadtatva, s épen oly épüle­teseknek találta azokat, mint önmagáért. Jakab úr newburybani megtelepedésekor csak tizennyolc­ évet számlált, úgy­hogy nehéz volt megmondani : melyik túlnyomóbb benne, a gyermeki vagy férfiúi természet-e? Hite,hogy tud­na, s érzete, hogy akar is a világban hatni, el­­hagyaták vele szülő­helyét, s minden földi va­gyonát egy kék karton zsebkendőbe kötvén, Newbury felé vette útját, ott keresendő szeren­csét. S idegen egy yankee-faluban soha oly gyors előmenetelt nem tőn és többnemű foglalkozással nem dicsekedhetek, mint­­ő. Egész héten át mint iskolamester működött, vasárnap kántorkodott, esténként ének- és olvasásból adott órákat, mi mellett folytonosan tanulta a lelkészszel a görög és latin nyelvet, senki sem tudta mikor , így ké­szült ő az egyetemre, holott inkább látszék min­den egyébbel foglalkozni. Jakab a népszerűségre jutásnak minden csinyját ism­eré; s nemsokára környezete minden kandalló - zugában otthona érezheté magát; jól tudta geographiáját minden ház almaborának s gyümölcspadlásának, melyekben magát s máso­kat a legnagyobb bőkezűséggel részeltetett. Ő az élet minden javait ízlelni akará , a leghizelí­tőbb étvágygyal költé el a vén kisasszonyok pás­tétomait s almásréteseit, s mindenben, a mi vagy a ki csak­ útjába esett, élvét találta. Ismeretei s képességeinek sokoldalúsága valóban bámulatos volt. A világtörténetben s számtanban egészen otthon volt, valamint a mó­kus-vadászat s kukoriczamivelésben; egyenlő gyorsasággal tudott költeményeket és kapanye­­t faragni; czérnát segített gombolyizni és zsirfoltokat vett ki az öreg kisasszonyoknak, a kis gyermekeknek pedig sípokat és csecsebecsé­s­két csinált; szombatonként potykát halászott s vasárnap vallástani kérdéseket feszegetett, mind­kettőt egyenlő ügyesség- és sikerrel. Szóval Jakab az egész faluban úgy jön elismerve, mint ki szellemileg minden tárgyak fölött „hatalmas, mindig diadalmas.“ Mindenki házának ajtaja örömest nyílt föl előtte; s miután hosszú téli estvéken utolsó ki­­sértetes elbeszélését bevégzé s az ajtót maga után betevé , láthattad volna, mint deríti ki egy lelkesült fény a jó házi­gazda tekintetét; hall­­hatod, mint tör ki a csodálkozás láza e szavak­ban : „így beszélni! — az már valami! — ez a Jakab valóságos csoda­teremtés.“ Mi sem látszik Jakab jellemével egybefér­hetlenebbnek, mint az iskolamesteri hivatás.” Annyi gyermekies pajzán elem volt benne, hogy a rábízott kis göndör fejek iránt túlszigoru nem lehete­ s midőn látta, mily hatalmasan tör kis buzog fel minden kicsiny szív, hajlandóbb volt mindig közéjük vegyülni, mint őket rendreuta­­sítni. Ennek soha sem lett volna jó vége, ha ma­ga a mester erélyes szelleme nem leendett képes irányadólag hatni. Mindig örömestebb maga a­­dott az egésznek lendületet, s ennek hatása ha­­sonlíta azon kis csermelyéhez, mely egy nagy gépezetet hoz elevensége által tevékenységbe. így jön, hogy Benton Jakab az ő arany nap­jaiban több serkentést ada a tanulásra, mint mi­nőre azelőtt vagy azután példa volt. 812 Napi események. (Fővárosi és vidéki napló.) Julius 1. * Korán elhunyt j­eles szinköltőnk C­z­a­k­ó drámai műveit illetőleg azok természetes és tör­vényes örököse özv. Czakóné sz. Velits Anna assz. az érdeklett műveknek, nevezetesen pedig a Déli­bábban megjelent „Szent László és kora“ czimű történeti drámának beleegyezése nélküli előadása, leforditása vagy utánnyomata ellen ünnepélyesen tiltakozik. Visszaélés esetében nem mulasztván el az irodalmi és sajtói rendszabályok erejénél fogva, melyek szerint valamely műnek használhatása végett előbb a szerző, fordító, vagy kiadó, vagy bárminemű tulajdonos beleegyezése kívántatik — a szükséges törvényes keresetet megindítani. * Beecher Stewe Henriette assz. neve annyira népszerűvé lett a regényirodalomban, a magyar olvasó közönség előtt is, miszerint a „Tamás bá­tya“ után, bármely műve igen nagy érdekre számolhat. Ez indított bennünket is, hogy a jeles írónő egy korábbi művét, a „Gyöngyvirág“-ot tárczánkban közöljük. Irinyi József ur hasonló­­képen megkettőztetett szorgalommal sietett a ne­vezett hölgy legújabb munkáját magyarra áttenni s az már igen csinos kiadásban meg is jelent; czi­. j 1 J .a n_ Kőé' oklevelek, melyekre B. Sz. assz. elhirhedt regé­­nye építve van, a tárgy valódiságát kitüntető bi­zonyítványokkal. E szerint azokra nézve kettős érdekkel bir e munka, kik az előbbi regényt is olvasák. A fordító ügyelt, hogy ez uj műnek érdeke oly közleményekkel ne csonkittassék, melyek csak száraz okirati vagy jelentési okmányképen van­­nak,az eredetibe beleszőve,és csak az amerikai leg­­részletesb viszonyokkal ismeretes olvasó találhat­na bennük élvezetet. Az eredeti munka négy ré­sze a magyar kiadásban a közönség kényelmére egy kötetbe van foglalva. A nagy v­ adrétű 15 ivet tevő munka ára 1 ft 30 kr. p. p. * Az austriai építészeti emlékek fentartására és fölkeresésére fenálló bécsi központi bizott­­mány junius hó 14-kén tartott ülésében osz­tálytanácsos Sprenger P. úr a közoktatási mi­­nisterium egy megkeresvényéről értesíté a testü­letet, melyben a központi bizottmány figyelme a lőcsei góth templom műbecsére és romla­­dozott állapotára irányoztatik; minek következ­tében a központi bizottmány azonnal elhatározá, a keresk. ministeriumot megkeresni a végből hogy a kassai építészeti hivatal egy szakértő egyéne által a helyszínén vizsgálatot tétessen, ki aztán jelentését a központi bizottmány elé fogja terjeszteni. C­íme egy érdekes példánya annak, mily hi­teles híreket közölnek rólunk külföldön: A „Journal des Debats“-nak jun. 16-ról írják Pest­ről: „hogy a kormány csődöt hirdetett egy Pesten építendő uj nemz. szinház tervére. A nézőhelynek az előleges értesítés szerint, oly nagyszerűnek kel­lene lenni, miszerint legalább 2500 néző elférhes­sen benne.“ Ez már aztán igazán kacsa, de n­a­g­y. (Közbirodalmi napló.) Bécs, jun. 29. Császár Ő Felsége legk. megengedni mél­­tóztatott, hogy a külügyek és császári ház minis­­tere gr. Bud­­ Schauenstein a bajor ki­rály által neki adott bajor k. Hubert, valamint a hesseni v. fej. arany oroszlán, és a szász Ernest hgi házi rend jeleit elfogadhassa és viselhesse. _Jelenleg a cs. k. udv. palotában csaknem naponkint tartatnak értekezletek, melyeken C­s­á­­szár Ő Felsége is jelen szokott lenni, ő Fel­sége rendszerint reggeli 9 óra után kocsizik be Schönbrunnból és mintegy d. u. 3 óráig mulat a cs. udvari palotában, részint audientiákat osztván, részint az említett értekezleteken jelen lévén. — Ő cs. kir. Apostoli Felsége legk. megengedni méltóztatott, hogy az alsóbb reális­kolai­ oktatásról kiadott vizsgálati bizottmányok díjmentesen kezeltessenek. _A gloggnitzi pályának az állam részéről­ beváltása iránti alkudozások, tudomás szerint új stádiumba léptek, s jul. 6-kán mindkét részről új ajánlatok fognak előterjesztetni. A javaslatok kö­vetkezőkbe foglalhatók: a beváltási szerződvény egyértelmű elfogadása után az állam 5%fes állam­­kötelezvényeket bocsát ki, s azokkal a társaság részvényeit 135 pátjával számítva, beváltja. A ki­sorsolási határnapok ugyan nincsenek tudva, de valószínű hogy azok úgy lesznek rendezve, mint a pesti és olaszországi Ferdinánd császári pályák­nál. A 25.000 db. részvénynek fele már az állam kezében van, tehát csak a magánosak kezében levő maradékról van szó. A gloggnitzi vasúttár­saságnak a bécs­brucki szárnyvonal tulajdonul marad azon engedélylyel, hogy azt Győrig foly­tathassa, úgy­szintén a gépgyárt is megtartand­­ja. Ellenben az állam a többi szárnyvonalnak, az ingatlanok­ és fundus instructussal együtt birto­kába lép. A társaság a bécs­brucki pálya értékét véve, 3 millió petznyi vagyon birtokában marad, a társaság többi vagyona, mi az állam birtokába át nem megy, az összes érték 45 perét képviseli. A társaság függő adóssága iránt külön kötvény terveztetik. — A helytartóságok szervezésével egy idő­ben az orsz. iskolai hatóságoknak is elvben már kimondott szervezése meg fog történni. A neve­zett hatóságok jövőre a helytartóságok egy osz­tályát képezendik. — Gr S * r o o c n­­ d n. fit Stiria helytartójává neveztetett ki, július első felében Milánóból Bécsbe érkezendik, innen később Gratzba me­nendő. — Obreno­vics Milos­iy (az ifjú) ösz­­szekelése H­u­n­y­a­d­y grófnéval Bécsben augus­­tus hóban fog végbe menni. — Ma ment végbe b. Zimmer nyug­ altba. temetése. — K­h­u­r­s­h­i­d pasha, Bosznia helytartója, a szerajevói cs. k. consulságot jun. 6-án kelt irata által tudósította, miszerint egy jun. 2-kán kelt vezéri irat a tűzi- és építőfának Bosznia és Her­­czegovinában termelését és kivitelét felszabadí­totta, s az ez iránt szükséges utasításokat a ható­ságoknak megküldötte.­­ A magas pénzügyi ministérium rendelte, hogy a peres ügyekbeni költségeket, ha azok fi­zetésére egy szegény­ jogot élvező fél kötelezte­­tik, az állam előlegezőleg fizesse. Ugyanez elv al­­kalmazandó a vagyontalan tébolyodottak vagy félkegyelműek számára a gondnok­ rendelést, to­vábbá a gyámságnak nagykorúvá lett vagyontalan gyámoltak fölötti meghosszabitását illető tárgya­lásoknál, a­nélkül, hogy e költségek följegyzésé­nek és utólagos behajtásának helye volna. (Külföldi napló.) London j jun. 24. A királynő magán-audientián fogadá Bon­aparte Lucián herczeget, Walewski grfi franczia De ha egyszer az iskolának vége volt, Ja­kab jó kedve oly természetesen forrant fel, mint a kidugaszolt pezsgő -palac­k; ő képes volt oly virgonczul ugrani at az iskolai lóczákat s aszta­lokat, mint bármely keze alatti kis sátán. Aztán láthatátok, mily boldog elégülten lépdel haza fe­lé : ekkor alkalom szerint itt kezét nyujtá be a kerítésen, egy marok ribizkét vagy virágot lesza­­kitni; amott egy zugudvarba tévé be egy öreg anyának mosóedényét kiüritni segítendő, vagy pedig megállt emez és emenéni vagy emez és emez asszonyságnak tartozó tiszteletét teendő, mert Jakab jól ismeré a „tényleg nagyhatalmak“ be­folyását s ezért különös figyelemmel igyekezett a vén hölgyeket megnyerni. Nem vagyunk képesek Jakab csapodár ter­mészetét sem magasztalni sem megróni; de annyi áll, hogy ő számtalan sok felé tette a szépet. En­nek kulcsa Jakab gyöngéd szivében keresendő, mely mindenki iránt, ki női alakot viselt, azon­nal szerelemre gyuladt, s ha nincs azon szeren­csés képességgel megáldva, hogy hason könnyed­séggel el is pártoljon, nem tudjuk, mivé kell vala lennie. Végre azonban ő is állandólag jön lelán­­czolva, — s valóban már ideje is volt; mert miután hősünkkel ily hosszasan foglalkozunk, — illő, hogy hősnőnk ügyében is mozdítsunk valamit, azért figyelemre kérjük fel olvasóinkat, midőn róla egy két vonásban képzetet igyekezünk adni. (Folytatása következik.)

Next