Budapesti Hírlap, 1854. június (434-456. szám)

1854-06-01 / 434. szám

jóllétében annyira sülyedhessen. Egy akka mar­hahús 20 pengő kr. itt hallatlan az. A Bukarest és Jasszy közti utón folyvást sok ezer kocsi mozog, melyek részint a Duna felé, ré­­­szint Moldvába ügyekeznek. Az utóbbiak betegek és sebesülteket visznek Kisoláhországból, vagy Bukarestből a moldvai kórházakba, az elsőbbek élelemszereket a sereg számára. A bulgáriai orosz­­ seregek, melyek a Dunánál működnek, hat hónap­­­ra láttatnak el eleséggel. A montenegróiak folytatják rabló kiütései­ket a török tartományokba. Máj. 15-kén egy 100 főből álló csoport a Trebinjétől 2 órára eső Malacappa helységben egy töröknek házát, ki állítólag Raguzából nagy öszveg pénzt vitt haza, megrohanta. A házban bekerített törökök védel­mezték magukat, mig lőporuk el nem fogyott; ekkor a montenegróiak a házba betörtek, a ház­­tulajdonost és egyik fiát lelőtték, másik fia ve­szélyesen megsebesíttetett, a házat pedig, miután mindent a mi értékkel bírt, elvittek, felgyújtot­ták, minek következtében a sebesültnek neje és két gyermek odaégett. A szomszéd házakban lakó görög ráják közönyösen nézték az egész eseményt. Egy fiatal egyptomi, ki a müncheni főisko­lában tanulta az orvosi tudományt és orvostudor­rá emeltetett, O­m­e­r pasa főhadiszállásán főor­vossá neveztetett ki, és Sumlába már meg is ér­kezett. A görög ügyben írja a „Tr. Z “ úgy látszik, a két tengeri hatalom el van határozva oly kényszerítő rendszabályokkal lépni fel Gö­rögország ellen, hogy az epirusi és thesszáliai felkelők segélyzését annak lehetlenné tegye. E végett, hogy a felkelőkhöz pénz,lőszer ne szállít­­tathassék, a partokat angol-franczia gőzösök őr­zik, azonban szárazon Görögországból mind lő-, mind élelemszert lehet a felkelőknek küldeni; a hadiszerek Görögországba vitelét meggátolják, de lőkészlet magában az országban is van. Most már Görögországot magát is franczia csapatok szállván meg, az onnan szállítás is lehetlenné vá­lik. Azonban egy guerillaharcz folytatására a felkelőknek még mindig elég lőszerük marad s a felkelőknek módjukban van, azt onnan szerezni, honnan legkevésbbé gyanítják. A guerillaharcz folytattatni fog, s erre azon tartományok igen al­kalmasak. — Az epirusi és thesszáliai hírek a felkelőkre ismét kedvezők. Paramitia és Marga­riti, hol a vad albániaiak a legnagyobb gyaláza­tosságokat követték el, Z­e­r­v­a­s és Botzaris közeledésére fegyvert ragadtak. Úgy­szintén a he­gyi kerület Thesszália keleti részén Marinitzáig, Hadzi Petro Trikalánál a törököket megver­te, s 700 vincennesi vadászfegyver jutott birto­kába, két ágyút elvett s 20 láda hadiszert. A Do­­mokoból az ostrom megszűnése után visszavonult hadak részint Volo környékén mutatkoztak, ré­szint Thesszália nyugati részén folytatják a gue­­rillaharczot.­­ A metzovoi hírek megrendí­­tők. A vad albániaiak a Grivassali harczban meg­kímélt városrészt kirabolták, aztán felgyujták s Janinába vonultak, a legelőkelőbb lakosokat ma­gukkal vivén. Teherhordó barmok hiányában a prédát e szerencsétlenekre rakták; a köztiszte­letben állt Kutzurinak kiszúrták szemét, és e néhány hét előtt még vagyonos polgár most mint vak koldus érkezett a határra. 1­­­5,000 kenyér­­telen többnyire nő és gyermek érkezett Lamia és Patradziko határtartományokba. Teratzába több mint száz, a szó szoros értelmében meztelen gyer­mek érkezett, kiknek apáik az albániaiak Velin­­nepbe érkezésükkor hideg vérrel­ mészároltattak le. Lamia lakosai siettek a szegény teremtéseket ruhával ellátni. — Ali pasa artai kormányzó május 16-kán a szultán parancsára Konstantiná­­polyba elhajózott. Chiosból máj. 18-ról jelentik, hogy ott 11-ke óta két egyiptomi hadigőzös horgonyoz, melyek minden arra menő járművet szigorúan megmotoznak. A libanoni drúzok karmakamja, Emin Rosz­­lan emir, más drúzfőnökökkel és néhány száz önkénytessel Aleppon át Erzerumba elment. Mi­dőn Latakiába érkezett, kísérete legnagyobb ré­szétől búcsút vett, és egy gőzös fedezetén egye­nesen Konstantinápolyba indult. Az északi harc­térről semmi újság. Stockholmi május 23-ai lapok szóval sem emlí­tik Gustavsvärn bevételét, vagy bombázását, no­­­ha a finniai posta számos tudósítást hozott. A „Hamb. N.“-nek határozottan erősítik Sz. Pétervárról, máj. 20-ról, mikép oda Austria s Poroszországnak egy jegyzéke érkezett, mely ismételt és erélyes felszólítást tartalmaz a dunai fejedelemségeknek legrövidebb idő alatti elha­gyására. Nemteljesítés esetében oly rendszabá­lyokra adatik kilátás, melyek az Oroszország el­leni háborúban tettleges részvételhez igen közel állnak. De a­mint a dolgok itt állanak , arra, hogy a császár engedjen, gondolni sem lehet, mindamellett, hogy a háború hátrányai itt és az egész országban már mind világosabban kitűn­nek. Tökéletes pangása a kereskedésnek, minden ipar szünetelése, és e mellett nagyobb igények az ország áldozatképessége irányában, ezek azon előnyök, miket a jelen háború már most előidé­zett. A császár ez állapotot jól ismeri,de sziklaszi­lárd jellemével nem fér össze a békés feltételekbe bocsátkozás. Mindennek, a­mi itt történik, kato­nai és harczias jelleme van. Mint előbb Kron­­stadtban, úgy most Sz. Pétervárra nézve is oly intézkedések léteznek, mik mutatják, hogy min­denre el akarnak készülve lenni. A hadiállapot szigorítása épen úgy oda mutat, mint azon új e­­lővigyázati rendszabály, mely szerint minden kát­ 2437 lány és szurokraktárak, melyek eddig a cs. üveg­gyár környékén állottak, haladéktalanul a város környékénn távol eső szigetre szállíttattak át.“ Anglia, London, máj. 25. Az „Englische Korresp.“ így ir : „A „Times“ jól teszi, hogy ma egészen elfordítja tekintetét a harcztérről; sem a fekete­tengeren , sem Finnlandban nem teremnek va­don a babérok; s a hírlap olvasó közönségnek, mely nem elégszik meg avval, hogy saját partjai egy rettentő haderő elleni harcz középütt bizton­ságban vannak, naponkint egypár győzelmi bul­letint akar találni reggeliző asztalán, meg kell szoknia a türelmes várakozást. Kétségkívül kel­lemetlen kiábrándulás, mikép a Gustavsvärn elfoglaltatása, s Reval s Szepaszopol bom­­báztatásáról a sürgönyök elsietetteknek bizonyul­tak be, míg a Tiger elvesztése valósul. Egy kis vigaszt nyújt­ azon gondolat, mikép ezen kis gőzös az elemek martalékává lett, s mikép az oroszok sajátszerű hadfolytatásuknak újabb bizo­nyítványát adák, a mennyiben a homok­tor­­lattal s viharos hullámokkal küzdő hajó vészje­leire izzó golyókkal válaszoltak. A szerencsétlen eseménynek ilynemű előadása annál könnyebben talál hitelre, mivel fényes megtorlás iránt ger­jeszt reményeket. D u n d a s admirálnak, úgy hi­szik, időről-időre valamely orosz fricskára van szüksége, hogy megemlékezzék arról, mikép Oroszország neki ellensége, s mikép­p sajátkép feljogosítva s köteleztetve van a megtámadó föl­lépésre. „A félrendszabályok“ — úgymond a „Daily News“ — „mindig megboszulják magukat. Ha Dundas Odessza első bombiztatásakor min­den erősséget szétrombol, a T­i­g­e­r nem fogad­tatott volna izzó golyókkal. De a hajóhadak csak katonásdit játszottak, egy két orosz üteget szét­romboltak, s nyugodtan tovább vitorláztak, úgy hogy az ellenség megtarta szükséges műszereit, hogy a Tigeren töltse ki boszuját Hát ekkér tanult-e harczolni Angolország Nelsonjai-­s Wellingtonjaitól?“ A „Chronicle“ igen sajátszerű vigasz­zal áll elő. „Mielőtt“ — úgymond — „a cserkesz parton levő erősségek elfoglaltatnának, hihetőleg semmi eldöntő hadműködések sem fog­nak eszközöltetni; azonban e­közben az egyesült hajóhadak naponkint több gyakorlati tapasztalást szereznek, s a fekete-tenger vizei­ s partjaival naponkint inkább megi­merkednek. Az ellenség nem merészelhet a szebasztopóli ágyuk lőkörén túl menni, s az oro­sz tengerészetnek legcsekélyebb alkalma sincs, magát gyakorlat által kiképezni, s tökéletesbítni.“ A dunai harcztérre ugyane lap bátortalan oldal­ tekintetet vetvén, igy nyilatko­zik : „O­m­e­r pasa kétségkívül gondoskodott ar­ról, hogy tervei ne jussanak köztudomásra, s még nem bizonyos, ha várjon a s a­m­­­a­i sereg elég erős-e arra, hogy ezen fontos állomás ve­szélyeztetése nélkül, csatába bocsátkozni meré­­­szelhessen. Ha a szilisztriai helyőrség se­gély nélkül hagyatnék, félő, hogy nem fogja ma­gát tarthatni,­s ezen esetben Szilisztria visz­­szafoglalása hihetőleg a szövetséges seregek első vállalataihoz fog tartozni!!“ « — A börzén kiragasztott hirdetmény szerint, minden jelenleg forgalomban levő kincstár­­je­gyek kamatja, jun. 12-től kezdve, napjától 2 d.­­ról 2% d.-ra, tehát évenkint 3 ft. sz. 8 eh. 3 d.­­ra emeltetik. Múlt octoberig e kincstárjegyek napjától csak 1 d.-nyi kamatot hoztak. Ugyan­ekkor az indiai társulat igazgatói az In­dia­­bon­d-ok kamatján 100-ról 3 ft st. 5 sh.-ről 4 ft st.-re emelték.­­ A „Times“ az austriai-porosz szerződés­hez még a következő pótlék -czikket közli : ,,A porosz király ő fige, s az austriai­ Császár OFige közt a mai napon, véd- s oaoz-szövetség e­­lőkészítésére vonatkozólag köttetett szerződés 2-ik czikke pontjainak értelmében, a részletesebb egyez­kedés amaz eventualitás bekövetkezése iránt, mely­re a magas szerződő­ felek egyikének a másik te­rülete közös védelme végetti cselekvése alapítandó lesz, oly külön rendezkedések tárgyát képezendi, miket a főszerződés kiegészítő alkatrészeinek kell tekinteni. Ő felségeik nem vonhatták ki magukat annak megfontolása alól, mikép a szultán ő fensége aldunai területének orosz csapatok által határozat­lan időre folyvást megszállva tartatása, szintúgy az összes német szövetség mint a saját államaiknak po­litikai, erkölcsi s anyagi érdekeit szükségkép ve­szélyezteti, még­pedig annál nagyobb mértékben, minél tovább terjeszti Oroszország hadműködéseit a török terület fölött. Az austriai s porosz magas udvarok azon óhajtásban egyesülnek , mikép — ha lehet — minden, azon háborubani részvételt kike­rüljenek, mely egyrészről Orosz-, s másrészről An­gol-, Franczia- s Törökország közt ütött ki, s egy­szersmind a béke helyreállítását előmozdítsák. Kü­lönösen a sz.­pétervári kabinet által Berlinben leg­újabban tett azon nyilatkozatokban,melyeknél fogva Oroszország a fejedelemségek megszállásának ere­deti okát, a porta keresztény alattvalói számára je­lenleg adatott és sok tekintetben keresztülv­tt en­gedmények által elmellőzöttnek látszik tekinteni, a kibékítésnek hatalmas elemét látják, melynek továb­bi gyakorlati befolyástóli megfosztatását csak mély sajnálattal láthatták. Ezért remélik, mikép a sz.­pé­tervári kabinetnek a f. hó 8-kán eléje terjesztett ja­vaslatokra várt válaszai kellő biztosítékot nyújtaná­­nak az orosz csapatoknak a török területrőli gyors visszavonása iránt. Azon esetre, ha e remények meghiúsulnának, az említett meghatalmazottak (kö­vetkeznek a nevek), a mai szövetségi szerződés 2- dik c­ikkében előlegesen kijelölt esetbeni kezde­ményzésre vonatkozólag, a következő külön köte­­leztetésben állapodtak meg: „Egyetlen czikk: „A cs. austriai követség maga részéről a cs. o­­rosz udvarnak nyilatkozatokat teend oly czélból, hogy az orosz császár­s­égétól kieszközölje a szük­séges parancsokat, seregeinek Törökországba­ min­den további előnyomulásának felfüggesztése iránt, valamint hogy Ő Ágétól teljes értékű biztosítékokat nyerhessen, a fejedelemségekbeli gyors kivonulás iránt. A porosz kormány már Sz. Pétervárra átkül­detett saját előterjesztéseire vonatkozással, ezen ja­vaslatokat újólag erélyesen támogatandja. — Ha a cs. orosz udvar válaszai oly neműek lennének, hogy nem adhatnának teljes megnyugtatást az említett két pont iránt, ekkor azok kinyerése végett, a ma­gas szerződő­ felek egyike, a ma köttetett véd- és daoz­­­szövetség 2-dik czikke értelmében, olynemű intézkedéseket teend, hogy a magas szerződő­ felek egyike vagy másikának területe ellen intézett min­den ellenséges megtámadás a másik által az egész rendelkezésére álló haderővel visszautasíttathassék. Azonban mindkét részről a támadólagos föllépés, csu­pán a fejedelemségek bekebeleztetése, vagy Orosz­ország részéről a Balkánra teendő megtámadás, vagy az azomi átmenetei által idéztetnék elő. A jelen e­­gyesség a mai említett szerződéssel egy időben f­ő a felséges fejedelmek elé megerősítés végett ter­jesztetni. Kelt Berlinben, apr. 20. 1854. (Aláírás) Manteuffel, Hess, Thun.“ Francziaország, Pár­is, máj. 26. A „Moniteur“ ma igy ír : „Ismeretesek ama komoly okok, miket a gö­rög kormány magatartása s az epirusi s thessza­­liai zavarok iráni szembetűnő résztvevője adott Angol- s Francziaországnak az elégületlenségre. Nem volt hiány az athénei kabinethez intézett fi­gyelmeztetésekben, mely azonban fájdalomos mind irányunkbani hála­ kötelességeit, mind az általa kormányzott ország érdekeit makacsul vonako­dott tekintetbe venni. A török csapatok legyőz­ték, s a lakosság józan értelme elitélte a fölkelést. A hellén kormány megfoghatatlan elvakultság által ösztönöztetve saját határain újabb fegyveres fölkelést szervez, s ezen illegális háború folyta­tásának támogatása végett oly segély­forrásokat talál, miket saját szánandó kezelése által kimerí­­­ tett kincstára nem képes előszerezni. — Politikai érdekeink, hadi­ombinatióink sikere, s maga mél­tóságunk megkívánják, hogy ezen botránynak véget vessünk. F­o­r­e­y tábornok, a keleti sereg 4-dik osztályának parancsnoka, parancsot kapott a Piraeusba menni, mit birtokába kellene vennie. Egy ezred angol tengerész­ katona, mely a fran­czia tábornok parancsai alatt áll, szintén részt veend ezen expeditióban, mely azóta már eléren­­dezte czélját. Franczia-­s Angolország nem üzen­nek hadat Görögországnak; azok csupán ki akar­ják vonni a görög kormányt ama vészteljes be­folyás alól, melynek engedett, s annak a mene­külésre utolsó módot nyújtani.“ — A „Moniteur“ tegnap egy oly szerződést köztött, mely máj. 10-kén Angolországgal a jelen háborúban szerzendő martalékok iránt köttetett, a franczia s angol hajó­parancsnokokhoz ez iránt intézett utasításokkal együtt. E szerződés lénye­ges pontjai következők : Ha mindkét ország ten­­gerészete közösen szerzett valamely martalékot, az ítélet azon ország törvényei szerint hozatik, melyhez tatozik azon tiszt, ki a hadműködésben parancsnokoskodott. Ha az egyik ország tengeré­­szete csupán jelenléte által mozdíta elő a hadmű­ködés sikerét, a másik ország törvényei szerint hozatik ítélet. Azonban kivételt képeznek a két ország valamelyikéhez tartozó elfogatott keres­kedő­hajók, melyek saját nemzetük törvényei szerint ítéltetnek el, s e mellett a hajó­teher a hajó sorsában osztozik. Minden esetben, a zsák­mány kiosztása a mindkét ország hadihajóin je­­­enlevő legénység számának aránya szerint tör­­­ténik, már a legénység akár maga szerezte a martalékot, akár csak közvetve vett részt a szer­zésben. Az elvett hajók legénységével azon or­szág törvényei szerint fognak bánni, melyet a szerződés értelmében az ítélethozás illet. Ezen­kívül az utasításokban még világosan meghagya­­­tik, hogy a valamely elvett hajón levő nők, gyermekek, valamint a szárazi vagy tengeri had­erőhöz nem tartozó személyek nem tekintendők foglyokul. . Legujabb posta: Bécs, máj. 21. A „Lloyd“ tegnap késő este távirati után Sumlából máj. 23-káról kelt kö­­vetkező tudósítást kapott: „Az oroszok Szilisztriát tetemes erővel négy különböző ízben roham­mal megtámadták s mindenkor nagy veszteséggel visszaverettek. Omer pasa szükséges előkészületeket tesz, a hadsereget Szilisztria megmenté­sére elindítani. — A „Presse“ következő távirati sürgönyt hoz: „Sumla, máj. 26. A segélyseregek már Bazardzsikban állanak. Az előcsapat egész a Musszabeg közeléig (a karasszus után a Tra­­jánsáncznál) mozdíttatott elő. Paskievits­ky a bukaresti és brailai segédcsapatokat megállítta­­tá, s ebből azt következtetik, hogy az oroszok Szilisztria ostromának megszüntetésére gon­dolnak. London, máj. 27. A felsőház tegnapi ülésében, Clarendon lord, Clanib­arde marquis kérdéseire válaszolva kijelente, mikép az austriai-porosz szerződés fölötti hosszas alkudo­zások a többi kormányok előtt szorosan titokban tartottak, s a szerződés csak az aláiratás után kö­­­zöltetett bizalmasan az angol kormánynyal. Azóta az angol-franczia szerződéssel együtt, az érte­kezlet elé terjesztetett, s máj.23-kán egy, mind­két külön szerződésre vonatkozó uj jegyzőkönyv íratott alá, mely mihelyt Londonba megérkezen­­dik, a ház asztalára le fog tétetni. Továbbá elő­­adó, mikép­p h e i 1 ezredes nem hivatott vissza a teheráni udvartól, hanem egéssége helyre­­állítása végett mulat Angolországban. Távolléte alatt T h o m s­o n , egy igen értelmes és tapasz­talt egyén, képviseli az angol kormányt Persiá­­ban. Sem India­, sem Persiából nem érkezett oly tudósítás, melynél fogva azt lehetne hinni, hogy orosz-persa szerződés köttetett volna. Az oroszok egy a­z­ez-nél fekvő kis helység felé előnyomul­tak , de Oroszországnak a bokharai s khivai kormányokkali szövetségéről semmi tudósítás sem érkezett.­­ Az alsóházban tegnap Graham je­lente, mikép a Tiger hadihajó elvételéről nem érkezett ugyan hivatalos tudósítás, azonban fáj­dalom­­ e tényt nem lehet kétségbe vonni, miu­tán a száraz­föld különböző pontjairól jött távír­dai sürgönyök ezt öszhangzólag jelentik. Ugyanő jelenti, mikép a kormány jónak találta, mind a fekete-, mind a keleti-tengeren, az orosz partok szigorú ostromzárolását rendelni meg. Zimony, máj. 30. Turtukaiból a törö­kök f. hó 25-kén kivonultak, Nikápolyt állítólag 26 kán elhagyták, s mind a két helyet az oroszok hallomás szerint már megszállották volna. Távirati sürgönyök. London, máj 29. Russel lord az alsó­házban közlé, mikép a kormány a máj. 23-ai utol­só bécsi jegyzőkönyvet megkapta; ugyanő kije­lenté még, hogy Francziaország haderőt küld a Piraeus és szükség esetében Athene megszállá­sára is. Triest, máj. 30. Görögországból a Lloyd­­gőzössel érkezett legutóbbi tudósítások szerint az ottani helyzet lényegesen nem változott. Egy f­ranczia seregosztály érkezett a Piraeus elé, de még ki nem szállíttatott. Epirusban Dimarko és Burgaretti közt még mintegy 2000 felkelő áll Bo­­szari és Tzami Zervas vezérlete alatt. A törökök Artánál táboroznak. F­u a d effendi e tartomány szervezésével van elfoglalva. Thesszáliában a fel­kelés még folyvást tart. Berlin, máj. 30. O­k. fenségeik a porosz herczeg és herczegnő legközelebb Baden és Kob­­lenzből útnak indulván, jun. 6-kán este ide érke­­­­zendnek. A „Budapesti Hírlap“ szerkesztősé­géhez tegnap szerdán délután 3 óra 45 percre. következő távirati ma­gán tudósítások érkeztek : Bécs, máj. 31. Triesti tudósítás szerint a Pi­­raeusban 8000 franczia kiszállott. Athene, máj. 26. Otto király enge­dett, és teljes semlegesség követé­sét, valamint kabinetének megvál­toztatását megígérte. A tengeri hatal­mak ezzeli megelégedésüket kifejezék. Vegyes hirle. ♦Nemzeti színház. Opera­­előadásaink legközelebb „Linda és „Ernani“ voltak. Lindában az új szereposztás némi érdekkel bírt. D­e­z­s fi mint vendég jó hanggal bíró énekesnek mutatta be ma­gát, de az énekben még sok modorosságról kell leszoknia és magát ernyedetlen szorgalommal ké­peznie, hogy a természet által nyert előnyt művé­szileg is érvényesítse. Ács Sarolta ma először lépett föl Pierotto szerepben,szép althangjával több helyütt tetszést aratott, bár a 2-ik felvonási románcz na­gyon kevéssé sikerült; egyébiránt mi játékai illeti, ismételve szivére kötjük, hogy derék Latkóczinén­­kat keresse föl néha néha, ki őt — mint e czélra különben is fölkért mesternő — szívesen fogja uta­sítani és beoktatni. Ernaniban f. hó 29-kén a szabadsági útjáról hazaérkezett M­a­z­z­i és itj szerző­dött énekesnőnk B­ó­g­y­a R. k. a. erdélyi hazánk leá­­nya, először léptek föl. Az első sikerük­ működése e szerepben már ismeretes s­et, Valamint Bógya Ró­zát különösen, a közönség igen hosszas tapssal üd­vözölte. E fiatal énekesnő, már e második föllépte alkalmával is, valósította azon reményeket, miket első föllépéséhez csatolt a közönség és a kritika. — Finom, érez­ és érzésteli hangján, valamint kifejező művészi éneklésén az ernyedetlen szorgalom és gyors haladás nyomait örömmel vettük észre. Játé­kának élénkségében is megvan a buzgó törekvés, még csak a szabályos gyakorlat hiányzik és ekkor e tekintetben is bizonyára szintén ki fog elégíteni. Átalában a közvélemény szavazatát fejezzük ki an­nak kimondásával, hogy Bágya Róza a magyar dalművészetre nézve igen szerencsés szerzemény. * A hús fontja junius hónapra 13 pengő kraj­­­czár, s úgy hallatszik, később még drágább lesz. Bécsi börze május 31-é ről. Státus kötelezvény 5% • • • ■ . 85%Vie Bankrészvény darabja . . ... 1210 Éjszaki vaspálya 1000 ftos . . . 2137% Augsburg 100 tallérért beo. 136% Hamburg . • • • • • • • • . 100% London 1 fi sterlingért . . . .­ . 13.15. Bécs, május 30. Agio : arany 40s/s ezüst 35%. Dunaviaállás. Május 31. (reggel .7 óra) T 3/­ 0 fölött.

Next