Budapesti Hírlap, 1854. április (383-408. szám)

1854-04-01 / 383. szám

Pest, Szombat, Megjelenik * lap, hétfőt a a főbb ünnepi k utíni napokat ki­flik» , mindennap taggal. *l6fls*t«sl díj : Vidékre: 16 11 v­­t « : 10 írt., « ▼ n a g y ed r a: 5 ír. 20 kr. Helyben , f­é­l - írta: 8 írt., dknegy»dro: 4 írt — Abtrijetdnek 8ttf8r hssSbzcM »erínak egysaerl h«lkr»Ms*ért 6 kr, több­­«eörlftrt pádig 4 kt. »aCmlttatik. —■ lágy«» aaksn 20 ok'. nlönaathetul — Helyben • lap kiadd hivataliban: L­u­k­á­c­a L. ««tára könyvnyomdáiban (Oian­gut Kune­­valdsrhípban ,) vidéken mlpden or. k’lr. p­o­s­t­ah |p a­' »álnál] — ka slöflar.trat tartalma* 6 Jevelek a calm. lak­hely a­ntqlsö posts feljegyzés* mellett., a pánttal együtt bhiamnin­tlvi egyenaaen akiadd hivatalhoz ata­­.It­an.-Ifik. BUDAPESTI HÍRLAP . , , , i i ,i . Szerkesztői iroda ,yam Ország-ut, 6. ok*, (Kunewalderházi 2-ik emeletben. Előfizeté­si felhivása. A hivatalos „BUDAPESTI HÍRLAP 44 folyó 1854-dikévi april—június folyamára az elő­fizetés Évnegyedre s helyben 4 pft. Vidékre postán küldve 5 pft- SO kr. Sf Előfizetni lehet minden es. k. postán — Pesten a lap kiadó hivatalában Lu­kács L. és társa könyv­nyomdájában (Országút Kune­­walderházban földszint), hová az elő­fizetési pénzek is beküldendők. SZERK HIVATALOS RÉSZ. A magyarországi cs. k. pénzügyi orsz. igaz­gatóság Grotmann Vincze wildenschwerzi cs. k. adóhivatali ellenőrt Eszterházára adóbeszedővé kinevezte. F. 1854. évi mart. 28-kan a bécsi cs. k. ud­vari s államnyomdában megjelent és szétküldetett a birod. törvénylap XXI11. darabja, melynek tar­talma következő : 65. sz. A pénzügyministerium 1854. márt. 21-ki hirdetménye, mely az általános vámterület­ben foglalt összes koronaországokra nézve érvé­nyes, egy másodosztályú fővámhivatalnak Zittau­­ban (Szászországban) állítását, s a grottaui és pe­­tersdorfi kereskedelmi vámhivatalok megszünteté­sét illetőleg. 66. sz. A pénzügyi s kereskedelmi ministeriu­­mok 1854. márt. 23-ki hirdetménye, az általános vámterületben foglalt koronaországokra nézve ér­vényes, a déligyümölcsök s halvára nézvei göngy­­suly-levonások megállapítását illetőleg. 67. sz. A pénzügyministerium 1854. márt. 24- ki kibocsátványa, mely által a zágrábi adóigazga­tóságnak az ottani pénzügyi orsz. igazgatóságba legfelsőbbleg elhatározott bekeblezése közhírré tétetik. 68. sz. Az igazságügyi ministerium 1854. mart. 27-ki kibocsátványa, mely által az 1852. nov. 20- ki nyiltparancs 90 §-ában (birodalmi törvénylap 251 sz) idézett szakaszok két száma helyreiga­­zittatik. Ugyanaz napon megjelent és szétküldetett a bírod. törvénylap 1850. évi folyamának b­e­t­ü­­rendszerinti (III.) tárgysorozata, az o­l­a­s­z-német kettőskiadáshoz. Pénteken mart. 24-kén ugyanott megjelent és szétküldetett az 1850. évi hírád. törvény­lap ro­mán-német kettős kiadásának még teljesen meg nem jelent darabjaiból a XXXVII. darab. NEMHIVATALOS RÉSZ. PEST, mart. 31. i. s. Tiszaszabályozás és a föld­adómentességi legfelsőbb kedvez­mény. III. Zajtalanul bár, de komolyan és lehe­tő serénységgel haladnak a szabályozási munká­latok. Csak néhány nap előtt egy érdekes, rövid­­ kimutatás volt az utóbbi évnegyed (nov-f­­an.) eredményeiről közölve az „Austria“ lapban, mely szerint a munka a legkedvezőtlenebb évszakban is jelentékeny adaggal járult a nagyszerű válla­lat létesítéséhez, s a megmentett földtér mennyi­­sége jelenleg már több mint 400,000 holdra ter­jed. A dobi vagyis alsószabolcsi építési kerület­ben a munkálatok már csaknem egészen befejez­­vék, s mintegy 250,000 hold mivelési rendelteté­sének át is van adva. Hasonló dicséretes tevé­kenységet fejtett ki főleg a bácsi társulat, mely­nek élén Magyar-Kanizsa város derék községe áll hol aránylag rövid idő alatt egy töltésrend­­szerrel sok ezer holdnyi legelő mentetett meg az örökös vizártól, s első évben, mint halljuk, azon­nal 30,000 pftot jövedelmezett. Méltó jutal­ma ez az ön és az állam érdekét józanul felfogó s annak megfelelni iparkodó közszellemnek, a­mely minél jobban lelkesítendi az egész Tisza - völgy lakosait, annál hamarabb fognak az általá­nosan óhajtott czélhez eljutni, hogy egy darab­öldet se pusztítson a kártékony áradat. Még óriási munka van ugyan hátra. Még­öbb mint három millió­ hold szabadítandó fel a dzhydra karjai közöl, s a koronkint visszatérni szokott földárja czélszerü csatornák és alagcsö­­vezés alkalmazásával még szolgájává kényszeri­­tendő az okos, szorgalmas földművelésnek. i dej m­­indezt komoly, szilárd, határozott akarat, s ki­tartással párosult tetterő könnyen legyőzheti. Ha pedig ösztön is kell még egy oly vál­­­­alatnál, melynek előnyei higgadt számitás után , legvilágosabban láthatók , akkor ott a szabályo­sági munkálatok által előidézendő közfelvirágzás­­ ítélet csal­ha­ti­an reménye s képe, melyet s első, — ott a magasztos czélu fejedelmi kedvez-j­­­mény, melyet második czikkünkben tárgyaltunk. [ Mindenekelőtt a társulati szellem itt­­­­is mint mindenütt, azon hatalmas mozdony, mely valamennyi érdeket egybefogva a közczél felé­­ vezet, s mely valamint máris szemmel látható­­ eredményeket mutathat fel a tiszavölgyi vizmun-­­­kálatoknál, úgy a nagyfontosságu vállalat egész jövője sajátkép ezen szellemi mozdonyhoz van kötve. Jelenleg kilenc, régibb s tizennégy újabb magántársulat létezik a Tiszaszabályozás­­ keresztülvitelére.Tehát azon eszme hitele, me­lyet gr. Széchenyi felélesztett, idő folytával n­ö­­vekedett, s e jelenség annál örvendetesb, minthogy a növekedés aránya az új­ab­b idő mellett szól. De azért ne gondolja senki, hogy a társulati tér egészen kimeríttetett, sőt a munkába nem vett szakaszok után ítélve, még két- háromannyi szá­mú társulat alakulása várható. Hisz erre nem kí­vántatik egyéb, mint kijelenteni a szándékot s tettre kész akaratot, s azon egy­ütt, mit a mun­­­káltatás bevégzéséig évenkint egy hold után űzetni kell, a jövő haszonnal szemközt, tekintet­be sem vehető. A magas kormány maga részéről mindent megtesz a vállalat sikeres előmozdítására. A mun­kálatok igen nagy részét, az átmetszéseket úgyis a magas kormány önköltségén létesítteti, s mi a többi munkát illeti, erre szintén részint a központi bizottmány útján tett buzdítással s tech­nikai segélylyel, részint jelentékeny összegű köl­csönök adásával üdvös befolyást gyakorol, azon­kívül, hogy a só fölemelt árának illető részét ere­­deti rendeltetése szerint évenként e vállalatra szenteli. Nincs eset, hogy kellő biztosíték­i köte­lezés mellett az e czélra kivánt kölcsön valamely társulattól megtagadtatnék, s legújabban is a m. kincstár a debreczeni társulatot 100,000 pftnyi kölcsönben részesíté. Ezenkívül kedvezményeket állít fel, mik legnagyobb lendületet adhatnak a munkála­toknak, a­mik a társulati szellemet, a hol nincs, életre hín­, s a hol van, buzgó tevékenységre éb­reszteni képesek. Csak egy tekintetet kell vetni az öszhangza­­tos rendszerrel véghezvitt szabályozási munkákra, hogy egy ösztönnel több legyen a vállalat lán­­c­olatába belépésre. A szilárd építésű jeles töl­tések,­minden megkívántató készületeik s fűz-ül­tetvényeikkel, a víz szükségletét egyensúlyozó zsilipek stb. önkényt édesgetnek a gyümölcsöztető munkára. Kik még a nagyszerű vállalat által föl­tételezett magas érdekek belátásához nem jutot­tak, lépjenek ki szűk körükből, szemléljék meg a már eddig is nyert vívmányokat, a társulati mun­kálkodás ezen örvendetes zsengéit a nagy hazafi által kijelölt mezőn, s bizonyára más esz­mékkel térendnek vissza. A természet megnyitotta munkás évszakát, minden kéz, erő tevékenységre szólittatik : csak a legtermékenyebb hivatású völgy fia nem sietne azon gátakat maga elől elhárítni, miket eléje egy folyam szeszélye gördít?.......... Itt a kedvező idő, ott a munkatér, — legyen tehát jelszavunk a Tisza partjain: „társulati szövetkezés“, és „ásó, kapa!“ Épen most hiteles kútfőből értesülünk, mi­­kép a febr. 5-ki kegyelmes határozat minden bevégzett tiszaszabályozási munkálatra ki­terjesztetett, s ennek következtében a katastrális könyvek is ez értelemben kijavíttatni rendel­tettek. Munkára tehát Tiszavölgy lakosai 1 3&3. Levelezések. Zemplénből mart. közepén. Régen hallgatok, pedig mint ügyvéd a si­­lentiumot nem szeretem, s mint polgár és kisvárosi­rónak szólnom és írnom kell a körülményekhez képest. Kezdem az ügyvédeken: mintegy 34-en ki­­neveztettek, és 24-en elmozdittattak. Megyei törvényszékünk székhelyéhez 14-en vannak kinevezve. Törvényszékünk minden tár­gyaival rendes folyamatban van, s igy lesz mi­­előbb a sátor-allya-ujhelyi első oszt. járásbiró­­ságnál,"melynek az elsővel aránylag sokkal több­­ teendőjel s közelebbről is mintegy hat helység csatoltatott e járáshoz a szomszéd Abaujból. Hogy törvényszékünk és államügyészségünk­nél is mint levelezési nyelv a német behozatott, ennek az a haszna és jó oldala is van, mivel ez annyira szükséges nyelvnek nyomos és alapos ta­nulása ez által mellőzhetlenné vált, ennek pedig tudományos művelődés tekintetében is jótékony hatása el nem marad. Kerületi főtörvényszéki elnök Streit­er, mlga körutat tevén nálunk­ is, mindent megvizs­gált és szemügyre vett. Kerületi főtör­vényszékünkről az ítéletek ma­gyar és német kettős szövegben érkeznek le, ott szinte rendes folyamatban vannak az új perekkel, úgy hogy egy a járásbíróság vagy törvényszéktől fellebbezett per egy hónap alatt körülbelül meg-­­ vizsgálva visszajő, s így a régen óhajtott rövid perlekedést szerencsésen megértük. Telek- és betáblázási könyveinkre nézve némi szükséges teendők és igazítandók lennének, mit legyen szabad megemlítni. Ez a megkülönböztetés ,,1848-ik év előtti nemesi birtok“ eddig kissé igen széles értelemben vétetett: jelesen megeshetnék, hogy ha valaki nemes ember, már minden birtok mi az övé, nemesi birtoknak vétetik, s mint olyan nem vezettetnék a telekkönyvbe, pedig nem a személy tette a birtokot eddigi törvényeink sze­rint is nemesi birtokká, hanem donatio és curiuli­­tis; hogy valaki dézmás polgári birtokát meg­váltotta, azzal még nem tette azt nemesi birtokká. Szükség tehát e részben is egy meghatározó ca­­tegóriát felállítani. Egyébiránt a valóban nemesi javak telekkönyvezése még nálunk el nem kezde­tett; a nem nemesi és polgári telekkönyvek a sátoralja­újhelyi c. o. cs. k. járásbíróságnál szép rendben vannak, s ügyesen vezettetnek. Közigazgatási kormányzatunk személyzeté­ben is nevezetes változások történtek, K­a­p­y István volt megyei főnök úr nyugalomba tétetvén, helyette Markovics Antal kér helyt, tanácsos és véglegesen kinevezett megyei főnök úr szelíden, de sikeresen kormányoz, egyedül hivatalának él, ugyanazért köztiszteletben áll. Oldala mellé há­rom biztos van kinevezve. A farsang lejárt, szembetűnőleg kevés kö­zönséges bálok nélkül, és annál több házi vendég­séggel, egymást érték a dúsabbnál dúsabb lako­mák a tisztviselők és előbbkelők termeiben. A farsang múltával most már toborzót húz­nak, azaz ujonczozunk, a­mivel egy időre felettébb el vannak a közigazgatási hivatalnokok foglalva. Sárospatakon műkedvelő ifjak és nőkből ala­kult jeles társulat engedelmet nyert néhány­­szini előadásra, s kedvesen mulattatják a közön­séget, mig vállalkozásuk becsületes jövedelme egyedül jótékony czélokra fordittatik; • az első előadás tiszta jövedelme 50 pert a Garay árvák részére küldetett el, a többi előadások jövedelmé­nek fele a szegények házára, másik fele az ifjúság könyvtára gyarapítására fordittatik számadás mellett. E szép vállalat igen sok szellemi hasznot hoz az ifjak képzésére is, s a főérdem a vállalkozó ifjak és nők nagyrabecsülést érdemlő szives kész­sége mellett Antalfy János urat méltán illeti, ki időt és fáradságot nem kímélve ritka erélyt és buzgalmat fejt ki. A s. pataki helv. hitvallásnak főiskolájának nyilvánossága körül folyvást váltatnak hivatalos levelezések, az anyagi alap már ki van mutatva és felterjesztve, most a tanárok igazolása terjesz­tetett fel. Óhajtandó volna e tárgy körül annak biztos sikere tekintetéből is, a­mennyiben vallás­­beli elvekről, és tanítási rendszerről van szó, egyházkerületi tanácskozást tartani, s ezt a ma­gas kormánytól kieszközleni, minek megnyerésé­ben kételkedni nem lehet. Egyébiránt a tanítás­­és iskolai fegyelem­­ kitűnő dicséretet érdemel, s a tanuló ifjúság dicséretes magaviselete és ügyeke­­zete örömmel tölti el a szülei szíveket. A s.­pataki híres malomkőbánya, mely egész országot képes ellátni legjobb minőségű kövek­kel, a birtokosok közegyetértéséből haszonbérbe fog adatni 12 esztendőre, s folyó évi április 25-én tartatik iránta Patakon a többetigérés; ez azért határoztatott a birtokosok által, mert a testületi kezelés nem alkalmas a kiterjedtebb kereskedés előmozdítására, midőn egyes vállalkozó távol piac­okat is felkeres, és ezen legjobb minőségű lisztköveket külfölddel is megismertetheti. Az egésségi állapot környékünkön megnyug­tató, az orvosoknak azért mindenütt van foglal­kozásuk, kik közül némelyiknek szívesen ajánl­ható az új büntetőtörvény átolvasása, mert az ál­tal némi önzésből származó és emberi élet rová­sára történő visszaélés eltávoztatva leend, s a ma­gas kormánynak e körben is czélzott atyai gon­doskodása biztos czélra jut. Többnyire minden valamire való háznak van rendes orvosa, de ha egy becses élet veszedelemben forog, nem csoda, ha a beteg körüliek több orvos együtt-tanácsko­­zását is kívánják, s néha úgy történik, hogy az e végett felszólított háziorvos megneheztel, oda­­hagyja a beteget, mi nem a maga rendén van. A juhok és sertések nagyban döglenek, a ju­hok mételyben, a sertések epekórságban. Egész juhnyájak fészkestül kidöglenek métely miatt, s ez majd minden ötödik esztendőben igy történik­ , vajha fel lehetne találni ennek orvosságát, való­ban a gazdák e végre nagyszerű jutalmat tehet­nének össze. ----- , . Élettermésünk múlt évben középszerűnél jóval alább volt, s ez az oka, hogy már most egy köböl — négy véka — búza 25 ft, gabna 22 ft, árpa 17 ft, imkoricza 19 ft váltóban. . . * Bortermésünk bő és jó volt, de ennek nincs ára, egy hordó 165 izeres bor, hordóval együtt szegényebb szőlősgazdánál 6—7 pfrt, közönséges gazdánál 10—15 fifrfé, urnái 20—25 pft, aszu­­szőllőből készült bor hordója 20 pfttól 100 pen­gőig. Krumpli- és törkölpálinka itezéje 30 kr., szilvapálinka 45—50 kr. Dohánytermeszthetés iránt benyújtott folyamodásaink még nem érhet­tek vissza, azért természetes, hogy kivált a do­hányzást kedvelők a kívánt eredményt erősen várják. Lev. Április 1-én 1854. Napi események. (Fővárosi és vidéki napl­ó.) Apr. 1. *] Az újpesti kikötő Ügye, mely a budai cs. k. katonai s polgári kormány részéről kedvező vélemény kíséretében fölterjesztetett, s melyre néz­ve a leküldött két minister­ megbízott is hasonló értelemben nyilatkozott, nemsokára végeldöntéshez jutand, s mint értesültünk, Pasetti osztályfő­nök úr, ki a megbízottak egyike volt, legközelebb is szíves készségét nyilvánitá, az ügyet tehetsége szerint előmozdítani, hogy az mielőbb a budai m. kormányhoz óhajtott határozat kíséretében visszaér­­kezhessék. * Bartakovics Béla egri érsek ő excja az általa behozott angol kisasszonyok zárdáján ez év­ben újólag 20—30 ezer ftba, kerülő javításokat té­tet, különösen egy intézeti díszes­ kápolna létreho­zása végett. * N­a­g­y Mihály ur temesvári kereskedő s az ivándai ásványkút bérlője szives volt, az igen hat­hatós erejű ivándai keserű vízből 120 palaczkot a pesti cs. kir. egyetemi orvos-kórodai iskolák szá­mára díjmentesen küldeni, a miért az orvos-tanári testület nevében nyilvános köszönetét mondani kö­telességének tartja Tognio Lajos, az orvos-ta­nári testület dékánja. (Közbirodalmi napló.) Bécs, mart. 30. K­i 1 - é­s főherczeg ő cs. fenségénél — a mai or­vosi jelentés szerint — tegnap reggeli 7 órától fog­va mérsékelt, egyenlőn az egész testen elterjedt iz­­­zadás állott be, mely csaknem egész nap tartott a magas beteg megkönnyebbülésére. Az éj nyugodt volt, vérzés 38 óra óta nem mutatkozott, a láz és a la kábultsága szűnt, s így a magas beteg állapota ma valamivel megnyugtatóbb mint múlt napon.­­ Távirati jelentés szerint estei Miksa félig 6 cs. fens, tegnap 29-kén esti 7 óra előtt Innsbruck -­­ ba érkezett, és ma útját Salzburgon át Bécsbe foly­tatt. Ő Felsége megengedte, hogy a jelen szervezésnél azon tisztviselők, kik maguk vétke nélkül nem egy jelen szolgálati helyükkel egyenlő vagy magasb állásba helyeztettek­­­.­ --------

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék