Budapesti Hírlap, 1854. június (434-456. szám)

1854-06-01 / 434. szám

lyek alkalmasak egy ilyen megnyugtatást kiesz­közölni. Ezen aztán életbeléptetendő rendszabályok azonban csak védelmi természetűek lesznek. Csak ha, ilyen rendszabályok következtében, támadás történik a magas szerződők egyike vagy másiká­nak területe ellen, köteles mindegyik szerződő a támadást a rendelkezése alatti egész haderővel visszautasítni- Bármelyik részről ered a támadás, az mindegy. Oroszország egymaga semmiesetre nem értetik. Csak azon esetre határozottan orosz­ellenes a szövetség, ha Oroszország támadást in­téz a Balkán-vonal ellen, vagy a Balkánon átkel. Ez esetben mindkét rész támadólag lép föl.*) " Ebből következik, hogy mindaz, mit eddig elő az austriai hadkészületek czélja felől beszéltek, ez idő szerint még semmi alapon nem nyugszik. Erre mi már egyszer figyelmeztettük az olvasót. A ké­születek czélja egyelőre még csak a szerződésben fölvett eventualitás, de nem már egy határozott támadás. Könnyen lehet, hogy az offensív esetle­gesség bekövetkezése már közel van, miután a Balkán-vonal ellen orosz részről szándékolt táma­dás alig vonható többé kétségbe. Ezért tehát szükséges Austria készülése. Poroszország készen áll minden harczias eventualitásra. Gondosan lé­tettek minden előkészületek, hogy az egész had­sereg vagy annak egyes részei, minden pillanat­ban, mihelyt a szükség kívánja, hadilábra állíttas­sanak. Ennélfogva egyáltalában csalódnak azok, kik azt hiszik, mikép Poroszország kevésbbé kész az eseményekre s kevesbbé határozottan áll azok ellenében, mint Austria. Midőn előbb azt állítottuk, hogy a szerződés nem külön porosz és nem külön austriai, hanem német érdekeket oltalmaz, ezt most az okmány szövegében, különösen a 2-dik czikk szerkezeté­ben legbővebben megerősítve találjuk. Németor­szág jogai s érdekei minden támadás ellen véden­dők ; a német szövetségi államok hozzájárulásuk­­­kal a szerződéshez átveszik a bécsi zárokmányban kitűzött szövetségi kötelességeket. Ez az ápril 20- ai szerződést valódilag németté teszi. Ez nem ke­­rülendő el a német kabinetek figyelmét, azokét sem, melyek még csak Bambergben akarnak ez iránt tanácskozni, s az összes szövetségi államok hozzájárulása nem fog elmaradni.“ Haditörvényszéki Ítélet. Dessule­­mon­stier Sándor lovag, m. o. baranyame­­gyei, pécsi születés, 34 éves, kath., nőtlen, a cs. k. Vilmos főherczeg 12-ik gyalogsorezred első osz­tályú alhadnagya 1853. jul. 20-kán, szökés és fel­ségárulás miatt végzésileg idéztetve meg nem je­lent; 1849. máj. 2-kán Rozsnyón a magyar gueril­­lák általi elfogatása után, daczára az akkor már ki­hirdetett 1849. ápril 14-ki debreczeni convent-ha­­tárzatnak, tudva hogy a cs. k. hadseregnél előlép­tetésre kedvezőtlen erkölcsi bizonyítványa miatt nem számolhat, esküdt szolgálati kötelességeit hűt­lenül és esküszegőleg mellőzvén, remélve hogy a forradalmi hadseregben jobban boldogul, ehhez mint főhadnagy Görgey Arthur felkelővezér törzska­rába önkéntesen átlépett; e minőségben a ma­gyar forradalom tökéletes leküzdéséig a cs. k. és azzal egyesült sereg ellen szolgált, s a világosi fegy­verletétel után külföldre menekült. Miután e vád­lottra az előadott történetében felsorolt tények be­­bizonyittattak, a m. é. octoberben felelősségére el­múlt idézési határnapra meg nem jelenvén, az 1854. máj. 8-kán tartott haditörvényszék szavazat-több­séggel őt felségárulás bűnében elmarasztalta, en­nélfogva az 5-ik haditörvényczikk és az 1849-ki jul. 1. proclamatio szerint vagyona elkobzása mel­lett a forradalom által okozott károk megtérítésére, viselt cs. k. alhadnagyi rangja elvételére , s kötél általi halálra ítéltetett, nevének a bitófara szegez­­tetésével. Mely törvényesen megerősített ítélet mai napon kihirdettetett és a cs. k. hadseregi szolgálati szabályzat szerint végrehajtatott. Pest, máj. 29. A cs. k. haditörvényszék. Nap­ események. (Fővárosi és­ vidéki napló.) Júniusi. * Ft. Haas Mihály iskolai igazgató úr a múlt napokban Duna-Pentelét látogatta meg, és atyai in­téseinek köszönhetni, hogy az ottani község a nép­iskola teljesbítésére egy negyedik osztály fölállítá­sát elhatározta. * A Mocsonyi családot egy még nehezebb csa­pás­­érte. A család legifjabb tagja Mocsonyi Lu­­czián Temesvárról jószágára utazván , midőn a hű­vös éjben köpönyegét magára akarta venni, a kö­pönyeg zsebében levő egyik pisztoly elsült, s a szerencsétlen ifjú ember, rögtöni orvosi segély hiá­nyában, nagy vérvesztése következtében, másnap kimúlt. * Ft. Kaotz Lázár budai esperes, ki a temp­lom és álladalom ügye körül tanúsított érdemeiért a cs. k. Apostoli Felsége által kanonokká neveztetett ki Pozsonban, f. hó 28-kán szívreható egyházi szónoklattal búcsúzott el híveitől, kiknek számos éveken keresztül jó pásztora volt. * A tökéletesen szervezett mértékigazoló hiva­talok felállítása Magyarországban folyamatban van s az életbeléptetés rövid idő múlva bekövetkezendik. — Múlt april­isban Fehérmegye Czecze nevű helységében egy igen gonosz és vakmerő tol­­vajság követtetett el, mert pénzben és egyéb ér­tékben több ezer pftnyi öszveg jön elrabolva. (Közbirodalmi napló.) B­é­c­s, május 30. Gr. R­e­c­h­b­e­r­g cs. k. titk. tan. kettenhofi mezei jószágáról megérkezett, s rövid időn visszautazan­­dik Milanóba. *) Lásd a mai „Budap. Hírlap.“ angolországi ro­vatát. — Hírlik, miszerint b. Meyendorff itteni orosz cs. követ Berlinbe fogna áttétetni, és a bécsi követséget viszont b. Budberg mostani berlini orosz cs. követ fogná elnyerni. — Gróf Knuth dán kir. állam­minister Ko­­penhágából ide érkezett. — A bambergi értekezlet e héten fog bere­­kesztetni. Mint itteni jólértesült körökben az eddigi tanácskozásokról hallani, az értekezleti tagok közt a keleti kérdésre nézve az austriai-porosz szerződés alapján teljes egyetértés uralkodik.­­ Az austriai-porosz postaszerződvényről közlött hír annyiban való, miszerint az 1849-től fogva függőben volt alkudozások egy uj postaszer­­ződvény tárgyában most végeztettek be, de az még ratifikálva nincs. — A „CZC.“ helyreigazítja a német lapok azon állítását, mintha máj.24-én Bécsben egy uj értekez­leti jegyzőkönyv által az austriai-porosz szerződés az ápr. 9-ki jegyzőkönyvvel öszhangba hozatott volna. A máj. 24-ki értekezletben a két szerződ­­vény tudomásul vétetett, s a négy hatalom közti egyetértés jegyzőkönyvbe igtaztatott, összeegyez­tetése, változtatása vagy módosításáról, a szerződ­­vényeknek szó sem volt. Zár­a, máj. 21. A Diamant angol fregát máj. 15-kén a gravosai kikötőt elhagyta s dél felé elvitorlázott, ugyane napon estve a P­o­m­o­n a fran­­czia fregát is elment ugyanazon irányban. — Ko­walevski orosz bs.ezredes tegnap Constadius kapitánynyal egy Lloyd közösön Raguzából Triest­­be indulni szándékozott. A nagy-szebeni cs. k. haditörvényszék részé­ről a „Sieb. Bote“ 91 sz. hivatalos részében a f. é. mart. 24-kén kihirdetett haditörvényszéki ítéle­tekkel összefüggésben következő ítéletek tétetnek közzé : 1. Kenderessy Anna,sz.nagy-berivai Boer, erdélyi, küküllőmegyei, mikefalvi születés, 33 éves, kath., Kenderessy Elek elhunyt földbirtokos özve­­gye, gyermektelen, mikefalvi lakos; 2. Török Róza, sz. Gálfy, erdélyi, udvarhely­széki, martonosi születés, 34 éves, reformáta, tanár neje, gyermektelen, maros­vásárhelyi lakos; 3. Szentkirályi Erzsébet,sz. Berzenczey, erdélyi, maros-vásárhelyi születés, 32 éves, kath. Szentkirályi Zsigmond meghatározott földbirtokos özvegye, gyermektelen, maros-vásárhelyi lakos, törvényesen megállapított tényállás mellett, az első törvényszékileg tett vallomása, a másik kettő a kö­rülmények öszhangzásánál fogva elmarasztaltattak, hogy Erdélyben a menekült felségáruló Kossuth Lajos és titkos ügynökei által szított összeesküvés­ben a császári kormány megbuktatására Magyar- és Erdélyországban, közreműködtek, mint követ­kezik : 1. Kenderessy Anna, a Hajnal Róza és Kossuth ügynöke Makk által saját ézk­özete alatt hozott pa­pírokat, melyekben ez a felségárulói tervek, s a székelyföldön tett intézkedések felfedezésével az igazgató egyesületi főnök kinevezését, az egye­sületi szabályok tudatását s a fölkelés szervezését az erdélyi magyar megyék területén is eszközölni el­rendelte, valamint a székelyföldet illető egyesületi rendeleteket, melyeket Makk megbízása szerint kül­detésükben végrehajtatni kellett. — Török tanár által 1851. október elejével, a tartalom felolvasása után, egyesületi állását megismertetve, s a katonai főnök kineveztetését tudatva, kézbesítve kapott, s ennek következtében a szó- és írásbeli fölhívás­nak eleget téve, minden papírokat az intézkedések megtétele végett a kijelölt egyénnek előre ki­csinált egyetértéssel kézbesített, erről a fel­nevezett Töröktől értesítteték, s a megbízott si­­kerdus működéséről tudomást szerzett. Továbbá bevallá, hogy Makk felségáruló vál­lalatait ezenkivül is előmozdítá, Makkal azon idő óta, midőn 1850-ben Marosvásárhelyet fogva volt, titkos egyetértésben állt, levélben­ felszólításához képest. 1851 júniusban Ruzicskát, Kossuth ügynö­két, ki akkortájban Háromszékre érkezett, nála le­vél útján tudakozódott, Makk holtartózkodásáról ér­tesítő, végre hogy az 1851 October végével Török­höz Pestről érkezett egyesületi megbízásról értesült, melynek nyomán a nők közt létesítendő összeköt­tetésre nézve ő volt megbízva. Különösen bevallá még, hogy épen 1851 octo­ber havában értesíttetvén,hogy a titkos szövetkezés a nők közt is elágazik, hogy melyek a szervezeti rendszabályok, s hogy a nők köteleztessenek a vál­lalatban anyagi gyámolítással részt venni, — a neve­zett Török Rózától csatlakozásra felszólíttatva, le­tett eskü mellett s beleegyezése nyilvánításával egyesületi taggá felvétetett. 2. és 3. Török Róza és Szentkirályi Erzsébet bevallák, hogy a fönnerősített felségárulási irányban a nők közt alapított egyesülethez csatla­koztak, Szentkirályi Erzsébet mint kötelezett és bevallott tag, Török Róza mint vezető tag, ki már 1851 júliusban, midőn Kossuth ügynöke Ru­­zicska férjét egyesületi kerületi főnökké tette, Ru­­zicska által értesítteték. 1851 octoberben, midőn a pesti küldött az egyesületi megbízást férjének átadta, e küldöttel a nőegyesület szervezése iránt értekezett, és tevékeny sikerrel működött, neveze­tesen 1851 octoberben az előbb említett Kende­ressy Anna és Szentkirályi Erzsébetet szóbeli érte­sítés után a szövetség czélja és öszhangzásáról, az egyletbe mint tagokat fölvette, esküvel kötelezte, s az egyesületi szolgálatokkal megismertette, tevé­kenységre buzdította. A törvényesen végbevitt haditörvényszéki vizsgálatok folytán, f. é. febr. 8-kán hozott ítéle­tekhez képest, az V. hadiczikk szerint, a büntető törvénykönyv 61. czikkével összeköttetésben, va­lamint ugyane törvény 3-ik és 34-ik czikkével s a hadsereg-parancsnokság 1849 julius 11-ji proclama­(Külföldi napló­) Paris, május 25. — A hadügyminiszer megparancsolá , hogy a „Godsave the Queen“, s a „Rule Brit­ta­n­n­i­a“ angol nemzeti dalok, valamint „a nagy szultán, Abdul-Medzsid-Khán“ induló, a franczia sereg összes zenekarainak repertoii­­­jaiba fölvétessenek. — Mint Toulonból írják, a tengerészetnél történt pénz­sikkasztások tárgyábani vizsgálat fon­tos eredményekre vezetett, 27 vádlott tartatik fog­ságban, köztük több tengerésztisztek is.­­ Hiteles kútfőből állítják, mikép­t a­­­v­a­n­­­dy, Lajos Fülöp hajdani ministere s a fusio egyik feltalálója, audientián volt a császárnál. — Máj. 26. A törvényhozó­ testület ma kezdi meg a közoktatási törvényjavaslat tárgyalását. Több szónokok erélyesen támadták meg, s mások szintoly­ erélyesen védelmezték a javaslatot. A tárgyalás holnap folytattatni fog. Berlin, máj. 25. Hallomás szerint eddigi ró­mai követ Usedom kilép az államszolgálatból. — A német kormányoknak a porosz-austriai szerződéshez csatlakozása nem csak a bambergi ér­tekezletre, hanem egy weimari összejövetelre is a­­dott okot, melyről a „Weim. Z.“ ezt közli: „Ma 26- kan — itt (Weimarban) a német szövetség 12-ik curiájának ministerei értekezletet tartanak, kivéve Meiningent, melyre a thüringi követ Berlinben, gr. B­e­u s­t, és a szöv. követ F r i t s o h titk. tan. is meghivatott. Hir szerint az összejövetel tárgyát a porosz-austri­i szerződvényhez csatlakozásra fel­hívást illetőleg adandó közös nyilatkozat iránti meg­egyezés képezi.­­ A tartományi gyűlések ez őszön ismét ösz­­szeülnek, csakhogy kétséges, vájjon a Preuszen tar­tományi gyűlés is össze fog-e hivatni, minthogy ez tudomás szerint múlt évben össze volt híva, s né­mely részről óhajtják, hogy az igen gyakori össze­jövetel elkerültessék.­­ . Tudomás szerint az angol bibliatársaság ál­tal terjesztett német bibliákban az apokryphus könyvek hiányzanak. E tekintetben a sziléziai kir. consistorium egy apr. 6-ki bocsát­vány­ában a kerü­letbeli lelkészeket értesíti, miszerint az ily hiányos bibliáknak terjesztését nem óhajtja, sem helybe nem hagyja, minthogy az apokryphusok az egyházi és iskolai oktatásban az isteni igazság magyarázására igen sokszor szükségesek. . Freiburg, máj. 25. A szokásos, reggeli, dé­li és esteli harangozáson kivül a harangok még min­dig hallgatnak. A mai ünnepnapon is a Münster­­templomban csak csendes mise, ének és zene nélkül tartatott. A prédikáczió végén az érsek fogságba helyeztetése egyszerűen megemlíttetett, hogy ah­hoz ima csatoltathassék. W­eimar, máj. 23. A „Weim.r “ fel van ha­talmazva, azon közlést, mely egy az ottani görög kápolnabeli szolgának az orosz követség lakában a sz.­pétervári fegyelmi törvényszék rendeletéből ál­lítólag történt megfenyítésére vonatkozik, teljesen alaptalannak nyilvánítani. Drezda: Bajorország állásáról az austriai-po­rosz szöv. szerződéshez Írják a „Dresdn. Journ.“­­nak Bécsből máj. 25-ről: „A müncheni kabinet szándéka, mint biztos kútfőből tudjuk, épen nem az, hogy a szerződvény elfogadásának útjába akadály gördíttessék, hanem inkább egy Frankfurtban­ kö­zös szavazást előkészíteni. — A Bajorország által ez ügyben táplált nehézség Görögországhoz­ korábbi szerződésszerű viszonyokon alapszik. T. i. a két ki­rályság közt véd- és olaczszövetség létezik, úgy hogy a bajor kormány a nyugati hatalmakhoz csat­lakozás által collisióba jutástól tart. Talán e miatt keresnek és tárgyalnak egy menekvési utat.“ Lizbona, máj. 13. A portugali kormány semlegességi nyilatkozata közzététetett. Annak tar­talma a más államok részéről már közlöttekhez hasonló. Turin: A sarzanai forradalmi kísérletről a „Conciliator“ hosszabb részleteket közöl. A partra szállt fegyveresek legnagyobb része, tehát mintegy 40 ember, még folyvást a hegyek közt bujkál. A határ szorosan őriztetik, a kormány minden intéz­kedést megtett. Számos elfogatások történnek foly­vást. A kísérlet fővezetőinek bizonyos R­i­c­o i Mo­denából, továbbá az 1849-ki toskanai zavarokból ismeretes P­i­v­a, Sassuolóból, és Simoni bolognai szül. mondatnak. — Újabb elfogatások a bujdokló menekültek számát tetemesen megfogyaszták. Az elfogott főnökök ellen a per már elkezdetett. — A képviselőkamra máj. 24. 26-ki üléseiben a közbátorságügy szervezését illető törvényjavas­latnak első hat czikkét elfogadta. Roma, máj. 24. A földrengés egész Umbriá­­ban sok kárt tett. Az 1848 — 1849-ki anconai véres eseményekre vonatkozó ítéletek kihirdettet­­tek. Azon gonosztevők közöl heten, de kik közöl kettő már meghalt, egy megszökött, részint való­sággal, részint in contumaciam halálra ítéltettek.­ Keringő hír szerint a boldogult parmai herczeg gyilkosa az egyházi államban tartózkodnék. A ró­mai rendőrség minden intézkedést megtett kézre­­kerítésére, trójával is , Kenderessy Anna felségárulás bűne miatt kötél általi halálra, Török Róza és Szentki­rályi Erzsébet a felségárulás bűnébeni részvétük­ért, az első 15, utóbbi 10 évi várfogságra ítéltettek. A cs. kir. Apostoli Felsége f. é. ápril 12-ki legfelsőbb kibocsátványa folytán Kenderessy Annát a haditörvényszékileg hozott halálos ítélet elengedésével 10 évi várfogságra kegyelmezni, és Török Róza és Szentkirályi Erzsébet büntetéseit, az elsőnél 10, az utóbbinál 8 évi várfogságra leg­kegyelmesebben szelídíteni méltóztatott. Az ítélet annak rende szerint kihirdettetvén végrehajtatott. A cs. kir. nagy-szebeni haditörvényszék. Bern, máj.20. A közzétett szavazati névsor szerint 72.347 polgár közöl, kik a szavazásban rés­z vettek, 39,309 a radikálok,és 33,038 a conservativo mellett nyilatkozott. A radikálok e 6271 szópú többsége még nem feltételezi azok többségét a nagy­­­­tanácsban, de felbátorítja őket további működésre. A fő radikál­izgató a Jurában az ismeretes S­­­o­o­k­­mar, a Paravicini-féle vashámor-művek első üz­letvezetője, ki a tőle függő munkásokat maga párt­ja részére szavaztató, s az utóválasztásoknál nagy tevékenységet fejt ki. Ellenkezőleg a távirati ko­rábbi közléssel az „Alig. 7.“-nak Bernből azt je­lentik, hogy az utóválasztások a conservativeknek voltak kedvezők. — Máj. 24. A tessini nagytanács tegnap az austriai viszály tárgyában elhatározta: 1. e tárgy­ban többé vitatkozás történni nem fog; 2. a nagyta­­­nács két képviselőt választ, kik sem e gyűlésnek, sem az államtanácsnak nem tagjai, és ez utóbbival és a szöv. tanácsosai egyetértőleg, a nagytanács ratificátiójának fenntartása mellett, oda működjend­­nek, hogy az Austriávali szerencsétlen viszály elin­tézése és a határzár megszüntetése eléressék. KÜLFÖLD. Tudósítások a harc­térekről. A különböző harcztérekről ma kevés tudó­sítások érkeztek, és semmi jelentősb eseményt nem említnek. Az orosz hadiműködések főtárgya még folyvást Szilisztria látszik lenni. A törökök által egyszer elrontott híd újra elkészült, s így a két part közti közlekedés helyreállt. A várat az oroszok folyvást lövik, de a „Sieb. B.“ tudósítója szerint a tüzelésseli szembetűnő alábbhagyást ta­pasztalni, a főerőt alkalmasint a közelebb szán­dékolt általános rohamra tartják. H. Paskie­­vics, ki még folyvást Kalarasban van, hir szerint roszul lett, s ebben van fő oka a Szi­lisztria elleni hadiműködések halogatásának. —■ B. Budberg Bukarestből Jasszyba utazik el. Távolléte alatt a belügyministerré kinevezett Cantacuzeno fogja helyét pótolni.­­ A „CZC.“ jelenti, mikép május 26-ig Szilisztriánál semmi eldöntő nem történt, május 24-kén, két­­ napi szünet után az ágyúzás újra kezdődött, s e­­rősen folytattatott, minden nagyobb hatás nél­­­kül. Orsovai tudósítás szerint az oroszok máj. 22-kén Szilisztria egyik különálló elővárának egy bástyáját lőporral felvetették ugyan, de a vár ma­ga semmi sérülést nem szenvedett, s az alkudo­zás az ezen fenyegetett elővárműbeli török hely­őrséget, valamint a kivonulni akaró fegyvertelen lakosokat illetőleg folyt; a capitulatioajánlat az orosz bnoktok által létetett. Mussza pasa és Muhamed bey mérnökigazgató oly terjedel­mes intézkedéseket tesznek a vár erélyes védel­mére, hogy annak feladására még gondolni sem lehet. A május 20-kán állítólag történt roham­­róli hír légből kapott. Tény, hogy a vár és erődei be vannak kerítve, és Schilder­­nek, ki e vár ost­romát 1829-ben is intézte, mint akkor úgy most is a lőporaknázást használja. — Bukuresti május 21—ki tudósítások egy Szisztovnál máj. 18- kan történt nagyobb ütközetről tesznek említést; az oroszok Turnu és Limniczánál nagyobb csa­pattömegeket vontak össze , és a kolomandai révben egy hídfő megerősítéséhez láttak. E köz­ben két ezred orosz átkelt a Dunán, a törökök ál­lását Szisztovnál kikémleni. A török parancsnok oldalállásban várta az oroszokat, kik őt megtá­madták ; a törökök sokáig­ védték magukat az el­lenséges hadoszlop ellen, míg ezek végre a Du­nán ismét vissza átmentek. A „CZC.“ továbbá ezeket közli: A porta ál­tal újabban kiadott 80 millió piaszter papírpénz csak a hadseregnél tétetett forgásba. A 10—20 piaszteres papírj­egy­eken ez van írva : „Az ana­tóliai és rumeliai hadsereg számára“ és azok mint­egy utalványt képeznek azon hadiköltségre, mit majd Oroszország fizetni fog. — Várna és Sumla közt az utat rablók veszélyeztetik, O­m­er pasa e miatt lovas őrjáratokat rendelt ez útvonalra. — A keleti háború a lovassági ütközetekben már egy uj eljárással gazdagítá a hadtudományt. A basibozukok t. i. rendszerint méneken lovagolnak, melyek első patkóin tőralaku szögek vannak. Az oroszok lovai majd mind kanczák; a harczban már a basibozukok ménei az orosz kanczákra ug­ranak s azok közé oly zavart hoznak, hogy a ba­­sikozuknak magával a lovassal könnyű elbánni. — A montenegrói kérdés uj phasisba látszik lép­ni. Dániel fejedelem t. i. azt erősíti, hogy neki kötelessége­ minden háborúban a törökök ellen harczolni és ezt az 1787—91-ki orosz-austriai­­török háborubeli okmányokkal bizonyítja. Krajovából máj. 20-ról érkezett levelek szerint Halim pasa, ki Kisoláhország katonai parancsnokává neveztetett ki, 19-kén érkezett meg Krajovába. Az új oláh országos kormány 20- kan kezdte meg működését. Egy török hídkészlet, mely Krajovába érkezett, s más jelek is oda mu­tatnak, hogy a törököknek szándéka az Oltón túl terjeszteni hadiműködésüket. — A „Sieb. B.“ ír­ja, miszerint a közigazgatás minden pénztárakkal Rimnikbe szállíttatott, a rendőrség megszüntetett, nagyobb városo­iban a lakosok maguk állnak össze s biztonsági őrséget alakitnak rablótámadá­sok ellen. — A Krajovába 16-kán bevonult tö­rökök elé egy küldöttség ment, köztük bojárok is. — A törökök közt azon hit van elterjedve, hogy nekik egy szövetségesük van, ki a felhők­ből pusztító golyózáport képes b­ontani. Bukarestben a szigor oly nagy, hogy bizal­mas barátok sem merik nézeteiket kicserélni, a drágaság oly nagy, mikép egy év előtt senki sem hitte volna, hogy ez ország, mely akkor Eu­rópában e részben legboldogabb ország volt, kör.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék