Budapesti Hírlap, 1853. december (282-306. szám)

1853-12-01 / 282. szám

... . .­­ V­i­tük el. FrCsajághi püspök ur maga vezeté a nagyszámú gyászkiséretet. Gr. Co­roni­ni kor­mányzó ur ő excja, valamint a magas tábornoki kar, a tisztikar nagyrésze és számos tisztviselő a gyász­­menethez csatlakozott. (Külföldi napló.) Lo­ndon, novemb. 25 A titkos­ tanács mai ülésében kétségkívül a parlia­ment további elnapolása , vagy összehivatása fog elhatároztatni. A „Herald“ szerint, a kormány ja­nuár eleje, vagy a februári szokott időpont közt választhat.­­ Múlt szerdán Glasgow-ban oroszelle­nes meeting tartatott, mintegy 3000 személy volt jelen. Három határozat hozatott. Berlin, nov. 26. Az itteni kir. rendőrfő­nökségnek külön kormányzási ággá alakítása, mint a „Corr. B.“ hallja, elhatározottnak tekintendő. Hinckeldey lesz főnöke e kormányhatóságnak s természetesen eddigi állását mint rendőrfőnök az­zal egyesítendi. — Stettinben nagy gabnaszállítmányok van­nak felhalmozva Berlin számára, melyek ide szál­lítása csak azért szenvedett némi hátramaradást, mert a stettini vaspálya-igazgatóság nem volt elég kocsikkal ellátva ; most azonban úgy segítenek e ba­jon, hogy az alsó­sléziai vaspálya igazgatósága el­határozta, a kellő számú szállító kocsikat a felebbi pályának rendelkezésére adni. Baden ahység. A „D. Volksh.“ irja : Az ér­sek­i főm.-tól most a temporaliák is elzárattak, azaz Burger utalványozása nélkül az érsek szá­mára egy hivatal sem fizethet ki pénzöszveget. E rendszabály azonban alkalmasint siker nélkül ma­rad, mert azon gazdag magánegyénen kívül, ki az érseknek egész vagyonát rendelkezésére engedő, egy fejedelmi személy 20—30,000-re menő évi jövedelmét neki szintén felajánlá, s a párisi érsek már 30,000 frankot utalványozott számára. Máltából irja az „Alig. Z.“ miszerint több máltai kereskedőházak szerződést kötöttek volna az angol hajóhadnak a fekete - tengeren Odessza és Trapezuntig élelmezése iránt. Sz. P­é­t­e­r­v­á­r , nov. 19. A császár egy le­iratot intézett Struve csillagászhoz, melyben e tudósnak 36 évi, a tudomány történetében fontos közreműködéséért a délvonali ének a fekete ten­gertől a jégtengerig kimérésénél, elismerését fejezi ki, s őt a Wladimir ahg II. oszt. rendjelével diszíti fel AUSTRIA. Bécs, nov. 28. „D.C.“ A „Wien.Z.“ a kereske­delmi, ipar- és középítészeti ministériumnak egy hirdetményét közli, mely szerint a gabna­szállí­­tás díja a cs.k. állam-vaspályákon f. évi december és jövő évi január hónapokban bécsi mázsájától egy mértföldre 3/4 krra szállittatik le. Ez intéz­kedés kétségkívül kielégítő benyomást teend. Mi­vel 1854. febr. 1-jével a fennálló rendes viteldi­jak ismét érvénybe lépnek, ez intézkedés a nagy gabnakészletek tulajdonosait arra bizondja, hogy az említett két kedvezmény-hónapot szállításra használják, és igy az elegendő készletnek némely hely ekeni hiányán, mitől tartanak, vagy mi be­következett, segítve leend, és pedig olyképen, hogy a forgalom könnyűsége és szabadsága a vá­lasztott eszköz által nem csak nem gátoltatik, ha­nem inkább előmozdíttatik. KÜLFÖLD. Anglia, London, nov. 24. A „Times“ a két Bour­­bon-ág f­u­t­­­ójáról többek közt így nyilatkozik : „Bárminek legyenek is ezen fusio-terv ér­demei, melynek kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonítottak, örvendetes látvány, mikép oly közel rokonságban álló, s baleseteik által oly szo­rosan ugyanazonositott herczegek megegyeztek egymással abban, hogy feledésbe temessenek oly viszályokat, melyek egészen összeköttetvék a múltkor históriájával, s hogy véget vessenek a franczia királyi család ama megoszlásának, mely sokat tett a monarchia teljes megbukására. E ki­rályi család tagjai szerencsétlenségükre mindaddig tusakodtak egymással, míg volt, mi fölött tusa­­kodniok; s most csupán a száműzés és közös sors békíté ki őket egymással. Személyesen nem ké­telkedünk róla, mikép a család mindkét ága nagy megelégedéssel üdvözlendi e kibékülést; s bár­minő legyen is házuk jövőbeli sorsa, illő, hogy abban együtt részesüljenek. Az Orleans-ág forra­dalom által emeltetett a trónra, s egy másik for­radalom által buktattatott meg. Lajos—Fülöp u­­ralma semmi jogokat sem állított elő, és semmi nyomokat sem hagyott maga után. Az Orleans­­herczegeknek nem volt miről lemondaniok, s mi­dőn a trónt elveszték, ez által természetes állá­sukba helyeztettek vissza, családjuk főnöke irá­nyában. E szerint ezen kibékülés nem egyéb, mint egy oly helyzet elismerése, mely már létezett, s ama boszu-érzelmek dicséretes kialvása, miket az előbbi kölcsönös sértések hagytak maguk után E kibékülés valóban semmit sem változtat meg, s aligha eszközöl valamely módosítást a franczia­országi fontosabb pártok helyzetében. Valóban mi épen azért tekintjük megelégedéssel ezen ese­ményt, mivel annak jelenleg alig lehet valamely komoly politikai jelentése vagy hatása. Tekintetbe vévén Chambord gróf­, és Lajos-Fülöp fiainak ed­digi leyális eljárását, legnagyobb képtelenség lenne, a legközelebb történt fusiót bármely, a je­­en kormány megbuktatására, vagy a Franczia­­országbani csend megháborítására irányzott terv­vel hozni összeköttetésbe. Valóban léteznek Pá­riában több oly visszavonult állam­férfiak, s mec­­csalatkozott politikusok, kik nem tudják ezülé­tükből kitörölni ama parliamenti korszakból e­­redt benyomásokat, mely éltüknek legszebb részét képezi. Az úgynevezett „f­usio pártjának“ meg­alakítása, nekik némi időtöltésül s foglalkozásul szolgált; azonban most, midőn a fusio létesült, kérdjük, ha vájjon annak legbuzgóbb párthívei értesíthetnének-e bennünket arról, hogy minő gyakorlati czélra lehetne azt fordítni?“ — Nov. 25. A „Times“ lizhanai levele­zője némely részleteket közöl az elhunyt királynő haláláról. Halála előtt még két nappal az opera­színházban volt, s 24 órával az előre nem látott e­­semény előtt gyermekeivel a palota­kertben sé­tált, s rendkívül vidám volt, úgy hogy aggodalom nélkül várták lebetegülését, noha az orvosi kar egy előbbi alkalommal kijelenté, mikép egy jövő­­beli szülés nagy veszélyekkel fogna járni.­­ A „Herald“ 1­­­z­b o n a­i levelezője mint fontos tényt említi, mikép közvetlenül a királynő halála után, midőn az állam­tanács 8 tagja össze­gyűlt, szives kibékülés történt T­e­r­c­e­i­r­a her­­czeg, T­h­o­m­a­z gróf, s ennek testvére, Silva Cabral közt. J­o­i­n­v­i­tt­e herczeg s herczegné, kik 16-án mentek be a T­aj­o­b­a, iszonyúan meg lőnek lepetve; a minden nemzetbeli hajókon levő gyászlobogók, a gyász ágyudörgés és harang­zúgás minden előkészítés nélkül jelenték nekik, hogy nagyon későn jöttek, szeretett rokonukkal még egyszer beszélni.