Budapesti Hírlap, 1853. december (282-306. szám)

1853-12-01 / 282. szám

ság közös érdeke hozatik föl, mert a sütők csak ez által képesíttetnek nagyobb liszttartalék be­szerzésére, mire pénz s elegendő hitelintézetek híján nem lennének képesek. Miért nem fordul a czéh a nemzeti bankhoz ? — mert, hogyha ez előlegezné is ez öszveget, attól kamatot kellene fizetni, a czéh pedig kamat nélkül óhajtja azt el­nyerni,­­ hogy ez­által is képesebb legyen a ke­­nyeret olcsóbban adni. Itt tehát két kér­dés támad: mi jognál fogva kívánhatni e segé­lyezést a közpénztárból? és várjon hogyha az megadatik, csakugyan olcsóbb kenyérhez jutand­­ó a nagy­közönség ? Világos — hogy ha ez utób­bi bebizonyítható — az első kérdés azonnal meg­szűnik , s a közönség közérdeke eléggé hathatós ok a közpénztárt ezen előlegezésre elhatározni. Adott-e ez iránt a czéh kezességet? nem tudjuk; de azon esetre, hogyha — min nem kétkedünk — a czéh egyéb nagy városokban is u­­tánzásra találna — az ebbeli biztosítékot nélkülözhetlen föltételnek tartjuk; ha a czéh ily biztosítékot nem ad, vagy a dolog természete szerint nem adhat, akkor meg van engedve azon sejtelmünk, miszerint a czéh a községtől kamat nélkül kapott pénzzel be fog vásárolni, míg ju­tányosan lehet, liszttartalékot, de egy polturával sem adandja olcsóbban a szükség idején a kenye­ret , mint adni fogná különben; azaz, jó üzle­tet teend saját zsebe számára, többet nyerend mint amúgy nyerni fogna. Igen találólag tévé egy itteni lap azon észrevételt, melyet egyéb községtanácsok is szivükre vehetnek, hogy: „ha a község és tiszti tanács oly jól tudja, hány pékre van a városnak szüksége, mily áron adhatják ezek a kenyeret, stb. akkor renden van, hogy ily kivé­teles viszonyok közt pénzt is teremtsen elő azon mesterség támogatására, melyre oly lényeges be­folyást gyakorol.“ Mint a dolog természetében fekszik, s magunk is több ízben emlegetők — a helyi hatóságok nem ritkán a czédrendszer s min­dennemű korlátolások szószólói s védői, s ha rend­kívüli körülmények állanak elő, mint most az é­­­lelmiszerek általános drágulása, csakhamar kifogy elmességük valamely expediens kitalálásában! Semmi kétség, hogy a sütő üzlet szabadsága mel­lett rendesen olcsóbb kenyeret fognánk enni,­­ de az is kétségtelen, hogy ha az utolsó perezben, „in der zwölften Stunde“ a szabadság kimonda­­tik is -is eredménytelen marad, mert a kenyérsü­téshez, mint más foglalkozáshoz is, előkészületek kellenek, s a fővárost környező faluk, melyek azon szabadságnak bizonynyal üdvös hasznát veendet­­ték, nem fognak azonnal a kenyérsütéshez fog­hatni, miután más eddig szabadon állt üzlettel, p. o. telárulással stb. járulnak a város élelmezé­séhez, arra vannak fölszerelve, ahhoz értenek. — De kizárólag - a vádat mégis igaztalan, s ebből a czéh javára okoskodni ki valami előnyt, még igaztalanabb; — mert hisz a czéh nem kényszerittetik czéhbeli szabadalmai élvezetére, ő maga védi, óhajtja, ápolja azokat; a czéh maga legerélyesebben ellenzi tagjai számá­nak szaporítását, üzlete szabadabb mozgását; — ha ilyesmi szándékoltatok — csak ő jaj dúl föl, te­hát tegyen ki magáért, mutassa meg, hogy a czéh intézete csakugyan hasznos, s a közönség szü­ksé­­­geinek megfelelni képes ! Berlin, nov. 26. Kamráink egybegyülése küszöbön van, s a követek legnagyobb része már megérkezett. Az alsó és főkép a felső házi bizomány-lete­­vések oly számosan fordultak elő, hogy valóban egész komolyan kételkedni lehet­ abban, vájjon ez utóbbi teljes számmal fog-e egybe gyűlni, azaz: képes lesz-e csak elnököt is vá­lasztani ? és ez csak is úgy volt lehetséges, hogy a belügyminiszer a pótló választásokat rendkívül siettette. Most tehát már némi bizonyossággal mondhatni, hogy a felső mint az alsóház már hol­nap határozatképes lesz, s ennélfogva illető el­nökeik megválasztásához foghat. A .Pr. Wochb,­ a Bethman-Hollweg párt lapjának ellenzéke, mely most kezd kétségeket emelni az iránt, vájjon az első kamra jelen összealkotásában általában le­­gálisan áll-e fen s alkotmányos testületet képez­­e?—teljesen képtelen s semmi egyéb,mint jogi bo­­szantás, melyet a felsőházban bizonyosan egy kö­vet sem fog szőnyegre hozni, s legfelebb a sajtóban fog egy ideig vitattatni. A porosz pak­kamrát il­lető törvényben nyilván ki van mondva, hogy az eddigi első kamra fennáll mindaddig, míg a kirá­lyi rendelet által alakítandó parikamra életbe nem lép , ám a királyi rendelet még ekkorig nem adatott ki, tehát a régi első kamra még mindig jogilag és tényleg fenáll, — ez ellen egy jogi te­kintély valóban legkevésbbé emelhet kifogásokat. Hogy a parliament szétoszlásakor senki sem is álmodta, mikép a pairek kinevezésére oly sokáig kellene várni, hogy legkevésbbé gondolt valaki arra, mikép ezen első kamra még egyszer össze fog jönni, mely csak alkotmányos fictiónál fogva még az 1852/3-as testület, minthogy kétharmada a bizományoknak letétetett: ez ugyan más rész­ről egészen helyes és igaz — azonban az ilynemű „elvárások“ és „hiedelmek“ a jogi és törvényes tényálláson mit sem változtathatnak. A törvény sokkal világosabban szól és kézzelfoghatóbb, semhogy bármely magyarázatok az ellen valamit tehessenek. Végül egy jellemző anekdotával szolgálok, melyet mint szemtanú adhatok elő. Egy társa­ságban a bizomány-letevésekről lévén szó , kér­dés létetett : „várjon ugyan N. N. miért tette le bizományát?“ Legfelsőbb törvényszékünk egy mű­velt és tisztelt tagja, ki egyszersmind követ, s mint hivatalnoknak mindennemű tekintetei van­nak, mielőtt bizományát letenné, nevetve vála­­szolá: „ez különös kérdés; oket legfelebb csak a­­zoktól lehet kérdeni, kik még a parl­amentben bennmaradnak; de valóban nem azoktól, kik ki­lépnek, még pedig oly gyorsan, mint lehet.“ Ez mindannyi mennykőcsapás a „Kreutzig“ ellen, mely végre át fogja látni, hogy az alkotmány vé­­delmezése, mely csak az ő pártjának ad jogokat, csak is az ő kis párttöredékének áll érdekében, s a nemzet nagy többsége félig nevetve, félig ör­vendezve látná annak összeomlását. Mai számá­ban maga is kinyilatkoztatja, mikép a keresztes vitézek oly kevéssé bíznak önerejükben, hogy sa­ját pártja kebléből már több százalék emelkedtek, miszerint Schwerinnek elnökké választatására tö­rekedjék, mert egy jobboldali jelölt megválaszta­tását úgy sem lehet keresztülvinni. Rozsnyó, nov. 23. m­nt, ez intézeteknek a kor szükségeihez alkalma­zott átalakítását a magas kormány is czélba vette. Még nem tudjuk ugyan, egészben véve mily eljá­rást fog e tekintetben követni a magas kormány, de az már tudva van, hogy az elemi és népisko­lákban csak azon tankönyveket lehet ezután hasz­nálni, melyek a m.korm. által helybenhagyattak. E szerint a régi slendrián munkák és elavult kézi­könyvek kimaradnak néptanodáinkból, és ez igen helyesen fog történni. —A hazai protestantismus, mely minden­kor- s czélszerű javításoknak ter­mészetes barátja, előre is örvend az új intézke­déseknek, melyek az eddig e részben fennálló visszaéléseket megszüntetik. Azonban másfe­lül azon reménység táplál, mikép a magas kormány a felekezeti szükségek és igények figyelembevételével fogja ez intézkedéseket ten­ni, azért nem fognak minden felekezetek ele­mi és néptanodáiba ugyanazon tartalmú s bel­­irányú tankönyvek rendeltetni. S e tekintet­ben, mint halljuk, a superintendentiák admi­­nistrátorai véleményadás végett már fel is szólít­­tattak. ..Leginkább pedig az olvasó vagy úgy nevezett Ábéczés könyvek, vallás, földrajz-törté­net volnának azon tankönyvek, melyeknek szer­kesztését a protestáns egyház felsőbb helybenha­gyás mellett magának fentartani kívánná. Vidé­künk protestánsai óhajtanák, ha a superintenden­­tia,vagy egyes esperességek szakértő, tudományos férfiakat neveznének ki, a­kik e tankönyveket ki­dolgoznák , melyek aztán egy tudósokból alakult bizottmány által megbírálva, ha czélszerűeknek találtatnának, az ő Felsége legmagasb f­ő f­e­l­ü­g­y­e­l­e­t­i j­o­g­á­h­o­z alkalmazva a magas kormány elé lennének megerősítés végett felterjesztendők, s a kormány bélyegével ellá­tandók. A többi tankönyvekre nézve semmi ész­revétel nem foroghat fen. Az uj tanodai évet év, félgymnasiumunk szo­kott erélylyel kezdte meg. A szomszéd Rimaszom­batban szervezett gymnasium úgy látszik semmi hatással sem volt a tanulók számára nézve, miu­tán az, mint a múlt évben is, a másfél százat túl­haladja, mi jelen körülmények közt nem épen megvetendő szám. T. szerkesztő úrnak köszönetünket szavaz­zuk, hogy becses lapja számára uj betűket eszkö­zölt ki. E szemeinknek kedves figyelem a lap méltányoltatását nem kevésbbé fogja vidékünkön is előmozdítni. Sajnos érzést keltött fel keblünkben, Garay János koszorús költőnk halála. Azt mondják: a költő egész élete szenvedés; az övé kétszeresen az volt. Szíves részvéttel sóhajtjuk a kiszenvedett jeles férfiú sirja fölé mi is : béke lengjen hamvai fölött! Vajha közönsé­günk a korán elhunyt derék költő irányában ipar­kodnék kegyeletét tanusítani az által, hogy a most sajtó alatt levő összes műveit mentől több példá­nyokban sietne megrendelni. Az ősz hozzánk is beköszönt. Bár termett elég, de minőségre silányabb a tavalyinál. Gyümöl­csünk, különösen szilva sok. Olcsó lesz a pálinka, köznépünk e legveszélyesb mételye, de drága a burgonya, mert hallomás szerint e kenyér­pótló élelem mindenfelé rothadni kezd. Nem­régiben Rozsnyón a város közepe tá­ján egy malomban tűz ütött ki, s azt egészen el­hamvasztotta, de czélszerű intézkedések követ­keztében tovább nem harapódzhatott. Ez alkalom­mal tetemes mennyiségű liszt és gabona a lángok martaléka jön. Utainkon a vámot szedik. A nép szívesen fizet, mert tudja, hogy ezentúl az utak pontosan javíttatván , marháját nem csigázza úgy el a rész, után, mint a hajdani kiváltságos időben. A közbátorság jelenleg jó lábon áll vidékün­kön, már rég nem hallottunk hírt említésre mél­tóbb kihágásról. Pesten, Minden­szentek napján az elhunyt kedvesek emlékének fris koszorúkkal ál­doznak a rokonok, barátok, ismerősek. E napon én is kimentem vala temetőkertünkbe, de e ked­den onnan koszorúkkal s guincekkel terhelve visszaérkezett, a legszomorúbb csapás érte. Bou­­logneban elveszte atyját, kinek irántai szeretete oly állandó s oly meleg volt. Ott állt ő megfosztva élete hű társától, ma­gára hagyatva, s nem vola ezután pályájának más kisérője , mint önsugallata. Magányba vonult, hogy fájdalma kényeit háborutlanul önthesse ki. Magánya szélesité eszmekörét, mig ujjai gé­pezete által uj érzelmek fölfedezésére jött, a köl­tészet, bölcsészet, és történettan remek­műveit is fölnyitá. E folytonos olvasmányok, újra két év előtti rajongásaira vezették vissza. A legszigo­rúbb ájtatosságnak adta magát, de az irodalom nevezetesebb embereinek társasága, kik magányát fölkeresék, lassanként kivevék ködös eszmeköré­ből ; csak azon magas Spiritualismus maradt meg, melynek bélyegét minden műve magán hordja. Liszt visszafoglalá uralkodói székét a zon­gora mellett. Tehetsége csak ekkor tűnt fel tel­jes ragyogásában — s midőn 1835-ben újra meg­jelent, fényes ünnepélyekkel fogadtaték. Ő el­­lensúlyzó Paganini diadalait, e másik fantasticus varázsló genie-ét, ki­vonóját mintha a tündérek csarnokaiból rabolta volna el. Ő újra­­beutazá Schweiczot, s 1836-ik év septemberéig mulatott eleniben. Ekkor Olaszország felé fordító szemeit, a melódiák hona felé. Megtapsoltatá magát Mi­lanóban,­­ aztán Bécsbe, s onnan Pestre utazott. Tudjuk, mi sensatiót, s koszorú költőnk lantján mi hatalmas dalt ébreszte föl. Ekkor történt a diszkard átadása is. Egyik előbbi levelemben leírtam, mennyire tengődnek, s mily gyenge lábon állanak,mint sok más helyen is, vidékünkön a nép- és elemi isko­lák. Távol legyen tőlem, mintha levelem hatá­sának köszönném, hogy ez alkalommal, azon ör­­venhatos tudósítást kezd­hetem az­ on. olvasó kö­zönséggel , miszerint azon időtől fogva elemi is­koláink czélszerű szervezése mellett igen sok tör­tént. Ezt nem igénylem, már csak azon okból sem, mivel nálunk is találtatnak a nevelés szent ügye mellett buzgó férfiak, kik, ha a körülmé­nyek engedik, a kellő javításokat már rég esz­közölték volna. Jelesen pedig a rozsnyói evang.­elemi iskolák czélszerűbb szervezése körül ez év­ben igen sok történt. A felsőbb és kisebb osztá­lyú leánytanodák tantervezete korunk igényeihez képest szorosabban meghatároztatott s e tanterv szerinti oktatás a tanítóknak kötelességül tűzetett ki. Hiányzott továbbá az evang. felgymnasium­­hoz egy előkészítő felsőbb elemi osztály. Ez is létre jött. Ezentúl a gymnasiumi első osztály ta­nulmányaira elegendő készülettel nem biró fiuk, kiknek nagyobb része eddig elő az osztályt rende­sen ismételte, nem fognak felvétetni. Köszönet azon férfiaknak, kik korunk sürgető szükségeit helyesen felfogva e hiányokon segíteni ipar­kodtak. Kecsegtet a remény, hogy nem sokára vidé­künk más elemi tanodáiról is hasonló módon fo­gok írhatni, annyival inkább, mivel a közhír sze-Ez idő után Liszt bámulatos tevékenységét fejte ki,— egy pillanatnyi szünete nem vala. Ru­binivel Holland- és Belgiumot utazta be; aztán csupán Bellonival, mint titoknokával, Magyar-, Lengyel-, Orosz- és Oláhországon utazott át, — s Konstantinápolyban a szultán termeibe is be­­bocsáttaték. Mindenütt tiszteletekkel halmozák, s ajándékokkal terhelék. Miután Nápolyt, Rómát s Velenczét is meglátogatá, 1841-ben tért meg Párisba, hol először lépvén fel az olasz opera színpadán, ő volt első merész, ki minden zenekar­­kíséret nélkül mert játszani. A programm nyolcz darabot tartalmazott, — ez elég volt rendkívül nagyszámú közönség egybecsődítésére. A siker, a hatás mondhatatlan volt, s a bámulat határtalan. Öt előadására a színházban oly fényes és nagy közönség gyűlt öszve, mint csak kivételes nagy ünnepélyeken. Csaknem minden darabjait ismé­telnie kellett; többek közt „Ördög Róbert“ s „Ma­gyar melódiák“-jai fantáziáit.Minden eredeti mű­vet külalakra és hatásra nézve utánozhatlanoknak ismertettek el. Újra Németország felé indult, visszatértében a szász-weimari nagyherczeg föltartóztatá , s temploma zenéjének vezetésére birta. Itt mulat ő több évek óta, hol nincs más gondolata, foglalko­zása, mint a művészet s nincs más társalgója mint korunk első rangú művészei. Mint biztos kútfőből tudni,­ drámai zeneműveken dolgozik, melyek őt nem sokára újabb dicsfényben fogják előtüntetni. Ő volt kezdeményezője azon nagyszerű s a zenészet tiszteletére tartott ünnepélyeknek, melyek egész Németországot mozgásba hozták. Ő volt alapítója Beethoven emlékszobrának, azon testvér emlé­kére, ki minden időkor legnagyobb symphonis­­tája volt. Mint virtuóz Liszt versenytárs nélkül áll. Ragyogó szelleme és ritka tehetségei könnyen feledtethetik azon túlságokat, melyeket benne megróttak. De nemcsak zeneművei kivitelében tűnik­­ ki : Bach, Haendl, Mozart, Beethoven és Cho­pinnek soha nem volt senki ékesszólóbb magya­rázója, mint ő. Chopinre, a francziák ez annyira kedvelt zongora-költőjére, egy mély bámulattal, eredeti és bájoló irálylyal szerzett egész könyvet irt. Ő soha sem volt féltékeny más geniek irányában. Mi szép s követésre méltó példa azon irigység hatalma alatt álló művészeknek , kik mindent meg akarnának dönteni, mi körükben áll, s kik nem tűrhetik, hogy övék mellett más emlékszob­rok is álljanak! Chopinre írt jellemzése e nemben remeknek mondható. Azon zeneművészről is írt, ki jelenleg Né­metországon általános és heves polémiák tárgya — Wagner Richardról. — Ez utóbbi egészen eltér azon tört úttól, melyen az eddigi drámai zeneszerzők jártak. Liszt Ferencz egész kötetet írt róla, s nem keveset ten arra, hogy e szerző hírt s nevet szerezzen magának. Liszt a legutóbbi hetekben Párisba utazott, megvizsgálandó azon hangszert, mely számát készítteték, s az ígért napra készen volt. Annak szerkezetét bámulatosnak találá. Az nem egy, hanem három egymás föl helyezett zongora, mely képessé teszi a művész hogy egész zenekarral versenyezhessen. A zon­gora kulcsai a más kettőé fölött túlnyomón ural­kodnak. A fuvola, hautbois, hegedű, violence­ hangjai egybeolvadnak a zongorahangokkal,­­ pedig a legkellemesebb, legérdekesebb s legha­tályosabb s változatosabb módon. A zongorás ki komolyan fogja e szép találmány gépezet tanulmányozni, csupa két kezével kimondhatat­lan hatást idézhetend elő.­­Jo in­den megvan ben­ne: az orgona, az emberi hang, a fúvó és hun hangszerek. E bámulatos találmány Alexandre uras szerencséjét s hírnevét alapitandja meg. A tudó és merész készítő költségei, czélja elérésére rend­kivül nagyok lehetnek; de ezeket a siker meg­téritendi, s azon nap, melyen Liszt zenészeti sze­lemének ez újabb tolmácsával a közönség elé újra megjelenend, — e nemben talán egy újas átalakulás aeráját kezdendi meg. Az egész zenész-világ nagyon megéri Liszt visszavonulását, — s visszaóhajtja őt. Ő nagyhoz fogott, — s ha tervét siker­ét vetendi, bizton remélhetjük,­­ hogy az fényt és teljes leend. 1574 -es szokást Rozsnyón nem találtam fel. Egyedül jártam a sirok közt, s először vettem közelebbről szemügyre a rozsnyói temetőt. Fekvése igen szép, csak gondos kéz kellene s nehány fasor bele, ve­tekednék a pesti temetőkkel. De úgy látszik, hogy e rokonunk s kedveseink nyugvó helyére igen csekély gond fordittatik. A falak, melyekkel kö­rülvéve van, roskadoznak, azok kijavításáról szó sincs. Különös az is, hogy roppant nagyságú vas­­­kapuja többnyire zárva van, míg a falakon több helyen belefuthatni. Szükséges volna a kijavítás, csak azért is, mivel ez egyedüli mód, a siremlé­­kek némely vandal kezek általi romboltatásának megakadályoztatására. ~r 1. 1. Napi események. (Fővárosi és vidéki napló.) Dec. 1. * A posta és vasúti tisztviselők és szolgák hi­vatali biztosítékának letételét illetőleg Magyaror­szágban , annak egykori melléktartományaiban s Erdélyben, a cse­h pénzü­gyministérium elrendelte, miszerint a cautió jelzálogi biztosítása, további uta­sításig nincs megengedve. Ellenben az helybenha­­gyatott, hogy a cautiók legalább 3 kamatos állam­kötelez­ényekben név becs szerint, azon hivatalno­kok s szolgák által tehetők le, kik azon időpontban, melyben a hivatali biztosítékot le kell fizetniük, már a nevezett koronaországokban vannak. Ha egy tisztviselő vagy szolga hivataloskodása alatt Ma­gyarországban, vagy egyikében volt melléktarto­mányainak , vagy Erdélyben egy hivatalos helyet kap, melyre nézve a biztosítékot fel kell emelnie, jogosítva van, a Cautió többi részét is a nevezett állampapírokban lefizetni.Tisztviselők és szolgáknak, kik Magyarországon, annak előbbi melléktartomá­­nyain, vagy Erdélyen kivül alkalmazvák, s ott biz­tosításukat készpénzben, vagy hypotheka utján már letették, s a nevezett országok egyikébe áttétetnek. 1853-ik dec. l-jétől kezdve nincs többé megen­gedve, kész, vagy hypothekalis biztosítékukat ál­lampapírokért fölcserélni. Ha egy tisztviselő, vagy szolga Magyarországból vagy volt melléktartomá­nyai egyikéből s Erdélyből egy más koronaország­ba tétetik át,egész hivatali cautióját, az 1837-ki febr. 18. legfelsőbb határozat folytán, a mennyiben még meg nem történt volna, kész­ pengő pénzben letenni, vagy jelzálogilag biztosítani tartozik. * Hornból nov. 25-ről Írják : Félév óta e megyében lényeges változások történtek, s külö­nösen székhelyén Ipolyságban, honnan a megye törvényszéket máshová teszik át. A postaház lebon­­­tatik és más helyre jő. Eddig csak igen kevés do­hányt hoztak a nagy raktárba, miután a dohány az idén átalában roszabbul fizetett. Robicsek út Pestről, ki Coburg-Gotha herczeg nagyobb uradal­mait Honthban, a Sz.-antali kastély kivételével társaságban haszonbérbe vette, néhány helyet mintagazdaságokat állíttat, s Szalatnya fürdőhely lesz íó központ* A. Szalatnyával sarmazédos Stein­­lein-Hellenbach, Szemeréden egy csodaszép minta­gazdasággal bir, mely közvetlen igazgatása alatt áll A téli vetések gyönyörűek; kolompár, hüvelye vetemény, gyümölcs és bor mindenütt szépen ter­mett ; a drágaság mégis igen érezhető, noha a kor­mány hatóságai által minden uzsoráskodó visszaélé­seket korlátozni igyekszik. (Közbirodalm­i napló.) Bécs, nov. 2. O cs. kir. Apostoli Felsége egy osztály­fő­nöki állomásnak a legfelsőb rendőrhatóságnál rend­szeresitését helybenhagyni, s ez állomásra Hart­mann György vezérőrnagyot legk. kinevezi méltóztatott. — Az itt mulató két hospodár G h i k a é S t i r b e y hgek szerencsések voltak múlt hétes mindenik külön audientián ő cs. kir. Apostol Felsége által fogadtatni. * Nagyszeben, nov. 22. Herczeg Obre­n­o­v­i­t­s Milos ide érkezett, s hallomás szerint mé ma Bukarestbe utazik, Gorcsakoff herczeg főhadi­szállására. Ez út czéljáról semmi sem tudatik. T­e­m­e­s­v­á­r, F. hó 24-én köztiszteletben áll városi plebánusunkat, G­r­o­s­s­e­k Gáspárt, temet

Next