Budapesti Hírlap, 1854. február (334-356. szám)

1854-02-01 / 334. szám

A zálog- 18515 Budapesti Hírlap 334 s*­mm mo Hirdetmény. (435) HP (2—3) A cs. k. zálogház ezennel tudatja, misze­rint 1852-diki n­o­v­e­m­­ber havában elzá­­logitott és 1854-diki febuárius 14- ig sem kiváltott, sem átirt zálogok, nevezetesen felsőruha, fehér ruhanemű, czin-, réz-áru, más ilyesféle 1854-d­ikévi februárius 1­5 - k­é­n é­s 1­6- k­á­n; az elzálogitott éksze­rek pedig ugyancsak fenn kitett 1852 -ki n­o­vem­b­e­r hóról, a reá következő héten, úgymint csütörtökön 23- kán nyilvá­nos árverés utján a legtöbbet ígérőnek ela­datnak. Egyszersmind tud túl adatik, hogy ugyan­csak múlt 1853-dik évi October ha­­vában egyenként, vagy más tárgyakkal elzá­logitott és csak három hóra átvállalt bundák, ha folyó 1854-ik évi februáriu 14-d­i­k­é­i­g ki nem váltatnának, ugyancsak 1854-ik évi februárius 15-kén a legtöb­bet ígérőnek eladatnak. Úgy az alant megnevezett hivatali szá­mok alatt elzálogitott s ki nem váltott, és azért eladatott tárgyak jegyzéke azzal hoza­tik nyilvánosságra, hogy a hivatalos levonás után maradt összegek az alant következő jegyzék szerint 1854-ik évi junius 12-ig a zálogjegy visszaszolgáltatása mel­lett átvétessenek, különben azok elesvén, a hivatali pénztár tulajdonává válandanak. Jegyzék: ajánlatokat kívánnak tenni, tartoznak az elő­írt kellékekkel felszerelt,­­ lepecsételt ajánla­taikat a felérintett árverési óráiig az illető ár­verési bizottmányhoz beküldeni. A közelebbi árverési feltételek a cs. kir. főigazgatóságnál Soóvárott, vagy pedig a kincstári számtartói hivatalnál Peklinben megtekinthetők. Kelt Soóvárott, január 4-én 1854. A cs. kir. sóbányai és koronajrszági igazgatóságtól. Az átveen­ Napja, hava és éve­de felesle jegy száma a zálogoknak p. pénzben |kr. 21029 1850.é. máj.. 1 1­­1 211232 .— 52 21222% 3­­A 37 21780i 11 21830 I »»­» 99— 23 21831 99 j­ 52 21990 99 „ 8i 32 22134 99 99i 39 22300 99 „ io 26 22433 99 „9i 11 22751 99' „ 13 .— 50 23342 99 „ 15— 59a 23397 99 ' 99 '— 57 23645 16i 52 f a 23710­­ 99 17i 41 23937 19 • 99— 38 CD a 25000 99 „ 37— 42 25119 9* 99 ‘3 17 25242 91 „ 28— 14s 25276 99 )12 21 •-1 25370 99 99 ,.4 11 254247 33 25477 99 „ 29— 52 25638 99---53 25926 „ 31 — .3 ■ P.11108 .— 49 11123 99 192 40 114187 — 35 115921 „ 82 11 11605 9» .99 rn .21 11803 h 131 7 12171 99 „ 162 27 12371 „ 213 52 12549 39 „ 22.--| 30 12556 99 u 14 47 12725 „ 231 8 12919 „ 273 12 12937 - - 99 -1 8 13403 99 „ 313 15 (430) 11 (2-3) A várad-vá­rally­ai cs. k. kincstári ura­dalmi úgynevezett Komendáns-rét, 1854-dik évi február hó 7-én, a v­rad-várallyai cs. k kincstári használt hivatal irodájában reggeli 10 órakor tartandó nyilvános árverés alkal­mával, ugyanazon évi ápril­i­si napjától számítandó hat egymásutáni évekre a leg­többet ígérőnek haszonbérbe fog adatni. Hová is a vállalkozók 10%,­­ így 1210 p.­­forintnyi bánatpénzzel ellátva ezennel hiva­talosak , megjegyeztetvén, hogy ezen ár­verésnél 15 piros bélyegivre szerkezett írás­beli, pecsét alatt, fentebbi bánatpénzzel ellá­tott, az árverés bezártával, a helyszínen fel-­ bontandó ajánlatok is elfogadtatnak. A haszonbéri feltételek, valamint az alul jegyzett cs. kir. pénzügyi kerületi igazgató ágnál, úgy a nevezett a kaznári hivatal iro­dájában előlegesen is megtekinthetők. Nagyvárad, december 29-kén 1853. A cs. k. pénzügyker. igazgatóságtól Árlejtés. (450) - (1-3 Az alól megjegyzett megyehatóság te­rületére a Sopron kerületi cs. kir. helytartó­sági osztályának múlt 1853-ik évi septembe 25-én kelt 11010 számú jóváhagyása alapján útfentartási szerek, mint talyiga, lapát, kö­vecs-rosta kapa,­ gereblye stb- nagyobb mennyiségben lévén beszerzendők, ezeknek vállalkozás útján leendő szállítása jövő feb­ruár hó 15-én árlejtés útján fog kiadatni. A vállalkozni kívánók felhivatnak , miszerint végre ezen megyehatóság hivatalánál fen­tebbi napon reggeli 10 órára megjelenni szí­veskedjenek. Közelebbi körülmények ezen megyehatóságnál, úgy a helybeli és kir. mérnöki építészeti hivatalnál előre is megtud­hatók. Zala-Egerszegen, január hó 25-én 1854 Zalai cs. kir. megyehatóság. Köröztetések. (448) , r_­­ , , ; i (1—3) 4394. — A m.-óvári cs. kir. járásbíróság részéről közhírré tétetik, hogy Varga János és Varga Mihály, mint az 1853. évi május 23-án Mecséren meghatározott Varga János­nak törvényes örökösei, minthogy tartózko­dási helyük a bíróság előtt nem tudatik, fel­szólittatnak : magukat az alább jegyzett nap­tól számítandó egy év alatt ezen biróság előtt jelenteni, s örökösödési nyilatkozataikat be­nyújtani; — különben a hagyaték a magukat jelentő örökösökkel, s Horváth József mécsért jegyző, mint számukra rendelt gondnokkal fog tárgyaltatni. M.-Óvár, január 21-én 1854. Hegedül, m. k., társas­ági ülnök —­Kő­szegével, felérő hivatalos biztosítékot a hiva­­albalépte előtt letenni. ■ 7-er. Végre Az is eltilitendő, vájjon áll-e és mely fokban, a folyamodó az országos cs.­k magyar pénzügy igazgatóság más hivatalno­kaival rokonsági vagy sógorsági viszonyban. " Ezen szolgálati állomás egyelőre csak ideiglenesen töltendő be. Buda, január 12-én 1854. (46.) ~~ "(1—3) 119. sz. — A pozsoni cs. kir. postahiva­talnál egy postaaspiráns vétetik fel, kinek­­ próbaév eltelte, és a letett növendéki vizsga at után egy 200 pft.évdijjal ellátott rendes postanövendéki állomás á­l­l látásban. A megkívántató kellékek következők 18-ik élettér, egésséges testalkat, továbbá valamely belföldi félgymnasium vagy fél reáliskolában, vagy pedig ez utóbbival egy rangú tanintézetben jó­ sikerrel végzett ta­nulmányok ; s végre a mennyiben folyamodó nem közvetlenül az iskolából lépne a hivatal­­jelöltségbe, egyszersmind ezen idő alatti fog­­lalkozásának és jó magaviseletének kimuta­tása is. A folyamodók tartoznak sajátkezüleg irt­­ okmányokkal kellően támogatott kérvé­nyeikez, melyekben nyelvismeretük is kimu­tatandó, a pozsonyi cs. kir. postaigazgatóság­hoz benyújtani s azokban kijelenteni : vajjai állanak-e és mily fokban, a pozsonyi cs. kir postahivatal tisztviselőinek valamelyikével rokonsági vagy sigorsági viszonyban. Pozsony, január 17-én 1854. Cs. kir. postaigazgatóság. (408)1185/, /85* kerületben egyúttal készíttetnek és lebocsáttatnak, egy­szersmind pedig a telegráfsodronyoknak ve­zetési képessége vizsgáltatik s azok valamelyi­kének elszakadásáról fel­adatik, mialatt azok az alattságokba becsináltatnak“ — az 1852- dsi évi augustus 15-ki legfelsőbb szabadal­mi törvények értelmében két év tartamára kizáró szabadalmat adott. A szabadalom leirá­sa,­melynek titokban­­tartása kéretett, a cs. k. szabadalmi levéltár­ban tartatik, helyettessének pedig Nagy Lajos kaposvári­­ideiglenes ügyvéd urak neveztetvén ki." Kelt a kaposvári cs. k. megyei tszék 1853-dik évi december hó 16-án tartott tanácsüléséből. T­h­a­s­s­y Károly, m. k., elnök. (314) ~(1—11 A cs. kir. kereskedelmi ministerium 1853 évi december 18-án 9443—H. sz. »., Márk­ György bécsi polgár és magán-könyvvivő­nek, a vasgyártásbani uj javítására, — mely szerint „egy, az eddig alkalmazottaknál ka­lapácsolhatóbb s könnyebben feldolgozható vas állitta­tik elő“, a legfelsőbb szabadalm törvények értelmében egy év tartamára ki­záró szabadalmat engedményezett. A szabadalom feirása , melynek titokban tartása kéretett, a cs. k. szabadalmi levéltár­véltárban tartatik. (315) 1­­ (1—1 A cs. kir. kereskedelmi ministerium 1853­­.vi. dec. 16-dikán 9362. sz. alatt, Arming Lajosnak Bécsben, „pipere-szappan, haj kenő csők, továbbá haj- és bajuszv­aszknak javitá­sára,“ az 1852-dik évi augustus 15-iki leg­felsőbb szabadalmi törvények értelmében egy év tartamára kizáró szabadalmat engedmé­nyezett. A s­abadalom leírása, melynek titokban tartása kéretett, a cs. k. szabadalmi levéltár­ban tartatik. (316) “ ■. ; f (1—1) A cs. kir. kereskedelmi ministerium 1853 évi december 18-án 9391—H. sz. a. K­a­­­t­­n­e­r Albertnek, „egy mindennemű­ öntés ál­tali vésésnek tömör gyűrűkön aranyba, ezüst vagy más érezdei feltalálására.“ 1852-dik évi december 20-án engedményezett, és 1853. évi martius 21-én Duschanicz Fülöpre átruházott kizáró szabadalmat a második év tartamára is meghosszabbitotta^___________________ (317) . 7­­54 (1—1) A cs. b. kereskedelmi ministerim 1853-ik évi dec. 18-án 9185—H. sz. alatt,­­Wigner József korneuburgi syndikusnak, „mindenne­mű épületek befedésére használható­ vas és bá­dogból készült zománczozott lemezek feltalá­lására“ 1847-dik évi december 7-én engedmé­nyezett kizáró szabadalmat a hetedik év tar­tamára meghosszabbította. Csődmegszü­ntetés. .452­­1 . (1—2) 3054—1463. ikt. szám. — Krasznay János általuk hiteles okmányok alai kimutitanapj­ai ellen, saját kérésére, f. évi martius egyszersmind az is megemlítendő, vájjon m/­­ sz. a. kelt ítélet által megnyitott­­anak-e és mily fokban, a fennebbi hivatal ennel biróilag megszüntetjük - Kelt agy igazgatóság tisztviselőivel rokonsági Miskolczon 1853-dik évi december hava 16-ik Árverések. (458) (fi-j.3) . . 2100—1853. sz. — A losonczi cs. k. járási bíróság részéről közhírré tétetik, miszerint a Nógrád megyei nagy tekintetű csekir.­tszék múlt 1853. évi 797. számú ítélete következté­­n Bory Miklós-féle csődtömeg részére birói­lag lefoglalt és idősb Farkas Károly urat tu­lajdonilag illető, Losoncz városában fekvő 196. számú ház, hozzá tartozó 374 □ ölet te­vő belső telekkel, rajta lévő házrom­okkal és 384 □ ölet tevő kerttel egyetemben, melyek is összesen 3153 ft 39 krokra ezüst pénzben becsülvék, bírói árverés utján, ha a becsár meg nem ígértetnek, becsáron alul is folyó évi február hó 15-dik napján reggeli 10 órakor a cs. k. jbiróság hivatalszobájában mint máso­dik árverésen készpénz fizetés mellett el fog adatni; az árverezni szándékozók a becsár egy tized részét mint bánatpénzt kötelesek az ár­verés alkalmával az eljáró cs. k. járásbíróság kezeibe letenni. — Kelt Losonczon a cs. kir.­­biróságtól január 9-dik napján 1854. Zmeskal Sán­do­r, m. k., losonczi cs. k. járásbiró mint törvény­­­székileg kiküldött vhajtó. .(1­ 3 . Az oberenllachi erdőhivatal Sachsenburgban egy pagonyva­dászi állomás töltendő be. Ezen a XI dik napdijosztályzatba tartozt pagonyvadászi állomással következő javadal­mak vannak összekötve, úgymint : 350 ft évi fizetés, 26 ft fapénz, 150 ft uti-átalány ideiglenesen, továbbá szabad szállás vagy 24 ft szálláspénz. Az ezen állomás elnyerésére megkíván­tató kellékek ezek : jó sikerrel végzett erdé­­szeti tanfolyamok s ha netán az i­lető még államszolgálatban nem lenne, a kielégítőleg le­tett erdészeti államvizsgálat, kiképzettség a magas hegységbeni erdészeti gazdaság, s en­nek tulajdonságaira nézve, a faszállítás és szénügyben, valamint különösen a fogalma­zási és számviteli szakbani ismeret fölötti bi­­zonyítványnyal együtt. A folyamodók tartoznak sajátkezűleg irt kérvényeiket 4 hét lefolyta alatt elöljáró ha­tóságaik útján ide beküldeni, s azokban a fennebbi kellékek, valamint életkoruk,család­i állapotuk, tanulmányaik s eddig tett szol­gálatuk hiteles okmányok által kimutatandó, vagy sógorsági viszonyban. Gratz, janu­ár 7-én 1854. A cs. kir. bánya és erdészeti igazgatóságtól napján, a Borsod megyei cs. kir. tszék tanács­üléséből. M­á­r­y P­á­l, m. k., cs. k. t. elnök. S­zabó L­ajos, m­k., cs. k. t. kiadó. Csőd. (457)­­­­ (­1—3) 1188—823 — A kaposvári cs. k. megyei tszék által ezennel közhírré tétetik, hogy Ko­vács Ferencz kaposvári sütemester ellen, saját kérésére csőd nyittatván — a hitelezők meg­jelenésére és követeléseik beadására e cs. kir. megyei törvényszék előtt jövő 1854-dik évi február hó 22-dik napja — a tömeggondnok és hitelezői választmány megválasztására pe­dig ugyanazon hó 24-ik. napja­ a csődrend­­tartás 30-ik és 44 ik §§-ai értelmében ezennel ki­üzetnek; perügyelőnek Szokolay Dániel.— (449) i (1—3) 187—854. — A cs. k. miavai­­biróság ré­széről hirdettetik, hogy 1853-dik évi novem­ber hó 28-án 4607. sz. a. cs. k. nyitrai orszá­gos tszék által hozott ítélet folytán, báró Pók Mária asszonyság csődület­­tömegéhez tartozó ingatlan nemesi vagyon, mely 1845. évi Sep­tember 19-kén 82,996 ft 42 kr. ppben becsül­tetett, 1854-dik évi február hó 20-án és már­cius hó 20-án Szobotiston, Dolinán és Tisztó- Horán a legtöbbet ígérőnek bírói kézből el­­adatni fog. — A birtok részei ezek : Szobotis­ton 1 kastély, 8 □ hold kert, 39% p. m. föld, — Dolinán 98 p. m. föld, 10 □ hold rét, — Tisztó-Horán 1 major 52% p. m. föld, 25 □ hold rét, ehhez tartozik még 1943 □ hold er­dő ; összesen mind 82,996 ft 42 kr. ppben be­csülve, mely összeg a kikiáltási összeget ké­­rezendi. — A vevők 5% bánatpénzzel ellátva enni tartoznak. — Miavai cs. k. járásbíróság, 1854-dik évi január 10-kén. M­a­d r­á­c­z­y­. m. ki­sbiró. MAGÁN­HIRDETÉSEK, (433) (2-3. Boltváltoztatási jelentés. A zay-ngróczi finom posztó és gyapju-áruk gyárának f­erakóhelye 1854-diki gyertya­szentelőtől fogva Pesten a bécsi­ utczában Harisch-féle 9. sz. házban van s ajánlja kész árutárát felette jutányos árért (1-3) a leg­(416) Egy magyar népes mezővárosban jobb hirü, bőven és csinosan felszerelt gyógyszertár, családi viszonyok miatt kedvező feltételek mellett házzal együtt eladó. Bővebb értesítést szíveskedik adni Thalmayer A. in Pesten Nádor-utcza 7-ik szám. 414) , (1—3) Haszonbérlet. Erdély-Szilágyság részében, Nagy-Ká­­roly várostól két órai távolságra, szarvas­marha-hetivásárairól s kitünő jó borairól is­meretes Tasnádon — és körülötte közel fekvő s hozzátartozó apróbb birtokrészek, u. m. Gents, Csög, Kisfalu, Oláh- s Magyar- Csaholy, Tasnád-Szarvad, Gyöngy, Ujnéme­­di és Salamoni pusztarész, minden szántó­földje, őszi és tavaszi kész vetései, kaszállói^ kinyitva s megmetszve átveendő majorság], úgy dézsmás-szőllői, királyi­, országos és hetivásári jövedelmei, erdei, lakó­ s gazdasá­gi épületeivel együtt, folyó 1854-dik martius 12-kén d. e. 11 órakor Tasnádon tartandó nyilvános árverés utján ugyanezen 1854-diki Sz.-György naptól kezdve hat évre haszon­bérbe fognak adatni, melyre bérleni kívánók 200 pft­lanatpénzzel megjelenni ezernél meg­hivatnak. Bővebben értekezhetni Pesten szép­­utczai 1 -ső sz. a. ház tulajdonosával, Tasná­don pedig Bikkfalvi Sámuel uradalmi ügy­véd úrral. Február 1-jén 1854. (459) (1—3) 254—1854. — A budai cs k. járásbíróság által ezennel közhírül adatik, hogy Mar­athy Konstantin részére rendelt végrehajtás utján, Christen Lajos-féle, Budán ország­ uton 360. sz. alatt fekvő, 6168 pftra becsült ház­ak ár­­verésére 1854-dik évi február 22-dik napja mint második határnap avval tűzetett légyen ki, hogy azon esetre, ha ez alkalommal a becs­­át nem igértetnék meg, a ház ezen alul is ela­­adatni fog.— Venni szándékozók tehát, kik egyszersmind a házon jelzálogilag biztosított adósságokat a vételár erejéig bírói utalvá­nyozás szerint átvállalni tartoznak, felhivat­nak , miként a mondott napon d. e. 10­­órakor 500 pft bánatpénzzel ellátva ezen járásbíró­­ság irodájában jelenjenek meg, hol addig is az árverési feltételek megszemlélhetik. Miről ez alkalommal is a jelzálogos hitelezők kel­lően értesittetnek. Buda, január,27-kén 1854. Greifeneg.m.k., jhiró. Kelt Pesten, januárjus 27-én 1854. A cs. k. záloghivatal által. Haszonbérletek. (431) • %. ’ H (1) A soóvári cs. kir. sóbányai és koronajó­szági főigazgatási hivatal részéről ezennel közhírré tétetik, hogy az Abaúj megyében létező, Kassa városától 20 órányi távolság­ra fekvő herlányi máskép ránki csa­k kincstári savanyuvizes fürdő, minden hoz­zátartozó urasági lak, és fürdőépületekkel együtt, három egymásután következő évre azaz 1854. május 1 -től egész 1857. ápril vé­geig, a soóvári cs. k. főigazgatósági irodában 1854. mártius 15-én nyilvános árverés utján írás és szóbeli ajánlatok mellett a legtöbbet ígérőnek haszonbérbe fog adatni. Ezen kincstári fürdő haszonbérletéhez tartozik 1) A fürdőszoba-épület 14 fürdőszobával (melyeknek mindegyike 2 fürdőkáddal van ellátva), továbbá irodának való 2 szoba és 1 konyha nagy kazánnal. 2) A Ferdinánd-épület 14 szobával és konyhával. 3) A Ferencz-épület 25 vendégszobával, kamrával és 4 konyhával. 4) Az ó-fürdőépület 14 ■ fürdőszobával és a fürdő készítő lakásával, mely 10 szoba s 1 konyhából áll. 5) Egy tágas tánctterem, szárny osztályza­tokkal u. m. étterem, tekéző szoba és csemegetári használatra. 6) Egy lakás a haszonbérnök használatára mely áll 2 szoba, egy nagy konyha és egy éléskamrából, 2 hegypinczével és jég­veremmel. 7) A vendégfogadó 6 szobával, 1 éléskamra 1 konyha és 2 pincze, 1 tágas kocsiszín és lóistálóval.­­ 8) Egy mészárszék, hasmérési joggal, és 1 j­ég­veremmel. 9) Egy arena. 10) Egy 4/g rész udvartelki birtok. Egyszersmind átengedtetik a bérnöknek határozott ár mellett 80 él kemény hasábra is saját használatára.­­ " Bérleni szándékozók ezen árverésre a ki­tűzött napon ,és helyen délelőtti 11. órakor leednő megjelenésre oly hozzáadással hivat­nak meg, hogy mindegyik árverezőnek 100 pft bánatpénzzel, és a szerződés megkötése végett egy évi haszonbér összegével felérő biztositékkal készpénzben, vagy pedig jel­zálogul szolgálandó vagyonának hiteles ki­mutatásával ellátva kell lennie. Azon bérleni szándékozók, kik Írásbeli. (456) , (1-3) 875—853. — A karádi cs. k. járásbíróság által közhírré tétetik, hogy Miczki Jan. vég­rendelet hátrahagyásával Karádon meghalá­lozott, melyben ő Ábrahám, Salamon, József, Márton, Mózses fiait s ezek gyermekeit örö­kösöknek nevezte; minthogy a biróság előtt az utóbbiak tartóik, nem tudatik, felhivatnak hogy magukat az alább jegyzett naptól számit egy év alatt ezen bíróságnál jelentsék, örökö­si nyilatkozataikat nyújtsák be ; ellenkező e­setben a hagyaték a magukat jelentő örökö­sökkel s a számukra rendelt Kolonits János­­ ügyvéd gondnokkal fog tárgyaltatni. Karád, január 23-án 1854. V­u­­­s­k­i­t­s István, m. k . karádi cs. k. bíró. Pályázatok. Szabadalmi hirde­tések. (294) ... 0.*) A cs. k. keresk. ministerium 1853-dik évi november 29-kén 8915/H. sz. alatt, Ham­­m­erschmidt Kér. Jánosnak, az alsó-au­striai iparegylet­ ügynökének Bécsben, — .,a tenger alatti és más telegráfsodronyok készí­tése­ és letételénél használandó különös gép­előkészületi találmányra, mi alattságok készí­tésére általában használható és a hajó fedeze­tén is felállítható, hol a telegráf• alattsáprok (412)­­ • (2—3) 2809—259 — Zemplén megyében fekvő király helmeczi csász. kir. adószedő hivatal­nál az ungvári cs. kir. ker. pénzügyigazga­tóság kormányzási körében a III-ik osztályú adószedői állomás 700 pft. évi fizetéssel, IX. papdijosztályzattal és kötelezettséggel az évi fizetéssel egyenlő biztosíték letételére, megü­rült, melynek betöltése végett a pályázat e­­zennel megny­itta­tik. A folyamodók tartoznak kérvényeiket a cs. k. ker. pénzügyigazgatóságnál Ungvá­rótt 1854 dik évi martitis 1-ig benyújtani.­­ Folyamodvány, mely nem az­­ itt előirt módon adatik be, tekintet alá nem jön. Azon folyamodók, kik már álladalmi szolgálatban állanak, tartoznak folyamodvá­­aikat a végből is illető, elöljáróságaik út­ján benyújtani, hogy e szerint a tökéletesen kiegészített képesség­­lajstrom folyamodvá­nyaikhoz mellékeltessék; holott azok, kik ed­dig közhivatali alkalmazásban nincsenek, a kérvényeiket azon megyei főnökség útján kö­telesek beadni, melynek hivatalos körében állandóan laknak. A kért adószedői alkalmazás elnyeréséhez kivontató kellékek következendők: 1- er. Az életkor s a physikai szolgá­lt­képesség. mt -2- er. A nyert iskolai képzettség és az az­­ótai foglalatosság vagy alkalmazás egész mostanáig ; továbbá az eddigi szolgálati mi­nőség és a vele összekötött illetség. 3- er. A német nyelvnek szó- és írásbeli tökéletes ismerete és a Király -Helmecz vidé­kén divatozó nyelv tudása. 4- er. Az adórendszer ismerete. 5- ör. A pénztár és számvitelkezi szolgá­lati képesség. . ., 6- or. Továbbá azon nyilatkozat, misze­rint a folyamodó kész az egy évi fizetés ősz-(300)(8-10) Amerikai keményítő-fény. Ezen czikknek — mely pótléka a kemé­nyítőnek — használata által a fehérruha va­kitó fehérségű, s minden nemű színezett kelme péld.­a nyomott áruk stb. az elkészítésnél tü­körfényességű lesz. Kapható e czikk Bécsben a következő kereskedésekben, u. m. V­oigt József és társa fűszerárus­­nál, am Graben. ■ Paumeister J.J.özv. és fia, Bäc­kerstrasse 751. sz.; Gottmeyer Ferencz, Stefansplatz 628. sz.; Schönherr L., Neuenmarkt 1065. sz . Huss József, Stallburgerstrasse 1127 szám ) Rach György, Wollzeile 868. sz.; Mayer testvéreknél, Kärtnerstr 969. sz. Pesten pedig kaphatók. Glatz József, 3 korona-utcza 4 sz. és sütő-utcza 8. sz. Hoffmann József, váczi út 90. sz .schögl J., 3 korona utcza 2. sz. Thallmayer és társa,nádor-utcza 7. szám. M­a­y­r Károly magkereskedésében, a du­­naparton . , H­ö­f­f­­­er F., városház tér; Ebenführer M­uri-utcza . sz. Witthalm A., nagyhid-utcza; Schmidt és Oszetzky, feren­­cziek tere; Riffel testvérek, viczi-utcza 9 szám. Luzsa és Vághy, országút 3. sz. Hallbauer és testvére, király? utcza 11. sz. Temesvárott, Jeney és Solquir uraknál. lépíten P. J. és társa gyára Kölnben posté - resta­n­t­e B­éc a Felelős szerkesztő s kiadó Szilágyi Ferenci. — Nyomtatja gőzsajtón Lukácz László ás társai országúton Kunewalderházban.

Next