­­ A „Times“ s a „Chronicle“ valószínűnek tartják, mikép az orosz-török viszály kiegyenlí­tése végett az alkudozások ismét meg fognak kez­detni. A „Times“ azonban azt véli, mikép ezen alkudozások szintúgy meghiúsulnának, mint a leg­utóbbiak, hacsak azokat amaz elvek s eljárásmód világos kijelentése nem előzi meg, miket a köz­benjáró hatalmasságok elismerni s követni akar­nak. Véleménye szerint az angol kormánynak nem csak arra kell késznek lennie, hogy a parlia­ment előtt bebizonyítsa, mikép mindent elköve­tett, az európai viszonyokban támadt ezen szaka­dás megorvoslása végett, hanem azon nyilatko­zattal is kell a parliament elé lépnie, mikép ha Oroszország folytatná a háborút, a nyugati hatal­masságok annak egész erejökkel ellenszegülnének, bárminő következményei legyenek is a háborúnak Európára nézve. — A „Times“ némely utasításokat közöl, melyek bizonyos Felice Orsini, „a 2-dik sz. nemzeti csapat vezetőjé“nek birtokában találtat­tak, s Luigiana tartomány fellázítására voltak szánva, valamint némely, ugyanazon személy ál­tal irt, s a hatóság által lefoglalt leveleket is. Az említett tartomány oly alkatrészekből áll, melyek hajdan Modena-, Parma- és Piemonthoz tartoz­tak ; a lázitásra a felszólítás egyenlően mindezen államok ellen van intézve. — Egy oly iratban, mely S­a­r­z­a­n­a piemonti határvárosban Orsini birtokában találtatott, egy M­a­z­z­i­n­i által alá­irt felszólítás foglaltatik, „oly véletlen megtáma­dás eszközlésére, minő Milanóban kisértetett meg.“ E felszólítást ezen nyilatkozat követi : „A véletlenül használt tőr hasznos szolgálatokat tesz, s a puskát helyettesíti.“­­ Ezen forradalmi iro­dalom virágaihoz csatlakozik legközelebb ugyan­azon Orsin­i-nek Közép-Olaszországhoz intézett „napi­ parancsa.“ Ennek első czikke kijelenti, mi­kép az ellenségnek sehol sem szabad megkegyel­mezni; a 2-dik czikk ezen rendeletet mindazon olaszokra kiterjeszti, kik az ellenségnek közvetve, vagy közvetlenül segélyt nyújtottak. ” Ezen ok­irat 5-dik czikke szóról szóra így hangzik: „Mind­az, ki írásban vagy hírlapi utón, vagy beszélgetés közben oly elvek sugallását kisérti meg, melyek a szabadság színe alatt, a fölkelési katonaság közti szakadások előidézésére irányoz­­­vák, vagy a melyek a katonai rendszer rendes fo­­­lyamával ellenkeznek, agyon fog lövetni. A bün­­tetőnek befogatása, elitéltetése, s kivégeztetése közt 12 óránál többnek nem szabad eltelnie.“ — „E rettentő okiratok“ — úgymond a „Times“ — „egyenlően vannak intézve a monarchikus Aus­tria, s az alkotmányos Piemont ellen. M a z z i n i zelotái nem ismernek különbséget. Ha az alsóbb nép­rétegeket, a szabadság roszul használt nevé­ben, rablás­ és gyilkolásra lehet indítni, szerintük ez által már minden meg van téve a népjogok diadalára nézve... Tehát semmi izgalom az ellen­ség, semmi igazságosság a párthivek irányában! Kegyetlen boszu, s kíméletlen törvényszék, or­­gyilkolás az ellenség, s bírói gyilkolás a barát számára, ezek azon elvek, ez azon eljárás, mely által Olaszországot szabaddá kell tenni, s lakosai közt békét s egyetértést kell elterjeszteni. Való­ban megbocsáthatlanul szelid kifejezés lenne, csak annyit mondani, hogy ily vérszomjas nyo­mornak nem érdemlik meg a győzelmet. Míg a forradalmi Olaszország ily érzületet tanúsít, s ily fegyvereket használ, Radetzki nyugodtan all­házik.“ (Wien, 7.) — Sokat beszélnek oly erélyes határozatok­ról, miket a franczia kormány fogna tenni. Hir­­szerint az angol s franczia kormányok közt szer­ződés köttetett volna az iránt, hogy egy álta­luk egyetértőleg megállapított kiegyenlítési terv mindkét harcz félnek eléje szabasnék.A„Siecle’‘ egy Londonból kelt levél után azt állítja, mikép az admirálságnál, a had­­s külügyi hivatalokban igen szorgalmasan dolgoznak, s mikép az ezen hivata­­okban kidolgozott rendszabályok egy oly fegy­veres közbenjárási terv létesítésére vonatkoznak, melynek alapjai Franczia é­s Angolország közt már megállapittattak. Ezenkívül újólag hír szár­nyalt arról is, mikép Canrobert tábornok va­lamely küldetéssel fogna megbizatni. Azonban mindezen híreknek épen nem lehet föltétlenül hitelt adni. Francziaország, P­á­r­i­s , nov. 25. A „Moniteur“ ma egy oly császári rendeletet közöl, melynélfogva 10 új va­dász-zászlóalj , 10—10 századával, s a már fenn­álló vadász-zászlóaljakban két-két század állít­­tatik fel, s ellenben, hogy a hadsereg létszáma ne szaporíttassék, a 45 sor, s a 25 könnyű gyalog­ezred 3-ik zászlóaljainak hat százada szétoszlatta­­tik. Egy zászlóalj teljes létszáma, a törzs beszámí­tásával,1288 főre határoztatik. 20 vadász-zászlóalj képez egy-egy hadtestet közös előléptetéssel. A gyalog-zászlóaljak szétoszlatása által kimaradan­dó főtisztek,a kapitánytól lefelé, a hadü­gyminiszer belátása szerint, kivételesen, tiszti rangjuk meg­tartásával, az új vadász-zászlóaljakba beosztat­­hatnak. Törökország, Konstantinápoly, nov. 14. A „Journ. de Const.“ legújabb számában még egyszer visz­­szatér az oltenizzai csatára, és pedig egy a jelen­tés fordításában (törökből francziára) történt hibát igazít ki,hol zászlóalj helyett ezred létetett, e szerint nem három ezred, hanem 3 zászlóalj fa­l­ket a harcz folytában küldé oda Omer pasha) tehát mindössze 3700 ember, 4 óra s nem mint e­­őször mondatott 7 óra alatt, vert meg és riasztott széjet (!) (38 nehéz ágyú segélyével) 25—30,0­00 emberből álló s 32 ágyúval biró orosz sereget!! Az egész jelentés igen illenék Báró de Manx könyvébe Ugyane lap írja: A hadügyminiszer ma (14- én) tudósíttatott, hogy a cs. csapatok az oroszok által a száraz felől Tserkatil ellen intézett öt tá­madást visszavertek, s hogy egy 1500 katonát fe­dezetén vivő orosz hajót, mely az erősséget lőni akaró, ágyúik annyira megrongáltak, hogy gépét többé nem használhatta. A szél aztán egy sziklá­­hoz verte a hajót s az 1500 emberből csak 25 menekülhetett meg, kik „Nil“ gőzösön Konstan­­tinápolyba vitettek. Szintén a „J. de Const“, irja: F. hó 6-án „Shefer“ kormánygőzös Batumba mentében, mi­dőn egy lovak és lőszerrel megterhelt brigget vontatott, egy 2 sor­hajó, 3 fregát, 1 kor­vett és 1 gőzösből álló orosz hajócsapat közé jutott. A tö­rök gőzös kapitánya a vontató­kötelet elszaba­­dittatá, s a brigget utasitá a partnál megfenekle­­ni, az mégis szerencsésen megmenekült és Szino­­péba eljutott. Szintoly szerencsés volt a török gőzös is, melyet az orosz golyók nem találtak, s túlnyomó gyorsasága által megmenekült. Ethem pasha, egyiptomi főhivatalnok, ki már hosszabb idő óta megbízatással Konstantiná­polyban mulat, 10-én sürgönyöket kapott, s azo­kat tüstént a nagyvezírnek kézbesité. Azokban A­b­b­a­s­z pasha jelenti a nagyúri kormánynak, hogy ő, hűn souverainje iránti kötelességeihez, tüstént Kairóba visszatérte után a sinai hegyről, hova a vasbányák megszemlélése végett utazott, elhatározta, újra 3 ezred gyalogságot, 3 ágyu­ü­­teget a szükséges legénységgel, és 25000 jó fegy­vert küldeni Konstantinápolyba. A szem­aszkerségi tisztviselők háremeikben 12000 ember számára való fehérneműt varrattak. Omer pasha háremében temérdek apró bunda készült az anatóliai hadsereg számára. A szultán elhatározta nagyszámú medzsid­­rendjelt küldeni azon csapatok közti kiosztás vé­gett, kik Ázsiában Tsefkatil bevételénél s Euró­pában a Kalafánnáli átkelésnél magukat kitün­tették. Kormány­ határozat szerint f. hó 20-kán túl orosz hajóknak török kikötőkben lenniök tilos, s ha e határidőn túl ott találtatnak, a porta azokra nézve a jónak látandó intézkedéseket megteendi. Hasonló időhatár szabatott az orosz ügynökökre nézve is. Konstantinápoly, nov. 17. Bara­­guey tánok 15-kén megérkezett, 16-kán partra szállott s a francziákhoz, kik a követségi palotá­nál várták, néhány komoly szót intézett, melyek­ből kitűnt a régi békehajlam, noha azok eddiginél határozottabb hanguak voltak. A szem­aszker az új követet nagy kitüntetéssel fogadta. Egy lo­vasezred s 4 gyalog zászlóalj állíttatott ki tisz­telgés végett. A paskák és főtisztek mind bemu­­tattattak neki. Dela Cour már külön audien­­tián volt a szultánnál s Athénébe elhajózott, hol császárja további parancsait várja. Az ázsiai harcztéren a törökök által kivívott sikerre vonatkozólag írják meg, hogy Szere­­b­i­a­k­o­ff ellenadmirál, ki Redutkaié parancsno­ka, néhány ezer embert akart Sz. Miklós erősség közelében partra tétetni, s az erősséget a tenger­ről megtámadni. Ez expeditio azonban nem sike­rült. Az Akhaltzik kerületében parancsnokló o­­rosz turnok Bebentoff­eg , s ő is valamint a fennebb nevezett admirál armeniai születésű. Egy harmadik armeniai, Karacsaraff ezredes, a Tsefkatil­ kerületben parancsnokol, az orosz nem­rendes katonaság is többnyire armeniaiakból áll. A rendes csapatok Redutkaié körül többnyire fegy­­századokból állanak. Az orosz foglyok a török részrőli bánásmóddal meg vannak elégedve. Hir szerint ha Woronzoff személyesen fogna az ázsiai harcztéren megjelenni s a hadműködést vezetni. Drinápolyból írják nov. 10-ről: Mint­egy 50 ágyú­s nagy lőszerkészlet érkezett ide; az ágyuk száma 74-re emeltetik; 34 Szófiába küldetett. A kormány épületnek a szultán elfoga­dására elkészítésével egy mérnök foglalkozik. Konstantinápolyba közelebbről sir Edmund Lyons ellenadmiral megérkezését várják, ki „Terrible“ fregát fedezetén lő, mely hajót még öt angol sorhajó követend. A „Times“ Bécsből azon távirati sürgönyt, kapta, miszerint Mihály nagyhg­az,orosz tar­talékhad parancsnokává neveztetett ki, mely állí­tólag a Kaukázus alá fogna küldetni. A „N. M- Z.“nak írják Athénéből nov. 11- ről: Sem a nov. 4-diki posta, sem a tegnap Kon­stantinápolyból érkezett gőzös nem erősíte­tte meg a pyraeusi vesztegintézetben egy kereske­delmi hajókapitány által jegyzőkönyvileg állított azon hírt, mintha egy tengeri csatában három tö­rök hadihajó semmisíttetett volna meg; hallomás szerint a kapitány feleletre vonatott. Danai fejedelemségek. A „Satellit“ nov. 24-diki száma a harcz­­színhelyéről következő tudósításokat hoz. A L­ü­d­e­r­s hadtest legnagyobb része G. G­­­acz és Brailába már megérkezett és ott megállott. A­­ törökök által Nikápoly és Turnunál megkísértett átkelés óta az egész Dunavonalon nem fordult elő jelentékenyebb csata, mi oda látszik mutatni, hogy a törökök nem képesek a harczot ellenfe­lükkel megkezdeni. Az tény, hogy védműveik kitűnőleg meg vannak erősítve, így Turtukai, Oltenizzával által ellenben, hol 1829-ben egy o­­rosz hadsereg a Dunán átkelt, rendkívül megerő­­­síttetett. Turtukai egy halmon fekszik, s a Dunán minden irányban uralt. A törökök itt hat hó alatt bámulatos művet hajtottak végre; angol és fran­czia mérnökeik mestermüvet alkottak. Hirszerint Turtukainál 20,000 török állt, kik azonban ez ál­lomást elhagyták,­s fölfelé húzódtak­ A törökök átkelése Galacz és Brailánál nem gondolható. Ott Engelhard­­nok áll az előse­­reggel. Az oláh tüzérség, 8 hatfontosával, me­lyeket 1844-ben a szultán ajándékozott hg Bi­­be­s­c­o n­a­k, Brailába Engelhard parancsa alá útnak indíttatott. A többi oláh fejedelemségi ka­tonaság — lovasok és gyalogok — szintén készen állanak, s várják a parancsot az aktív hadsereg­hez indulásra. Ekkér azon hír, mintha az oláhok a törökök ellen nem fognának harczolni, elenyé­szik. Az oláh határőrség már orosz csapatokkal együtt többször dicséretesen küzdött a törökök ellen. Krajovából ma érkezett tudósítások szerint ott semmi csata nem történt, és az azon vidéken folyt heves ütközetekről a hírek elhamarkodot­tak voltak. Így azon hír is, mely tegnap itt (Bras­sóban) keringett, mintha a török hadsereg Kala­­fátnál tökéletesen szétveretett, s annak nagy része a Duna hullámaiban találta volna sírját, alaptalan volt. Szemtanuk, kik a törököket néhány nap előtt látták, felszerelésüket igen nyomornak állítják s hozzáteszik, hogy a szegény katonák szívszakad­va várják azt a 89.000 bundát, mely a dunai se­reg számára Boszniában megrendeltetett. Bulgá­ria és Rumeliában bizonyosnak tartják, hogy a hadsereg télen által nem fog nyugodni, hanem hadi működéseit folytatandja. A főharcztér Oltenizzánál, hol minden eddigi© csaták közt legtöbb vér folyt, puszta és üres. Csak egy osztály fürge kozák s egy ágyuüteg a szüksé­ges gyalogsággal áll­ott őrségül. Oltenizzánál a törökök két pashát vesztettek,­­ Musztafa és Hasssz­án pasha halva maradtak a csatatéren. Bukarestben azon hír van elterjedve, hogy a szerbek és montenegróiak készen állanának Al­bánia és Boszniába beülni, de Oroszország a szer­­bek és montenegróiak e hangulatát felhasználni nem akarja. Annyi igaz, hogy a szerbek és mon­tenegróiak a törököknek halálos ellenségei, s csak egy intés kell, hogy a legnagyobb rész keletkező­zék ama két tartományban. A sok százados nyo­más, mit a törökök a keresztényeken azon orszá­gokban elkövettek, igen véresen meg fogna bo­­szultathatni. Az orosz dunai hadseregnél azt hiszik, hogy Miklós császár e feli, még ez év folytában meg­látogatná e sereget. Az „ODP.“ galaczi tudósításai nov. 17-kéig terjednek . A nevezett város úgyszólva el van tor­laszolva ; a Duna felé az utczák elzárvák, árkok és sánczok huzattak, mintha az ellenség a kapu előtt állana. Re­ni­bői (e helység a Pruthnak Dunába szakadásánál a két folyam balpartján Besszarábia határánál Moldva és a Dobruc­en felé, fekszik) három nap óta folyvást érkeznek a L­ü­d e­r s hadtest ott állott csapatai Galaczon át Oláhországba. Lüders­­nok maga folyvást jár­­kelt, Galaczból Renibe és vissza, Galaczból Oláh­­országba és vissza, Galaczból ismét Renibe és vissza. Galacz tudomás szerint azon keskeny föld­vonalon fekszik, melylyel Moldvaország Bessza­rábia és Oláhország, vagyis a Pruth és­ Szereb­ közt a Dunáig nyúlik. Galacznál csinálja a Duna, mely onnan a tengerig nyugotról keletnek foly; azon nagy kanyarodást, melynek következtében Rosszováig egyenesen északról délnek ömlik. Há­rom mfdnyire délre Galacztól a Duna bal, oláh, partján fekszik Braila. Már több nap előtt említve volt, hogy Jassy­­ból a Lublinsky orosz ezred parancsot kapott sietve a Galacz és Braila közti vidékre vonulni. Egyszersmind jelentetett, hogy az oláh tüzérség Engelhard­tnak erősítésére Brailába rendelte­tett, úgyszintén hogy erős orosz hadszakaszok in­díttattak sietve Bukarestből S­­­el­n­i­k­­­b­e, mely hely az oláh dunaparton mintegy 10, mfdnyire esik Brailától. Matsinnál, mint a „Pr. Corresp“ bizonyosnak mondá, „egy erős török hadtest ösz­­pontosittatik, melynek rendeltetése nem tudatik.“ Várjon nem szándékolnak-e a törökök épen Ma­­thinból uj támadást ? s a hirszovai s rasszóvm 1575

Next